2001 רבמטפס - 35 הנפמ - תכרעמה ןמ
2001 רבמטפס – רוצ ילאו ימהרבא ילא :םיכרועה
"?תונויצה תוהמ יהמ" - - -
;הקיתעה תידוהיה תשרומה לש ינרדומה יוטיבה איה תונויצ
ןיב רזופו תירוטסיהה ותדלוממ הלגוה רשא ,םע לש תימואלה רורחשה תעונת איה תונויצ
;םלועה תומוא
;תורוד תב הבוזעמ ץרא לש התלואגו יגארט לרוגמ הקיתע המוא לש התלואג איה תונויצ
;םייחצנ שונא יכרע לשו הדובעל דובכ לש ,תילוגס תיצולח חור לש התומלגתה איה תונויצ
בטימ תא שממל הסנמ איה ,ןיידע תמלשומ יתלב התויה םעש ,הרבח תריצי איה תונויצ
ןעמל – תיתוברתהו תיתרבחה ,תיטילופה-היטרקומדה לש רתויב םיהובגה םילאידיאה
,ם"ואה תרצעב ןולא לאגי) - - - "ןימ וא עזג ,תיתד הנומא לש לדבה אלל ,לארשי יבשות
.(1975 רבמטפס
המחלמ אלא ,הדפיתניא אוה ןיא ןמזמ רבכש ,םימדה תומיע שדחמ ץרפ זאמ הפלח הנש טעמכ
תימשיטנא-תינעזגה הדיעווה .תכשמתמ המלסה ךות ךא ,םירקובמ תיסחי םידממב םג םא ,שממ
,תיאבצה תיניתשלפה עורזל הליבקמ ,תינידמ עורזכ שמשל תסייגתמ ןברדב תילארשי-יטנאו
התרטמ םג ,המודמכ ,וז .תידוהי הנידמכ המויק תוכז םצע לע רוערע ךות ,לארשי דגנ קבאמב
לש הנוניכל קר תרתוח הניאש ,היגיהנממ המכ לש רעצמל וא תיניתשלפה המחלמה לש תיפוסה
– "תינויצה תושייה" לש הלוטיב אוה הנוזח אלא ,לארשי לש הדצל תיניתשלפ הנידמ
,היה חוטב הנש ינפל ךאש ימ לכל םיבאוכו םיבזכאמ הלא םירבדש המכ לכ .לארשי תנידמ
אלל קבאמב הדימע :ךכמ בייחתמבו ךכב ריכהל אלא ,הרירב ןיא ונחתפל םולשה הנה-הנהש
תא םייסמה רדסהכ קר שממתי וזה תעב םא םג ,םולשה תווקת לע רתוול ילבמ םג ךא ,העיתר
.םיריבס םייח ירדס בציימו םימדה תוכיפש
טעמכ תשדחתמה תימניד דואמ הרבח יהוז .רקוחל הקתפרה הדשו רקחמ הדש איה לארשיב הרבחה"
.ןויליגה חתפב םסרפתמה "הנפמ"ל ןויארב ,ינרוג ףסוי 'פורפ ,ןוירוטסיהה רמא ",רוד ידמ
שחרתמה אב הזו רבדמ הז דוע תניחבב הז תא הז םיפדורה םייתושדחה םיעוריאה אלל םג
חתנל םישקבמה תוגה ישנאו םינוירוטסיה ,הרבח ירקוח לש םבל תמושת וילא דקממ לארשיב
ןויליגה זכרמב .התוחתפתה תומגמ לע עיפשהלו הרבחה לש הבוציעל םורתל ףא ךכבו ןיבהלו
- דחא ןויליגב וליכהמ רמוחה בר יכ הצממ אל םג םא - בחרומ "האירק ןמיסב" רודמ יחכונה
רוא ואר םלוכ .הב תשבגתמה הרבחהו לארשי םניינעש ,תוגהו רקחמ ירפס 15 לע תוריקס לש
רתויב םיבושחה םהש ,העיבק םושמ םהב אקווד הריחבב ןיאו תונורחאה שולש-םייתנשב
.עצמה רצק רומאכ ךא ,הריקסלו ןוידל םייואר םהמ םילפונ םניאש ,םיבר דוע .םמוחתב
המתוח העיבטמש היילע ,םימעה רבח תוצראמ היילעה תועמשמב םינדה םירפסו םירקחמב ונרחב
רקחמב הרבחה תופקתשה תא םינחובה םירפסב ונרחב דוע ;רושעמ רתוי הז ונייחמ םוחת לכ לע
;היקבאמו היגוליפ ,הימרז לע בושייה תישאר זאמ לארשיב תינידמה הבשחמה לש הבוציעבו
;וניניע דגנל תוכלוהו תונתשמה היטרקומדבו תיטילופה תכרעמב םידקמתמ םירחא םירקחמ
דצב ,ינויצה לעפמה תישאר זאמ ונוולמה לוכשה חכונ הבוציעבו תידוהי תוהזב םינד םירחא
,אוה ןיאו קימעמ ןויעל יוארה עפש ,ןכא .תימואלה ונתוהזל םירבדה תועמשמו האושה יחקל
.ןיינעתמה לכ תושרל יוצמהמ תצקמ אלא
םיביחרמ ,םמע תוחישב ,גוצרה הנח תיגולויצוסהו ינרוג ףסוי ןוירוטסיהה - םירקוח ינש
ןיב שגפמה תועמשמ לעו העפותה לע ,יעדמה ומוחת לש טבמה תדוקנמ דחא לכ ,רובידה תא
םיברמ םירקוחהש ,תיסחי השדח העפות לע העיבצמ גוצרה 'פורפ .ימדקאהו ירוביצה חישה
תוירפסב םיפדמה לע וראשי אל םהירבדש ,םנוצר לע דמלמה רבד ,תירבעב םג םסרפל
.היוצר העפות קפס אלל .ירוביצה חישה לע עיפשהלו ףתתשהל םתנווכ לע אלא ,תוימדקאה
קדצ המע שיש ,תיתרבח תוינידמ לע לג ינו'גו שידג בקעי לש םהירמאמ :"דעי" רודמב דוע
תויגוס המכו המכ לע ורמאמב ןד רונמ דוהא .תרבוג הלטבא חכונו השדחה הלכלכה ןדיעב
הפקשה לש אצומ תדוקנ ךותמ ,לארשי לש המוי רדס לעש ,תויטילופו תויתרבח ,תוילכלכ
.הקיטילופה בציילו היטרקומדה קימעהל ןוצרו תיטרקומדלאיצוס
תיטרקומד-תיתרבח-תילכלכ הפולח בוציעל םיאנת "בנשא" רודמב ןחוב תילגרמ הנקלא
ב"הראב םידבועה דוגיאב תירוביצה תוינידמה תקלחמ להנמ ןגס לש רפס תובקעב םזילטיפאקל
הטרפהה תועמשמ לש תרדוק הנומת גיצמ ,םגרותמ רמאמב ,באט םאיליו .וא.יא.יס-לא.יפ.יא
.םיילפיצינומה םיתורישהו ינוריעה ןונכתה לע
הזוזת תשחרתמ םיצוביקב יונישה יכילהתב יכ ,ןורמ ילנטס ןעוט "םינפבמ" רודמב
.תונויצ-טסופו תילרביל היטרקומד לא תיטסילאיצוסה תונויצהמ
.םדוקה ןויליגב רקיפ יבא לש ורמאמל רונמ לש ותבוגת ןויליגה תא תמתוח
,ונצראב בוט ירחוש לכל ןאכמ אשינ הבוט הנש תכרב
!לבת יבחרבו ונמעב

2001 רבמטפס ,35 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא