הנפמ-תודוקנ עבש ,תומחלמ עבשתיזג המלשהנש םישימח לש הפוקת "תוסכל" תרשפאמ הניא תיתיצמתו הרצק הריקס
.ברע-לארשי יסחיב

תומחלממ תחא תא תאטבמ תמוצ לכ רשאכ ,דבלב םיתמצב דקמתהל יתרחב
.לארשי

לכב תוכלשהה ויה המ - רתוי בושחש המו המחלמ לכל עקרה היה המ ןחבא
.ברע-לארשי יסחי לולכמ לע תמוצו תמוצתואמצעה תמחלמ .1תמחלמ םויס רחאל דימ םילסהו לחהש קבאמ ,ידוהיה בושייה לש קבאמה
תלאשל ינידמ ןורתפ שפחל הינטירב תלשממ תא איבה ,היינשה םלועה
הריקחה תדעוו וז הרטמל ומקוה הריקח תודעו יתש .לארשי-ץרא
השיגה רשא ,מ"ואה םעטמ ,פ"וקסנוא תדעוו ,הירחאלו תינקירמא-ולגנאה
תרצעה בשומב הרשוא וז הצלמה .ץראה תקולחל התצלמה תא מ"ואה תרצעל
השולש לע ןעשנ הדעווה תוצלמה תא החנהש וקה .1947 רבמבונב ט"כב
:םייזכרמ תונורקע

ינש ןיב הדרפה השורד יכ תיעמשמ-דח הנקסממ עבנ ןושארה ןורקעה *
.תחא תינידמ תרגסמ ךותב יברע-ידוהי םויק-ודל יוכיס ןיא .םימעה

ףצר ריאשהל תבייח ץראה תקולח - הטישה תא עבק ,ינשה ןורקעה *
הדיחי יככותב הקיזהו העונתהש רוסא .םידדצה ןמ דחא לכל ילאירוטירט
האיבה וז הטישו .ינשה דצה לש בוטה ןוצרב םייולת ויהי תחא תיפרגומד
ףצרה ךרוצל רוביחו שגפמ תודוקנ ורציש םיתמצ-תודוקנ טוטרשל
.ילאירוטירטה

םילשורי בחרמ תא קינעהל היהי רשפא יא יכ עבק ישילשה ןורקעה ולאו *
םילשורי רוזא תא ריאשהל הצלמהה האב ןאכמו ,םידדצה ןמ דחא ידיל
.תימואלניב תוירחאב ,תדרפנ הדיחיכתיברעה תוממוקתההו ,היופצ התייה םיניטסלפה י"ע מ"ואה תטלחה תייחד
הנושארה הייריה תניחבב התייה םוי ותוא תרחמל הצרפ רשא המילאה
.תואמצעה תמחלמב

הריקס ךרוצל ,ונתוא ןיינעמש המ .המחלמה יכלהמ רואיתל ןאכ סנכינ אל
.תיאבצה הכרעמה לש חווטה תוכורא תואצותה הלא ,הז חותינו

תרצע תטלחה תא לכסל התסינ רשא תיניטסלפה תיגטרטסאה הטלחהה
בושיה לש ומויק םצע תא אלא הקולחה תינכת תא קר אל לסחלו מ"ואה
האצותהו .םיניטסלפה רובע תויפיפ-ברחל הכפה ,לארשי-ץראב ינויצ-ידוהיה
:התייה וחתפ הב המחלמה לש תישעמהרשאכ ,הקולחה תינכות יפ לע לארשיל מ"וא י"ע דעוייש חטשה תבחרה *
תינכתב יופצ היהשמ םיברע תוחפ הברה םייוצמ הז בחרומ חטש ימוחתב
;תירוקמה

רוקעל הצלאנ לארשי-ץרא לש תיניטסלפה הייסולכואה ללכמ תיצחמכ *
;תולגל האציו היתבמ תוברקה תרעסב

וא תינידמ העינמ התייה אלש ףא לע תויברע םידיב רתונש חטשה ולאו *
ןדרי תכלממ ןיב השוריכ קלוח - הז חטשב תיניטסלפ הנידמ םיקהל תילמרופ
.םירצמ ןיבל.יאבצה קבאמב יברעה םלועה תא בליש ,יטירבה טדנמה םויס םע ,1948 יאמ
ברועמה דצל ויהו םיניטסלפב 'תרשופ' תיטילופ הכימתמ ורבע ברע תונידמ
הזע הפיאש םלצא הדילוה השקה תיאבצה םתסובת .לארשיב המיחלב לעופב
.המקנל- תיברעה תיאבצה הסובתה תובקעב

'הביש' סיסב לע אלש םיטילפה תייעב ןורתפ לש תטלחומ הייחד םלצא האב *
ושטננש םיתבלו םירפכל תיסיפ הרזח סיסב לע אלש ,לארשי םוחתל
;המחלמב

ןיטסלפ לכ תרזחהו לארשי לש הלוסיח ןורקע לע הדימעה הניעב הרתונ *
;תויברע םידיל

:ברע תונידמ-םיניטסלפ יסחי רושימב ךבוסמ בצמ חתפתה ,הז דגנכו *

תרבעהו פ"שא תמקה .תיניטסלפ תינידמ הגהנה אלל הנש 20 ופלח ,דחימ -
ןויקומה גיהנמל דוגינב) תויטנתוא תויניטסלפ םיידיל פ"שא לש תוגיהנמה
לכב ,םיניטסלפה דמעמ היה וז הניחבמו .(יריקוש דמחא לש ותומדב ,לותשהו
.םהלשמ םיסרטניא לע הדימע תלוכי רסחו תוחנ ,םתבישי תומוקמ

יאבצ לשממ חטשכ הזע תעוצרב הקיזחה רשא ,םירצמל דוגינב ,ךדיאמ -
חטש תא ןדרי השרי ,וז הירוטירט תשרלו טלתשהל תופיאש הל ויהש ילבמ
ןורתפ תולעהל היה רשפא יא ,ךכו .הכלממל ותוא החפיסו תיברעמה הדגה
.ע"מדגה לע רתוול הנכומ ןדרי התייה אל דוע לכ יניטסלפ ינידמוק'ה תא םצעב ושדיק ,תוברקה םויס םע ומתחנ רשא ,קשנה תתיבש ימכסה
.תימואלניבה הריזב לארשי לש וטקפ-הד רכומה הלובגכ 'קוריה

הרירב תרסח 'הרירב' תמחלמ - 'שדק' עצבמ .2

.לארשי ביבס קנח-תעבט וקדיה ,'50 -ה תונש תישארב ,םיכילהת ינש
ןה) לובגל רבעמ םרוקמש רורט יעוגיפ לש האוגה לגה היה דחאה ךילהתה
היה ינשה ךילהתה ולאו ,(הזע תעוצר חטשמ ןהו תיברעמה הדגה ןוויכמ
החתפ רשא ,תוצעומה תירבל םירצמ ןיב השדחה תיגטרטסא-תינידמה תירבה
.יחרזמה שוגה תורוקממ ינרדומ יאבצ שומיחב תיביסמ תודייטצה לש לג
לש המויק םצעו הנוחטיב לע לבסנ יתלב חוכב םויא הרצי וז תודייטצה
הכפה השדח תיברע-תילארשי המחלמ יכ רורב היה הלא םיאנתב .לארשי
הריז וזיאב ,המחלמה ץורפת יתמ קר ויה תולאשה .תענמנ יתלב תויהל
.תוביסנ וליאבוילארשי יאבצ ךלהמ - ןפוד תואצוי ןכא ויה המחלמה הצרפ ןהב תוביסנה
תפרצ - ברעמה תומצעמ יתש םע שארמ תמאותמ הינונק ךותמ עצובש
.ץאןס תלעת רוזא לע טלתשהלו רוזחל וסינ רשא ,הינטירבו

לע וטלתשה ל"הצ תוחוכ רשאכ ,המישרמה תיאבצה הפקתמה לש תואצותה
- תויבויח רקיעב ויה ,תועש 96 -ב יניס יאה יצח

תינוחטיב העיגר תפוקתל איבה המחלמה ןמ האצותכ יברעה םלועב םלהה *
;הנש 11 טעמכ לש הפוקת ,לארשיל תינויח התייהש

זכרל אלש םירצמ הבייחתה ויפל - םותח יתלבו בותכ יתלב - םכסה גשוה *
,ןאריט ירצמב ילארשי טיש ביתנ חתפנ ,ליבקמבו יניס יאה יצחב אבצ תוחוכ
.תליאל

ימצעה ןוחטיבה סוסיבל הבושח המורת התייה ל"הצ לש ץחומה ןוחצינל *
.תימלועה הריזב לארשי לש הדמעמ לע םג - ליבקמבו ,ויתועורז לע ל"הצ לשהיהש ילילשה טביהה ןמ םלעתהל רשפא יא הלא תויבויח תואצות לומ לא
תא הגיצה יניס תמחלמ .תויברע םייניעב לארשי תימדתל רשאב וז המחלמל
תחצינ החכוהכו ,סרוקה יברעמה םזילירפמאה ידיב תרש ילככ לארשי
הל עובתל תרמייתמה תינויצה תימואלה העונתה ןויער תא תללושה
םויק תוכזו םוקמ ול ןיאש רז עטנכ הגצוה לארשי .המצע לשמ םויק-תוכז
,המחלמ התוא זאמ הנש םיעבראמ הלעמל רבכ ופלחש ףא .ןוכיתה חרזמב
.(המחלמ התוא ללגב ק,ןבומכ ,יכ ףא) ונתוא הוולמ הנדוע וז תימדתתואמצעה תמחלמל רישי ךשמה - םימיה תשש תמחלמ .3ידמש ףא לע תאזו .העתפהב ונל אב םימיה תשש תמחלמ הצרפ וב דעומה
בוביסל ןמצע תוניכמ ברע תונידמ יכ ועבקו ןיעידומה תוכרעה ורזח הנש
,דיחיה גייסה .תידוהיה הנידמה תא לסחלו עירכהל הרטמב שדח המחלמ
םרט תורחאו הלא תוביסמ יכ היה ,ןיעידומ-תוכרעהב הנש ידמ ונרזח וילע
.וז המחלמב חותפל ,תיברעה הניחבה ןמ ,תעה העיגה

לארשי תא קינחהל וסינ תיאבצ הניחבמ תונכומ ברע תונידמ ויה אל דוע לכ
וליטה ותוא ףיקעהו רישיה ילכלכה םרחה תועצמאב הליחת ילכלכה םוחתב
תובקעבו לארשיב 'יצראה םימה-ליבומ' תמלשה םע - ןכמ רחאלו ,לארשי לע
תנשמ תיברעה הגסיפה תדיעו

.ןדריה תורוקמ תייטה י"ע - 1964

םייאבצה םינוגראה לע ,תויניטסלפה רורחשה תועונת ומק תע התואב ךרעב
לע ךומסל םיניטסלפה ונל לא' :תניחבב התייה הלא תועונת לש ןתשיג .ןהלש
דעומ תייחדל םיצורית הנאצמת םלועל הלא ;ברע תונידמ לש תיאבצה ןתמזי
דגנכ תויאבצ תולועפ םוזיל תלוכיה ונידיב ,םיניטסלפה ,ונא ולאו .הכרעמה
סונאל ,רבד לש ופוסבו המלסה לש ךילהת וז ךרדב רוציל ,לארשיב תורטמ
.'םויכ ךכל תוטונ ןניא םא םג לארשי דגנכ המחלמל סנכיהל ברע תונידמ תא
ןכא םא ,וזכ המחלמ םייתסת דציכ ,םיניטסלפל ,והשלכ קפס םהל היה אל
.ץורפת

,הריהמה תורדרדיהה הלחה ,תמדקומ הערתה לכ אלל ,1967 יאמב ,ךכו
םינכומ ויה אלו תע התואב הב וצר יברעה דצה אלו לארשי אלש תורדרדיה
.המחלמה החתפנ ינויב 5 -בו ,הלתואצות .דוסיה ןמ ברע-לארשי יסחיב בצמה תא התניש םימיה תשש תמחלמ
םירושק ןיידע םייוצמ םידדצה לכ רשא םישדח םיכילהת וחתפ המחלמה
:רובטב םהילא

הנושב ,םעפה םלוא .לארשי-ץרא חטש אולמ לע וטלתשה ל"הצ תוחוכ *
המוקמב תיניטסלפה הייסולכואה לכ טעמכ הראשנ ,תואמצעה תמחלממ
הסנ רשא ,ןלוגה תמרב תירוסה הייסולכואה התייה הז ןיינעב טלובה גירחה)
.(םיגוסנה ירוסה אבצה תוחוכ םע דחי השפנ לע

ברע תונידמ תא הכפה ןלוגה תמרו יניס יבחרמ לע תילארשיה תוטלתשהה *
ןמצע הלא תונידמ יתש ואר ךליאו ןאכמ .רישי ןפואב ךוסכסב תוברועמל
תודמעב ןתכימת םושמ עבנ אל הז ןובשח .לארשי לומ חותפ ןובשח תולעבכ
.ןמצע לשמ םיינטרפו םירישי םיסרטניא לשב אלא תויניטסלפה

תורשפא לכ תיעמשמ-דח תוחדל התייה תידיימהו הנושארה תיברעה הבוגתה
הגספה תדיעווב ןתינ ךכל ילמרופה יוטיבה .ילארשי יברע ינידמ ןורתפ לש
הרכה אל) םוטראח לש םיוואלה תשולש תומדב ,ןאדוס תריבב תיברעה
תיברעה היגטרטסאה תא .(המע םולש אלו לארשי םע מ"ומ אל ,לארשיב
רזחוי חוכב חקלנש המ" :םירצמ אישנ ,רצאנ לדבע למג תע התואב אטיב
"!חוכב

בורה תא ואיבה םימיה תשש תמחלמ .ןוחצינ תרוכיש לארשי התייה ,דגנמ
חפטל ,תיאבצהו תינידמה הגהנהה תוברל ,ילארשיה רוביצה ברקב עירכמה
,תידוהיה הנידמה לש לובגה תרסח תיאבצה התמצעב תיטסימ-טעמכ הנומא
.ונידיל ולפנ רשא םישדחה םיחטשב תובהאתה לש ךילהתל ועלקנ ,ליבקמבו

לא םינפ , שדחמ לארשי הבצינ תואמצעה תמחלמ רחאל הנש הרשע-עשת
תוינידמל רשאב תילארשי הערכה השרדנ בושו .םיניטסלפה לומ לא ,םינפ
שולש לארשיב וחמצ ךכו .םיניטסלפה ןיבל הניב יוצרה ןורתפלו תפדעומה
:תופולחהדלונ םיקומינ לש הרושמ !םולכ אל וא לכה ,ZERO SUM" -ה תשיג .א
.תירוטדנמה לארשי-ץרא חטש לכ לע תילארשיה העיבתהםוחית יווק תעיבק ךות םלוא ,לארשי-ץרא לש שדחמ הקולחל תונוכנ .ב
לארשי ןיב ,םימיה תשש תמחלמ ינפלמש 'קוריה וק'ה ןמ םינושו םישדח
,ןדרי תכלממ ןיבלתנידמ ןיב ,םימוד תונורקע יפ לע ,לארשי-ץרא חטש לש שדחמ הקולח .ג
.תיניטסלפ תושי ןיבל לארשי

הישעמב םלוא ,הלא תופולח שולש ןיב תינידמ הערכה לבקלמ הענמנ לארשי
.דחי םג תופולחה שולש לכ לש שומימה ייוכיס תא רתויב המצמצ הילדחמבוםיסחיב רבשמה לש הקמעהו הפרחה וניאר םימיה תשש תמחלמ תובקעב
ךרואל תיניטסלפה תיטסירורטה תוליעפה .ברע תונידמ ןיבל םיניטסלפה ןיבש
תויברעה תונידמה ןמ הלוכ האציו הנגראתה תימואלניבה הריזבו תולובגה
ןיבל הלא תונידמ ןיב םישק םיתומיעו םירבשמ הדילוהו לארשיב תולבוגה
תיטסירורט הלועפו תוכרעיה יסיסבל וקקזנ רשא םייניטסלפה םינוגראה
:לארשי דגנכ


רובע ןה תוטבח-קש המצע האצמ רשא ןדרי התייה הנושארה תעגפנה .א
הפירח המלסה לש םינש שולש רחאל .ל"הצ תוחוכ רובע ןהו םיניטסלפה
םינוגראה דגנכ ימויק תומיעל סנכיהל ימשאהה ןוטלשה ץלאנ תוירקתב
לש תוברקב םיניטסלפה וסבוה תבאוכו השק הכרעמב .ןדריבש םיניטסלפה
תויצילימה ישנאו ,1971 ינויב ,ןכמ רחאלו ,(1970) 'רוחשה רבמטפס'
.הנידמה תולובגל ץוחמ לא ורקע םיסבומה תויניטסלפה


הגירח הפוקת וז התייה רשאכ ,הירוסב תע התואב אצמנ ירקיעה טלקמה .ב
םלוא .םיניטסלפה םינוגראה םע הלועפ קשמדב ןוטלשה ףתיש הב
וכותמו הירוס חטשב לועפל פ"שא הסינשמ .םימי הכיראה אל וז דסח-תפוקת
,ירוסה לשממה םע תמאותמ אקווד ואל ,ולשמ תוינידמ םייקמ אוהש ךות
םייניטסלפ םינוגרא םתוא קר ורתונ ירוסה חטשב רשאכ - שדוחמ שורג דלונ
טפאח אישנה לש תטלחומה ותורמל רוסל םינכומ ויה רשא םיגיהנמ םתואו
.דסא-לא


םייניטסלפה םינוגראה ועלקנ ןאכ .ןונבל התייה םיניטסלפל האבה הנחתהו .ג
שיגרו ןידע ןוזיא ןמיסב תע התואב הלהנתה רשא ,תינונבלה הריזה בלב
.ינונבלה םואלה תא ביכרה רשא תונושה תודעה לש בכרומה ספיספה ברקב
.הניסרח תונחב ליפכ וגהנו תוימוקמה תויעבה ןמ ומלעתה ןונבלב םיניטסלפה
תמחלמל ןונבל תא ורדרדש םיישארה םימרוגה דחא ויה םיניטסלפה ,ןכאו
לע ואיבה ,רבד לש ופוס .הנש הרשע-עבש טעמכ הכשמנ רשא תבאוכ םיחרזא
.םיל רבעמ לא םשורג תאו "לילגה םולש" תמחלמ תא ןונבל לעו םמצע

םיחטשב הרהמ דע הבהאתה 'םימיה תשש' רחאלש לארשי יכ ונרמא רבכ
המוזי היישע לש םידעצ םג וז הבהאל ויהו .היתוחוכ ושבכ םתוא

החפיס ,תוברקה ומייתסנ זאמ תועובש השולשמ תוחפ ,ןושארה השעמה *
תינססה תולחנתה האב ךכ רחאו .םילשורי חרזמ תא קוח יפ לע לארשי תסנכ
תובשייתה הרשוא - הטמלמ ץחלל העינכבו ןדריה תעקבב ,ןויצע שוגב)
.(ןורבח רוזאב תידוהי

לע רתוול שרדית לארשי יכ התייה תע התואב תיסיסבה הכרעההש ףא לע *
,יניסב תולחנתה הרשיאו לארשי תלשממ המזי ,יניס יאה יצח חטש בור
.חיש-א םראשו חיפר תחתיפ לע שגדב

היבשותמ הייקנ ל"הצ תוחוכ ואצמ התוא ,ןלוגה תמר לע תוטלתשההו *
,הלבגה לכ אלל םצעב ,ןלוגה תמרב תויולחנתה רושיאל האיבה ,םיירוסה
ןיגב םחנמ לש ותלשממ הלביק 1982 תנשב - ןכמ רחאל םינש הרשע שמחו
.לארשי חטשל ןלוגה תמר לש יטפשמ חופיס לע הטלחהןניבהל השקש תוילשא ןמיסב הדמע ,ורצונש םיאנתב ,וז תילארשי תוינידמ
:םימי םתוא זאמ הרקש המ לכ עקר לעו ,דבעידב ,םויכ ןריבסהלוהנותמ תילארשי הדמע אטבל דעונ 1967 ינויב םילשורי-חרזמ חופיס .א
ןויסינ ךות םיברעה ונינכש לא תילארשי היינפ וז התייה .היתויפיצב 'העונצ'ו
לכ תא לארשי האור ,םילשוריב לבגומה חופיסה דעצ איצוהל יכ םהל רמול
רשא יברע םרוג ףא אצמנ אל ,ןכ יפ לע ףא .מ"ומל םיחותפ הישוביכ ראש
המו וזה השדחה תואיצמה םעו וז תילארשי השיג םע םילשהל ןכומ היה
ריכה רשא ,תימואלניבה הריזב ,רז םרוג ףא אצמנ אל - רתוי ףא בזכאמש
יבגל תרמגומ הדבוע רוציל דעונ רשא ידדצ-דח דעצ םוזיל לארשי לש התוכזב
תודבועה ואב ,תאז תמועל ךא .טרפב םילשוריבו ,ללכב ידיתעה ןורתפה
שופיח לע רתויב תושקמ ןהו חטשב תידדצ-דח לארשי העבק ןתוא תורמגומה
הכפה ידיתעה חוכיוה ןמ םילשורי תלאש תא ריסהל םוקמב .תינידמ הרשפ
.ינידמ רדסהל ךרדב רתויב תושיגרהו תושקה ןמ תויהל וז הייגוסאל .ימלסומהו ירצונה םלועל רתויב שיגרה בצעב ונעגנ םילשורי חופיסב .ב
םהל הרקי םילשוריש םלועב םידוהי ןוילמ 13 קר שיש ךכל םירע ונייה
רשקה רשא - םימלסומו םירצונ - םידוהי אל ןוילמ 2,500 -כ תמועל
.ריעל ידוהיה רשקה ןמ לפונ ונניא השודקה ריעל םהלש ילנויצומאהםייפרגומדה םיכילהתה ןמו תואיצמה ןמ המלעתה לארשי ,תרחא הדוקנב .ג
,תיניטסלפ הייסולכוא לש לבגומ האיצי לג רחאל .לארשי-ץרא תולובג םוחתב
דומצ היהש לג

הריגה/החירבה המלבנ ('67 ירוקע' -כ ןכמ רחאל ונוכש הלא) המחלמל
אוהש יעבט יוביר תלעב תיברע הייסולכוא לומ זאמ םידמוע ונא .תיניטסלפה
לכל הנש 15-20 לכ ידמ המצע הליפכמ וז הייסולכוא .םלועב םיהובגה ןמ
תימוקמה הייסולכואה התנמ 1967 טסוגבאב ונמייקש דקפמב) רתויה
הנש םישולשכ , םויה ;שפנ ןוילמ 1 -כ ה"סב הזע תעוצרבו ןורמוש ,הדוהיב
.(שפנ ןוילמ 2.5 -ל לעמ הנומ איהו הייסולכואה הלדג ,ןכמ רחאלומרת אל םינשה ךשמב חטשב לארשי העבק ןתוא תולחנתהה תודבוע .ד
תודבוע ךפהל .השדחה תואיצמה םע תיניטסלפ המלשהל וא השיגה יונישל
,םילאהו יטילופה קבאמה תא ודקימ ,הביאה יעקשמ תא וקימעה קר הלא
.םלועב לארשי תימדתב תושק ועגפו הדפיתניאה תוצרפתהל ומרתשארב '40 -ה תונשב הבצינ רשא תוגיהנמ הדמע לארשי תנידמ שארב .ה
תוגיהנמ הליכשה אל דציכ ןיבהל השק .לארשי-ץראב ידוהיה רורחשה קבאמ
ררחתשהל רותחת רשא ,המוד תיניטסלפ העונת לש התעפוה תא תוזחל וז
.ילארשיה יאבצה שוביכה לועמרסמ רומאכ ונרדיש ,םילשורי חרזמ חופיס תעב ,1967 ינויב .הדוקנ דועו .ה
חטשה רתי לכ ראשנ ,התע הז ונחפיס םתוא ר"מק 60 איצוהל :יברעה דצל
תיביסמ תולחנתהו םיחטש תסיפת לש ךילהתב ,הגרדהב םלוא .מ"ומל חותפ
שיו ןורמת שפוח שי ויבגל חטש תוחפו תוחפ רתונ ,ןורמושו הדוהי יחטשב
יופצה ינידמה חוכיוב םג ונתדימע תא השילחה וז תוינידמ .מ"ומ להנל תלוכי
חפוסש חטשה ןיב מ"ומב ונתדמעב לידבהל היהי השק םילשורי דיתעב
ןיבל םילשורי ןיב ;יתבר םילשוריב ונלחנתה םהב םיחטשה ןיבל םילשוריב
תעוצרבש ףיטק שוג ןיבל םילשורי ןיב וא ;ןלוגה ןיבל םילשורי ןיב ;לאירא
.הזע

םירופיכה םוי תמחלמ .4

אל ברע יגיהנמ .תענמנ יתלב ףאו היופצ המחלמ התייה םירופיכה םוי תמחלמ
שריש תאדס רוונא ןהו רצאנ לדבע למג ןה .םתנווכ תא ריתסהל ללכ וסינ
המחלמל תונכהה רחא בורקמ ונבקע ,ןכ לע רתי .יולגב תאז ורמאו ורזח ותוא
.תיברעה הפקתמה תינכת יטרפ תא בטיה ונעדי ףאו םייברעה תואבצה לש

הפקתמל וניפיצ אל אלא ונעדי אלש קר אלו .יותיעה היה - ונעדי אלש המ
ךכ לע ונמלישו .תיאבצ הניחבמ ונעתפוה ןכאו .ךכ לכ םדקומ דעומב תיברעה
.םימחולה בטימ תודיבאב ךכ לכ רקי ריחמ

קשנ'ה תמצע וז ,(הזח אל יברעה דצה םג ילואו) וניזח אלש המ ,בגאו
תונידמ לעו ללכב םלועה תונידמ לע ותעפשהו טפנה וגרבמא לש 'יגטרטסאה
.טרפב ברעמהוז המחלמ תואצות הלא בושח רתוי הברהו ןיינעמ רתוי הברהש המ
:היתוכלשהו

וז המחלמב לארשי הגישה ,תילארשיה להקה תעדב תחוורה העדל דוגינב *
ןמל םוי 16 ךות .ל"הצ תודלותב בושחהו לודגה ילוא ,רידא יאבצ ןוחצינ
ונסרפו תוחוכה תא ונסייגש קר אל ,תירוס-תירצמה עתפה תפקתמ ץורפ
ימי םותב .דגנ תפקתמל הרהמ דע רובעל ונחלצה אלא המיחלה תוריזב םתוא
תלעת לש יברעמה הרבעמו קשמדל םיבורק ל"הצ תוחוכ ואצמנ המיחלה
םינותנו םירתוכמ (3 היימרא) םירצמ לש השביה תוחוכ תיצחמ רשאכ ,ץאוס
ושקיבו הירוסו םירצמ לש תוינידמה תוגהנהה ורבשנ םוי 16 רובעכ .ונידסחל
ול יואר רידאה יאבצה גשיהה תא ךירעהלו ןיבהל הצורש ימ .שא-תקספה
ץלחיהל תנמ לע םיסורל ושרדנש םינשל וז תיאבצ האצות תוושהל
םינשל וא הסורברב עצבמב תינמרגה עתפה תפקתמ תואצותמ ששואתהלו
.םינינפה למנב תינפיה הפיקתה תעתפהמ םקתשהל תנמ לע ב"הראל ושרדנש

יתוכאלמה ןולבה ץופינ התייה לארשיב וניבגל תירקיעה הכלשהה םלוא *
יספאו ינא"ה תחסונב הנומא לש ןולב ותוא ,רוביצה לש עירכמה ובור לצא
םראש הבוט" היפל ןייד השמ לש החסונה םג הזנגנ וז המחלמ תובקעב ."דוע
יוניפל ,יניסמ האלמ הגיסנל עקרקה הרשכוהו ,"םולש אלל חיש-א
.יניסמ ל"הצ ינקתמ לכ יוניפלו ומקוהש תויולחנתההםירצמב חתפתה המוד בצמ

התוא השקה הלפמה לש ןובלעהו השובה תושוחת תא קחמ ירצמה םעה *
תורבדיה ענמש ירקיעה לושכמה רסוה ךכבו ,'םימיה תשש' תמחלמב וגפס
.לארשי םע ינידמ מ"ומ להנל םירצמל ורשפאש םיאנת ורצונו םידדצה ןיב

ירצמה ןוחצינה לע ךנוח רשא ,םירצמב בחרה רוביצל דוגינב ,םלוא *
יכ בטיה תירצמה תרמצה העדי ,רבוטקואב 6-8 םימיב הלעתה תחילצב
םיבשוי להצ תוחוכ רשאכ ,ץחומ ילארשי ןוחצינב המייתסנ המחלמה
.םהינפב החותפ םצעב ריהקל ךרדהו 'הקירפא'ב

ץיקה הלשכש ןאדמרה תמחלמב יכ התייה ריהקב וקיסה התוא הנקסמהו *
תאז .ברקה הדשב לארשי תא עירכהל םירצמ לש יאבצה יוכיסה לע ץקה םג
המצעמ"ל ןמז הזמ לארשי הכפה יברעה דצב תחוורה הכרעהה יפל ,דועו
,לארשי תא עירכהל יוכיס יברעה דצל ןיא בוש ,ךליאו הז עגרמו ,"תיניערג
.ברקה הדשב תומישרמ תוחלצה יברעה דצל הנייהת וליפא

המצע המחלמה ריחמו ,הפקתמל תוצרמנה תונכהה הבושח הדוקנ דועו *
ףסונב תאזו) םירצמב תימונוקא-ויצוסה הקוצמה תא תינוציק הרוצב וקימעה
ןדבאמו םירצמב ינוציקה יפרגומדה יובירה ןמ ועבנ רשא תורומחה תוכלשהל
דלונ ,ךכו .תורייתה ףנעב השקה העיגפלו ,1967 זאמ(ץאוס תלעתמ תוסנכהה
תומידק יתש ןיב רוחבל יטירקו ףוחד ךרוצ הנושארה םעפב םירצמב
לארשיב השדח המחלמ םוזיי ךרוצל תונכהה שודיח ןיב תודגונמ תוימואל
.הרבחהו קשמה יכרוצ םע דדומתהל ףוחדה ךרוצהו ןוצרה ןיבל

לע תאדס זירכה ,1975 ילויב 23 - ה ברע ,םירצמ לש ימואלה גחה םויב
רסמ וז הזרכהב היה .ימואלניבה טישל ץאוס תלעת תא שדחמ חותפל ותנווכ
המידקכ הפידעה םירצמ .השדחה תירצמה היגטרטסאה לע דיעה רשא רורב
.םינפה תויעבב תודדומתהה תא תימואל

-ב ,לארשיב יטמרדה ורוקיב תאו תאדס תמזי תא דילוה רשא עקרה היה הז
.1977 רבמבונב 19

תסנכב רמא ותוא רבד לכמ רתוי ,לארשיב תאדס לש ירוטסיהה ורוקיב םצע
םילשה תאדס .ריחמה תא םלשל םיירצמ לש התונוכנ תא אטיב ,ויחראמל וא
רוונא רמא ויתוזרכהבו וישעמב .םוטרח לש םיוואלה תשולש לוטיב םע
!לארשי םע םולשל ןכו מ"ומל ןכ ,הרכהל ןכ :תאדסחוכב אל ונילע עיפשה םימע לש היגולוכיספ תנבהב ןואג ,תאדס
.תסנכבו םילשוריב ,לארשיב תיסיפה ותעפוה םצעב אלא ויתועצה/ויאנת

תאז השע אוהו ,לארשיב םעה לא רשייה רבידו לארשי תלשממ תא ףקע אוה
.יתבר החלצהבהיה אלו סבומ דצכ אב אל אוה םלוא ,מ"ומ להנלו םולש עיצהל אב תאדס
:ונל ביצה םתוא םיאנת ינש ול ויה .לארשי לש היאנת תא לבקל ןכומ

לש ימואלניבה לובגל תטלחומ תילארשי הגיסנ השרדנ ילרטליבה רושימב
,יטירבה טדנמה

שמשל ולכוי רשא םירטמרפ חוסינל השירד ביצה ,ילרליטלומה רושימבו
לארשי ןיב ,רקיעבו ברע תונידמל לארשי ןיב אלמו ללוכ םכסהל סיסב
.םיניטסלפללא םירצמ אישנ לש תיגטרטסאה ותדמע תא הניבה אל לארשיב הגהנהה
תכרעהל הריתסב הדמע רשא) םילשוריב הכרעהה .ןתמו אשמה ךילהת
םלועה ללכל םירצמ ןיב דירפהל היהי ןתינ יכ התייה (ילארשיה ןיעידומה
תותיזחב גוהנל תישפוח לארשי היהת םולשה םכסה לש ותמיתח םעו ,יברעה
"הנאתה הלע" תיירואית לארשיב החוור םימי םתואב .השפנ תוואכ תורחאה
רשא תיללכ החסונב ול היהי ידו ,ברע תונידמ ראש יפלכ תאדס שפחמ ותוא
,םכסהב ללכית

רתוול הלכי אל םירצמ .וצרא לש תיסיסבה התדמעל חתפמ ךכב האריש ילבמ
תוברועמ תולגלמ הקספ אל איה ,תירקיעה תיברעה המצעמכ הדמעמ לע
דחא יוצמ םג ךכבו ,ברע-לארשי יסחי לש םירחאה םיצורעב םג תוברעתהו
.תונידמה יתש ןיבש 'רקה םולש'ל םיבושחה םירבסהה

ירצמ לאוטקלטניא סחייתה ,1978 רבמטפסב דיוויד-פמק ימכסה תמיתח םע
ברקה הדשב החצינ לארשיש ףא" :םיירצמ לש התניחבמ םכסהה תועמשמל
1948 זאמ .תינידמה הכרעמב םג חצנל החילצה אל איה ,1948 תמחלמב
רשאכ ,וטג תומוח ךותב לארשי הרגתסה

,דיוויד-פמקב ,םויה .התוא בבוסה יברעה םלועה ןמ תקתונמו הרוגס איה
.לבסנ יתלב בצמ והזו ,ילארשיה וטגה ךות לא םירצמ תא ילש אישנה סינכה
תומוח תא דחיב ץורפנש וא :לארשי תוגהנתהב ולוכ יולת התע הרקיש המ
,םוקת םירצמש וא רוזיאב ילרגטניא קלחל ךופהת לארשיו תומייקה וטגה
"!םכלש וטגה ךותמ קלתסתו ,רחואמב וא םדקומב

הנשכ תונידמה יתש ןיב םתחנש ינידמה םכסהלו ,לארשיב תאדס רוקיבל
םיסחיה רושימל רבעמ וגרח רשא תוכלשה עברא ויה ,ןכמ רחאל יצחו
:םירצמל לארשי ןיבש ילרטליבה

ימע ללכ רובע ובאטה תמוח תא ץרפ רשא 'ןושחנ'ה היה תאדס רוקיב ,ןכא *
יברעניבה ובאטה תא לטיב יטמרדה והשעמ .ינכפהמ םידקת רצי תאדס .ברע
;לארשי םע םירשק םויק לע

לגעממ ברע תונידמב הקזחהו הלודגה תא איצוה םירצמ םע ינידמה םכסהה *
לש היצפואה הלטבתה ירצמה אבצה תוברועמ אלל .לארשי םע המחלמה
.לארשי דגנכ תיברע המחלמ תייצילאוק תבכרה

לחה םייברעה םידדצה ןמ דחא לכו ,ןמז לש הלאש אלא וז התייה אל *
אוה לוכי לארשי לומ ינידמ גשיה הזיא לאו םיאנת וליאב ,יתמ ומצע לואשל
?רותחל

תא ופחד רחא רבד לכמ רתוי ןה הלא תויוחתפתה ,רתוי ךורא חווטלו *
,עקרק-עקרק יליט םע בלושמב תינומה-הדמשה-קשנב דייטצהל ברע תונידמ
.הז ילנויצנבנוק יתלב קשנ רוגישל ירקיעה יעצמאכקר אלא ,ךלהמ לש ופוס ויה אל ילרטליבה ינידמה םכסההו תאדס לש ותמזי
תא וניבה אל יברעה דצה ןהו לארשי ןה .ינידמה ךילהתה לש ותחיתפ
תויועט רפסמב ואטחו ינידמה ךילהתה לש חווטה-תוכורא תוכלשהה
.תויתועמשמ

- הכירעה אל לארשי

תטלחומ תילארשי הגיסנ עצבל המיכסהב הרציש םידקתה תועמשמ תא *
היהי אל יכ בל םותב הארנה לככ ןימאה ןכ השעש ימ .ימואלניבה לובגל
תוריזה רתיב םג םירדסהלו מ"ומל עיגהל יוכיס ןיא יכו ךילהתל ךשמה
לכבו ללוכ מ"ומל סנכיהל לארשי תא הבייח תיטילופה תואיצמה .םיצורעהו
לובגה תא בוש השדיקו לארשי הרזח ןדרי םע םולשה םכסהב .םיצורעה
הנוש ינידמ רדסהל םיכסת קשמד יכ תופצל השק הלא תוביסנב ,ימואלניבה
.ויפואב

יוניפה םידקת אוה ומות דע השמימ ותואו לארשי המיכסה ול ינש םידקת *
לש טלחומ יוניפו ,יניסב ומק רשא תוילארשיה תויולחנתהה לכ לש טלחומה
הווהי הז םידקת יכ חינהל שי ,בושו .הז חטשמ םייל"הצה םינקתמה לכ
.לארשי םע םהלש מ"ומה תא םיניטסלפהו הירוס ולהני ויפ לע סיסב

'קרס' תויולחנתה םיקהל רקע ןויסינב לארשי התגש ,יטקטה רושימב *
תדמע תא הניש אל הז עצבמ .ירצמה דצה לע ץחל יעצמאכ ,יניסב תושדח
לא סחייתהל וילע דציכ יברעה דצב םיבר תוקפס ררועמ אוה ,מ"ומב םירצמ
.ןורמושו הדוהיב תוילארשיה תויולחנתהה תבחרה תפונת

- יברעה דצה לש תוצמחההו תויועטה לע עיבצהל הבוח התוחפ אל הדימב

םירצמ תא וניג ברע תונידמ לכ .ללוכ יברע םרחב הלבקתנ תירצמה המזיה *
המרג וז תינוציק הדמע .המרחה לעו םייטמולפיד םיסחי קותינ לע וטילחהו
ויה הלא םינש 14 ךלהמב רשאכ ,הנש 14 -ב ינידמה ךילהתה ךשמה תייחדל
.תוריזה ןמ תחאו תחא לכב תובושח תויוחתפתה

ימכסהב העבקנ הז ץורעב אקווד .יניטסלפה ץורעב הרצונ תירקיעה היעבה *
םידדצה ובייחתה וב ינידמה ךילהתל רשאב ידמל הרורב תרגסמ דיוויד-פמק
הברה תוכלשה ויה הימונוטואה תוחישל םיניטסלפה תופרטצה יאל .תכלל
:ץמחוהש ןמזה תלאשמ תובושח רתוי

התנוכתמב וליפא ,הימונוטואה תינכות תא םיניטסלפה ולביק ול *
,וז העצה ולביק ול .לארשי תלשממ שאר ,ןיגב םחנמ עיצהש יפכ ,תמצמוצמה
תילארשיה תולחנתהה עצבמ ןה ןורמושו הדוהי יחטשב םיענמנ ויה
םיעיגמ ונייה אלו ,זאמ ורבעש םינשה םירשעב וניאר ותוא ,תיביסמה
.היתוכלשה לע ,(הדפיתניאה) תיממעה תיניטסלפה תוממוקתהל

ןיבהל ןתינ םא םג .םירצמל לארשי ןיב 'רק'ה םולשה תא רבכ ונרכזה *
תוקומע רתוי הברה תוכלשה רקה םולשל שי ,הז 'רוק'ל עקרה תא ריבסהלו
שיש תויתימאה תונווכל רשאב לארשיב להקה תעד שוביגב חווט-תוכוראו
.תועטומ תונקסמ הלא וליפא ,לארשי יפלכ יברעה דצלאלל יכ הלש הנבהה רסוח לע תילארשיה תוגיהנמל חולסל רשפא יא ,תאז םע
:תענמנ יתלב האצות אהת וז ,ללוכ ךילהתתמחלמ תואצותמ ועבנש תויוחתפתהה םוכיסב ,הלעמל ונרמאש המ לכ ףא לע
,תאדס רוקיבב לחהש ירצמ-ילארשיה ינידמה ךילהתה ןמו םירופיכה םוי
םינש םירשעל ,ךכמ האצותכ ,זאמ וניכז יכ ךכמ םלעתהל םילוכי ונניא
,םירצמ תדמעב תוינידמ תודרומו תוילע ףא לע ,ירצמה לובגב תוטקש
.הריזב ויהש תויוחתפתהל םאתהביקאריעה רוכה תפיקת .5יניערגה רוכה תא לארשי יסוטמ ופקת זאמ הנש הרשע הנומש רבכ ופלח
תפקמ הניחבל וכז םרט רשא תוישרפה תחא ןיידע וז ,ןכ יפ לע ףא .יקאריעה
.הירוטסיהה טפשמלולכמ חבשל יוארה החלצה רופיס תיריוואה הפיקתה התייה תיאבצ הניחבמ
ןכל םדוק הנשה תיצחמכ .תיטנגלאו תחלצומ ,הייקנ הלועפ התייה וז .הניחב
לקו טושפ עצבמב ,שממ האצות התוא תא גישהל םיינאריא םיסוטמ וסינ
.דעיב עגפ אל ינאריאה ריוואה ליח .ךורע ןיאל

הענכש ,םויה דעו זאמו ,הפיקתל דומצב ,זא תילארשיה תיתכלממה הרבסהה
,קאריעמ ונל ףקשנש תיאדוה הדמשהה םויאב קר אל לארשיב להקה תעד תא
תנמ לע ,לכה תושעל תרערועמ יתלבה ונתוכזב םג אלא ,רוכה סרהנ אלמלא
.תויברע םיידיב יניערג קשנ תואצמיה עונמלזא ולאשנ אלש תובושח תולאש רפסמ ריאשה הז יתכלממ הרבסה עסמ
:םויה םג תולאשנ ןניאשו

שמיש םנמאהו הצצפה רוצייל הבורק תמאב קאריע התייה הדימ וזיאב .1
?וז הרטמל דאדגב התייה דילש 'קריסוא' רוכ,הז רוכ קתשלו עוגפל תנמ לע תופסונ םיכרד לארשי תושרל ודמע אל םולכ .2
תוברברתה עסמב ךבתסהל ילבמו ,ילארשי 'רוקיב סיטרכ' ריאשהל ילבמ
?יביטקובורפו ינצחשםולכ - תיטירק הלאש הלוע ,יקאריעה רוכה לש הסירהה תלועפל רבעמ .3
תיברע הנידמ לכבו קאריעב וז ןיעמ תיריווא הפיקת לע רוזחל לארשי לכות
יבגל המו ?םימעפ ףוס ןיא ,יניערג קשנ רציילו חתפל הסנת רשא תימלסומו
?רחא ילנויצנבנוק יתלב קשנ רציילו חתפל תונויסנקשנ חותיפב תיקאריע הצרמהלו השחהל רוכה תפיקת המרג הדימ וזיאב .4
ךותו הלועפ-יכרדו םינוויכ ןווגמב ,רוגישה יעצמא תוברלו ,תינומה הדמשה
?וז תוליעפ תרתסה לע תיברמ הדפקהקשנה דעונ םנמאה ,הלש יניערגה קשנה חותיפ תא קאריע הדעיי ימ יפלכ .5
?לארשי דגנ הנושארו שארב התוא שמשל יקאריעה יניערגהלשב ,ץרפמה תמחלמב דאקסה יליטל ןברק לארשי התייה הדימ וזיאב .6
?לארשי םע ןובשח רוגסל יקאריע ןוצרתא ץלאל תצרמנ תינידמ הכרעמ שארב הנורחאה הפוקתב תדמוע םירצמ .7
והז .(NPT -ה תנמא) תיניערג היצרפילורפ תעינמל הנמאה לע םותחל לארשי
.תימואלניב הכימתל הכוזה ץחלו ,םולשה ךילהתל הריתסב דמועה ירצמ ץחל
שוביגב ריהק תצרמהל קאריעב רוכה תא תילארשיה הפיקתה המרת םולכ
?לארשי לע ץחלה תלעפהלו וז התוינידמםויא לש ותורצוויה תא לארשי יטינרבק ופצ הנש םיעבראכ ינפל ,ףוסבלו .8
הליהקה תא ומיקהו וז הרטמל .םימיה תוברב ,לארשי לע ימויק-ילאיצנטופ
ןיא םולכ .ימויקה םויאה ינפב הנעמ ביצהל תנמ לע (ג"מק) יניערג רקחמל
?הז םוחתב ילארשיה םויאה תונימא תא תילארשיה הכמה ןיב הריתסתעמתשמה הנקסמה תא ךכמ קיסהל ןווכתמ יניא .תולאש הנומש ןאכ יתינמ
תינוציק תרוקיב חותמל יתנווכתה וליאכ תולאשה חוסינמ הרואכל
תועצמאב םורגל - יתיצרש לכ .1981 -ב הלבקתנש הטלחהה לע תיעמשמ-דחו
ונינפב דמועה יבגל םג ילואו השענש המ לע היינש הבשחמל הלא תולאש
.ןיעל הארנה דיתעב הז םוחתבןונבל תמחלמ .5תומיע ףא לע .דמע םכסהה ,ה"סבו .ןחבמב םירצמ םע םולשה תא הדימעה
לעו תיברע הנידמ לע תילארשי תוטלתשה ףא לעו הירוס אבצ םע בחרנ
.התריב

היה אל תיאבצ תוברעתה לכמ םירצמ אבצ ענמנ אלמלא - הנושאר הדוקנ
.ירשפא הז עצבמתומיעה תא ףירחהל אלש תירוסה תינוציקה תוריהזה תניינעמו היינש הדוקנ
,ןונבל ימוחתב האלמ המחלמ תלהנתמ דועב .ןונבל ימוחתל ץוחמ לא יאבצה
.(פ"ודנוא ללגב אלו) ילידיא טקש ןלוגב ררשתינידמ ,תיאבצ - הלוכ תיברעניבה תכרעמה לש דיה תלזא ,תישילש הדוקנ
.(?טפנה וגרבמא הפיאו)תיאבצ עירכה "הצ :ירוס-ילארשיה תוחוכה ןזאמ לולכמב ,תיעיבר הדוקנו
לש תללוכה האצותה םלוא .לקנב היה אל הז םא םג ,ןונבלב םירוסה תא
הקימעה קר הירוס .לארשיל הסובתו קשמדל ןוחצינ .הכופה התייה המחלמה
אישנה לש ולוסיחב רתיה ןיב( איה היכרדב ןונבלב הזחאמ תא הקזיחו
רושימב םיגשיה אלל המחלמה ןמ ונאצי ונחנא ולאו ,(ליימ'ג רישב דעוימה
.הנידמב ודמעמ לע רומשל ינורמה ןויסינל םאיוקר ג"לש היה םצעב ,ינונבלהםיעוקת ונדועו (ןוחטיבה תעוצרל דע( חטשה לכמו תוריבמ ןיעו ןשב ונאצי
.רתוימו בר םד םש םיזיקמו וז הציב ךותבהתייה .םיניטסלפ-לארשי יסחי רושימב איה תירקיעה הניחבה ,ןבומכ םלוא
תושקנתההש ףא לעו לובגב תטלחומ העיגר ףא לע .תילארשי הרירב-תמזי וז
עצבמב תילארשיה הרטמה פ"שא ידי השעמ התייה אל בוגרא המלש רירגשב
םינוגראה ללכבו ןונבלב תיניטסלפה היעבה תא רותפל התייה ג"לש
תרוש .לארשי חטשב לועפל ולכי ונממ לובג אלל ורתונ םיניטסלפה
ןורתפה שופיח רבעל תיניטסלפה הגהנהה תא הקחדש איה הלא תויוחתפתה
.ינידמה:לארשי תויועט

;ןונבלב ירצונה תירבה ןב יבגל הילשא *

תיניטסלפה תימואלה העונתה תא לסחל רשפא יא *

תאצלו המישמ עצבל םוקמב ןונבלב תוראשה *

ןונבלב הללאבזיחו תיעישה העונתה תמקה *

תליחתו ןוחטיב יאשונב ימואלה סוסנסנוקה דוביא לכמ רומחה ילואו *
ןורחאה לובגה ןדבא :תויניטסלפ תוכלשה השודקה ל"הצ תרפ לש הטיחשה
ןייוזמה קבאמליא ליבקמב ךא לארשיל תונפל ןויסינ אלל תינידמ היגטרטסא-תינכת ץומיא
.הימונוטואה תוחישל תופרטצההדפיתניאה .6תכרעמה ךותמ תוברל םיבר .יופצ היה הדפיתניאב והוניארש יפכ תומיעה
היופצ ידוסי יוניש אלל יכו לבסנ ונניא בצמהש ךכ לע ועיבצה ,תינוחטיבה
היה הז ענמנ יתלב ךילהת עונמל הצור היהש ימ םלוא .המילא תוחקלתה
יוכיס היה אל ךכלו ,דוסיה ןמ ולש תינידמה היגטרטסאה תא תונשל ךירצ
.לארשיבהארוה רדעה ,הטלחה רדעה הז תיממעה תוממוקתהה תא ןייפאש המ
תוחקלתה התייה וז .תוחפל ןושארה בלשב תנווכמ די רדעהו תיזכרמ
,הפירש קבא יוור חטשב תצינש ןושארה ץוצינה ןמ הצרפ רשא תינטנופס
.םיצוק הדשב הרעבכ הטשפתה וז תוחקלתהוןכ ושעי אל םא יכ וניבהש רחאל 'הלגעה לע דימ ולע' םייניטסלפ םימרוג ינש
.םדמעמ תא דבאל םילולע םה

םרוגהו ,ןיסאי דמחא חישה השארבו ,סאמחה תעונת התייה דחאה םרוגה
.השענב קוחרמ ופצו סינוטב ובשי רשא ,פ"שאו תאפרע רסאי היה ינשה

ליבומו יזכרמ םוקמ ספות אוה רשאכ תוממוקתהל ףרטצה ןושארה םרוגה
םג ,ופלחש םינשה רשעב ,זאמו .תיממעה תוממוקתהה לש םילאה יפואב
.ינידמה ךילהתה דגנ םילאה קבאמה תלבוה לש היגטרטסא ץמיאבצמל ינידמה ןורתפה ץומיא ךות ותקוצממ אצומ שפיח ,פ"שא ,ינשה םרוגהו
.הז ינידמ קבאמ שארב הדימעה תאו מ"ומה תא ליבוה אוהוהמל עגונה לכב םירופיכה םוי תמחלמ ןיבל הדפיתניאה ןיב ןוימד טעמ אל שי
:לארשי רובעו םיניטסלפה רובע הלמיסשתגשהל דבל לועפל ורזח ,הנש 40 רחאל ,הנושארל הז םיניטסלפה רובע
תא םרובע הנישעתש ברע תונידמ לע וכמס אל בוש .תויגטרטסאה םהיתורטמ
;הכאלמהתא יניטסלפה םעה ינבל הריזחה ודיב ןבאה םע יניטסלפה דליה לש ותדימע
להנלו בצייתהל ולכי םג םויה אובב ,ךכו ,ימצעה ןוחטיבה תאו ימצעה דובכה
.םיווש לש דמעמב לארשי םע מ"ומהמוד דמעמב היה ,No More Terror! םינש שמח ינפל רמאש ,פ"שא
.No More War! םילשוריב 1977 -ב רמא רשא תאדס אישנה לש הזל
תא המרת םיחטשב תומילאהש רחאל קר וז הרהצה עימשהל היה לוכי אוה
.התמורתהריזב םג םייתימאהו םייעבטה הידממל רוזחל הצלאנ לארשי . לארשי רובע
לארשיל ררבתנ .יאבצה וננורתי תולבגמב ריכהל הצלאנ לארשי .תיניטסלפה
הבושת הל ןיא יכ;םיניטסלפה ןימיל TV -ה תמלצמ הדמע וב קבאמל

;תימואלניב הכימתלו הדהאל וניכז אל וב קבאמל

.תיבמ השק תירסומ הקוצמ ינפב ונדימעה רשא קבאמלאל ףאו 1991 רבוטקוא לש דירדמ תדיעווב הדלונ אל תילארשיה תינפתה
לארשי לש תיגטרטסאה תינפתה .1993 -ב ,ולסוא לש תונורקעה תרהצהב
הל המרג הדפיתניאה רשא ,תילארשיה להקה תעדב לודגה ינושה ןמ העבנ
.םיחטשבש יניטסלפה רוביצל ידוהיה רוביצה ןיב תודרפיה עובתלםוכיס .7היולג התייה ריקה לע תבותכה .העתפהב האב אל הדפיתניאה יכ יתרכזה
ישוקה ;לכ ןיעל

ןמ תילארשיה תוינידמה תא תונשלו תשרדנה הנקסמה תא קיסהל היה
.ולסוא םכסה לע םימתוח סרפו ןיבר 'אה ויה אל הדפיתניאה אלמלא .דוסיה
;תודרפיהה ןורקע לע יונבה ןורתפה תא וצמיא םהתעד יכ רמול ףא רשפא .1996 -ב המקש הלשממה לע לבוקמ ונניא הז ןורתפ
תאז התשעש איהו ןוטלשל והינתנ ןימינב תא התלעהש איה תידוהיה להקה
.סרפו ןיבר לש םתוינידמ תא התייחד חוכב הנושארו שארבינפל לוג-הד לרש בתכ םתוא םירבדב רכזיהל אלש לוכי יניא הלא תוביסנב
ץמאל עבתו ,תפרצ לש ןוחטיבה תשיפתב הכפהמ עיצהשמ הנש 60 -מ הלעמל
םוכיסה ירבדב .גירק-ץילבה תונורקע תא ,דיינה ןוירשה ברק תונורקע תא
:(ןורכזה ןמ) לוג-הד בתכ םסרפש עצמלדיחיה רבדה איה תפרצ אבצל ןאכ עיצמ ינאש ןוחטיבה תשיפתב הכפהמה
עיצמ ינאש ךרדה תוינויחב ענכושמ ינא .ארונ ןוסאמ ונליצהל לכוי רשא
תיאבצ תכרעמו םע ,הנידמ ימיטפוא ינניא ןכ יפ לע ףא .הביטנרטלא רדעהבו
םהילע הלא םיפכנ םא אלא םיינכפהמו םיינוציק םייוניש טוקנל םייונב םניא
.חוכבו ץוחבמהמ .יברעה דצה יבגל םינוכנו לארשי יבגל םינוכנ לוג-הד לרש לש הלא וירבד
,ףסונ תומיע רחאל קר הארנה לככ םידדצה וצמאי שרדנה יונישה תאש לבח
.תוימויק תוכלשה לעב ףא ילואו באוכ


"26 הנפמ"ל הרזח