: תכרעמה ןמ

יוניש לש וחתפב ךפהמ רחאל"26 הנפמ" לש םירמאמה יריצקתללע לכמ רתוי תדמלמ יאמב 17 יאצומב לארשי יבחר לכב העמשנש החוורה תחנא
הכימתה רועיש ;תונורחאה םינשה שולש ךשמב דואמ םיבר ויה םייורש הב הקעומה
הלשמה שארמ הדילסה רועיש לע קר אל עיבצמ והינתנ לומ קרב הכז וב עיתפמה
תוכרעמב םינוקיתב קר אלו שממ לש יונישב ןוצרה אוה זע המכ דע םג אלא אצויה
לש ןתוקזחתהו תויגולואידיאה תוגלפמה לש ןחוכב תוחיפה ;ירוביצה רסומהו לשממה
ינפמ ששח הלעמ ,(one issue party) דחא אשונה תודקמתמה הלאכו תוינתא תוגלפמ
.תוידממ-דח סרטניא תוצובקל תיטילופה תכרעמה לש תירשפא תוררופתה

תא ולטיב אל תסנכל תוריחבה ,הלשממה שאר תריחבב הרורבה הערכהה תורמל
ןתפקשהש תועונת םג תונמנ ויתורוש לעש) לאמשה שוגו ןימיה שוג ןיב וקיתה
יכ ,הנקסמל הכילומ וז הדבוע .(יתרבחה לאמשה תונורקעמ ידמל הקוחר תיתרבחה
עירפי אל םא םג ,וקיתה .יתוהמ אל ןיידעו יתביסנ ורקיעב היה הלא תוריחבב יונישה
םירבד תביתכ תעב ןיידע רורב אל ,רצ וא בחר ירטנמלרפ סיסב תלעב) הלשממ ןוניכל
םילולע הלא .םייתרבח םג - םהמ םירומחו םיירטנמלרפ םירבשמ ובוחב ןמוט ,(הלא
תעל ונתינש תוחטבההמ קלח ולו םישגהל השדחה הלשממה ליחתת רשאכ ץורפל
,לשממו ןוטלש ירדס יבגל ןהו םייתרבחה תויופידעה רדס יוניש יבגל ןה תוריחב
.(ןלוגה ;ןונבלמ האיציכ) השדחה תינוחטיבה תוכרעההו םולשה ירדסה

םייחה ימוחת לכל תויארחא ןמצע תואורה תולודג תוגלפמ הרסחה תיטילופ תכרעמ
לש חוכ יקבאמל עלקיהל הלולע ,ץוח יפלכ ןהו םינפב ןה ,תוינידמהו
תכרעמה תוביצי רוערעל םורגל לולע הזכ בצמ .קפוא תורצ םיסרטניא-תוצובק
לש המוקיש ,ןכל .היטרקומדה םצעל הנכס םג ןאכמו הרבחב ףסונ לוציפל ,תיטילופה
,תללוכ תוירחאב תאשונהו הנידמהו הרבחה יכרצ לכ תא האורה תיגולואידיא הגלפמ
.תוחדל אלש יואר ושומימ תאש חרכה אוה


לחאנ .דדומתהל וכרטצי םמע םיישקה לדוג ןכ ותלשממו קרבמ תויפיצה לדוגכ
יילוחל םג רוזמ אבוי הווקמה םולשה םעש הווקתב השארב דמועלו הלשממל החלצה
םיבר םהו ,םיבר שי "םלוכ" ןיבש רוכזי "םלוכ לש" הלשממה שאר יכו ,הרבחה
תויהל הכירצ םבצמ רופישלו םמודיקל .הלחנהו החונמהמ םיקוחר םדועש ,דואמ
ירדסה ומלשויש רחאל קר אלו התנוהכ תישארמ רבכ ותלשממ לש התגאד תינפומ
.םולשה

,יתדע-ןיבה חתמה :םינפ יאשונ לע םיוסמ שגד םשוה הנורחאה תוריחבה תכרעמב
םגו ,קוחה תפיכא תכרעמ לש הדמעמו לשממה ירדס ,םינוליחהו םייתדה יסחי
הפיקמ תיתרבחו תילכלכ תינכת םלוא .ךוניחו הקוסעתכ תויתרבח תולאש המ תדימב
קר אל ןחבית השדחה הלשממה .רחובה תערכהל הדמע אלו הגצוה אלש טעמכ
תדימבו תיתרבחה התוינידמב ,רקיעב ילואו ,אלא שבגתש ןוחטיבהו םולשה ירדסהב
םיללפטמל לק ףרטל ןתוא םיכפוה ןחופיקו ןתקוצמש תובכשה יכרצל הבושק התויה
תויגוסב ןודל ךישמנ "הנפמ"ב ונא .האניש יערוזו םייתד ,םייתדע #םירוטלופינמ)
חתפב היטרקומד-לאיצוס לשו החוור תנידמ לש תויועמשמבו תיתרבחה תוינידמה
,רצלוו לאכימ 'פורפ םע ןויארב אבה ןויליגב ,רתיה ןיב ,ןודיי הז אשונ .אבה רושעה
חתפב וליאו .לארשיב ןותבשב התע ההושה ,Dissent תעה בתכ ךרועו ינידמ תועד הגוה
הרבחה לש קיתווה הרקוח ,קסיל השמ 'פורפ םע ןויאר אבומ יחכונה ןויליגה
םהירמאמ ןויליגה זכרמב .תוריחבה לש תיתרבחה תועמשמה תא חתנמה ,תילארשיה
ןייטשדלוג בקעיו ץכ יסוי ,לסרק ןועדג םירוספורפהו ,תיזג המלש (.לימ) ףולא לש
םיניתשלפה םיברעה םע לארשיו ידוהיה בושייה יסחי לש םינוש םיטבה םינחובה
ןינע בר אוה הז ןויד .הנידמהו בושיה לש םינפה תוינידמב םג םתופקתשה תאו
ונתנידמל םולש ירדסהל איבהל רומאה מ"ומה שודיח ברע ,הלא םימיב תועמשמו
.ונינכשלוםזילרולפה תמסיסב הנומטש היעטהב ןד לזרב 'סכלא :דעי רודמב ןויליגב דוע
לע עיבצמ ןורמ ילנטסו ונימיב תויצולחה תועמשמ לע ההות ןוזדוד ירוא ;יתוברתה
לש הנומוק לע דבוע בקעי רפסמ בנשא רודמב .לארשי תרוסמב םיטסילאיצוס םיכרע
תודחא לש תיעיברה הצעומה לע רפסמ תודלות הלא רודמב ןלוג םייחו ב"הראב םיפיה
רודמב .תיצוביקה תובשייתהה ינוב םע הגלפמה יגיהנמ יסחי ועבקנ הב הדובעה
לע יפכפכ לייא הבתכש היפרגואיבמ תולועה תויועמשמב ןרוג בקעי ןד םירפס תרוקיב
.םיבתכמו תובוגת רודמב םתחנ ןויליגה .ןובל סחנפ

!המיענ האירק

"26 הנפמ" לש םירמאמה יריצקתל1999 ילוי - 26.סמ הנפמל