2001 רבמטפס - 35 הנפמ - םירמאמה ריצקת
ינרוג ףסוי - היעבה איה החלצהה
הפיאשה .תיפוטוא הרבח אל ,םייפוטוא םיניפאמ תלעב הרבח תונבל התייה תונויצה תפיאש
םירחא םיקלח ויה ,תאז תמועל .םילעופה תעונת רקיעב ,העונתה ןמ קלח תלחנ התייה תאזה
ןאכ הרצונ תונויצה תוכזב .תורבחה לככ תילמרונ הרבח לע שארמ ורבידש ,תינויצה תעונתב
.היתונורסחו היתונורתי לע ,הלודג תינומה הרבח
גוצרה הנח - ימדקאהו ירוביצה חישה ןיב שגפמה
ימדקאהו ירוביצה חישב קלח תחקל םישקבמ ימדקאה חטשב קומע םינגועמה םיריעצ םירקוח
לש דקומל וכפה תירבעב םירקחמ ימוסרפ .םייקה רדסה יפלכ תיתרוקיב הדמע ךותמ ,דחאכ
.תויטילופ תוצובק ואשנש לגדלו יטילופה קבאמהמ קלחל םהיאצממו ירוביצה חישה
שידג בקעי - השדחה הלכלכהו הטרפהה ןדיעב יתרבח קדצ
זוכיר.םייתרבחה םירעפה תא הלידגמ ומצע לופונומה קוריפ םרט םייעבט םילופונומ תטרפה
.יטרקומדה רטשמה תא ןכסמ תוחפשמ לש ןטק רפסמ ידיב תילכלכה המצועה
לג ינו'ג - םילטבומה יכרוצו הלטבאה םע תודדומתהב היוצרה תוינידמה
"הקוסעת לס" ןויער תא ץמאל יוארה ןמ הדובעה קושב םילטבומה תובלתשה תא דדועל תנמ לע
קושל ץוחמ ותוהשו ובצמב ןה ,רופישל םורתי רשא ,לטבומ לכל םיתוריש ןווגמ עיצמה
.הדובעה קושב ותובלתשהל וייוכיס רופישל ןהו הדובעה
רונמ דוהא - ימואלה תיבב תודמעמה תמחלמ
"םילרביל-הרטלוא" תרושקת ימרוג ןיבל םיינרמש ןוה-ימרוג ןיב תויצילאוק ןמסל ןתינ
תא ןאכ קימעהל הצורש ימ לכ לש וידעצ תא רצהל תנמ לע לכה ושעי וללה .לוכיבכ
.הקיטילופה תא ןאכ בציילו היטרקומדה
הנינו ןייטשפא 'ד קלא - "ילודיב םזילרולפ"ל "תיפרגונתא תויתוברת-בר" ןיב לארשי
ץמייח

םדמעמ לע ןוידב הוולמ לארשיב םימעה רבח יאצוי תליהק תובלתשה לע רקחמ ירפס 3 חותינ
.ץראב תואטיסרבינואב םילועה םיאמדקאה לש
ץיטוא באז - תידוהי תוהז
לש ובתכמ תא איבמה דחא םהב ,תידוהי תוהזו ידוהי והימ םניינעש ,םירפס 3 תריקס
.ידוהי והימ הלאשל םהיתובושת תאו לארשי ימכח לא ןוירוג-ןב
בהר ארויג - תעטוקמ הנומתב תילארשיה הרבחה
תאמ – הארמב הרבח – תילארשיה הרבחה לע םירמאמ ץבוק לע תיתרוקיב הריקס
.הרבחה יעדמל הטלוקפהמ ביבא לת תטיסרבינוא לגסמ םתיברמש ,םירקוח
יפכפכ ליא - ישעמ יתלב םזיפוטואו ינידמ םזילאיר
לארשיב תינידמה הבשחמה תדיל לע – דחאה ,םירפס השולש לע הפיקמ תרוקיבו הריקס
יטסינויזיוורה םרזה יאצוי - "םישרופה" תורתחמ ישארמ םינש לש תויפרגויב םהש םיינשו
.תונויצב
ליג יבא - ףוטשל םימייאמ םילג
הז םלשוהש ,ןתודוא רקחממ הלועש יפכ ,לארשיב ינוציקה ןימיה תוגלפמ תעפות חותינ
ףוטשל תומייאמה תוינוציק ןימי תוגלפמ לש שדחה לגה ןה ןמרביל לש ותגלפמו ס"ש .בורקמ
.תילארשיה תיטילופה תכרעמהו הרבחה תא
רוצהדפ ימע - "םימלשומ" תונורתפ רחא הייהנ אלו "םיריבס" תונורתפ תאיצמ
.השדחה תילארשיה היטרקומדהו תילארשיה תיטילופה תכרעמה וניינעש ,ףסונ רפס לע הריקס
דקמתתש ,תחכופמ השיג ךותמ םתוא תבבוסה תואיצמב החוכנ ןנובתהל םיכירצ תוטלחהה ילבקמ
."םימלשומ" תונורתפ רחא הייהנה תא ףילחתו "םיריבס" תונורתפ תאיצמב
ןרוג בקעי - תונוש תויווז יתשמ – המואה בצמ
לארשיב לוכשה לע לטנזור קיבור לשו ןילרבב םילארשי לע רגרבצלז-זוע הינפ לש הרפס
."םייוגה לככ" תויהל תברקתמה הרבחה לש התומדל םהב ןתינה יוטיבה תניחב ךות םירקסנ
למואב יזו'ג - לארשי תנידמב האושה חקל
.לארשי לע היתוכלשהו האושה לע הנורחאה תעהמ םירקחמ תרושל ףרטצמה שדח רפס תניחב
תילגרמ הנקלא - ?סניקל הרזח
יוניש בייחמ "שדחה" םזילטיפקל תיטרקומד-תיתרבח-תילכלכ הפולח בוציעל יחרכה יאנת
.תיחכונה הלכלכה תא םישרפמו םיניבמ םדאה ינב היפ לעש ,ךרדה
באט 'ק םאיליוו - תוימלוע תוביטקפסרפ – תוינוריע תויגוסו הטרפה
םיידיל םיילסרבינוא םיילפיצינומ םיתוריש םירבעומ תוטרפההו היצזילבולגה תארשהב
.םירישעה ירוגמו רחסמה יעבור :רתוי םלשמש ימ םהב הכוזו תויטרפ
ןורמ ילנטס - שפוחו ןויווש ןיב ץוביקה
ןמ הזוזת אוה .םזילרבילל םזילאיצוסמ רבעמ קר וניא םינתשמה םיצוביקב רבוגה ךילהתה
."תונויצ טסופ"ל הליבומש ,תילרביל היטרקומד לא תיטסילאיצוסה תונויצה
רונמ ידוא - ?ךותיה רוככ תויתוברת בר
.םדוקה ןויליגב םסרפתהש ,רקיפ יבא לש רמאמ לע תויתרוקיב תורעה
2001 רבמטפס ,35 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא