26 'סמ "הנפמ" ירמאמ ריצקת


(1999 ילוי-ט"נשת זומת)דיו ירעי די ידי-לע הנשב םימעפ עברא רואל אצוי ,הרבח יניינעל תע בתכ
ןיקנבט

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועההיצרגטניאה תייעבו תילאירוטקסה הרבחב םזילרולפ

קסיל השמ 'פורפ םע ןויאר

םיסיסב לע תויטילופ תויודכלתה תוקזחתה לש ךילהת ופשח תונורחאה תוריחבה
.םייתדו םיינתא

היסורמ םילועה םג וחתפ תיתד-תינתא תילאירוטקס תכרעמ החתפש ס"ש דצב
תלדבתמה תיטילופו תיתרבח תוברת ןהיתשל .תינתא תילאירוטקס תררעמ
םזילרולפב ךרוצה תובישח הנשמ לביק וז תוחתפתה חכונל .תיללכה הרבחהמ
.םהיניב םיששוגתמהו םישקונ םירוטקסל הרבחה תא תא לצפמ וניאש


הז רתאב יוצמ ואולמב ןויארההנפמ תודוקנ עבש , תומחלמ עבש

ן"מא שאר רבעשל ,תיזג המלש (.לימ) ףולא :תאמ

זאמ ,תומחלמה עבש לש המזירפב הז רמאמב םינחבנ ברע-לארשי יסחי
.הדפיתניאהו ןונבל דעו תואמצעה

וב בלשל העיגה הנידמה תונש םישימח תצורמב החתפתהש םיסחי תכרעמ
שרדנהו ענמנ יתלבה יונישה תא ,תיזג ששוח ,ךא ,םולשל ךילותש הערכה תשרדנ
,םיפסונ םיתומיעו רבשמ רחאל קר הארנה לככ םידדצה ינש וצמאי ךכ םשל
.םויכ םיררושה םיאנתה ןמ המכ יפ םיעורג הארנה לככ ויהיש םיאנתבו


הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה

םידגסמה יפיס תא רובעי אלש םולשל יוכיס ןיא

לסרק ןועדג 'פורפ :תאמ

ביכרמ .ונמוי רדסב ללכנ םרטש ףסונ ביכרמ ץוחנ םיברעל לארשי ןיב תוחישל
סיסבה תבחרה םשל םתנבהו םתרכה ,םימעה ינש תויוברת תוישא אוה הז
רפסה-ימעל םוקמ ןיאש ,הנומאה תדמוע םלסאה תוברת דוסיב .םולשל ירשפאה
להקב םתומכשו םינורמוש םידוהי ,םירצונ :ונייהד ,בתכ-לא להא םייוניככ
דוניס ןיאו ,רכומו יתוכמס ינחור-זכרמ םלסאל ןיא .תוסח ינבכ אלא ,םימלסומה
תונשל ידכ ןכל .שדחמ תוכלה וידחי םיאתהל םיכמסומה םידמולמ לש שודק
לכ םע ינושאר גולאידב חותפלו םיפיטמו םירומל םירדש ריבעהל שי חור-יכלה
לע רוזחלמ רמשיהל ידכ ,ןונכתל םכרע בר יכ רבעה יקרפ תא דומלל שי .דחא
.תוכמסבו דובכב רבדיהלו םיירוטסיה םיגשמ

תירוטסיהה הביטקפסרפה - לארשי-ץרא תקולח

ץכ יסוי 'פורפ :תאמ

ךוסכסל ןורתפה הב קרש ררבוהשמ ,לארשי-ץרא תקולחל דוסיה חנוה 1937 - ב
יתש תוחותפ ורתונ ךא .םידדצה לכ לע הז ןורתפ לבוקמ םויכ .יברע ידוהיה
תיניתשלפה הנידמה תוטשפתה תומגממ ששחהו םילשורי דיתע :תושק תולאש
.םיילארשי םיברעב םיסלכואמ םיחטש לא הדיתעה

הדובעה תעונתב תקולחמהו יניתשלפ-ידוהיה תומיעה תושגנתמ תותימא

ןייטשדלוג בקעי 'פורפ :תאמ

ךותמ יברע-ידוהיה ךוסכסל וסחייתה י"אפמ התכישממו הדובעה תודחא ישאר
העבנ ץראה תקולח ןורתפ םע םתיברמ תמלשה .ידוהיה ימואלה סרטניאה תייאר
םישולשה תונשב םעה תוקוצממ

ןויערב ותוקבדב דימתה ןיקנבט לש ותגהנהב טועימה םתמועל .םיעבראהו
.ץראה תומלש

יתוברתה םזילרולפה תודוא היעטהה
לזרב 'סכלא 'פורפ :תאמ

ןושלה תרימש אלל גוזימ וניא תויולג לש ץבקמו ,תוברת רגאמ איה ןושל
הדמעמל הווש דמעמ תקנעהל תונויער לולשל שי ןכל .תללוכה הריציהו תפתושמה
.היסורמ םילועה ןושלל תירבעה ןושלה לש

לארשיב דרגנוואה לע תובשחמ ?ץוחנ דוע ץולחה םאה
ןוזדוד ירוא :תאמ

תועצמאב ,ההותו האמה ףוס לש לארשי לא בוט ולוכש םלועמ רזוח ןודרוג ד"א
.תויצולחה תא םתסיפת לע ,םייוושכע םילארשי םע תוינוימד תושיגפ


הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמהלארשי תרוסמב םזילאיצוס

ןורמ ילנטס ר"ד :תאמ

םייח לש רישע ןויסינ רבצנ וב תינוליח תוברת לש ביכרמ לארשי תרוסמב שי
התייהש תירוביצ הקיקח לש הרישע תרוסמ תמייק .וילע רתוול רוסאש םיימואל
סרטניאה תא ופידעהש םיקוח הללכ איה .התוהמב תיטסילאיצוסו תינוליח
ןעמל קושה תוחוכ תא ןסרל םיעצמא ועבקו ,םייטרפ םיסרטניא ינפ לע יתרבחה
יולת וניאו ומצע תוכזב םייק תרוסמבש הז יתוברת ביכרמ .יתרבח קדצ תחטבה
.יתנומאה דוסיב

"תיפיה" הנומוק לש התליפנו התיילע

דבוע בקעי 'פורפ :תאמ

תונומוק לש לגדה תניפס םיעבשה תונשב הבשחנ (The Farm) "םראפ" הנומוקה
איבהש יסנניפ רבשמל הנומוקה העלקנ םינומשה תונש עצמאב ."סיפיה"ה
.ילנומוקה הייפואב יטסרד יונישלו התוקמטצהל


.הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה

המולעה הצעומה

ןלוג םייח :תאמ

תועונתה םע הגלפמה יסחיב הנדו הדובעה תודחא תצעומ הסנכתה 1921 יהלשב
תומיעה ררבתנ הבש םושמ רקיעב ,ומלעוה וז הצעומ ינויד ךא ,תויתובשייתהה
.ע"החא תגהנה ןיבל יצולחה טועימה ןיב יטננמיאהםירפס תרוקיב

ותנקסמש ןרוג בקעי י"ע רקסנ - חישמ יטנא ןובל יפכפכ לייא לש הרפס -
ןוטלשה :ןוטקא דרולה לש םינשה תבר ותנקסמכ אוה יפכפכ לש הרקחממ
.טלחומ חרואב תיחשמ טלחומ ןוטלש ,תיחשמרוא וארש םירפס ינשב הנודנ תיעוצקמ הריירקו הדובע םע תורוה בוליש תייעב -
:ב"הראב הנורחאל

J.K. Peters, When Mothers Work, 1997

J.A .Levine, Working Fathers, 1997

םירחא םירפסב ומכ אלש ,ןייצמה אדיורב ןועדג ידי לע םירקסנ םהינש
,ויליאמ ןבומ טעמכ ,יעמשמ-דח ,בושח םוקמ באל דעוימ ,אשונב םילפטמה
.םידליה חופיטבלע שפנ-תחישל הטישה-תיבב הנש ינפל וסנכתה "םילועה תונחמה" תעונת יקיתו -
אמש וא) ןויערב תוקבדל ,"ךתירבב" ימי זאמ העונתה לש תיכוניחה התרוסמ
הרופצ) ץוביקה תאצוהב תרבוחב התע המסרפתה וז החיש .ץראה תומלש (?םולח
רואב םתוישיא תראומ הבו (?םולחמ הדירפ המלשה לארשי ץרא ,[תכרוע] דעלג
םזילאינולוק לש אוש-תמשא םהילע םילפוטהו םהינפ תא םיריחשמה לומ ,ןוכנ
.ותריקסב ימהרבא ילא בתוכ תונמואלו


26.סמ הנפמל הרזח