הלטבא םע תודדומתהב היוצרה תוינידמה
םילטבומה יכרוצו
2001 רבמטפס – לג ינו'ג
לס" לש ןויער ץמאל יואר הדובעה קושב םילטבומ תובלתשה דדועל תנמ לע
תעב ובצמב רופישל ןה םורתי רשא ,לטבומ לכל םיתוריש ןווגמ עיצמה "הקוסעת
.הדובעה קושב ותובלתשה ייוכיס רופישל ןהו הדובעה קושל ץוחמ ותוהש

,תורחא החוור תונידמל המודב .לארשיב העובק טעמכ העפותל הלטבאה הכפה ןורחאה רושעב
ךא ,הקוסעת םישפחמה הדובע ירושיכ ילעב םישנא לש םרועיש ונייהד ,םיקסעומ יתלבה רועיש
.רתויו םיזוחא הנומש לש רועיש לע ללכ ךרדב דמעו ןמז ךרואל הובג ראשנ םיאצומ אל
,רחא וא הז ןפואב ,תוקסוע ,ןה רשאב ,לארשי תולשממ ,תאזה הפוקתה לכ ךלהמב
דואמ תולבגומ ,תונידע םילמב ,ויה הז קבאמב תוחלצהה .הלטבאה עגנ םע תודדומתהב
הירוחאמ רשא ,תינללוכ תוינידמב רבודמ היה רשאמ רתוי יכ ,איה הרורבה השוחתה .ןפקיהב
לש השוחת רוציל ןויסינ היה הז ,םילטבומה יכרוצל תישממ תוסחייתהו חווט תכורא הבישח
תורטמ גישהל תנמ לע הדובעה ירסוחמ רפסמ תא ינמז ןפואב דירוהל ,ןיפוליחל ,וא היישע
,תוינידמה יעבוק לש םתבישח תא הנייפא רשא ,אצומה תדוקנ יכ ,הארנ .תויטילופ
תילכלכ החימצב ץוענ שממ לש ןורתפ םלוא םילטבומה ןיינעב והשמ תושעל שי יכ ,התייה
תילכלכה תוינידמה יעבוקמ םיבר ברקב ,דועו תאז .םיבאשמ זובזב אוה רחא רבד לכו
יאדוובו רתויב הקיעמה תילכלכה היעבה חרכהב הנניא הלטבאה יכ ,תנעוטה השיג השרתשה
םינפואב רבעוה רשא רסמה ,ןכ לע רתי .םיבר םיבאשמ תעקשה תבייחמה היעב הנניא איהש
.הדובעל היצביטומה ירדענ םילטבומה לע ליטהל שי הלטבאב םשאה תא יכ ,היה םינוש

,ךכ לע עיבצמ םינורחאה םירושעה תשולשב תויאפוריאה החוורה תונידמב רבצנש ןויסינה
תולקב ןתינ םנמ,וא .הלטבאה תייעב םע תחלצומ תודדומתהב דואמ בר ישוק םייק ןכא יכ
ילבקמו םידבועה תויוכזב הרומח העיגפ ידי לע הלטבאה םוצמצ ידיל איבהל תיסחי
ךפוה הז ןורתפ םלוא ,הינטירבבו תירבה תוצראב הבר הדימב השענ רבדהש יפכ ,תואלמגה
וניאש רבד ,תובדנ יצבקמל תואבצקה ילבקמ תאו םידבוע םיינעל םילטבומה םיינעה תא
ךכב הרכה תבייחמ הלטבא םע תחלצומ תודדומתה ,ללככ .יתרבחהו ילכלכה םבצמ תא רפשמ
םלועה תמחלמ םויס רחאל םינושארה םירושעה ינשב שבגתהש יפכ ,האלמה הקוסעתה ןויערש
לכל הדובע יד אצמת אל ןיעל הארנה דיתעל יכ ,דואמ ןכתייו הגשה רב ונניא רבכ ,היינשה
הדובעב קפתסהל וצלאיי רשא ,םיבר םישנא ויהי תובורקה םינשב םג ,ונייהד .םיחרזאה
.ילמרופה הדובעה קושל ץוחמ והשי תומיוסמ תופוקתבש וא תיקלח

,הלטבאה תייעב םע דדומתהל ןתינ הדובעה קוש תולבגמ תא שארמ םילבקמ רשאכ םג םלוא
.םינוש םייתריצי תונורתפ ץומיא ידי לע םילטבומה לש םבצמ תא רפשלו התעיגפ תא םצמצל
תוינידמ לש רושימב – םירושימ ינשב ליבקמב להנתהל בייח הלטבאב קבאמה ,ללככ
הדובעה תומוקמ רפסמב לודיגו תילכלכה החימצה רופיש איה הרטמה רשאכ ,תילכלכ-ורקמ
.תיתרבחה תוינידמה לש רושימב – ליבקמבו קשמב

יתועמשמה ןפואב םורתל היושע רשא וז איה ילכלכ-ורקמה רושימב תוליעפה יכ ,קפס ןיא
קושב תויונפה תורשמה רפסמ ןיב רעפל יוטיב הלטבאב םיאור םא .בצמה רופישל רתויב
תילכלכה תוליעפב תובחרתה יכ ,רורב ירה ,הקוסעת םישפחמה םיטרפה רפסמ ןיבל ןותנ הדובע
לש םרפסמב תוקמטצהל םג ךכמ האצותכו הדובעה תומוקמ רפסמב לודיגל איבהל הכירצ קשמב
םירזגמה לכ תא הפיקמ דימת אל תילכלכ החימצש ,רוכזל ךירצ ,תאז םע .םילטבומה
היהת אל הלטבאה ידממ םוצמצל החימצ לש התמורת ןכ לעו קשמב םייפרגואיגהו םיילכלכה
םישרודה םירזגמב רקיעב דקמתת החימצה םא דחוימב ןוכנ הז רבד .תקפסמ וא הדיחא דימת
קלח ךלהמב ילארשיה קשמב רבדה היהש יפכ ,םילטבומהמ םיבר לש םדיב ןיאש ,םירושיכ
ואיבי רשא ,רתוי תכל יקיחרמ תונורתפ ץומיא תבייחמ וז תואיצמו ןכתיי .ןורחאה רושעהמ
תמרב תיתועמשמ העיגפב ךורכ היהי רבדהש ילבמ היוצמה הדובעה לש רתוי הבוט הקולח ידיל
.הב םידבועה לש םייחה

תדעוימ איה – תישאר :תוירקיע תורטמ יתש םילטבומל תסחייתמה תיתרבח תוינידמל
– תינש ;הדובעה קושמ קלח םניא םה הבש הפוקתב םילטבומה לש םבצמב הלקהל איבהל
המכ דע) םיאתמה ןפואב הדובעה קושב םילטבומה לש ריהמה םבולישל עייסל הרומא איה
הלא תורטמ ןיב (תטלחומ אל יכ םא) הבר הפיפח תמייק .םהיתופיאשו םהירושיכל (ןתינש
ןתמ ןרקיעש ,תויביסאפ תולועפ ןה ןושארה גוסה .םילטבומל סחיב תוינידמ יגוס ינש ןיבל
אוה ירקיעה ןדעיש ,תויביטקא תולועפ - ינשה גוסה וליאו םתלטבא תפוקתב םילטבומל הנעמ
הרומא הלטבאה םוחתב תחלצומ תיתרבח תוינידמ .הדובעה קושב שדחמ תובלתשהל םילכ ןתמ
רשא ,םינונגנמ רוציל ליבקמבו הדובעה קושל ץוחמ םיהושה םילטבומל קפסמ הנעמ קפסל
תמר תוחיטבמהו םהירושיכל תומיאתמה תודובעב הדובעה קושב בלתשהל םילטבומה תא ודדועי
.הריבס םייח

לש הנושארה הרטמה לש התובישחב טיעמהל הטונ ,תונורחאה םינשב ,ירוביצה חישב הקירוטרה
חוטיב - תויביסאפה תולועפהמ קלח תווהמה תוכרעמב ואר תוינידמה יעבוק .וז תוינידמ
םיקפסמ םהש ךכב הלטבאל םימרותה םימרוג - םיישיא החוור יתורישו הסנכה תחטבה ,הלטבא
תכרעמב העיגפ לש המגמ תמייק תונורחאה םינשב ,ןכ לע .ידמ םיבוט םיאנת םילטבומל
דועב הלטבא ימדל םיאכזה םילטבומה רפסמ םצמטצה תונורחאה םייתנשבש ,ךכ ידכ דע וללה
םתואב ןוחטיבה תשר תא ביחרהל ףידע ,תאז תחת .ךלהו לדג םילטבומה לש טלחומה םרפסמש
יכ ,חיטבהלו (תיברעה הייסולכואה ברקבו הירפירפה יבושייב ומכ) הקוסעת ןיא םהב תומוקמ
שי ,ליבקמב .הדובעה קושל ץוחמ בר ןמז - !םתמשאב אלש - םיהושש ימ תא קפסת עויסה תמר
אל הדובעה קושל הבשה לש דעיה יכ ,וחיטבי רשא םינונגנמהש ,ךכ לע דיפקהלו ךישמהל
יוכיס םהיבגל םייק רשא ,םילטבומה םתוא ןיב ילמרופ רושיק ידי לע השעיי רבדה .ועגפיי
הז רבד .דעיה תגשהב עייסל םידעוימש ,םייביטקא םינונגנמ ןיבל הדובעה קושל בושל ריבס
רחא וא הז ןפואב קוסעל לטבומה לש ותונוכנב הלמג תלבק תיינתה לש הרוצ שובלל לוכי
.הדובעל ותרשכהל תוכרעמב תובלתשהב וא המיאתמ הדובע שופיחב

קושב םילטבומה לש םתובלתשה דודיע – היינשה הרטמה םע דדומתהל תנמ לע
הקול לארשיב וללה םילכה ןיב םואיתה םלוא .םינווגמו םינוש םילכ םימייק - הדובעה
לש םידעיה ינש תא גישהל תנמ לע .םצמוצמ םבוצקתו ףועמ רסח םהב שומישה ,דואמ
הלטבא םע תודדומתה תונש תורשעב רבצנש ןויסינהמ ןה דומלל ןתינ םילטבומ יפלכ תוינידמה
רבעמ דדועל ודעונש ,תוינכות גיהנהל תורחא החוור תונידמ לש ןנויסינמ ןהו ץראב
.Activation Programs וא Welfare to Work םיתיעל תונוכמה הדובעל החוורמ
"הקוסעת לס"
ןווגמ עיצי רשא ,"הקוסעת לס" לש ןויער ץומיאב יוטיב ידיל אובל הלוכי וז המגמ
ןה םורתי רשאו הדובעה קושל ץוחמ ,יסחי ןפואב ,ךשוממ ןמז ההושה לטבומ לכל םיתוריש
קושב ותובלתשה ייוכיס רופישל ןהו הדובעה קושל ץוחמ ותוהש תעב ובצמב רופישל
חיטבהל ודעונש ,ילאיצוסה ןוחטיבה תוינכות לע ףסונב אובי הז לס ,רומאכ .הדובעה
ןתינ ,רתויב יללכ ןפואב .רכשב םידבוע םניא דוע לכ ,םילטבומל הריבס המרב הסנכה
:וז ןיעמ תינכות זכרמב דומעל םיבייח רשא ,תונורקע רפסמ לע עיבצהל
תויורשפא שמח וא עברא ןיב רוחבל תורשפא ןתנית לטבומה ידיב – תונורתפ ןווגמ *
לש םייפיצפסה וינייפאמל תומאתומ תויהל וכרטצי תויורשפאה .ובצמ םע דדומתהל תונוש
,ל"הצמ וררחתשה התע הזש ,םיריעצל םיהז תונורתפ עיצהל םעט ןיא – לטבומה
ןיב .םידלי ןתושרבש ,תוירוה דח תוהמיאלו ,עוצקמ ירסח םהש ,55 ינב םילטבומל
הרשכה ,הדובע שופיחל םילכב תומלתשה ,הדובעב המשהב עויס - עיצהל ןתינש תויורשפאה
םינפ הרשכה ,םייתליהק םיתורישב תובלתשה ,הקוסעתה דוסבס ,תוללכמב םידומיל ,תיעוצקמ
תורחא תוצובקו הלטבא ימד ילבקמ לש הרקמב .ב"ויכו םינטק םיקסע תמקהב עויס ,תילעפמ
וגצוי וללה תויורשפאה תוירוה דח תוהמיאו םיכנ ןוגכ הקוסעתה ירסוחמ ברקמ
.תירטנולוו הביטנרטלאכ
לופיטל םיזכרמ תרגסמב השעיי םילטבומב לופיטה - לטבומב זכורמו ישיא לופיט *
לכ .םילטבומב תולפטמה תוכרעמה לכ וזכורי םהב רשאו בושיי לכב ומקוי רשא ,לטבומב
רשא ,(case manager) לופיט להנמ ידי לע חווט ךוראו ישיא לופיטב הכזי לטבומ
להנמ .ול םיאתמה הקוסעתה לס ךותמ םיוסמה ביכרמה לע ,לטבומה ףותישב ,טילחי
.הדובעה קושל ולש רבעמהו תינכותב לטבומה תובלתשה ןפוא תא בורקמ הוולי לופיטה
ודעונ רשא ,תואלמגו םיתוריש לש הרושב וכזי םילטבומ - םימילשמ תואלמגו םיתוריש *
םידיחי תובאו תוהמיא ,לשמל ,ךכ . הדובעה קושל החוורה תכרעממ רבעמה לע לקהל
רחאלו תונושה תוינכותב םתופתתשה תעב םידליב לופיטב רושקה לכב תולקהב וכזי םידליל
םוי תונועמ לש רתוי הפיקמ תכרעמ חתפל חרכה היהי ,ךכ ךרוצל .הדובעל םבוש
,םידגב תשיכרו העיסנ תואצוה ןומימ ןוגכ ,הדובעל הבישב תוכורכה תואצוה .םינותחפשמו
סמהו ילאיצוסה ןוחטיבה יקוחב םייוניש ושרדיי ,ךכמ בושח .לסב ללכיהל םה םג וכרטצי
- םייקה בצמה .םהב תומייקה תורומחה "ינועה תודוכלמ" תא םצמצל תנמ לע םימייקה
אל לולע הדובעה קושל תיללכ תוכנ וא הסנכה תחטבה תכרעממ רבועש ,םדא ויפל
הז בצמ - וללה תוינכותה הנבמ ללגב ולש וטנה תסנכהמ דיספהל ףאו הרוגא ולו חיוורהל
.הדובעל החוורמ רבעמ דדועמ וניא
ןכ לעו ללכה לש איה םילטבומב לופיטל תללוכה תוירחאה – לסל תוירחאה *
הקוסעתה תוריש ,יעבט ןפואב .הנידמה תוכרעמ ידיב תויהל הכירצ לסה תלעפהל תוירחאה
תוירחאה תא תחקל לכוי ןכא הז תורישש ,תנמ לע םלוא .ךכל םיאתמה תורישה אוה
.ךכל ויתוסיפתו וידבוע ,ויתוכרעמ תא םיאתהלו וב הפיקמ המרופר ךורעל שי תאזה
חוקיפ תחת לעופה ,בידא ,ליעי תורישל ךופהל ךרטצי הקוסעתה תוריש ,דחוימ ןפואב
לס תא ליעפהל ץמאמב םיפסונ םימרוג בלשל ץמאמ תושעל ךירצ ,ליבקמב .ירוביצ
םיפתתשמ ןהב רשא ,הקוסעתה תוריש תוצעומ תא תויחהל ןתינ ,לשמל ,ךכ .הקוסעתה
םידיגאת תמקה לש ןויער ןוחבל ןתינ ,ןיפוליחל .הנידמהו םידבוע ,םיקיסעמ יגיצנ
חוטיבה תמגוד ,םינוש םימרוג ידי לע ףתושמב םילעפומ רשאו וז הרטמל םידעוימה םיימוקמ
םיקהל ןתינ םיימוקמה הקוסעתה יזרכמ דצל .תוימוקמה תויושרהו הקוסעתה תוריש ,ימואלה
םיפוג יגיצנ ופתתשי ןהב רשא ,םיזכרמה דוקפת לא שממ לש העפשה תולעב תוחקפמ תוצעומ
.יקסעה רזגמהו םידבוע יגיצנ ןהו םייתליהק ,םיירוביצ
יפכ ,תאז םע .םיטעמ אל םיבאשמ תעקשה בייחת וז ןיעמ תינתפאש תינכות יכ רורב *
םילטבומל סחיב תוינידמה תרגסמב תולעופה תוכרעמ לע האצוהה ,םישרתב תוארל ןתינש
היה ךכל םיבאשמ סויגל ירוקמ ןורתפ .החוורה תוינידמ ראשל סחיב הכומנ לארשיב
,הלשממה שאר .םינש שולש ינפל הינטירבב המוד תינכות ןומימ ךרוצל ץמואש ,ןורתפה
םיפסכה לכ רשאכ ,וטרפוהש תויתלשממה תורבחה יחוור לע ימעפ דח סמ ליטה ,ריילב ינוט
הכוז לארשי תלשממש םיחוורה עודמ הביס ןיא .םילטבומל עויסל תינכותל קרו ךא ודעונ
.המוד הרטמל ושדקוי אל תונוש תורבח תטרפה ןיגב םהל
2001 רבמטפס ,35 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא