?ץוחנ דוע ץולחה םאה

לארשיב דרגנוואה לע תובשחמ

ןוזדוד ירואםלועה ןמ םינימאמ תובבר תכשומ ,שדוקה ץרא ,לארשי ץרא
אובל המהמתמ חישמה דועב .םיסנ םישחרתמ התמדא לעש םושמ
ושי ,דחא שיא קר הכז רדגומ יתלב דעומל תיחדנ םיתמה תייחתו
.(השדחה תירבה יפל) הייחתל םוקל ,תרצנמ

עריאש סנל המוד סנל אבה םוינלימה תארקל הקוקז ץראב תמשגתמה תונויצה
,ץראב ךלהתיו םוקיש היתובאמ דחא לש ותייחתל הקוקז תונויצה .תרצנמ ושיל
קספב רבודמ ןיא .ותעד תא עיביו םישנא םע חחושי ,שחרתמב ויניע ומב הפצי
רשקב תישיא הנבותב אלא ,םירחא תורוד טופשל יאכז רוד ןיא ירה יכ ,ןיד
.תירוטסיה הביטקפסרפב אוה וישעמלג"דא .ןודרוג ד"א קפס אלל התייה יתריחב ,הזה שיאב רוחבל ךירצ יתייה ינא םא
דחא"כ ומצע תא רידגה ג"דא .דבוע םעכ וצראב לארשי םע לש ינחור רבד היה
אל .תוטשפב םכסל ןיא הלעפו ותוישיא תא ."ונתייחת ץראב הייחתה ילעופמ
ךנחמ שמיש וירוענמ ךא הרומ היה אל ,םיכרכ 5 םיאלממ ויבתכ ךא רפוס היה
ול ובישקה י"אב :"ריעצה לעופה"ב וירבח ךא ירוביצ ןקסע היה אל .וירבחל
םוקמ לע הקומעו תישרוש הסיפת הלעה ךא ףוסוליפ היה אל ;ינחורה םגיהנמלכ
י"אב ויתונש לכ דבעו המדא דבוע תויהל ץפח ודואמ לכב .סומסוקב םדאה
תא םישגה י"אב וייחב .יאלקח םג היה אל ועבט יפל ךא טושפ יאלקח לעופכ
וז תודחאו ,םייחה ןיבל הרותה ןיב ,השעמ ןיבל הבשחמ ןיב המלשה תודחאה
ןוזחה ןיב הגיזמל היה ץולחה ג"דא . םירבח לע ריבכה םשורה תא התשעש איה
.השעמלרחוב היה םאה ?וישרוימ םשרתמ היה אוה ךיא ,תירשפא התייה ותייחת םא
?וייחב תפסונ תינפת לע בשוח היה וא יח אוה הב םייח ךרד התואב

.לארשי ץראב תויצולחה ישרויו ןודרוג ןיב ,ינוימד "תושיגפ ח"וד" אוה הז רמאמץוביק ריכזמ ,הירזע םע השיגפ

לכה .ךלש םיימיטיגלה םישרויה ונא ,םיקינצוביקה ונא .אבה ךורב .רבח סנכ ,סנכ
.רבעה ןמ םיבר םיפתוש םויה ונל שי םנמא .תיפותיש הדובע לע םויהו זא יונב
עדיה אלל .ונלש תכתמה לעפמב ונלש ףתושה אוה עובלג םייח ןיישעתה ,לשמל
,ןודרוג ןיבמ התא .לעפמה תא רוגסל םיכירצ ונייה איבה אוהש לוהינה תוטישו
תא דימעהל םיכירצ ונייה .גניסרוסטואאו שדחמ סודניה הז המ ועדי אל ונירבח
זאמ .לעפמה להנמכ ,םנמא ינוריע ,ןויסינ לעבו החמומ סדנהמ ,ריבל ןועדג
םע תאז לכו .20%- תויולעה תא ונמצמצו -30%ב הקופתה התלע עיגה אוהש
.תילבולגה הלכלכה ןמ קלח תויהל טלחהב םינכומ ונא .םדא חוכ תוחפ 20%
.תונויצ הז ,יביבח ,אוציי .םלועב םוקמ לכל םויה םיעיגמ ונירצומ

,הברה הזש עדת .םידבועה 250 ךותמ -100כ ?לעפמב םידבוע ץוביק ירבח המכ
.ץוביק ירבח תוחפ דוע םידבוע םירחא םייצוביק םילעפמב יכ

תוגוז הב םירג .השדחה הנוכשה תא האר .םירמשה לע םיאפוק אל ונחנא
,קרי אלא ,תשעורו תמהוזמ ,הפופצ ריע אל .םייח תוכיא םישפחמה םיריעצ
םע ונלש ףתושמ טקייורפ הז .ץוביק ירבח םניא םה ,אל ,אל .טקשו חצ ריווא
םיניוצמ םינכרצ םה הלא םיריעצש עדת .ץוביקה תמדא לע הנבנש םידבוע ןוכיש
וז .דועו הסבכמ ,הירפס ,סינט ישרגמ ,הכירב ,באלק ירטנאק :ץוביק יתוריש לש
!םיעשתה תונש לש החסונה וז ,יביבח ,קוויש .ץוביקל הבוט הסנכה דוע

,םינקז בשומל םיכפוה ונאש ונילע ולילעה םינש רפסמ ינפל ,ןודרוג ,ןיבמ התא
ונייה לבא הרומג תוטש ןבומכ וז .םיראשנ םינקזהו םיבזוע ץוביקה ידילי םיריעצ
.ץוביקב םיאצמנ םיריעצש םלוכל תוארהל םיבייח

!הזב הז םירושק דואמ תואלקחהו ךייחש ןיבמ ינא ,ןודרוג ?תואלקחה םע המ
וז ,הזמ ץוח .םיאלקח הברה ךכ לכב ךרוצ ןיא ,םירשעה האמה ףוס הז ,טבה לבא
ונא ,אל ,אל .ךרפ תדובע

הברה םש םידבוע ,ןוכנ .יאלקח קשמ ןידע ונל שי ,תואלקחה לע ונרתיו אל
ךכ לכ שמשב דובעל םינכומה םידיחיה םה ,תושעל המ ןיא .םיניפיליפו םיברע
.תועש הברה

םינמזה .תרכה התאש ץוביק ותוא אל הז .םייקו יח ץוביקהש ךל דיגהל חמש ינא
,תולגתסה ,האירב תוחתפתה וז לבא .תרחא םיבשוח םירבחה .ונתשה
תונויערש היח החכוה ונא .ןיוורדב ,היצולובאב ןימאמ ינא ,ןכ ,ןכ .תודרשיה
.םיתמ אל לבא ,םינתשמ .םיתמ םניא םלועל ןויוושו ףותיש ומכ םיבוט

רדח רתוי ונל ןיא .ףתושמה לכואה רדחל ךתוא ןימזהל לוכי ינניאש רעטצמ ינא
יסינכמ ונא ,אוב .רדהנ תלשבמ יתשא .ילש תיבל ןמזומ התא לבא .הזכ לכוא
.תיטסילאיצוסה תונויצה תובאמ דחא תא חראל ונל לודג דובכ .םיחרואםיטקייורפ םזי ,הידבוע םע השיגפ

חמש ינא !םיימשב םיהולא שי ?ןודרוג התא הז !ןימאמ אל ינא ,תומא ינאש
עיגה .תומשה םע רדתסמ אל ינא ,ןודרוג הז םש הזיא ,בגא .יתא רבדל תאבש
,תומזי :ירגוד ךל דיגא ינא ?תויצולח הז המ תעדל הצור התא !ותוא תרבעל ןמזה
!תומזי םעפ דועו תומזי

ליבשב ףסכ יל תתל הצר אל יבא .ףסכ חיוורהל יתדמל 14 ליגמ .יתוא הארת
יתרכמ .יתישע ךכו .ךמצעב ףסכה תא חיוורת ךל :יל רמא אוה .םישידח םיינפוא
שורג ,ףסכ יתחוורה לבא ?יתישע אל המ ,ספי'צו םירגרובמה יתקליח ,םינותיע
םע ילאר :רתויב םישידחה םיינפואה תא תונקל קיפסמ יל היהש דע ,שורג לע
ינימ לכב יתדבע רידס אבצב םג .ץילש ףסכה ןמ קר הזש ועדי םלוכ .םיכלהמ 10
יתננכת רבכ ינא ,םהירוה לש ףסכה לע םייח םימרויה דועב .תונמדזמ תודובע
.ףסכ םישוע ל"וחב ךיא תוארל יתיצר .לודגה םלועב ילש םילויטה תא
םהב רפסה יתב לכבמ רתוי יתדמל קרוי-וינבו טרופקנרפב ,סירפב ,םדרטסמאב
ינא םייחה לש הטיסרבינואב לבא .הטיסרבינואב דומלל ןמז יל היה אל .יתדמל
!10

יתודידי ינא .שפנה יפי לכמ םדקתמ רתוי ינא .ידי ומב יתינב ילש קסעה תא
לכה םיקרוז םירייארפה .רבד לכ רזחממ ינא .ןיבמ התא ,היגולוקא ,הביבסל
.לודג קסע הז .קושל ריזחמו דבעמ ,ןייממ ,ףסוא :רזחממ ינאו

םיכוב דועו ,הברה םיצורו טעמ םישוע .הנידמה ןובשח לע םייח ץראב םיבר
התא .תסנכ-יתב ינשל םורתל קיפסמו יתדובעמ קר יח ינא .רתוי שי םירחאלש
איה תורדתסהה .רתוי םיצור ןמזה לכש םינייכבה ןמ יל סאמנו ןרזפ אל ינא ,ןיבמ
הינקסע .תושעל הלוכי איה לודג שער לבא .תקמקו'צמו הנטק איה לבא השדח
םילעופה ,קאפיכ-אלע םיח םה .הזיפ לדגמל גאוד ינאש ומכ םילעופל םיגאוד
,תויונמדזה לוצינ הז תומזי .תומזי לע בשח אל םהמ דחא ףאש םושמ םיקפדנ
םג ,ןמזה לכ עיקשמ ינא .ןרזפ אל ינאש ךל יתרמא .םיחוור תריבצו ןוכיס תחיקל
התייה הנידמה םא .דחא לסב םיציבה לכ תא םישל בוט אל .ל"וחב םגו ץראב
דמלמ יתייה ,םלשמ ינאש םיסמה תא הניטקמו םילטבומ המכ ילא הדימצמ
.םהילגר לע דומעל ךיא םתוא

,תואמצע הז .תויצולח וז השוע ינאש המ לבא ,םיצצופמ תומש בהוא אל ינא
םילהנמה הלאש קר לבח .יטילופ סיסב לע םיחנצומ םילהנמו םיסוב ילב ,שפוח
םייחה תוקולע ףוס ילב םיחפטמו תילכלכ תואמצע לע קר םירבדמ הנידמה תא
.יתוא זיגרמ הז לכ ,היצילעוג ,היצילאוק ,הקיטילופ .רוביצה ןובשח לעקסע תמקהל תודוסי לע רפס וישכע בותכת ילוא .םירפס ונמזב תבתכש יתעמש
ינויסינמ ךל רפסל לוכי ינא .רכמ בר וליפא היהי אוה .הזמ וחיוורי םלוכ .ולוהינו
.תאז םישוע ךיאקט-ייה לעפמ להנמ ,רחש םע השיגפ

יתא רביד ב"הראמ חוקל .הברה יד תנתמהש רעטצמ ינא .ןודרוג רמ םולש
תתל םילדתשמ ונאו קדוצ חוקל לכ ונלצא ,עדוי התא .העש יצחמ רתוי ןופלטב
.בלה תמושת אולמ ול

תילכת יהמ יתריכזמ ירבדמ יתנבה ךכ לכ אל ךא ךתא ןכ תויהל הצור ינא
םירצומ המכ ונל שי .תואלקחב קסוע התאש יל הרפיס איה .ונתשיגפ
.יאלקחה קושל טלחהב םימיאתמש

הקינכט וזש וא יניצר התא ,יל דיגת ?תויצולחב ןיינעתמו יאלקח לעופ התא
ךל רפסל לוכי ינא המ !אהא !תוניצרב רבדמ התא ?תישיא ןיב תרושקתב השדח
?ונממז תב תויצולח לע

תונורתפ שרודו רהמ שחרתמ רבד לכ .ןוליסה רוד ונחנא .ןודרוג רמ אנ האר
לע יתוא ודמיל המ רכוז ינא ישוקב .םויה ץולח הז המ עדוי אל ינא .םיידיימ
היהי םלוכלש הצרש טסילאידיא ןימ היה הז ,העוט אל ינא םא .רבעב ץולחה
הצור ינא םג .הווחאו ןויווש ,תוריח :תיתפרצה הכפהמב ומכ והשמ .בוט
ילוא ,ימיב אל .הרקי אל הזש עדוי ינא לבא ,בוט היהי םלוכלש

.םעפ-יא אובי ללכב םא ,חישמה אובב

ןורתפ ;םיבשחמ תרושקת לש תויעבל תונורתפ ןתונ ינא ,"סלכת"ב קסוע ינא
םג ,המ .ןועשל ביבסמ טעמכ םידבוע יירבחו ינא .ףסכ הז ןמז .ידיימו ריהמ
הנידמה .החידב וז .החונמהו הדובעה תועש קוח ץראב שי ?הככ ודבע ךנמזב
.הדובע תועש הנומש ךשמב אסיכה תא םמחל םיליגר ויה רשאכ הז קוח הקקוח
רחואמ וא םדקומב לבא ,אסיכה תא םיממחמש הלאכ שי ןיידע .ונתשה םינמזה
לכ תושעל ןמז קיפסמ ןיא דחא ףאל ונלצא .הדובעה תכשלב רותב ודמעי םה
םג םשו הפ .לודג שאר ,םייתילכת-בר ונלצא םלוכ .תושעל הצור היהש רבד
הדובע ,הקוזחתב םירזוע םה .םדא חוכ תרבחמ הרבח המכ םיבבותסמ ונלצא
םלועל םיכיש םה לבא ,םהמ שרדנש המ םישוע ,רדסב םה .תממעשמו הטושפ
ךופהל םישימח טעמכ ליגב תיצר התא .ךיתושגרב עוגפל ןוצר יל ןיא .םלענו ךלוה
שוביכ רמוא התא .1904 ,הנש האמ טעמכ ינפל היה הז .טושפ יאלקח לעופל
לבא ,O-K .םירפסב דוע בותכ הז .הז לע יתעמש ןוכנ רתוי ,עדוי ינא ,הדובעה
ילארשי ינא ,בלה לע דיה םע .הבר ךכ לכ הדובעהו ,ללחה שוביכ הז םויה
הז ,ולוכ םלועה הז ,תמאה תא רמול ,ילש תיבה לבא .ץראה תא בהוא ,האג
תמדא :תויוטשב םיקסעתמ םישנא הברה ץראב ןיידעש יל רצ .ילבולג רפכ
,ןימיו לאמש ,תישילשו היינש לארשי ,הנידמו תד ,הרמחה קוח ,םיחטש ,תובא
.תוינבגע ץימב תויוטש לכה ,םיברעו םידוהי ,תודע

ימל .תמכחותמ דואמו תמדקתמ דואמ היגולונכט .יגולונכט םלועב םיח ונא
םחלהל ךישמי וב בלתשמ וניאש ימ ,דובכב םויק ,םויק תוכז שי וב בלתשמש
חתפתהלו דובעל יל תרשפאמ לארשי תנידמ וישכעל ןוכנ .רבעה תומחלמ תא
םייחה תוכיא תאו הלועפה שפוח תא יל חיטבת הנידמה ,םא קרו ,םא .ימעט יפל
ךישמא .םלועה לכמ רופסניא תועצה יל שי ,ואל םא .ןאכ ימוקמ ,קוקז ינא םהל
,ןכ ,ןכ .תוחילשב ילארשי הזל ארקת הצרת םא ,קוחרמ קר ,ילארשי תויהל
.קוקז םלועה הל היגולונכטה תוחילשב

וקיספי םילארשיה םא .םייפלאה תונש לש ץולח ,ץולח ןכ ינא ,המ עדוי התא
הנידמ ראשית לארשי ,אבו שמשממה דיתעה םלוע לש םיצולח תויהל
,השדחה הפוקתל סחיב יטסינורכאנא טירפ דוע .תועמשמ תרסח ,תילאיצניבורפ
אל יל .'וכו תויתתיכ ,תויתדע ,תויתד ,תונמואל ,תומחלמ לוכא ןוכית חרזמב
! הזה דיתעב קלח היהיןורמושו הדוהיב לחנתמ ,הדוהי םע השיגפ

.תונויצה תובאמ דחא תא ונתיבב חראל ונל דובכ .דוד ןורהא ונילא ךאוב ךורב
ומכ הז שודק ץרא לבח םיחירפמ ונאו ןורמושו הדוהיב ירוטסיהה ונתיבל ונרזח
בושיי לש הווצמה תא םימייקמ ינא .תרניכה יבושיי תא ונמזב תחרפה התאש
ריחמה היהי ,תונמאנבו הנומאב ךכרד יכישממ ונא .םייוגה ידימ התלואגו ץראה
.קשנהו הנומאה חוכב ןאכל ונרזח .היהי רשא םלשל שרדינ רשא

לארשי ץרא לש םייתימאה םיצולחה תא םיווהמ ,הגורסה הפיכה ישבוח ונא
.הז שודק ץרא לבח חתפנו חירפנ 'ה תרזעבו

תובאה תמדא לע םיברעל רתוול םינכומ לאמשה ןמ םינתסובתו הנומאה ינטק
יקולאו ,לארשי רוצב הדיגב יהוז .םולש הל םיארוק םהש ריינ תסיפ תרומת
.םממז תא םישגהל םישדחה םינווייתמל רשפאנ םא ונל חלסי אל םלועל לארשי
יצולח .תיבה רה לע שדקמה תיב ןוכשיו ץראב ישילש תיב םוקי דוע 'ה תרזעב
םיביואו ץוחמ םיביוא דגנ דימתמ קבאמב םיאצמנ דימתמו זאמ םינמזה לכ
הדובעה שוביכ .ונמע תלואגו ונדעי תגשהל תואיל אלל לועפל םינכומ ונא .תיבמ
שדוקה תדובעמ קלח םה דע-ימלועל הבושייו ץראה שוביכ .ךרדה תליחת קר היה
.םיווצמ ונא הל

לארשי םע םהל םייתימאה םיצולחה םה םינומא שוגו תימואל-תיתדה תונויצה
.דובכו הדות בייחידרפס בר ,ןהכ 'י ברה םע השיגפ

שח ינא .ךתא חחושלו ךינפ תא לבקל םא תובר תויוטבלתה יל ויה ,ןודרוג ברה
לבא ,ךיכרד תקדצב הנומא ךותמ תלעפ התא םנמא .וניניב הרועפ םוהתש
לארשי םע תא וקיחרה םה .םעב עסשו ערק ורצי ךכרד יכישממ ישעמו ךישעמ
םע תא וכפה םה .תווצמהו הרותה ךרדמ חרזמהו דרפס תודע תא דוחייבו
אטחל ונינב תא וליבוה םה .ותשרומלו ותדל רכנתמה םייוגה לככ םעל לארשי
.החפשמה דובכ דוביאו תונזל וניתונב תאו עשפו

,תיבה תביזע .לארשי םעב ומקש םיארונה םיעשפה דחא התייה תויצולחה
,תרוסמהו החפשמה

םימס ,תוצירפו תורקפה ךותמ דחיב םייח םישנו םירבג םהב םיצוביק תמקה
ןברוחל וליבוה ,רשיה ךרדמ הייטסל םימלש תורוד ואיבה ,תדה דגנ םיעשפו
.תראופמ תיחרזמ תידרפס תוברתו תוליהק ,תוחפשמ

ךרד לכב ץפנל וסינ הכרד תליחתב הנידמה לע וטלתשהש הדובעה תעונת יאצוי
לכונ אל .ךכב וחילצה םיבר םירקמבו ,םידרפסה םילועה לש םייחה תוחרוא תא
םישוע ונא .רתויו רוד וכשמנש הלא םיארונ םישעמ לע תולקב חולסלו חוכשל
ךוניחה םרזבו תובישיב ,תסנכה יתבב .הנשויל הרטע ריזחהל שדוק תדובע
ונתלועפ .םינש ךשמב השענש רפוכי אלש קזנה תא ןקתל םיסנמ ונא ידרפסה
היהת םא קר המלש החלצהל הכזת לארשי םע יגלפ לכ דוחיאו תובבל בוריקל
תודעמ וניחא דגנ ועשפש הלא לש המלש הבושתב הרזחו אטח לע האכה
.חרזמה

יפלכ ךיאטח םע םילשהל היה לוכי אל 'הש ךכל תפומו תוא איה םייחל ךתרזח
.ךיתונווע לע רפכלו הבושתב רוזחל תפסונ תונמדזה ךל ןתנו לארשי םע?םידגוב יוכיד לש רישכמ וא תפומל המגוד ץולחה

תוחיש םייקו ץראה תא בבוס אוה .ויחראמ ירבדמ תוקומע םשרתה ןודרוג ד"א
:ותוא ודירטה תולאש יתש .ויגיהנמו םעה יטושפ םע תובר

?ונמזב ץוחנ היה ץולחה םאה -

?דיתעב ץוחנ דוע ץולחה םאה -

תחוור ,הנחמה ינפל ךלוהה ץולחה ,דרגנוואה תסיפתש רבעבכ םויה חכנ אוה
םהל ורוי ,םיצולח ,םיגיהנמש םישרוד םעב םיבושח םיקלחש ול ררבתה .ץראב
טועימ קר .ביטקלוקל היוצרה ךרדה יהמ םיעדוי ידמ םיטעמ .םייחב ךרדה תא
לע םילטונ אלש לע םהירבח תא רקבלו םהישעמל תישיא תוירחא תחקל ןכומ
ורצי אל תויצולח תונש האמכו תואמצע תונש םישימח .המוד תוירחא םמצע
תוטלחהה תאש ןיידע םיפצמ םהו תיתצובקו תישיא הימונוטוא םיבר לצא
.דועו םינבר ,םירש ,םיגיהנמ םירחא ושעי םהייחב תובושחה

אל ךא ,םיבר םייגולונכטו םייעדמ םיגשיהל םנמא הכז ץראב חתפתהש ךוניחה
וכז ,תויתכלממה ,הנידמה .םלרוגלו םהייחל הקומע תוביוחמ םיבר לצא רצי
תומדה .ןביבס החתפתה )לוכי-לכ) תויטנטנופינמוא לש היגולותימו השנאהל
,דחמ ,לוכי-לכ רוביג לש סותימה תא לכמ רתוי תלמסמ ןיבר קחצי לש תיגארטה
םינש רפסמ ךותש ררבתמ .ךדיאמ ,המלשה לארשי ץרא ןוזחב דגובה יאקיטילופו
,רוביג ל"כטמר לוכי

תלשממ שארל םעה ןמ םיקלח יניעב ךופהל ,םיירוטסיה תדלומ ילבח ררחשמ
םא .רסומו ףדור ןיד לש םיינבר הכלה יקספ םילח וילע ,םיברעה תורישב לארשי
,דגוב אוה םיברעה םע םולשה ץולח וליאו רוביג אוה םיברעב המחלמה ץולח
ימ םינבאב לוקסל וא דיאל חומשל ןומה ידיב רישכמ אלא ונניא ץולחהש ןכתייה
?וכרדב דמועש

ןוצרמ םיחילש תויהל םמצע לע ולבקי תוצובק וא םידדובש ןכתיי םג ןכתיי
.טילחה רחא וא הזכ ביטקלוקש ןיד ירזג עוציבב

עצבל ישפוח שיגרהל לוכי ,היטרקומדה תוהמ תא תוקומע םינפמ אלש ,דרגנווא
.הרומג שפנ תוולשבו עונכש ךותמ םידירחמ םישעמ

ךרד ןדבוא לש ,חור ןויפר לש םינמז ,םימיוסמ םינמזבש ,ןודרוג .ד.א בשח ,ןכתי
ררועל לכי אוה תישיאה ותמגוד חוכב .ץולח ביטקלוקל ץוחנ ,תימויק הנכס לשו
ןכתיי .םיליגר םיאנתב םישענ ויה אלש םישעמ עצבלו תולעתהל םירחאה תא
.לארשי תנידמ תמקה ןעמל הלאכ םישעמ םעה ןמ שרד ,ורודב דחאה ,ןוירוג-ןבש
.םירחא םישעמ םלושמ יזועו אנהכ ריאמ שורדל ולכי ןיטולחל תונוש תוביסמ

תינופצמה תוחילשה םא ?הרונ-יד-הסלופ ליחתמו רובידה שפוח םייתסמ ןכיה
?ןובשחו ןיד תתל ךירצ ימלו יארחא אוה ץולחה ימ יפלכ ,ותוא בייחמה וצ איהירוחאמ רתתסהל לוכי אוה ןיא .וישעמ לכל תישיא יארחא ץולחה יכ רורב
הלח ,הזמ תוחפ אלו ,הדימ התואב .תיהולא תולגתה וא תד ,היגולואידיא
.ץולחה ירחא יבש ךלוהש ימ לכ לע תישיא תוירחא

רשק הזב הז םירושק תישיא תוירחאו ץולחש ודמל םיבר םיאקיטילופש הארנכ
ןמ םג ולדח םה ךכב .תפומו המגודכ תויצולחב שמתשהל םה ולדח ןכל .קתני לב
.םהלש תויטילופה תוטלחהה לע תישיא תוירחא לוטיל ךרוצההשגרהה תא רתוי דוע םיקזחמ םירופיכה םוי תמחלמל הנש 25 ץקמ םייוליגה
.ץולחכ ,דרגנוואכ המצע האור אל לארשיב תיטילופה תוגיהנמהשתושייכ לארשי םע תא לארשיב ךוניחה תכרעמ הגיצמ תויתכלממה םשב
סויג ,דחא רויג םישרוד תויטילונומ התוא םשב .דחא ןוצר תלעב ,תיטילונומ
תורמאה תוברתמ ןיעל רורב םעה יקלח ןיב עסשהו ערקהש לככ .אל המו דחא
.'וכו תחא הנידמ ,דחא לרוג ,דחא םע לע

תועד ילעב יפלכ תונלבוסה רסוח רבוג תודחא לש המודמה הלטצאה תחת
םינפש ילכואל ,תירבע ירבוד םייוגל םיכפוה םיבירי תולק הזיאב .תורחא
?חרזמה תודע יאנוש םינעזגל וא םיריזחו

תא .תישונא הרבח לכב םימייק ינושהו לוציפהש ,זירכמ םזינרדומטסופה
לש וכופיה .היפכב וא םייתלומעת םיעצמאב תוחאל ןתינ אל ינושהו לוציפה
.הייחדהו לוציפה תא הריבגמ ףא תפיוזמ תודחא ןעמל הלומעתה ,רבדגישהל ןתינ אלש םושמ ההתשמ היתונכשל לארשי ןיב םולשה םא רורב הז ןיא
תויחל תלגוסמ הניא םולשה רחאל תילארשיה הרבחהש םושמ וא תמא םולש
תועצמאב רשפא ינוציח יברע םויא םייק דוע לכ .הכותב עסשהו ינושה םע
ילוא ,םלעי ינוציחה םויאה רשאכ . "דחא םע" תופכל הייפכו ךוניח ,הלומעת
!םיטבש-םיטבש ,תוליהק-תוליהק אלא ונניא דחאה םעהש ררבתי

םניא וז הליגמ יטרפש אלא ,תימואלניבה םדאה תויוכז תליגמ לע המותח לארשי
הכרבב תלבקמ הניא תילארשיה הרבחה .לארשיב הקוח וא דוסי יקוחל םיכפוה
לש תואנ יוטיב ורשפאיש םירדסהל הכורע הניאו הכותבש םזילרולפה תא
.לשמל םזילרדפ ,הז םזילרולפ

תא וחפיטו ושדיק ,הנידמה תמקה ינפל שרדנש יפכ ,ילטוט סויג ,יאליע ץמאמ
תיישעל התע דעו זאמ ושמיש תויצולח יגוסב יביטלופינמ שומיש .תויצולחה
תשיכר ,םייטילופ םיחוור

.םייטילופ םיבירי םע ןובשח תיישע ,רתי תויוכזתובא ץרא ,םייחה שודיקמ רתוי בושח םשה שודיק םוינלימה ףוס לש לארשיב
.םלועה לכמ םידוהי םיטילפל טלקמ ץראמ הבושח

תא םמצעב רותפל וינימאמ תא ריאשהו ותייחת רחאל המימש הלע יתרצנה ושי
ןתינש המ לכ דמלו לכה האר ,ותייחת רחאל ,ןודרוג ד"א .םהלש םייחה תויעב
ריאשמ אוה .ןאכל וא ןאכל תויצולחה אשונב קוספל בריס אוה ךא .דומלל
.טילחהלו טבלתהל ,הז דיל הז קר ילוא וא ,דחיב םייחה ,ונתואםיבר .טילחהל םיכירצה םה םה ,לארשי יטבש וא ,לארשי םע
ךוסכסה לשב םהמ הענמנש תיתבשחמ תואמצעל םיפצמ לארשיב
.םינשה ךורא ילארשי-יברעה