שפוחו ןויווש ןיב ץוביקה
2001 רבמטפס - ןורמ ילנטס
ןמ הזוזת אוה .םזילרבילל םזילאיצוסמ רבעמ קר וניא םינתשמה םיצוביקב רבוגה ךילהתה
."תונויצ-טסופ"ל הליבומש תילרביל היטרקומד לא תיטסילאיצוסה תונויצה

ןיב ןשי קבאמל יוטיב םינתונ ,םיבר םיצוביקב התע םישחרתמש ,םינושמו םינוש םייוניש
דחא ,םיריצ ינש הב שיש ,הלגמ יהשלכ הרבח לע יללכ טבמ .שפוחל ההימכהו ןויוושל הפיאשה
טילבמ יכנאה ריצהו הרבחה ינב לכ ןיב ןוימדה תא טילבמ יקפואה ריצה .יכנא דחאו יקפוא
םיצוביקב םויכו ינויוושה ץוביקה תא ןייפא יקפואה ריצה ,רבעב .הב םייקה דובירה תא
.יכנאה ריצל רבוע דבוכה םיבר

יאנת בושייה בחרמב דחי ודבע םירבחה לכ טעמכו תיאלקח הנומוק היה ץוביקה דוע לכ
הרומתה .תוידוסי תורומת יתש ולח םלוא .םיינויוושו םימוד ויה םויקה יאנתו הדובעה
םיצוביקה בורב העיגמש) החפשמה לודיגמ םגו הנקזה ךילהתמ םג תעבונו תיעבט איה הנושארה
יפכ .םייח ןויסינו ליג יפ-לע יעבט דוביר רצונ ,האצותכ .(תורוד העבראל ףאו השולשל
איה היינשה הרומתה .םיבלתשמ אל יעבט דובירו ינויער ןויווש - ודמל רבכ םיצוביקה בורש
תינויערה תרגסמה ,הזה םוחתב .םירכינ םירעפ םירצויש ,הדובעבו הלכשהב םיבחרנה םייונשה
תורומתה יתש לש טלובה רכיהה ןמיס .תדבורמ תילכלכ תרגסמל הרוכבה תא תדבאמ תינויוושה
.יתחפשמ תיב-קשמל יצוביק תיב-קשממ רבעמה אוה ולאה

התייה .ימינפה הדוכיל תא קזחל ולעפו דוסיה תדיחיכ הרבחב וריכה םיצוביק ךרדה תליחתב
,םיינוציק ףאו ,םילודג םיצמאמ ושענו החפשמב ןומטה יעבטה ןויוושה-יא לש הנכסל תועדומ
תינויער הריצי איה תינויוושה הרבחה םלוא .הרבחה תורמל ,החפשמה תא עינכהלו אכדל
תדיחי איה החפשמה תעכו חצינ עבטה ,רבד לש ופוסב .תיעבט הריצי איה החפשמהו תיתוכאלמ
הזה ךילהתהו יתחפשמה תיבה-קשמל ומוקמ תא הנפמ לומתא לש ףתושמה תיבה-קשמ .דוסיה
.םיביצקתב דסוממ

הנתשמ ץוביק לכ .יטרפ שפוחל ךלוהו רבוג ךרוצ הוולתמ הדובעבו הלכשהב ,החפשמב תורומתל
ןיב ינויווש סחיל תקדוצה הפיאשה ןיב ביצי ןוזיא רשפאמש ,ינרשפה חסונה תא אוצמל בייח
ןיב ןתיא בוליש ץוחנ ,רמולכ .הנוש תויהל שפוחל תוחפ אל תקדוצה הפיאשה ןיבל םירבח
םשה תא םיפילחמ רשאכ םג) ץוביקה םויק ךשמה תא חיטבהל ידכ ,יכנאה ריצהו יקפואה ריצה
.(הליהקל

םהיניב שי םלוא .הרבח לכב םייוצר םהו יתרבח קדצ לש דוסי יכרעל םיבשחנ שפוחו ןויווש
תא הוולמ וזה הריתסה .ןויוושל דגונמ דובירהו דוביר רצוי הנוש תויהל שפוחה יכ ,הריתס
הרבחב תורומתמ םיעפשומה םיצוביקב תופירחב תצרפתמ איה התע לבא ,ותישארמ ץוביקה
ותואבו םירבח ןיב ינויווש סחי לע רומשל ןויסינה .הטילש ללכמ אצי דובירה הב ,תבבוסה
,רבעב ויה אלש תויורשפא לש ןווגל חתפנ ץוביקהש העשב ,הנוש תויהל שפוח רשפאל ןמזה
.ותוא הנשמו יתרבחה םקרמה תא חתומ
םזילרבילו םזילאיצוס

,ותמועל .ןויווש לע ססובמ יתרבח קדצ שופיחב זכרתמו יקפואה ריצה תא רכבמ םזילאיצוס
הרזעב ץוביקה דסונ ידכב אל .יכנאה ריצהו טרפה שפוח תפדעה לע ססובמ םזילרבילה
יטסילאיצוסה ינויוושה ןוזחה תא םישגהל הפיאש וב התייה ףאו תיטסילאיצוס תינויער
תוקחרתה םיאטבמ םינתשמה םיצוביקב םיעמשנה תונויערהש ,ירקמ אל םג .ותומלשב
.תוילרביל תודמעל הברקו םזילאיצוסמ

םיאיבנה לש םזילאיצוסה לע רמאמ ונמזב םסרפ ,עדונה ןוירוטסיהה ,רנזולק ףסוי
םיאיבנה יניעב קדצה שוריפש ,ןעוט אוה ובו (22-1 'מע ,'ב ךרכ ,תועד-יגוהו םיפוסוליפ)
ינב לכש ,רסמה התייה םיאיבנה לש תידוחייה המורתה ,רנזולק יפ-לע .טלחומ ןויווש היה
,םירז יפלכ קדצב גוהנל םעפ ו"ל הרותב ווטצנ םילארשיה ירה .םיהולא ינפב םיווש םה םדא
ןורקיעה ,םינשה תצורמב .(ב"כ,ד"כ ארקיו) "חרזאכ רגכ ,םכל היהי דחא טפשמ" :בותכש יפכ
השיפתה םלוא .קוחה ינפב םיווש םלוכש ,ללכה יפ-לע ,היטרקומדה לש החנמ ןויער השענ הזה
.תוימואלל תדגונמ וזה תישונא-ללכה

תתשומה ימואלה ודוסימ דרפנ אל ץוביקה תיטסילאיצוסה הנצקהה ימיב םג ,רבד לש ותימאל
היילעהש יפכ .לארשי םע הנוכמה הבחרה החפשמה לש קלחו הילוח אוה ץוביקהש ,השיפתה לע
תויולג ץוביק התייה הרבחה תריצי םג ,ןיפנא ריעזב לארשי-ץרא תלואג המישגה עקרקה לע
תינויצה העונתלו לארשי םעל ,לכ םדוק ,ךייש ץוביקהש ,לכל רורב היה .ןיפנא ריעזב
.םאתהב התייה הטילקה תוינידמו

ריצה ןמ וא םזילרבילל םזילאיצוסמ רבעמה קר וניא םינתשמ םיצוביקב רבוגה ךילהתה ,םויכ
,תילרביל היטרקומד לא תיטסילאיצוסה תונויצה ןמ הזוזת אוה .יכנאה ריצל יקפואה
.ץוביקה הנבנ הילעש ,תימואל-תיתחפשמה תיתשתה קוריפל וא "תונויצ-טסופ"ל הליבומש
.תינויצה הנידמה לע רגת תארוק "היחרזא לכ לש הנידמ" ןעמל היטרקומדה םשב האירקה
יוטיבכ תוחפשמ לש ץוביק דגנו תיצוביק החפשמ ןעמל קבאמה תא ןיבהל רשפא ,דבעידב
תיניערגה החפשמה וזה הייארב .ןיפנא ריעזב לארשי םעכ ץוביקה תא השפתש ,תינויצ הפקשהל
טלחומה ןויוושה תמשגהל העירפה איהש יפכ תינויצה תודחאתהה ךילהתל העירפה
.יטסילאיצוסה

לש הנבמל ץוביקה תא ףחוד תירוד-ברה וא תיניערגה החפשמל שפוח רתי קינעהל ןוצרה ,םויה
לש הליהק ןיבל תינויצ הרבחכ תדכולמ הליהק ןיב טילחהל ךרוצה דומעי ,אבה בלשב .הליהק
.תוימואלב שיש ,יעבטה רשקה תא תאטבמ תונויצה .ינויער וא יעבט דכלמ םרוג אלל היבשות
שפוחל יטרפה ףחדהש ,ודיגי םילרבילה .תוישונא-ללכ ןעמל הזה רשקה דגנ תלעופ היטרקומדה
תא ונבש םיצולחה .תונויצב שיש ,דכלמה יעבטה דוסיב םסרכמ אוה לבא ,יעבט אוה ףא
.ףתושמה ימואלה ףחדה תורישל ישיאה ףחדה תא דימעהל ועדי םיצוביקה

ןמ ראשיי המ ,תילרביל היטרקומד דוסי לע ,היבשות לש הליהקל הווהתי ץוביקה םא
?תונויצה
2001 רבמטפס ,35 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא