34 הנפמ ריצקת

:ןכותה

תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת
:םיעובק םירודמ

:דעי
.הריפכ תוחור לומ ךוניח - גנילירפ היבוט -
.יואר אלו םיאתמ אל - ינורפע הדניל -
.יביטמיטלואה ןוגראהו הטיקינ - ןוזדוד ירוא -
.שדח ךותיה רוכל ךרדה - תויתוברת בר - רקיפ יבא -
.תיניתשלפ תואמצע תמחלמכ הדפיתניאה - תרפא עשילא -

:םינפבמ
.תרחא היצפוא ,תיפותיש היווח - םייניבה רוד ינבו םיריעצ חיש - 2000 ץוביק -
.עוצקמ יל שיש רקיעה - ימהרבא הזרא -
.לארשיב ינוריע-ץוחה בחרמה לש הייארב ץוביקה - אנהכ ידרפ -
.ץוביקב רבשמ לש הקינורכ - ןמגרא דוד -

:תודלות הלא
.הירוטסיה ךירצ ימ - ןרוג בקעי -
.ןולא לאגיו תרש השמ - "הנובתל המכוח ןיב קחרמ שי" - רפוע סחנפ -

:האירק ןמיסב
.וימסרכמ אלא ינויצה םולחה ישמממ אל - רהזי ירוא -

:בושמ
תואירבה קוח ןיינעב םירמאמה תובקעב תורהבהו תורעה גלפ בד -

:ךמסמ
.ד"וסי עצמ -


:םירמאמה ריצקת

גנילירפ היבוט - הריפכה תוחור לומ ךוניח
ריבסהל ןתינ הנממ ופייעש הלא ןיבל הכפהמה חור ןיב ,ענמנ יתלבה ,רעפה ךותמ
.הלאה םימיה לש תקרפמה הריפכה תוחורמ קלח

ינורפע הדניל - יואר אלו םיאתמ אל
יורש וב קומעה ןותימל תורושקה תויעבל תובושת ןיא יחכונה הנידמה ביצקתב
.םינרותה םיריירפה םה םיאולימה ילייחו םיטנדוטסה .םינש שולשמ רתוי קשמה
,ישיא ןוה םנובשח לע ושע םיאקיטילופ .תוחטבה המכו ןוגרפ ,הדהאל וכז םה
.תילכלכ הניחבמ דואמ טעמ הווש היהי לעופב ולבקי םהש המ ,רבד לש ופוסבו

ןוזדוד ירוא תאמ - יביטמיטלואה ןוגראהו הטיקינ
דעסה .םיחילצמ תוחפל עייסל םיחילצמה דצמ ןוצר ןיא תילבולגה קושה תלכלכב
םיתורישו םירצומ חותיפל םיינויחה תורוקמ דוביאל ,תונזבזבל םיבשחנ החוורהו
רפסה יתבש המ .תילוהינ הרשכהו הכרדה תרדס איה "הטיקינ" .רתוי םייחוור
.תוטשפבו תונמוימב תאזה הרדסה השוע - דמלל םיזעמ םניא םיקסע להנמל

רקיפ יבא - שדח ךותיה רוכל ךרדה - תויתוברת-בר
הרבחב רתוי האלמ היצרגטניאל עיגהל ךרדה ןה תיתוברת הימונוטואו תויתוברת בר
תויתוברת-ברל היצפואה תאו יתוברתה םזילרולפה תא לצנל הרבחה לע .תילארשיה
.ידיתע ךותיה רוכל ףונמכ

תרפא עשילא - תיניתשלפ תואמצע תמחלמכ הדפיתניאה
הייסולכואה לע עיפשהל הדיתע הצקא לא תדפיתניא ,תיניתשלפה תואמצעה תמחלמ
הדפיתניאה לש תיבחרמה התוטשפתהב רתויב יתועמשמה יונישה .לארשיב תיברעה
.קוריה וקל רבעמ לא תנכוסמה התשילגב היה היינשה

:םייניב רוד ינבו םיריעצ חיש - תרחא היצפוא ,תיפותיש היווח
.הרומ ןב ןיטרמ ,זר ירוא ,לוסרפ ישי ,רונמ דוהא ,ןויצ הקימענ ,ןייטשנייפ תישומ
תויפותיש תויושיי ךכ לע תודיעמו תיפותישה היווחה תושדחתהל םיכרד שי
.יתרוסמה ץוביקל תויביטנרטלא םיכרד סלפל תוסנמה
.ואולמב חישה אורקל ידכ ןאכ ץחל *

ימהרבא הזרא - עוצקמ יל שיש רקיעה
ךכמ תוחפ אלו טרפה תוחתפתהל הבושח םיבר עדי ימוחתל םישנא תרשכה
.ץוביקה לש יתרבחהו ילכלכה הנבמה לש תנזואמ תוחתפתהל
.ואולמב רמאמה אורקל ידכ ןאכ ץחל *

אנהכ ירפ - לארשיב ינוריע-ץוחה בחרמה לש הייארב ץוביקה
תא חיטביו ילטוט רויע ענמיש ,ץוחנה ךלהמה תא ליבוהל הכירצ תיצוביקה העונתה
."םינג תנידמ"כ לארשי לש הדיתע
.ואולמב רמאמה אורקל ידכ ןאכ ץחל *

ןמגרא דוד - ץוביקב רבשמ לש הקינורכ
יכ ,ופוסב וליג וב וכמתש הלא םג ,קיתו ץוביקב ,יוניש לש יטרקומדה ךילהה תורמל
.ול ולליפ אלש ,שדח רוצי אצמנ םהיניע דגנל
.ואולמב רמאמה אורקל ידכ ןאכ ץחל *

ןרוג בקעי - ?הירוטסיה ךירצ ימ
איה ,המישרמ הירוטסיה תביתכ לכב תפשחנה ,ללכהו טרפה ןיב ןילמוג תולועפ
.תיברעמה תוברתה םחתמב תינחור הריצי לכ לש הנושבכמ

רפוע סחנפ - ןולא לאגיו תרש השמ - "הנובתל המכח ןיב קחרמ שי"
לע חוכיווה עקרבשכ ,יאבצהו ינידמה ,םיגרדה יסחיב ,רתיה ןיב ,ןדה קתרמ ךמסמ
.הלפעההו "ןיוזמה קבאמה"

רהזי ירוא - וימסרכמ אלא ,ינויצה םולחה ישמממ אל
."םישדחה םינויצה" בגש םות לש ורפס לע הפירח תרוקיב

גלפ בד - תובקעב תורהבהו תורעה
.יתכלממ תואירב קוח תודוא םדוקה ןויליגב םירמאמ לע

(תיטרקומד-לאיצוס לארשי) ד"וסי עצמ
םייתרבח םינוגראב םיליעפו םיגיצנ לש יאמב 1-ב תוסנכתה תובקעב הדועת
.ךוניחו הרבח ימוחתב םיליעפה2001 ילוי - 34 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ