השדחה הלכלכהו הטרפהה ןדיעב יתרבח קדצ
2001 רבמטפס – שידג בקעי
:תרתוכבש םיגשומה תא ריהבנ הבה
הבש ,תינויווש הרבחל רתוי ונתנווכ – יתרבח קדצ .1
.רשפאה לככ םינטק םיילכלכ-םייתרבחה םירעפה
םיתורישו םירצומ םומיסקמ תאצוה השוריפ – הטרפה .2
תויהל לוכי טרפה רשאכ ,טרפה תולעבל ללכה לש תולעבהמ םיירוביצ
.תירוביצ הרבח ידי לע םג גצוימ
,קט-ייה – גנלסה ןושלב ונתנווכ – השדח הלכלכ .3
שומיש השענ םרוציי ךרדבש ,םיתורישו םירצומ תרציימה הלכלכ רמולכ
לכשה תומושתב יביסמ שומישב םינייפאתמ םהו תיליע היגולונכטב
.(תולכלכ יתש שיש ןימאמ יניא ,בגא) רמוחב תוחפו ישונאה
יתרבח קדצ
לארשיב ןוילעה ןורישעה לש ותסנכה 1998 תנשל ימואלה חוטיבה ח"וד יפ לע :בצמ ח"וד
סמכ הבוג הלשממהש םיפסכ) הרבעה ימולשת ינפל ןותחתה ןורישעה לש וזמ 9.6 יפ הלודג
יפל ,ךכמ הרתי .4 ןפיבו 6 אוה הינמרגב ליבקמה רפסמה ,האוושה םשל .(הכימתכ הריבעמו
העיגמ םינוילעה םינורישעה ינש לש םתסנכה ,2000 ראוני ינותנ סיסב לע ,הסנכה סמ ח"וד
םיריכש תייסולכוא לש הדידמב רבודמה) לארשיב םידיחי לש הסנכהה לכ ךסמ 48% -ל
4%-ל קר העיגמ םינותחתה םינורישעה ינש תסנכה וליאו (שיא ןוילימ 2.5 הפיקמה םייאמצעו
.1:12 לש רעפ רמולכ ,ץראב םידיחיה תסנכה לכ ךסמ

הנידמהש ,הרבעה ימולשת ידי לע ןתמתמ ,9.6 לש יתרבח רעפ לע הארמה ,ןושארה ןותנה
הניטקמו הנידמה ביצקתמ שילשכ ,(ח"ש דראילימ 70-כ 2000 ביצקתב) היקוחל םאתהב תעצבמ
.5.6-ל רעפה תא

ילכלכ בצמב תויחל ונוצרמ רחובש ימ הייסולכואב שיש ,ןוידה לש הז בלשב רבכ ,ןייצל שי
הבצמ םג .ןוצרמ הכומנ הדובעה חוכב התופתתשהש ,תידרחה הרבחל הנווכה .תוחנ
ינותנמ הלועש יפכ ךומנ ךכ לכ אל ילוא ,ךומנ תיברעה הייסולכואה לש ימונוקא-ויצוסה
ונל לא םוקמ לכמ .הז רזגמב םילבקתמה םינותנה קויד רבדב קפסה ללגב ימואלה חוטיבה
!הז יקלח רבסה ירוחאמ רתתסהל

ךורא חווטל וליאו ףטושב ןוכנ רבדהש אלא .רעפה תא םיניטקמ הרבעהה ימולשת ,רומאכ
אלו "םיגד" םיקפסמ םה יכ ,תולשחנ םיחיצנמ ,רישי עויס לכ ומכ ,םעבטמ הרבעהה ימולשת
."תוכח"

.םוכיסב ןודנ ךכ לע – ?בצמה תא תונשל ידכ תושעל ןתינ המ
הטרפה
,תיטסיר'צאתה הלוכסאה - הפוריאב רקיעב - הרבג םיעשתהו םינומשה תונשב ונייח וב ןדיעב
לכ תויטרפ םיידיל ריבעהל (רוביצה לע רמולכ) הנידמה לעש ,העמשמ ,"הטרפהה תד"ב הלגדש
.תוירוביצ םיידיב וראשייש תקהבומ הבוח ןיאש ,תוריש לכו תוליעפ

רבעשל תוצעומה תירבב יטסינומוקה רטשמה תוטטומתה תובקעב בטיה הקלדות תאזה הלוכסאה
םילופונומ םג ןכלו ינזבזבו ליעי אל ,באוסמ ירוביצה לוהינהש ,ורבס הב םילגודהו
הרכוה הטרפההש ,דוע המ .וטרפוה – תוירוביצ םיידיב םתיירב עבטמ ויהש ,םייעבט
היהי - וחיטבה – הלודג הגועה םאו הגועה תלדגה העמשמ החימצו החימצ תזרזמכ
.םלוכל קיפסמ

תויושרב בויבהו םימה יקשמו תרושקתה ,למשחה ,תבכרה יתוריש וטרפוה ,המגודל הילגנאב
ןכו תוטעמ םיידיל ירוביצה רשועה תרבעה לש תוכלשהה לכב ןודל לכונ אל .דועו תוימוקמה
רוטקסה לש עצבה תוואת וא ירוביצה רוטקסה לש תוליעיה רסוח :רתוי עורג המ המלידב םג
ןתינ אל םייעבט םילופונומ םהש ,ןיבוטהו םיתורישה בורב ,םירבדה עבטמש דוע המ ,יטרפה
הרקמב .ןכרצל םיריחמה תא ןתמל רומאש ,יתורחת קוש תריצי ידי לע עצבה תוואת תא ןסרל
היואר הדימ ןיא ,ללכ ךרדב ,םיחקפמל ,תויוכמס יבר חוקיפ תודסומ תוליעפמ תולשממה ,הזכ
הז בצמ ןיא .חקפל םיכירצ םה וילעש ,םוחתה תא םתנבה רסוחל האי היהש יפכ תועינצ לש
,רמוא ץראב בצמה םע הבורק תורכיה ךותמ ."םירואנ" םיחקפמ םג שי טלחהבו תואיצמה חרכה
חוקיפ לש ןונגנמ תלעפהו תויטרפ םיידיל םייעבט םילופונומ תרבעה לש וזה תבורעתהש
.דמאנ םרט וקזנ אולמש ,תילכלכ תואר תדוקנמ ינלטק ףוריצ אוה ,םלוהינ לע ,דומצ ירוביצ

ןניאש ולא רקיעב ,הלשממה ידימ תויקסע תויוליעפ איצומה ךלהמכ ,הטרפההש ,קפס ןיא
םילופונומ תטרפהו "תד"ל התכיפה ידכ דע הטרפהל הדיגס ךא .ןוכנ דעצ איה ,יעבט לופונומ
תילכלכה המצועה זוכיר .םייתרבחה םירעפה תא הלידגמ ומצע לופונומה קוריפ םרט םייעבט
.יטרקומדה רטשמל תילאיצנטופ הנכס םג וב שי תוחפשמ לש ןטק רפסמ ידיב
השדחה הלכלכה
גשומה תא לאשנ םא) םדאה לש המדמה חוכב שומיש הב השענש ,הלכלכ איה השדחה הלכלכה
.רתויב תמדקתמה היגולונכטה תא לצנל תלוכיב ןהו קושה לש םיכרצ יוהיזב ןה (ם"במרהמ
ילעב ןיבוטו םיתוריש רצייל הרומא ,רבד לש ופוסב ,רשא ,תיליע היגולונכט םירציימ דחי
אל ילכלכ ךרע תרבוצ ,ילבולג יפוא תלעב איהש ,השדחה הלכלכה .רתויב בר ילכלכ ךרע
לש היצקנופכ אלא ,תרציימ איהש םיתורישהו םירצומה לש יקנה יחכונה ךרעה לש היצקנופכ
החמתמ ,ונתחמשל ,לארשי .קושב והשמ הרכמ וא הרצי םרטב דוע תאזו םהלש לאיצנטופה
ואלו םיילאיצנטופ "רוציי יווק" םלועל תרכומ איה השעמלו םייגולונכט תונויער רוצייב
לש םיבלשל ללכב ועיגהש ,לארשיב קט-ייהה תורבח תיסחי תוטעמ .םיתוריש וא םירצומ אקווד
.םיתורישו םירצומ לש הרישי הריכמ
?ןויוושה יאלו השדחה הלכלכל המ
לגוסמ ףנעה ןכו המידק הלכלכה תבכר תא םיכשומה םירטקה דחא שמשמ קט-ייהה ףנע ירה
יאל ףנעה לש ותמורת ,ןכבו .הלוכ תימואלה הגועה תא לידגהלו וידבועל הובג רכש םלשל
ךכ לעו השדח םירשעתמ תבכש תרצוי איהש ,ךכב תחאה :םיכרד יתשב תאטבתמ יתרבחה ןויוושה
סרפ ןידב עיגמ תישפוח הלכלכב ירה יכ ,הדבועכ תאז ןייצל קר אלא ,ןילהל ונל רוסא
,ורקמה םוחתב רבכ הזו ,היינשה .םילשוכל ,לגר תטישפ ידכ דע ,סנק עיגיש םשכ םיחילצמל
לקשה תא ףסיימ ימלועה קושב קט-ייה תורבח תריכממ האצותכ ץראה תא ףיצמה םירלודה ףטש
הרומת לבקמש ,הנשיה הלכלכה לש ילארשיה אוציה עגפנ ךכב ,םלועב תועבטמה לכל סחיב
לכ .םילוז םירחתמ םירצומב קושה תא ףיצמה אוביה תלזוה דצב תאזו םייקתהל השקתמו הכומנ
םקלחב םימקוממ וננובאדלש ,הנשיה הלכלכל םיכיישה םילעפמ לש לגר תוטישפל םרוג הז
תירטינומה תוינידמה ,ךכ לע ףסונ .תילארשיה הייסולכואה לש םישלחה םירוזאב אקווד
ההובג תיבירב היוטיב תא תאצומש ,לארשי קנב ידי לע ילארשיה קשמה לע תלעפומה ,תנסרמה
.רעפה קימעמו ךלוה ךכבו ההובג הלטבאל האיבמ ,םינש 4-מ רתוי הז
?תוינויווש הבושח המל
םג ךכו תילנב הלאש ?ךכ וראשיי אלש עודמ ךכ םא ,םיווש ודלונ אל םדא ינב הרואכל
םירחא םיכרע םע שגנתמ אוהש יפ לע ףא ,ךרע אוה ןויוושש ,םיבשוחש םישנא שי יכ :הבושתה
.קושה תלכלכ לש היגולואידיאה תא םיעינמה םיכרעה םהש ,שפוחו תוריח -

תוריח (שקיע ץע לוב – תושונאה) ירבעה ומוגרתב ,ןילרב היעשי ריס תא טטצנ םא
הרומג תוריח לבא ;תורודה ךלהמב ןגישהל ופאש םדא ינבש ,דוסי תורטמ ןה ןויווש םגו
םע תבשייתמ הניא ,םיננוחמל ,עורזה ילעבל הרומג תוריח .רדעל תוומ השוריפ םיבאזל
. . . ןורשיכה ירסחלו םישלחל ןגוהה םויקה תויוכז

רשפאל ידכ ,תאזו לושמל םישקבמה הלא לש םתוריח ןוסיר תא עובתל יושע ןויווש . . .
ריתוהל ,תיב ירסחל טלקמ אוצמל ,םימוריע שיבלהל ,םיבערה תא ליכאהל ,תיתרבח החוור
הלא לכ תא רשפאל ידכ .תוניגהבו קדצב תלהונמ הרבח םויק רשפאל ,םירחא לש םתוריחל בחרמ
.הריחב ןיא הנממ ץוצמק ילבש ,תוריח – תוריחה לש המוחת תא רצהל םימעפל ךירצ
שיו (חנומה תא ןיבמ אוהש יפכ) ישונא ראשיהל השקש ,ןילרב רמוא ,הלאה תומלידה לכ ללגב
.ונלש ונתוהממו םיכרע לש םתוהממ םה םיכרע תויושגנתהש ,ןיבהל

לכ םימייקתמ ותרגסמבש ,טלחומה יפוסה ןורתפה ,םלשומה םלועהש ,רמואו םכסמ ןילרב
ןויער םג אוה ותעדלש אלא – הגשהל ןתינ וניאש קר אל ,הז דצב הז םיבוטה םירבדה
םורגל הלולע הריחב לכש תורמל ,רוחבל םינודינ ונא ןכלו .תיגשומ הניחבמ יטנרהוק אל
.הבושח תוינויווש המל תוחפל תחא הבושת ונל שי הנה .תרתיו וילע רבד ותוא לש ןדבואל
:היינשה הבושתה
?החימצל עירפמ ןויווש םאה :הלאשה הנודנ יתרבח קדצ אשונב ריל-ןו ןוכמ לש הדמע ריינב
.תילכלכ החימצ לש הירכועב איה ןויוושל הפיאשה יכ ,הצופנ הנעט ןוחבל ושקיב םירקוחה
ןתינ אל םאו חיוורהל תורשפאה ידי לע תענומ וזו תּומזי ידי לע תענומ החימצ יכ
החימצה .רצעית החימצהו ולש היצביטומב עגפנ ,ולמע ירפ תא ונממ חקינו חיוורהל םזיל
וניארהש יפכ) עבט תורצוא לע ססובמ רשועה ןיא בוש ינרדומה םלועבו רשועה רוקמ איה
החימצ ירועיש םע ההוזמ תונידמה רשועו רצויה לש ורשוכ לע אלא ,(קט-ייה לע ןוידב
תונידמה רשוע ןיב ילילש םאתמ אוצמל םיכירצ ונייה ,החימצ בכעמ ןויווש םא .םיהובג
וליאו םיהובג תויהל םיכירצ םייתרבחה םירעפה תורישע תונידמב ,רמולכ .ןויוושה יא ןיבל
רושעה לש םייריפמא םירקחמ תריקס יפל .םינטק תויהל םייופצ םירעפה תוינעה תונידמב
תקולחב תוינויווש ןיב רורבו קזח יבויח םאתמ אקווד אצמנ ריל-ןו ןוכמב ושענש ,ןורחאה
.םלועב תונידמ לש החימצה בצק ןיבל (4-8 םינורישע) ינוניבה דמעמה לש דחוימב ,תוסנכה
הרישע תויהל הנידמ לש הייוכיס יכ ,ררבתמ ,בושחל לבוקמש המל ילוא דוגינב ,רמולכ
תוסנכהה תקולחש לככ תיתועמשמ םילדג (ןמז ךרואל םיהובג החימצ ירועישמ האצותכ) תיסחי
ישילשה םלועב םג אלא ,ברעמב תוחתופמה תונידמב קר אל ףקת אצמנ הז רשק .רתוי תינויווש
.(םיניפליפה תמועל האירוק)
תושעל שי המ
חווטל ןורתפ אוה םיינעל םירישעמ תוסנכה תרבעה לש ןורתפה ,םירבדה תליחתב יתנייצש יפכ
ןונגנמה ןיב תרצונש היצילאוקה ללגב תולשחנ חיצנמ דסוממ עויס ךורא חווטלו רצק
(…חפקתהל ותסנרפ םולשו סח הלולע םיקקזנ תייסולכוא אללש) עויס קלחמה ירוביצה
המכחה ותנחבא תא ןייצא רגסומ רמאמב .תויחונ ללגב ול םירכמתמש ,עויסה ילבקמ ןיבל
.הקדצ תיישע לש רתויב ההובגה המרה תא ינעה םע תופתוש תיישעב הארש ,ם"במרה לש הדחהו
.(Joint Venture) ףתושמ םזימ הזל ארוק היה ונימיב יח היה וליא

תגרודמ קרב ינב) תישפוח הריחב ללגב ךומנה ילכלכ-יתרבח גוויסה תלעב הצובקהמ םלעתנ םא
(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש 10 דע 1- -מ הלקס יפל 10 לוכשאב הננערו 3 לוכשאב
ךוניחה ירושימב םהב עיקשנו תושלחה תוצובקב םיירשפאה וניבאשמו ונתוליעפ לכ תא דקמנו
ךשמב ,לכונ ,םינטק םייטילופ םיבושיח ילב ,תיבקעו תכשמתמ הלועפבש ןכתיי ,רוידהו
,וז היישעב תיביסמ תיתלשממ תוברועמל ףילחת ןיא .יבויח ןוויכ יוניש תוארל ,ןמזה
אשונב לופיטה תא ריאשהל רשפא יא לבא .רשפאה לככ בחרנ יטרפו ירוביצ עויסב ןבומכ
.'וכו םיררקמ תחיתפל הללמואה האירקה ומכ תויטסיאורטלא תולועפל

חותיפה ירוזאב תדקמתמה השלחה היסולכואה לש יגולונכטו יסיסב ךוניחב הבוטל הלפמ העקשה
המיאתמה תיגולונכט הרשכהב העקשה .יוכיס הל תתל ךירצש ,ךרדה איה ,בטיה ונל םירכומה
יתנכתמ קר אל הכירצ ,תרחאה ומכ ,וז היישעת .תיסיסב עדי תמרב םג תירשפא השדחה הלכלכל
תונוש תומרב םיתנכתמ תיקפסל הכפהש ,ודוהמ דומלל ףא ןתינ ."םיגהנ" םג אלא ,תיליע
הלשממה ונלזמל .םיידוה קט-ייה ידבוע אבייל םיצחל שי לארשיב ףאו ולוכ יברעמה םלועל
הרשכהל רפס יתב םיקהל שי .יד אל ךכב ךא .הלאכ םידבוע אבייל אלש ,הטלחה הלביק
.רעונה ברקבו חותיפה תורייעב אקווד םימיאתמ םיסרוק חותפלו תיגולונכט

,לארשיב תונורחאה םינשה 4-ב תמייקתמש יפכ ,הפירח תנסרמ תירטינומ תוינידמ לש הלעפה
תא הביחרמ הלטבאה ירועיש תלדגה ,ינויצלפניא ןוסירל הרומתב הקוסעת תברקהל האיבמ
השיג ילעב םה םימדוקה הלשממה ישאר ינש ,ונרעצל .םילבסנ יתלב םידממל םייתרבחה םירעפה
ךכ ידי לעו ,וז תוינידמ לע הנוממה ,לארשי קנב ידי תא תקזחמה תקהבומ תיטסירטינומ
.תילארשיה הרבחב םירעפה תא םילידגמ

בוט המ הנחבה ילב ,זזש המ לכ לש הטרפהב תלגודהו תד ןיעמ הטרפהב האורה תוינידמ םג
יאלו יתרבחה רעפה תלדגהל תמרוג ,אוה רשאב ער הלשממה תוקזחאב האורו ,ער המו
.תוינויווש

,םירמאמב אלמתהל הליחתמ ,הרבחה יעדמל עודיכ תכיישה ,הלכלכב תקסועה תיעוצקמה תורפסה
.הטרפהה יילוח תא ןיבהל םיליחתמו תוירדילוס רתויל םיפיטמו םיכלוה עוצקמה יריכב םהבש
סומע ימואלה םויה רדס ,תוטושפ אל תויתרבח תויעב ינפב תבצינ לארשי ,רבד לש ומוכיסב
.םלוכ םע תינמז-וב דדומתהל התלוכיב שי תבצעמו הביצי תימואל תוגיהנמ קר ,הפייעל
.התוא לבקנש גואדל ונלוכ לע הבוח

2001 רבמטפס ,35 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא