- ימואלה תיבב תודמעמ תמחלמ
בוכורוב םע שדוחמ שגפמ תובקעב םירוהרה
2001 רבמטפס – רונמ דוהא
"םילרביל-ארטלוא" תרושקת ימרוג ןיבל םיינרמש ןוה ימרוג ןיב תויצילאוק ןמסל ןתינ
תא ןאכ קימעהל הצורש ימ לכ לש וידעצ תא רצהל תנמ לע לכה ושעי וללה .לוכיבכ
.הקיטילופה תא ןאכ בציילו היטרקומדה

ילסקודרפ ןפואב תנמזמ תונורחאה תוריחבב ילארשיה רחובה לש ,תיעמשמ דחה ,ותערכה
יהוז םאה ,ןכ םאו "?לאמשה ןולשוכ" םנמואה .בצמה לש תשדוחמ הניחבל תניוצמ תונמדזה
םג ינוציחהו ימינפה ,ינידמה רשקההמ לאמשה דיתעב ןוידה תא קתנל ןיא ?ורובע ךרדה ףוס
אוה םג הקיטילופה בצמו טעמכ תושדח תרודהמ לכב רושיא לבקמ לוכיבכ "ולסוא ןולשכ" .דחי
ורצונ תילארשיה היטרקומדה לש ךבוסמה הנבמב םיקדסה .הבורמ תוימיטפואל םוקמ ריתומ אל
ידמ הבחר תודחא תלשממש אלא ,1995 רבמבונ ינפל וליפאו 2001 ראורבפ ינפל הברה ןבומכ
קסוע ורבע םשבש ,"רנטרפ" םע "ןוחטבו םולש" גישהל הרומאה ,שממ לש היציזופוא אללו
םיטלקמה תא ןיכהל אוה רתונש לכ םנמואש ,הנקסמל ליבוהל היושע ודיתע סרהב יתטיש ןפואב
תווהל ךירצ הזכ םירבד בצמ אקווד ,ילסקודרפ ןפואב ,רומאכ .תוכסמה תא םג ילואו
.הנידמה דיתע תלאשב וילש ןוידל תניוצמ תונמדזה

לש התרידח אקווד ,ילסקודרפ ןפואב .ילכלכ-יתרבחה ןינעב םג רמול שי םימוד םירבד
ויפל ןומזפה תא רמזל עדוי אל ימו) בחרנ הכ ןפואב ילארשיה חישל "תיתרבחה תושיגרה"
היינש איה םויה וליאו שעותמה םלועב רתויב תינויוושה הרבחה לארשי התייה םיששה תונשב"
םויב הביסמל הביס "תיתרבחה הלאש" האור אלש ימל רשפאמ (!"םיילכלכה הירעפב ב"הראל קר
אלא ,יסיסבה ירוביצה רסומל קר אל תורישי שרדנה ןיינע אלא - "ינועה-וק" דדמ םוסרפ
.וילש ןויד ןאכ םג םייקל – הנידמה דיתעל

לקתיי וחרוכ לע שואיי לש אתוחינ ךותמ תילכלכה הלאשבו תיטילופה הלאשב ןודל הצורהו
– תיטילופה הלאשב קר אל ,ורוד ינב םיבר ומכ ,עודיכ ןדש ,בוכורוב לש ותבשחמב
רשקבו סחיב םא יכ - "תידמעמה" ירק - תילכלכה הלאשב קר אלו– "תימואלה" ירק
בל תמושת תא ץנימ והיתתמ הנפה בוכורוב לש תונורחאה וייח תונש לע ורקחמב .ןהיניבש
בוכורוב לגד ותעונת ישנא ידי לע ול דמצוהש יומידל דוגינבש ,ךכל דחי םג רקוחהו ארוקה
ירבח בורש דועב ,ךכ .טסיסקרממ תופצל הרואכל ןתינש יפכמ הברהב םיבכרומ תונויערב
בוכורוב טקנ "םיטסילאיצוס 15%-ו םינויצ 85%-כ" םמצע ורידגה הקירמאב "ןויצ-ילעופ"
ילעופ ברקב רתוי תחוורה הדמעה ."טסילאיצוס 100%-ו ינויצ 100%" היה אוה היפל הטישב
וקפקפ "םייללכה םינויצה" :לאמשמו ןימימ העונתה ישנא דגנכ לעפוהש ,ץחלמ העבנ ןויצ
"םיטסיטרעווראפ"ו "םיטסידנוב'"וליאו תידמעמה םתוביוחמ לשב צ"עופ לש םתוינויצב
.תימואלה םתוביוחמ לשב צ"עופ לש םתויטסילאיצוסב וקפקפ

ןיבל הנושארה תיסורה הכפהמה ןיב ושחרתהש ,םיכילהתה לע הבוגתב בוכורוב חתיפ ותשיג תא
בוכורוב לש ותנקסמ .דחי םג לארשי ץראבו הפוריא חרזמב הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ
ךדיאמ תיטסילאיצוסה העונתה תאו ,אסיג דחמ תינויצה העונתה תא דימעהל שיש ,התייה
- וא טסילאיצוסכ ,ינויצכ ומצע ההזמש ימ לכ לע םכסומ היהיש ,םומינימ ןורקיע לע ,אסיג
תיב" לש ותמקהב ןימאמש ימ אוה ינויצ ,ךכ .טסילאיצוס-ינויצכ - ומצע ולש הרקמב ומכ
תולעבב לגודש ימ אוה טסילאיצוס ,"םימעה טפשמב לארשי ץראב ידוהיה םעל ימואל
לארשי ץראבש ,רובסש ימ אוה טסילאיצוס-ינויצ וליאו ןוהה לעו עקרקה לע תיביטקלוק
.תידוהי תיביטקלוק תולעבב תויהל הכירצ ןוההו עקרקה לע תולעבה

םושמ אקווד ידוהיה םעה לש ומוקישל יאנת הווהמ "ימואל תיב" לש ותמקהש ,רבס בוכורוב
"ימואל תיב" תמקה - םומינימה ןורקיע .םלועה יבחרב רזופמ תויהל ךישמי םעה לש ובורש
תובר תולאש ןבומכ ריתוהש סיסב ,תינויצה המכסהה סיסב תא בוכורוב לש ודידל הוויה -
וז הלאש לעש ,בוכורוב ןעט ונמזב .תידוהיה הנידמה לש היתולובג תלאש ןשארבו תוחותפ
אוה .דבלב םידוהי יפלא תורשע המכ םיבשוי לארשי ץראב רשאכ ,תורמסמ עובקל םעט ןיא
ןתמגמ לע עיפשהל ןתינ םא םג - ןרעשל ןיאש ,תוינוציחו תוימינפ תויוחתפתה קרש ,רבס
רשאב .דיתעב הילע הבושתה תא ועבקי - דחי םג םייתובשיתהו םייטמולפיד םיעצמאב
ברקב תוימינפ תומחלמ להנל ןיאש ,בוכורוב ןעט - ןוהה לעו עקרקה לע תיביטקלוקה תולעבל
המגמב םאו תיכרנא המגמב םא - םזילאיצוסה שבגתי דציכ הלאשל רשאב םילעופה הנחמ
םשש שגדה .[תיטסיכרנאה ךרדב ןימאה ,תויזוכירמ דלסש ,ומצעשכל בוכורוב] תיזוכיר
."דיתעה תקיזומ" הניכש המ ןיבל םומינימה ןורקיע ןיב ןיחבהל ואיבה םכסומה לע בוכורוב

טסילאיצוס 100%-כ לועפל ןוכנ-לא בוכורוב היה לוכי ולא תונורקע ינש ותחתמאבשכ
םוקמ ספת אוה ,הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב ,ב"הראב ותייהש תעב ,ךכ .ינויצ 100%-כו
הטמלמ" ןגראתיו יטרקומד ןפואב לעפיש ,ידוהי-ימואל יגוציי ףוג תמקהל םיצמאמב טלוב
םייתסתשכל ידוהיה םעה תא רתוי בוט גצייל קר אל היה רומא הזכ יגוציי ףוג ."הלעמל
ידוהי רוביצ ברקב היצזיטרקומדהו היצזיטילופה יכילהת תא ביחרהלו קימעהל אלא ,המחלמה
.ב"הרא

ליא םשארבו "םיינמי'"םימרוג י"ע השבוש ידוהיה רוביצה לש היצזיטרקומדה ב"הראבש ,אלא
י"עו יטרקוטסיראה "ינקירמא-ידוהיה דעווה" תא גיהנהש ,ףיש בוקיי'ג ידוהיה ןוהה
'סטרעווראפ' יטסילאיצוסה ןותיעה תועצמאבש ,ןאהאק בייא לש ותושארב "םיילאמש" םימרוג
םיינשה ןאהאקו ףיש ןיב הרואכל קומעה דוגינה תורמל .ידוהיה עזיה ןוירטלורפ תא גיהנה
תנמ לע ,ב"הרא ידוהי לש םתונגראתה תמילבל לעפ ףיש :היצילאוק ןיעמב השעמל ולעפ
תנמ לע ,המוד המגמב ןאהאק לעפ ליבקמבו םידוהיה גיצנכ ודמעמ תא חיטבהלו ךישמהל
תא ללש ףיש .םידוהיה םירגהמה לש םתעדות בצעמכ ונותיע דמעמ תא חיטבהלו ךישמהל
תידוהיה תוימואלה תא ללש ןאהאק וליאו תיתד הנומא וז תודהיש ,הנעטב תידוהיה תוימואלה
תוימואלה תא וללש םיינשהש ,ןייצל רתוימ .םיוסמ דמעמל םיכיושמ םבורב םידוהיהש ,הנעטב
היתויושיגרב ,האצומב תנחבומ תידוהי תינתא הצובקל תעדומ היינפ ךות ,תידוהיה
.התפשב ,לכמ בושחו – דחי םג תוימלועו תוימוקמ – תוירוביצה

השעמל ולעפ םידגונמו םינוש םייטילופ ןוגרא יסופדו יגולואידיא וק תורמל ,ךכ םא
,בוכורוב לש וגוסמ םימרוג לומ לא היומס היצילאוקב "םיטסיטרעווראפה"ו "םיפישה"
בצמה סיסבבש ,ורבס תאז תורמל ךא ,םידוהיה ברקבש ידמעמהו יתפקשהה ינושב םנמוא וריכהש
ןוגרא יסופד רוזגל שי ונממ יטילופ-ימואלה ןורקיעה דומעל ךירצ ינרדומה ידוהיה
לועפל ידוהיה םעל רשפאי יטרקומד ןוגרא סופד וז הפקשה י"פע .םיירטנמלרפ-םייטרקומד
.דחי םג ץוחו םינפ יפלכ תרכומ תוגיצנ ול רשא ,חוכ לעב םרוגכ תימואלניבה הריזב
תייפוסוליפשכ ,"ינויצ 100%-כ" קרוי-וינ תצופת ברקב בוכורוב לעפ ,ךכ םא ולש ויחנומב
. "םואל"ל "רוביצ"מ םידוהיה לש םשוביגל וקבאמב ותוא החנמ ולש תיטסילאיצוסה הרבחה

"ימואלה תיבה" לש ותומד לע קבאיהל םייטסילאיצוסה ויה םירומא לארשי ץראב ,המוד ןפואב
הילע רזגנ םירבדה עבטמש ,הפיאש ,תיביטקלוק תולעבב ויהי ןוההו עקרקהש ,ךכל ףואשלו
קושה תונורקע לע ןוההו עקרקה תא ןגראל םיילרביל "םייללכ םינויצ" לש םתפיאשב קבאיהל
התוא ,וללה הרבחה תויפוסוליפ יתש ןיב "תודמעמה תמחלמ" תא .יטרפה ןיינקהו ישפוחה

תופקשה ולאב אצויכו םייטסיכרנא ,םיירטנמלרפ ,םייטסילקידניס םיעצמאב תושעל היהי ןתינ
- לארשי ץראב ,תורחא םילמב ."דיתעה תקיזומ" בוכורוב הניכ רומאכ ןתוא תויטסילאיצוס
100%-כ" בוכורוב לועפל היה רומא - הב תויחלו אובל וירבח תעצה תא לבקמ היה וליא
םידוהיה לש םשוביגל וקבאמב ותוא החנמ ולש תימואלה הרבחה תייפוסוליפשכ ,"טסילאיצוס
.הנידמל ךרדב תוחוטב דעוצה "ןגרואמ בושיי"ל "םישדח םילוע" לש רוביצמ

הבשחמה ךרד םאה קודבל ןמזה עיגה "וישכע םולש" לש ילארשי לאמש תונש 30-מ רתוי ירחא
30 דועב ונכי ילוא םינוירוטסיהש המב לאמשה ינפ שודיחל שמשל היושע תיטסיבוכורובה
םזיבוכורובה םא ,ןכבו ."הלכלכלו הרבחל ילארשיה לאמשה לש ובוש" ,רוחאל טבמב ,הנש
תיתרבח-תילכלכה וזמו תיטילופ-תימואלה תיווזה ןמ תואיצמה לע הטיבמה הפקשה אוה ידוסיה
םע .תונויצל היינשה האמה תליחתב םג בושח ךרע שי וזכ הפקשהלש ,קפס ןיאש ירה ,דחי םג
.תובשחמ יביבש קר עיצהל קר ןתינ וז תרגסמב ,תאז
"ימואלה תיבה" לש ומויק ךשמהל םומינימ תינכות
תונוש םיכרדב תונבל היה ןתינ "ימואלה תיבה" תאש ,הרואכל תדמלמ בושייה לש הירוטסהה
תקולחל ודגנתה "םולש תירב" ישנא ;יטסיטילא '"נחור זכרמ'"לע רביד םעה דחא .תונושמו
ויה הירבחש ,הטישה תיבב םג) יברעה בורב ידוהיה טועימה תא בלשל שיש ורבס יכ ,ץראה
;(1947 לש הקולחה תטלחה תא גוגחל ואציש ינפל וססיהש ויה ,םולש תירב ישנאמ םיקוחר
ברעמה לש תוטלתשהל םלבכ ,ןוכיתה חרזמה בחרמב תימואל-לע הירפמיא לע ומלח "םינענכה"
"דיתעה תקיזומ" ,בוכורוב לש ויחנומב .ןדריל תודג יתש לע ומלח םיר"תיבה ;רוזאה לע
ןתינ וזכ טבמ תדוקנמ .1948 דע תוחפל ,םינוש םילכב הנגונו תונוש תורוטיטרפב הבתכנ
- לארשי ץרא לש התיצחמ לע ידוהיה םעהמ שילש תנידמ – תישממה האצותה לע טיבהל
תונויער שדחל אלש הביס ןיאש ירה ,ךכ םאו .רתויב תחלצומ אקווד ואל ,תחא תורשפא לעכ
,"ינחור זכרמ" לע ; "תוידוהי תויוברת-תת לש היצרדפ" לע רבדל ילוא םוקמ שיו םינשי
ריצ לע עונתש ,תיטסילטנמדנופ הכלה תנידמ לע ילואו ;ןיקניש - םר תעבג ריצ לע עוניש
לש םינוש םינימ ןהש ,רמול שי וללה תויורשפאה לכ לע ,ןכבו .תוביתנ - עברא תירק
תישממ הביטנרטלא השעמל ןיא תונורחאה םינשה האמב םיארנ םירבדהש יפכ .יטילופ םזיפקסא
.ידוהי בור לע תססובמה ,תיטרקומד םואל תנידמל

תילארשיה הרבחה תא תנייפאמה "תויטבשה" לע ,ןורחאה רושעב ,ךכ לכ תיתנפואה תטפטפה
וזה תטפטפב םא ,רמולכ .היתולובג ףס לעו הנידמה ןתפמב רצעיהל תבייח "תיתוברת-ברה"
"םייחרזמ" ןיב יתוברתה ינושל םייוטיב םה סרוחפלאו הקדוו ,לפאלפ ,הבוקש איה הנווכה
הנווכה "תויתוברת-בר"ב םאש אלא .הליעומ אל איהש םשכ הקיזמ אל איהש ירה "םיזנכשא"ל
שיש ירה וז דצל וז - תילאירוטירט םג ילוא - ודמעיש ,תויטילופ תוכרעמ לש יובירל איה
,היצזיטרקומד רשפאש דיחיה טקיורפה ,ינויצה טקיורפה לש יפוס סרהל קודב םשרמ ןאכ
.י"אב קר אלו תידוהי היסהרפ לע הרימש ךות ,םידוהי לש היצזיטילופו היצזינרדומ

יוור ןוכיתה חרזמב קר אל םילטב םירבד ולאש ירה ,הקיטילופמ הפח "תינחור" תושייל רשאב
"םלוע ירע" לע תרבדמה ,הנורחאה תיתנפואה האצמהה .םלועב רתאו םוקמ לכב אלא ,םיחתמה
דחא דוע איה ('דכו קרוי וינ ,סירפ ,ןודנול) יטסילנויצנרטניא םזיטילופומסוק תויוור
הבשחמל תישונאה תלוכיה תא שיטפל תכפוהה תיטסינרדומ-טסופה הבשחמה לש םישואיבה תוריפמ
תנידמ"ל האירקה ומכ - םזילטנמדנופ ,ףוסבל .הטישל דרוסבאו רקיעל לפט התושעב ,תרצוי
.החותפ תירוביצ תכרעמל תדמתמ היציזופואכ קרו ךא םייקתהל לוכי - לשמל "הכלה

היטרקומד לש ,תרחא וא וזכ ,הדימ םייקל והשלכ "ימואל תיב" ןודנ ןיעל הארנה דיתעבש ךכ
הדימו "וזכ" הדימ ,"ןיע תיארמ" ןיב :קוד ךא .היטרקומד לש ןיע תיארמ תוחפה לכל וא
שי הלמטאוגו ליזרב ,הניטנגרא ומכ תוצראב םג ירהש .לודג תויורשפא בחרמ שי "תרחא"
תויטרקומדה "ךראירטפ לש ויתס"ב סקראמ היסרג לאירבג תאז ראתל ביטיהש יפכו .היטרקומד
תא ליטמש ,"ךראירטפה" ,"ןומדקה באה" תנומסתמ תולבוס ןיידע וללה תוינקירמא-וניטלה
איה המשל היואר היטרקומד ,תורחא םילמב .תיטרקומד הרודצורפ ךותמ םג ךוראה ולצ
תלכלכ לעו תישפוח תוברתמ תינהנה החותפ הרבח לע ,רשי ירוביצ לכש לע תססובמה היטרקומד
םירבדהו םיפתושמה םינכמה תקמעה םיבייחמ ולא לכ .יטרקומד-לאיצוס ןפואב תנגרואמה קוש
.יהשלכ תיטרקומד תכרעמל םינוכנ

ונמזב ץילמה התוא ,"ימואלה תיבה" לש תולובגה תלאש םיפתושמה םינכמה לש םתוינויח ךותמ
יחרכה דעי אוה "ימואל תיב" םא .רורב הנעמ לבקל ונימיב תבייח ,החותפ ריתוהל בוכורוב
הרבח ,תויונמדזה הוושמ קשמל יאנת איה תידוהיה הנידמב היטרקומדה םאו ;תונויצה לש
םיאנת םה תישפוח תוברתו החותפ הרבח ,תויונמדזה הוושמ קשמ םאו ;תישפוח תוברתו החותפ
םיפתושמה םינכמהש ,ךכ הנידמה תולובג תא ןמסל שיש ירה ,ךראירטפ אלל תיטרקומד הנידמל
.תדמתמ תוקזחתה תמגמב ואצמיי

ילאירוטירט ןווג םהל רשא ,םיפתושמה םינכמל םויא ידקומ ינש לע עיבצהל ןתינ םויכ
תיניתשלפ-תיברעה תימואלה תושייה לש הרוביעב תידוהי-תילארשיה תוחכונה אוה דחאה :רורב
תימואלה תושייה ךותמ תימצע הריקעל תילארשי-תיברע המגמ תוקזחתה אוה ינשהו תשבגתמה
תדיפיתניא ץורפ זאמ תבשונה םיאכנה חור תורמל ,רורב םויאל ןורתפה .תילארשי-תידוהיה
ולסוא ןיב םש יא רבכמ הז הצחנ - םימע ינשל תונידמ יתש - ןוקיבורה .הצקא-לא
המכ לש יוניפמ סונמ ןיאש ,הנקסמל עיגהל בייח תילארשיה היטרקומדל דרחה .דיוייד-פמקל
תא תיניטסלפה םואלה תנידמב ןהו תידוהיה םואלה תנידמב ןה תושבשמה תויולחנתה המכו
.םיפתושמ םינכמ בצייל אליממ הריבשה תלוכיה

דצלש ,תדמלמ ילארשי-יברע םע החיש לכ ןכש ,וטושפכ וילא סחייתהל ןיא ,ינשה םויאל רשאב
םירובידה ,תורחא םילמב .קוריה וקל רבעמ לא רגהל ותנווכב ןיא יניטסלפה ןייעב ותכימת
םימוד לארשי תנידמ ןיבל לארשי ייברע ןיב הדרפה לע םיקזחתמהו םיכלוהה םימרה
תא רערעל איה ןאכו םש םתרטמ .דנלטוקסב וא הילטיא ןופצב רבכמ הז םיאשינש ,םירובידל
תוסיפרב עוקשל םוקמבש אלא .ךפהלו ןוטלשה יפלכ םיחרזאה לכ תא םיבייחמה המכסהה יסיסב
הכופה השיגב טוקנל שי הדרפהל הרואכל םיארוקה םילארשי-םיברעה תולוקה חכונל הבשחמ
.לשמל "לאירא" תרומת "שלושמה" :םיחטשה יפוליח ןויער תא חותפ ירוביצ ןוידל ביצהלו
ןיבש תדוכלמב עגרכ ןותנה םיברע-םילארשיה םע עוקתה גולאידה תא ררחשל יושע הזכ ךלהמ
ןיבל ,ינויצה לאמשבו זכרמב "רבדל ימ םע ןיא" ןיב ,ןימימ "תמ יברע אוה בוט יברע"
."היחרזא לכ יאנידמ"ו "םירז םיבתכ" ,"םישדח םינוירוטסיה" חסונ תימצע תולטבתה

ידוהי - "ימואל תיב" :תיסיסב תמאב חתפהל בייח םיברע-םילארשיה םע יולגו חותפ ןויד
שפוח ןיא ,תרושקת ןיא ,קוש ןיא הזכ ףצר אלל .ילאירוטירט ףצר שרוד - יאניתשלפ ומכ
,קוסיעה ,תרושקתה ,קושה – ולא לכש ןוויכמ טושפ .תונגראתהו העונת ,קוסיע
– תיתרבחהו תיטילופה ,תימוקמהו תיצראה היטרקומדה ןבומכו תונגראתהה ,העונתה
ימינונאה ,יללכה רוביצל תובייוחמו אסיג דחמ תואדיחי תעדות ילעב םידיחי לע םיססובמ
לש רסומה תונובשח םויק ךשמהל עירפת וז תיסיסב תמאש ,הביס ןיא .אסיג ךדיאמ בחרהו
קותינ ,אברדא ."הבכנה"ו "תואמצעה" ירחאו ינפל ,תורחא תופוקת לש םג ומכ ,'48
לככ ,איבי ילאירוטירטה ףצרה לש תטלחומה ותוציחנב תורשפה רסח ןוידהמ וללה תונובשחה
.םידדצה ינש לצא ילוא תועיתפמ תונקסמל ,הארנה

הנכמ ירהש .'"תדעה" רושימב םג תוריפ איבי ליעל עצומה הז ומכ רישי ןויד לש אצוי לעופ
רשא "תוטילאה" םע באוכה ונובשח אהי ,ילארשי חרזא לכמ עובתל שי תיתנמא המכסהו ףתושמ
ושומימל םילכהו ףתושמה הנכמב קוסעל "םיזנכשאה" תא חירכה הירוטסיהה רש םא םג .אהי
רומא התעמ .הנממ רוטפ דחא ףאל ןיא לבת תוניפ לכמ ןאכ ונסנכתנשמ ירה ,"םידרפסה" ינפל
םיפתוש םתא המב לכ םדוק אלא ,םינוש םתא המב קר אל "אצומ"לו "הדע"ל לוכיבכ ךייפתושל
.םיאלמ
"ןוהו עקרק לע תיביטקלוק תולעב"ל םומינימ תינכות
ןיאש הארנכ לבא ,לארשי-יעקרקמ-להנימ לע תינורקע הנגהב תאצל םויכ ירלופופ אל תצק
.היטרקורויבה רגתא םע דדומתהל בייח הנידמה תועקרק לע תיביטקלוק תולעב עבותה .הרירב
,ןוכישה דרשמב רזודלוב ?י"ממ םוקמב אובי המ ירק ,תוביטנרטלא לש ןיינע והז םג ירה
לש היצזילאירוטקסה םירחא םימוחתב ומכ ?םינלבק לש "ישפוח קוש" ?םידיקפב ושפנ הצקש
,לארשי ץרא ויפל ןורקיע םגרתל אליממ השקה תורשפאה תא תנכסמ עקרקה תולאשב לופיטה
הרבחה ,הקיטילופה ,תואנידמה תפשל , לארשי יחרזאל תכייש לארשי תנידמ תונובירבש
.הלכלכהו

ותכיפה .ולש היצזיטרקומד אוה בוכורוב ןושלב ןורתפה .וקוריפב אל אוה י"ממל ןורתפה
.לעופב ותוינידמ בוציעב ,שאר םג יוצרו ,לגרו די שי רוביצלש ,ףוג רמולכ ,"ףוקש" ףוגל
לע חותיפה תורייעו םיבשומה ,םיצוביקה לש עקרקה תויעב לשמל וחנוי הזכ תעד לוקיש ךותמ
:וז לומ וז רבכמ הז תוכרענה תויצילאוקה תא היבו הינמ ףושחי רבדה .רושימ ותוא
תודוסי וליפאו םייטרקומד-לאיצוס םימרוג ,חותיפ תורייע ,תיבשומ-תיצוביק הירפירפ
םימרוג ,םילודג םינלבק ,ן"לדנ יבשומו םיצוביק םלומו ,אסיג דחמ "תיחרזמה תשקה"
ןיעמ תויצילאוק תפישח .אסיג ךדיאמ ילכלכה ןימיהמ תודוסי "וליפא"ו םיינרמש םייטילופ
תויתרבח-תוילכלכ תולאש דדחלו ריהבהל תנמ לע אלא ,יטילופ-ישלב ליגרת םשל הנניא וז
.תויתוהמ

רתויב הפופצה ץראב הרובחתה דיתעב וא ילארשיה ףוחה דיתעב ןודל שי המוד טבמ תדוקנמ
שי ולא תולאש לע תובושת ?תוטיש לש בוליש ?תירוביצ הרובחת ?לארשי הצוח שיבכ .םלועב
רובע םא םג ,לארשי יחרזא ללכל תוכייש לארשי ץראב תועקרקה היפל טבמה תדוקנמ תתל
.הז ןורקיע שומימב ישוק שי םא םגו הקיר המסס איה וז הנעט תיחכונה תילכלכה תרמצה
רחסמ ,ן"לדנ ,עקרק לע םהיתוכלשהו הרובחת ינינעב ולוכ םלועב רבטצמה ןויסינה
יטרקומד ןויד לע םימיא ךלהל ךישמי קושה תלכלכ לש םזילטנמדנופהש ידכמ בר היגולוקאו
.ולא תולאשב יניצרו

באשמ אוה עקרקהמ רתוי דוע ילואש ,ןוהה תוינידמ תעיבק תא תוחנהל ךירצ המוד תעד לוקיש
תא ריאהל ידכב אצמוה אל למשחה רוא"ש ,ונמויב לצרה בתכ 1895-ב .ינויח ירוביצ
תלאש תא ורואל רותפנש ידכ ,אצמוה אוה ,םיינברבר םיפסכ יליא המכ לש םינילקרטה
ילהוא ןורחאש ,רצואה ידיקפ לצא וליפא קפס ןיא ,רתוי רחואמ הנש 100 ,םויכ ."םידוהיה
הייגרנאו םייקנ םימ ,בויב יבגל םג ךכ .העובק למשח תקפסהמ הנהייש יואר םיאודבה
בויבש יפכו ."םיפסכ יליא" המכ לש םתלחנ ויה הנש האמ ינפלש ,םיינויח םיבאשמ ,םומיחל
איה ןוהה תקולחש ,חוכיו ןיא .ןוהה היהיש ךירצ ךכ ,םלוכ םישנאה לש םתלחנ םה למשחו
שמשל ךירצ ונניא יטרקומד ןורקיע םשייל ישוקהש אלא ,בויב יוניפמ רתוי ךבוסמ ןיינע
.ולוטיבל היגולואידיאכ ךכמ תוחפ דועו ונממ קמחתהל ץורית

אשונבכ שממ ינושארו יחרכה יאנת איה עבטמהו יארשאה תוינידמ תעיבקל רוביצה תושיגנ
,ידיימה רושימה :םירושימ המכב תונעל שי וז הלאש לע ?"רוביצה" אוה ימו .עקרקה
יגיצנ הבו םידיגנ תצעומ תמקה .לארשי קנבב תוטלחהה ילבקמ לש רושימה אוה ,ילרודצורפה
םדקיש ,דעצ הווהת תסנכהו תוימוקמה תויושרה ,תימואלניבה עבטמה ןרק ,הימדקא ,תורדתסה
לש בכרהב בשוי ןוילעה טפשמה תיב וליפאש ,ריכזנ .רוד תונשב ןוהה לש היצזיטרקומדה תא
:תיתוהמ םא יכ ,תילרודצורפ קר תויהל הלוכי הנניא וזכ היצזיטרקומד .דחא טפושמ רתוי
.טועימה תא אלו בורה תא תתרשמה תירטינומ תוינידמ תגהנהב אוה הנחבמ

וידרהו היזיוולטה תוינכות תאש ,הביס ןיא .העדותה רושימ אוה רחא ירוביצ רושימ
.רלסרטש-לקנרפ-ונורב תלוכסא םע ללכ ךרדב םיהוזמה םישנא וגיהני לארשי תלכלכב תוקסועה
תונותנה תוחותפ תולאש ןה ןועריגהו תיבירה ,ןוהה ,עבטמה תלאש תושעותמה תונידמה לכב
םג תילאוטקא תיטילופ-תיתרבחו תירוטסיה הביטקפסרפ ךותמ םייקתמה ןויד ,ישפוח ןוידל
רושימב ןוידה לע םג חרכהב עיפשי הרבחו הלכלכ תולאשב הזכ יתאוושה-ישפוח ןויד .דחי
רבד" ןיב ןיחבמה ןויד רמולכ ,"עור תוגרד" לש היצטניירואב םייקתיש ןויד .ילרודצורפה
וזיאו תוביטנרטלאה ויה המ הרורב העידיב ילכלכ ןויד לכמ תאצל רוביצה תא איבי "הרלוכל
תניחבב ןבומכ אוה הזכ וק ץומיא .תינויווש רתוי רמולכ ,העורג תוחפ התייה ןהמ
.ל"ר יכוניחה הדיקפת תא תרושקתל ריזחמ אוהש ךכב ,אטוז-הכפהמ

ףא םתריהל הלוכי ךוניחה תכרעמש ,רמוחו לק ,רתוי יכוניח הבשחמ וק ץמאת תרושקתה םאו
ןויעמ קיסהל ןתינ הז רושימב חורה בצמ לע .ןוהה תולאש לש היצזיטרקומדה תמישמל איה
ינפ םה ולא רשאכו .ומשל יואר ילכלכ קרפ אוצמל ןיא םש ,תוחרזאב םידומילה תינכותב
,תוילכלכ תולאשל ודומלת תפוקתב שרדנ ללכב םא ,עצוממה ןוכיתה דימלתש ירה םירבדה
לכ לע "ןה" רמול ךישמתש ,הלהקמה תרושל ףרטצי אוה יחרזאה וכוניח תפוקת תא םייסישכל
.היצלפניאב םויא לכ לע "יובא"ו ץוציק

.םיסרתמ תמקה תבייחמ הנניא - "תודמעמה תמחלמ" - תיטסילאיצוסה ןוויכה תאירק ,םוכיסל
היאנת ןומיסלו היטרקומדל הפיאשה םסיסבבש ,םייתבשחמ םינבמ שבגל שי ,לכ םדוק
.וז חורב םילעופה םירחאו םייטילופ ,םייתרבח הלועפ יפוגל תופרטצה םג ומכ ,םייחרכהה
םוי דליי המ עגרכ תעדל ילבמ - ישפוחה ירוביצה ןוידה חבזמ לע התלע םילשוריש םשכ
ןוידל עקרקהו ןוהה תלאש תא תולעהל שי ךכ - "תיחצנה התומלש"ב ןוידה םייתסי דציכו
אלא ,דיגנה "ותוכלמ דוה" לש המחגכ אל ,ךכ לשב תדרל היושע דוע תיבירה .ישפוח ירוביצ
.יתרבח ריחמ שי ןוהה ריחמלש ,תירוביצ הנבותכ
םומיסקמ תינכות
ןה תופסונו ולא לכ ."תוישפוח תוליהק לש היצרדפ" ,"שדח ןוכית חרזמ" ,"תוריחה תוכלמ"
היצזיליוויצה תרגסמב ,ינמוה יתרבח ןוגרא תויורשפאל ,ויביטנרטלא ןוויכ תואירק
תואירק ףסה לע תוחדל שי תוביטנרטלאה שופיח תרגסמב ,תאז םע .תינרדומה
שי ןתוא םגו הקולחו רוציי ןונגנמכ קושה לוטיבל ,"עבטה לא הביש"ל תויטנמור-ודואיספ
היצזיליוויצ תרגסמב םגש ,הנבותה תא חפטל שי ,תרחא וא ךכ .םזיפקסא לש גוס דועכ תוארל
.תוינמוה תויורשפא לש בחר חווט שי קוש תלכלכ לע תססובמה תיתוכאלמ-תינרדומ

וב בצמב הדלונ "םיימואל םיתב" תמקהל הפיאשהש ,הדבועב שי ךכל תקפסמ תירוטסיה החכוה
,תוצובק ויה םע לכ ךותב וב בצמב ךכמ רתוי דועו תימצע הגאדב רקיעב קוסע היה םע לכ
."ימואל תיב" לש תיטרקומד היינבמ - תילכלכו תיתרבח ,תיתוברת - דיספהל המ ןהל היהש
רוציק והז םא .דחי םג תוידמעמ תומחלמו תוימואל תומחלמ לש הירוטסיה איה האצותה
לטבתי תינפתש השיג סופתת תידדהה תוניועה םוקמ תא םאש ירה ,20-הו 19-ה תואמה תודלות
.התישארמ םואלה תנידמ תא ןייפאמה "תומילאה לע לופונומ"ב ךרוצה

לע תיביטקלוק תולעב .תודמעמ תמחלמ להנל ךרוצבש ,הינוריאה לע עיבצהל שי המוד הדימב
גשות אל וזכ תיביטקלוק תולעבש אלא ,תישפוח הרבח לש המויקל יחרכה יאנת איה ןוהו עקרק
לוצינ ,חוור ,םזיאוגא לע םייונב קווישהו הכירצה ,רוצייה יסחי דוע לכ ישפוח ןפואב
הבושת ונימיב בישהל השק "קוש-אלל קושה היהי דציכ" תירנרבה הלאשה לע .היצזינמוה-הדו
חוור תענומ קוש תלכלכ לש היתולבגמ תא המינפה תושונאהש ,המדנש םעפ לכב .תימיטפוא
,יסנניפ לולעת דוע ,תוניועה חור רומישב םיניינועמה ,םייתרבח-םיילכלכ תוחוכ םיעצבמ
לש םדצל .ןומא ירבוש םידעצ ב"ויכו ןוהה לש תשדוחמ תינויווש אל הקולח דוע ,רבשמ דוע
םיטסילטנמדנופ ,םיטסיליהינ ,םהינימל הנובת יאנוש דימת ודמעי םתורישלו ולאכ תוחוכ
תויצילאוק ןמסל ןתינ םויכ םג הנש האמ ינפל תידוהיה קרוי וינב ומכ .םיטסינרדומ-טסופו
קרוי וינב ומכ .לוכיבכ "םילרביל-ארטלוא" תרושקת ימרוג ןיבל םיינרמש ןוה ימרוג ןיב
קימעהל הצורש ימ לכ לש וידעצ תא רצהל תנמ לע ,לכה ושעי וללה הנש האמ ינפל תידוהיה
.הקיטילופה תא ןאכ בציילו היטרקומדה תא ןאכ

קופיאל תע וז התעש ,המוד ךא ,"םומיסקמ תוינכות" לע תונגפהבו םירמאמב זירכהל ןתינ
תינכות"ל רשאב ."םומינימ תוינכות לש יתטיש דוביעל םורתל יושע קופיא .אקווד
םדאה לש הווקתהש ןוויכמו .רתוי אלו הווקת לש המגמב ךא ,השבגל יוצרו רתומ "םומיסקמה
לע היולת דימת - יתרוסמ-יתדה םדאה תא התווילש הווקתל רומג דוגינב - ינוליח-ינרדומה
םידעצ י"ע אלא ,התוא רמשל ךרד ןיא הנובתה תרוקיב לש תימצמה קפסב הנותנ דימתו המילב
ךילהתה לש תוידדהה תרבגה םדוסיבש ,יטילופ-ירוביצ-ינוגראה םוחתב םידעצ .ןומא ינוב
ןמ אצויה רשיה לכשה לש ותמצוע תרבגה םדוסיבש ,יתוברת-יתעדותה םוחתב םידעצו יתרבחה
םומיסקמהו םומינימה תוינכות תוקישמ ,ולאכ םינטק םידעצב ,אליממו .הילא בשו תואיצמה
םיאנבלו םיינוגראה םיאנבל הארשהל רוקמ רשאמ רתוי שי בוכורוב תשרומב .וזל וז
.דחי םג םייתעדותה
:ב יתעייתסה הז רמאמ תביתכב
;1914-1917 בוכורוב רב ,תושדח תורימז ,םישדח םינמז ,(1988) ץנימ והיתתמ *
;1 'סמ , דעי ,"םיטסיבוכורובהו םזיבוכורוב ,בוכורוב" ,ןיווטוג ינד *
;14 'סמ ,תובש ,"היצזיטילופו היצזירולורפ" ,ןייוטוג 'ד *
;וינווגל ינויצה ןויערה ,(1991) ירניבא 'ש *
.'א ךרכ ,ןמוי ירפס ,(1997) לצרה 'ת ;בוכורוב יבתכ *
2001 רבמטפס ,35 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא