עוצקמ יל שיש רקיעה

םיחמלפ ץוביק ,ימהרבא הזרא

ךכמ תוחפ אלו טרפה תוחתפתהל הבושח םיבר עדי ימוחתל םישנא תרשכה
ץוביקה לש יתרבחהו ילכלכה הנבמה לש תנזואמ תוחתפתהל
ןיב ןויווש לע תוזרכהה ןיב רעפ םייק ץוביקה לש ותליחתמ יכ ,תומכסומה ןמ
ןהו ןויוושה תועמשמ לש תיגולואידיאה השיפתב ןה לעופב ןשומימ ןיבל םינימה
אוה ןויוושה יא יכ ,תנעוט ,יוואזיב-לגופ היבליס תיגולויצוסה .הדובעה תקולחב
יונישה םג ךא ,(Fogiel-Bijaoui, 1992) תואלקח לע תססבתמה הרבחב ינבמ
.בצמה יונישל ומרת אל ץוביקה רצחל היישעתה תסינכו יתקוסעתה הנבמב
תוליעפב ,הדובעב םינימה ידיקפתב בוטיק םייק תיצוביקה תואיצמב
אל םיפתושמה םיתורישה יפנע .החפשמב םג תמיוסמ הדימבו תירוביצ-תיתרבחה
םיתורישה לש ירקיעה לטנב תאשל םייתרוסמה הידיקפתמ השיאה תא וררחש
תיתחפשמה תרגסמב םישנה ידיקפת תא לידגה קר תיתחפשמ הנילל רבעמהו
.ךוניחהו תיבה ימוחתב

בר ינוש לע םידיעמה םיאצממ לש הרוש ולעה םינומשהו םיעבשה תונשב םירקחמ
וניא הדובעה םוחת .םישנה תותיחנ לע ,ללכ ךרדבו יעוצקמה םוחתב םינימה ןיב
הכומנ תימצע הכרעה ץוביקה תונבל ;םישנ לש ןוצרה תועיבש ימרוג ןיב יזכרמ
ןהיתויפיצו תוכומנ תונב לש תויעוצקמה תופיאשה ;םינבה לש וזל האוושהב
רתוי הרורב דיתע תשיפת תונבל .םינבה לש הזמ םצמוצמ תועוצקמ ןווגמב בלתשהל
ןתפיאש ךא ,םיינוכית-לע םידומילל תונופ רתוי תוברו ךשמה ידומילל רשאב
רקיעב ,ךשמה ידומילל תונופ םישנ רתוי ;םינבה לש וזמ הכומנ םיימדקא םידומילל
ודמל רשא תא שממל תולוכי ןניא ןה בורל ךא ,(ןושאר ראות) תיסיסבה המרב
ברקבש הזמ הובג ץוביקב תויחל תוניינועמ ןניאש ,תוריעצה רועיש ;ץוביקב הדובעב
.םיריעצה

לע םיעיפשמה ץוביקבו תילארשיה הרבחב םיכילהתל םידע ונא ןורחאה רושעב
:םיריעצו תוריעצ לש דיתעה ןונכת
.ץראב הדובעה קוש הנבמבו היכרעבו הרבחה הנבמב םיגילפמ םייוניש ולח *
.רתוי הבר המצועב הלא םייוניש ושחרתה ץוביקב
הרבחב םירבגו םישנל תויונמדזה ןויווש חיטבהל ךרוצה רבדב תועדומה הרבג *
.ץוביקבו תילארשיה
הלא .םיריעצ םישנא לש םייחה לולסמב יחרכה טעמכ בלש םה םיהובג םידומיל *
םידומילל םישידקמו תוללכמו תואטיסרבינוא ,םיכלוהו םילדג םירועישב ,םידקופ
תיטרקומד התשענו הבחרתה ההובגה הלכשהה תכרעמ .םינש לש ךלוהו לדג רפסמ
הרשכה ינוויכ םג היצמיטיגלל וכז תקהבומ תימדקא השגדה דצב .רתוי תינגורטהו
.תישעמ הרשכהו רצק חווטל םידומילו תויעוצקמ תוללכמ ,םיקוסיע לש בחר ןווגמב
םוקימה דצמ ןהו הרשכהה ןוויכ דצמ ןה ההובג הלכשהל תודסומ לש בחרה ןווגמה
.םיינוכית-לע םידומיל ץוביקב םיריעצה בורל םויכ רשפאמ ,יפרגואיגה
םייפוא יבגל תולאש התלעה םיצוביקב תומרונו םייח יסופד לש תנווגמה תואיצמה *
ץוחמ הסנרפ תורוקמ שופיחו הקוסעתה הנבמ יוניש .םמויק דיתעו ינויווש-יפותישה
לע ועיפשהו תינוכית-לעה הלכשהה תובישחב הרכהה תא וריבגה ץוביקה רצחל
.דומילה ימוחת תריחב

.םינומשה תונשב רבכ ופצנ יונישה תומגמו םישנה דמעמ לע ועיפשה ולא םיכילהת
ןונכתל רשאב ץוביקב םישנה בצמ לע םייתרבחה םיכילהתה תעפשה לע עיבצנ ןלהל
.עוצקמ תריחבו ךשמה ידומיל ,ןדיתע

?םידמול עודמ

ךות ,הטלחה תלבק ךילהת םירבוע ,םירבגו םישנ ,םיטנדוטסה בורש ,הארנ
ןונכת לע ורביד םהבש ,ץוביקב םיריעצל וכרענש תונויארב .תעד לוקישו תוטבלתה
.םידומילה לע הטלחהה תעב םיטבלהו םילוקישה תא םיריעצה וראית ,דיתעה
בור יפ לע .םתטלחה לע עיפשהש ,דחא עינמ לע קר םיעיבצמה םיריעצ ןיאו טעמכ
הייטנה .רתוי שגדומ םהמ דחא םא םג ,דחא עינממ רתויל םינייאורמה וסחייתה
.תישיא-תילטנמורטסניא איה ,םינימה ינש לש ,רתויב תטלובה

סופדה :םיסופד המכב ןיחבהל ןתינ ,רתויב םיצופנה םהש ,וז הייטנ לש היעינמב
ןוצרה אוה תוטלובה תדימב וילא בורק .עוצקמ שוכרל ןוצרה אוה רתויב טלובה
.תומדקתה ,הדועת תגשה ,עוצקמ תשיכר אוה םיבר םירבדמ וילעש ריצה .הדועתב
ץוביקה לש הפישחהמו ץוביקב תועצקמתההמ םיעפשומ הלא םיעינמש הארנ
.ץוביקל ץוחמש ,הרבחב תולבוקמה תומרונל

ןנוצר תא תושיגדמה תורורב תוילטנמורטסניא תודמע ואטיב םירבגמ םישנ רתוי
רקיעב טלוב םינימה ןיב לדבהה ךא .םדקתהלו הדועת גישהל ,עוצקמ שוכרל
תיתילכתה םתטלחה תא םיקמנמ םירבגה .םיעינמה תא םיריבסמה םיקומינב
תוקמנמו עוצקמ שוכרל תוצור םישנה .הסנרפלו הריירקל ןוצרב ,דיתעל תויפיצב
.עוצקמ ןדיב היהי אל םא "תועוקת" ראשיהל תוששוח ןה יכ ,הווהב ןבצמב תאז
בצמו ןבצמ איה אצומה תדוקנ .תואיצמה חרוכמ עבונ ןהלש ילטנמורטסניאה ןוויכה
.הווהב ןהינפב תוחותפה תופולחה רועישו ץוביקב השיאה

תעד תבחרה םה ,דחאכ םישנו םירבג ,םיברל םיבושחה םייביטרולפסקאה םיעינמה
תאז םינייצמ דבלב םיטעמ ךא ,ולא םיעינמ םינייצמ םלוכ טעמכ .אשונב ןיינעהו
םג יוטיבל אב רבדה .תיתילכתה המגמה תא רתוי דוע שיגדמה אצממ - ידעלב עינמכ
אלו ליכשהלו דומלל ידכ "קר" םידמול דואמ םיטעמ .דומילה יאשונ תריחבב
.תישעמה תילכתל םג םינווכתמ

דצב םישנה לש םיעינמב רקיעב יוצמ יביסרפסקא יוטיבכ תוישיאה תויטנה שומימ
זכרמב טרפה תדמעהל יוטיב אוהש - טרפה ןוצר ןיב םיניחבמ ונא .יתילכתה עינמה
ןוצר .תוישיאה תויטנל יוטיב אוהש ,ישיאה שומימה ןיבל - וילוקישו ויתונוצר לע
,תימצעה ,תישיאה הייטנה שומימ לע רותיו ידכ דע ,דואמ יתילכת תויהל לוכי טרפה
הייטנה ןיבש תוטבלתהה תא תואטבמ ןה .ןתייטנ לע רתוול רתוי תושקתמ םישנהו
.ןהיניב בלשל ךרד תושפחמו ןהל הבושחש ,תיתילכתה השיגה ןיבל תישיאה

תונעיהב םירושקה םיעינמל תוסחייתה טעמכ ןיא ,דחאכ םינימה ינש לש תונויארב
עוצקמ דומלל ןוצרה חוסינב יוטיב תאז לכב ךכל שי ילוא .ץוביקהו הרבחה יכרוצל
עינמ ;םישנ ירבדב רקיעב ןיוצמה ,"םישנאל רוזעל" ,"םישנא םע דובעל" רשפאמה
תונב ."עוצקמ שוכרל" ןוצרל הז ןוצר רבחתמ ללכ ךרדב .הרבחה יכרוצב בשחתמה
ןכו תלוזל רוזעל רשפאמה עוצקמב תורחובו םישנא םע דובעל תוניינועמ ,רקיעב
םויכ םישקובמ ולא תועוצקמ תויהב ,ץוביקב הדובעב תובלתשהה תא ןהילע לקהל
.עוצקמ גישהל ןהלש ךרוצל םינועו הדובעה קושב

ילטנמורטסניאה עינמה דצב ןייצל וטנ םירבגה .דחא עינממ רתוי ונייצ םיבר ,רומאכ
לש המר התואב םירבדה ורמאנ םימעפל .םידומילב ןיינע אוצמל םנוצר תא
,תויטנ שממל ןוצרה ןיב בלשל וטנ םישנ ."עוצקמ היהי םגו ןיינעמ היהיש" :תובישח
וז הייטנ ךופהל ךרד שופיח ןיבו םישנא םע דובעל ןוצר וא תויתונמא תויטנ ומכ
םדא-ינבש םושמ הייטנל עינמ ןיב ןיחבהל ישוק לש הדימ שי .עוצקמל ביבחתמ
הדימב הז רשק וטילבה תונב ךא ,םתייטנ תא םאותה יעוצקמ םוחת רוחבל םיטונ
.רתוי הבר

דיתעה ןונכתב תוריהב

םינימה ןיב םילדבה ואצמנ אל דיתעה ןונכת תדימ לע תיללכ הלאשל תובושתב
ןמזה ריצ לע עוצקמהו דומילה ינוויכ תורהבתה תדימ ןיב ינוש םייק לבא ,ץוביקב
,םידומילה תליחת דעו רפסה תיב םויסמ ,םיבלשה לכב .ץוביקב םירבגו םישנ ןיב
דיתעה תוריהבב רעפה רשאכ ,ןהלש יעוצקמהו ידומילה ןוויכה רתוי רורב םישנל
תיב םויסמ לדגו ךלוה יעוצקמה דיתעה תוריהבב רעפה וליאו רתוי ןטק ידומילה
תפוקתב קר םצמטצמו םידומילה תליחתו תורישה רחאל ,יאבצה תורישה ,רפסה
רשאמ רתוי םימדקומ םיבלשב תיעוצקמה תוהזה הרורב ץוביקב םישנל .םידומילה
וניא לדבהה םידומילה תעבו רפסה תיב םויס תעב ,ךרדה תליחתב ךא ,םירבגל
הטלחהה דע .ץוביקב םייח םניאש ,םיריעצל האוושהה הז אשונב תניינעמ) קהבומ
םידומילה תליחתב ךא ,רתוי הכומנ ץוביק-ינב לש דיתעה תוריהב םידומילה לע
הבר הדימב יעוצקמה ןדיתע רורב ריעב םישנל םג .(רתוי םהל רורב םידומילה ןוויכ
הובג יעוצקמה דיתעה תוריהבב ץוביקב םינימה ןיב רעפה לבא ,םירבגה לש וזמ רתוי
לע דיעמ וניא רתוי םדקומ הטלחה שוביג .תיצוביק אלה הייסולכואבש ,הזמ רתוי
התוחפ תeיטלחה םישנה ואטיב ןמע תונויארב .הנוכנ הטלחההש ,ןוחטיבה תדימ
,ךכל ןהלש תeעדומהש ,ןכתיי .םירבגל האוושהב ורחבש ידומילה םוחתל רשאב
,טילחהלו םידקהל ןתוא תפחוד םדקתהל תיזכרמ ךרד ןרובע איה הלכשה תשיכרש
."דומלל רקיעה" יכ ,ןתטלחה םע תומלש ןניא םא םג

בלשב ךא ,ץוביקה ינב לצא ךשמתמ ךילהת אוה יעוצקמה ןוויכה שוביגש ,ךכל קוזיח
והמ" :םידומילה תעב הנתינש ,הלאשל הבושתב אצמנ ,רתוי רורב אוה םידומילה
םכותמ ,וטילחה אל ןיידע ץוביקה ינבמ 23% "?דיתעב דובעל הצרת ובש עוצקמה
אל ןיידע 31% ץוביקל ץוחמש הייסולכואב וליאו .םירבגהמ 30%-ו םישנהמ 17%
תיתרבח תוליעפל תוריש תנשל תובדנתה) תויתרבחה תויוסנתההש הארנ .וטילחה
ןיב (ץוביקב אלו ץוביקב הדובע) תויעוצקמהו (םלועב לויטו ץוביקהמ שפוח תנשו
תעב יעוצקמה ןוויכה תובצייתהל ומרת םידומילה תליחתו אבצהמ רורחשה
לע ץחל הווהמ ץוביקב ילכלכה בצמהש ,םג ןכתיי .םידומילה לע הטלחהה
םישנה לש תיעוצקמה ןתוהז .עוצקמ רוחבלו םייתילכת רתוי תויהל ץוביקה-ינב
אלש ,םישנל האוושהב ןהו ץוביקב םירבגל האוושהב ןה רתוי תשבוגמ ץוביקב
.ץוביקב

תיעוצקמו תידומיל הריחב

הובגו (65% תמועל 78%) םירבגה רועישמ הובג ,תודמולה ץוביק תונב ,םישנה רועיש
ןושאר ראות ידומיל) לארשיב ההובג הלכשהל תודסומב םישנה רועישמ טעמב
םידמול - םישנהמ 83%-ו םירבגהמ 91% - ץוביקה ינב בור .(ול םיליבקמהו
טעמב ךומנ הטיסרבינואל םינופה זוחא ךא ,ימדקא ראות םיקינעמה תודסומב
תוימדקא תוללכמל םינופ ץוביקה ינב םירבגהמ םיבר .הייסולכואה ללכל האוושהב
םהבש תועוצקמל (הייסולכואב 27%-ל האוושהב 43%) רתוי הובג רועישב
רקחמל תנווכמה הטיסרבינואה תמועל ,תימושיי תיעוצקמ רתוי איה היצטניירואה
תימדקא אל הללכמב תודמול ץוביקב םירבגמ םישנ רתוי .הנילפיצסיד דומילו
.תיעוצקמ הדועת ןהל הקינעמה

:תונוש תוביס תויהל תולוכי הטיסרבינואה לע הללכמה תפדעהל
לבקתהל םיריעצהמ קלחל םירשפאמ םניאש ,םיכומנ תורגב תדועת ינויצ
.םהל םייוצרה ,םייתרקוי רתוי דומיל ימוחתב הטיסרבינואל
תפוקתב ררוגתהל םיפידעמש םיריעצהו הירפירפב םיאצמנ םיצוביקה בור
לוקישכ םינייצמ עברכ) תירוזא הללכמב דומלל םירחוב (44%) ץוביקב םידומילה
.("תיבב רוגל תורשפא" :בושח
לש הובגה זוחאה תא םיריבסמ עוצקמ שוכרל ןוצרו םיילטנמורטסניא םילוקיש
רתוי םיימושיי םידומילה הבש ,תימדקא תיעוצקמ הללכמב םידומילל םינופה
.תיתרקויכ תשפתנ םג איהו הטיסרבינואב רשאמ

,ךוניח םה ,דחאכ םישנו םירבג ,ץוביקה ינב ידי-לע םיפדעומה דומילה ימוחת
10% לעמ םהמ דחא לכב) תויונמאו תולכירדאו הסדנה ,הרבחה יעדמ ,להנמו םיקסע
,תולכירדאו הסדנה ,םיבשחמו הקיטמתמ םידמול םישנמ םירבג רתוי .(םגדמהמ
יעדמ ,הארוהו ךוניח ,תויונמא תודמול םישנ רתוי וליאו היגולונכטו תואסדנה
ידומילה םוחתה אוהש ,להנמהו םיקסעה םוחתב .םייאופר תועוצקמו הרבחה
םימוחתב םילודג םילדבה ןיא ,ןכ ומכ ;םינימה ןיב םילדבה ןיא ,רתויב שקובמה
.םיפדעומ תוחפה

:דמלמ דומילה ימוחתב ןויע
םישנ תסינכ תנמתסמ ךא ,םישנהו םירבגה ידומיל ןיב ןויווש ןיא ןיידע
ןיאו טעמכ לבא ,(היגולונכט התוחפ הדימבו םיקסע) םיירבג םיבשחנה תועוצקמל
.םיישנכ םיבשחנה תועוצקמל םירבג לש היינפ
םא םג עוצקמ םינקמה םידומילב תורחוב םישנ ,רמאנכ ,תיתילכת השיג ךותמ
תונמא ימוחתב תוחפו םוליצ ,בוציע רקיעב) תויונמא ומכ ,ימדקא עוצקמ וניא
ימוחתל היינפה .(תיביטנרטלא האופר ,תוינניש ,תויחא) םייאופר תועוצקמ ,(םיינויע
,םיימדקא םידומיל םע דדומתהל ןוצר וא תלוכי רסוחמ קר תעבונ הניא הלא דומיל
וריאשי עוצקמ םינקמ םניאש ,םיימדקא םידומילש ,השוחתהמ םג תעפשומ אלא
.ץוביקב םיתורישב תודבועכו תויאמצע אל ןתוא

ץוביקב אלש םיטנדוטסל ץוביק ינב ןיב דומיל ימוחת תריחב לש הנוש סופד םייק
הזמ רתוי ןטק תוצובקה יתשב םירבגה ןיב םילדבהה םלוא .םינימה ינש יבגל תאזו
,היגולונכטו תואסדנה ,םייאופר תועוצקמ תודמול ץוביקב םישנ רתוי .םישנה לצאש
,תופשו חורה יעדמ תודמול ןכותמ תוחפ .היגולויבו תויונמא ,לוהינו םיקסע
.םיירעזמ םה םימוחתה ראשב םילדבהה .םיבשחמו הקיטמתמ ,האופר ,םיטפשמ

.דומילה ימוחת תריחבב םג אצמנ דומילה תודסומ תריחבב ונעבצה וילעש ןוויכה
.םיכורא םידומילל תוביוחמ אלל עוצקמ םינקמה םידומילב תורחוב ץוביק תונב
רתוי טעמ םייגולונכט םידומילל ץוביקה תונב תונופ םיירבג םיבשחנה תועוצקמב
.בשחמה יעדמב תובלתשמ ןהמ תוחפ ךא ,תיללכה הייסולכואב םישנמ
םג תטלוב עוצקמ םינקמה םידומיל רוחבל ,םישנה רקיעבו ,ץוביקה ינב תייטנ
הלכלכ םה םירחבנה תועוצקמה .םוחת לכב םיפדעומה דומילה תועוצקמ תקידבב
םוחתב .תימדקא המרב םלוכ - לוהינו תוגהנתהה יעדמ ,םיקסע להנימ ,לוהינו
.הקינורטקלאו למשח תסדנהבו לוהינו היישעתב םידמולה םיזכרתמ הסדנהה
היגולויצוס םיפידעמ הרבחה יעדמב .בוציעו םוליצ ,עונלוק םידמול תויונמאב
םינשב שרדנ םוחת - םיימדקא םניאש ,םייאופר תועוצקמב .תילאיצוס הדובעו
תונופ ץוביקה תונב .תיביטנרטלא האופרו דועיס רקיעב םידמול - תונורחאה
תונופ ןניאש ,ץוביקהמ אלש םישנל ץופנ עוצקמ ,תודיקפ ידומילל אלו ולא תועוצקמל
.םיימדקא םידומילל

עוצקמ תריחבו ךשמה ידומיל

,םירבגהמ 44% תמועל םידומילב ךישמהל תוצור ץוביקב םישנהמ םישילש ינש
ורחבש עוצקמב דובעל םירשפאמ אל ןושאר ראות ידומילש ,תובשוח ןהמ עברכו
.(םירבגה ןיבמ 15% תמועל)
ונייצ םג 78%-ו רורב יעוצקמ ןוויכ םהל שיש ,ונייצ ץוביקה ינב םיטנדוטסהמ 83%
םידומילה תובקעב תיעוצקמה םתריחב תא וניש 5% קר .תיפיצפס תיעוצקמ הריחב
לכ לש דמלנה םוחתה ןיב האוושהמ ךא .יעוצקמה םנוויכל רשאב קפס שי 17%-לו
תוהז ושביג םרט םיטנדוטסהמ שילשש ,הלוע ה/ודי-לע רחבנש עוצקמל תי/טנדוטס
םידומילה םוחת ןיב המאתה ןיא םירחאה לצאו עוצקמ ונייצ אל םקלח) תיעוצקמ
םהש ,םידיעמ ףא 92%-ו םהידומיל םוחת לע וטילחהש ףא לע תאזו (עוצקמל
17% קר ,םירבגמ רתוי תיעוצקמ תוהז ושביג םישנ .םתריחבל םאתהב םידמול
,רחבנה עוצקמל םידומילה ןיב המאתה ןיא 9% לצאו עוצקמ ורחב אל םישנהמ
םהידומיל ןיב המאתה ןיאש 6%-ו עוצקמ ורחב אלש םירבגהמ 29% תמועל
הריחב ןיידע ןיא םירבגמ םישנ רתויל תיללכה הייסולכואב) תיעוצקמה םתריחבל
.(תיעוצקמ

םוכיסו ןויד

לשמ רצק ןהלש יאבצה תורישהש םושמ ןה םידומילל תונפל תומידקמ ץוביקב םישנ
ןתויהמ .םידומיל תוחדל אלש ,תוטונ ןה תורוהו םיאושינ בקעש םושמ ןהו םירבגה
תודמולה םישנה רפסמ לודג ,ןדיתע יבגל תינוכית-לע הלכשה תובישחל רתוי תועדומ
הארנ ."העוקת תויהל" איה הדימל-יא לש תועמשמה ,ןתשיפתל .םירבגה רפסממ
הובג רכש תוקינעמה תודובעב בלתשהל תולק רתיב םילוכי םידמול םניאש םירבגש
תועוצקמב בלתשהל אלא ,רתונ אל הלכשה תורסח םישנל וליאו .סוטטס םג םיתעלו
תוחפ .ץוביק ינב םע וכרענש ,תונויארב הלע הז רבסה .הרקויה םלוס תיתחתבש
אל םג ,םייעוצקמ םידומיל ופידעהו םיימדקא םידומילל ונפ םירבגמ םישנ
תוביס המכ .תורגב תדועתל תויאכז ןכותמ רתוי הובג זוחאש ףא-לע ,םיימדקא
:וז המגמל
תורגב תדועת ןהל ןיאש ,םישנ םג םידומילל ונפ תודמול םישנהמ 80%-כש רחאמ
.םיימדקא םידומילל תומיאתמ ןניאשו
ודמל תוחפו תונמאו הרבח ,םיינמוה םידומיל רפסה תיבב ודמל םינבמ תונב רתוי
.היגולונכטו םיעדמ ,םיבשחמ ,הקיטמתמ
עוצקמ תשיכר תופידעמ ,ץוביקל ץוחמ םישנ רשאמ רתוי ,ץוביקב םישנ
קושב בלתשהל ןהילע תושקהל םייושעש ,םיימדקא םידומיל לע ימדקא-אל
.הדובעה

רורבה יעוצקמה שוביגה תלעבו רתויב תילטנמורטסניאה הצובקה ןה ץוביקב םישנ
ןוויכש הארנ .ץוביקב אלש םישנל האוושהב ןהו ץוביקב םירבגל האוושהב ןה רתויב
ימוחתל םישנ תסינכ תנמתסמ ,תאז םע .תיצוביקה תואיצמה תא ןתרכהמ עבונ הז
תוחפו היגולונכטלו םיעדמב יגולויבה ןוויכל רתוי ."םיירבג" םיבשחנש דומיל
,לוהינו םיקסע ידומילל םינופה ץוביקב םירבגל םישנ ןיב לדבה ןיאש ףא .לוהינל
רוחבל תוטונ ץוביק תורבחכ ןמצע ורידגהו ירבג בשחנה עוצקמב תורחובה םישנ
הארנ .לוהינו םיקסעב רוחבל תוטונ תורבח ןניאש ולא וליאו היגולונכטו תואסדנהב
תולק רתיב בלתשהל הנלכות ןה םייגולונכט תועוצקמבש ,השוחתמ עבונ הז ףאש
לוהינ ידיקפתב םישנה בצמ לע תססבתמה השוחת ,םיילוהינ תועוצקמב רשאמ
רשק שי ילואו םירבגה לצא ןווגמהמ בחר תורחוב םישנש תועוצקמה ןווגמ .ץוביקב
.ץוביקב תויחל תורחוב אל םירבגמ םישנ רתויש ,אצממל הז אצממ ןיב

תעפשומ עוצקמו דומיל ילולסמ תריחבש ,החנהה תא תרשאמ וז בצמ תנומת
תיתרבחה הביבסב תויוחתפתהמ ,רפסה תיבב ושכרנש ,םיישיאה םיבאשמהמ
רתוי תונופ ןבצמל תועדומה םישנה .וב השיאה בצממו ץוביקב םייונישהמ ,הבחרה
.ןדמעמ תא רפשל ידכ ,עוצקמ שוכרל תולדתשמו םידומילל

תואיצמהש דועב םינימה ןיב ןויוושה יכרע תמנפהל המרת יצוביקה ךוניחה תכרעמ
םיכרע תכרעמ ןיב םישנה לצא טקילפנוק לש בצמ רצונ ךכב .ןויווש רסוח לע העיבצמ
המכב הז טקילפנוק רותפל ורחב םישנ .ךדיאמ תיצוביקה תואיצמהו דחמ תמנפומ
- ינשה ;ץוביקה תביזע ידי-לע יטנוולר יתלבל טקילפנוקה תכיפה - דחאה .םיכרד
תוטלקיהו םייקה בצמל תולגתסה רשפאמה ץוביקב תוראשנה ולא לש תודמעב יוניש
.ץוביקב רתוי הלק

םיעינמה .(1989 ןתנ) בצמה יונישל קבאמ אוה ,דבלב תוטעמ וטקנ הבש ,תפסונ ךרד
ץוביקב םישנה לש תיעוצקמהו תידומילה הריחבהו תיעוצקמה תוהזה שוביג ,דומלל
וניא ןיידעש ,טקילפנוקה תא רותפל ןנויסינב םישנה תוגהנתהב יוניש לע םיעיבצמ
.היעבה ןורתפל ךרדכ ץוביקה תא בוזעל תורחוב ןיידע תובר םישנש הארנ .רותפ
יריעצמ 14% .ץוביקה תביזעל תירקיעה הביסה וניא יאדו םינימה ןיב ןויווש-יא
,תואדווב וטילחה םישנהמ 40% לבא ,ץוביקב תויחל םיצור (םירבגו םישנ) ץוביקה
דועב ,םירבגהמ 25% תמועל ,ץוביקב תויחל תוצור ןניא ןהש ,םידומילה בלשב רבכ
רבכ ,םישנ רתויש ,דיעמ הז לדבה .םירבגהמ 61% תמועל תוטבלתמ 46% קרש
ןוצרה ףא .דיתעב ,ץוביקב ןמוקמ תא ואצמי אלש תוששוח ,ןהייחב םדקומ בלשב
וניא ,בורל ,ץוביקהו רחאמ ,הביזעל םרוג אוה דומלל ךישמהל םישנ רתוי לש
הדובעל םישנ תאיצי .ןושארה ראותה ידומילל תופיצרב ינש ראותל םידומיל רשפאמ
הניאש ,ךוניחה תכרעמב ורוקמש ישוק הווהמ ודמלש תא שממל ידכ ,ץוביקל ץוחמ
תוריש לבקל תורשפא ןיאו םיירהצה רחא תועשב םידליב לופיטל אלמ ןורתפ תנתונ
.ןהירושיכו ןתלוכי יפל תיעוצקמ הריחב םישנמ ענומ ףא הז ישוק .םיכרצה יפל הז

תווש תויוכזל קבאמ לש ךרדב תורחוב רתוי תובר ץוביקב תוראשנה םישנה ןיב
ידכ ,ןהיתודמע לע רותיו לש ךרדב תורחוב םישנ תוחפ .יתקוסעתה ןבצמ רופישלו
ןויוושל ןתוכז תא שממל תוקבאנה ולא םג לבא .ןהל עיצמ ץוביקהש המב בלתשהל
בצממ .תלטלוטמה טקפאמ תעפשומ םישנה תוגהנתהש הארנ .תורשפתמ תויונמדזה
םיתורישב בורל ,רשפאמ ץוביקהש ,הדובעב תובלתשהו תוימצע לע רותיו לש
ןוויכ ץומיא ךות ,ריחמ לכב תיעוצקמ תואמצע שופיח לש תינוציק השיג לא ,םינושה
- "עוצקמ יל היהיש רקיעה" .תויטנו תולוכי לע רותיו וב שיש ,ינוציק ילטנמורטסניא
.הצמחה םיתעלו רותיו הז םא םג

לש תנזואמ תוחתפתהב םג ךא ,םישנה לש תישיאה ןתוחתפתהב עוגפל יושע הז ןוויכ
בלתשהל ידכ קר עוצקמ תגשהב תודקמתה .ץוביקה לש יתרבחהו ילכלכה הנבמה
עדי ימוחתל םישנא תרשכה .םלוכל םיאתמה דעי תויהל הלוכי הניא הדובעב רהמ
אלו טרפה תוחתפתהל הבושח ,רתוי הבר העקשה ךכל תשרדנ םא םג ,רתוי םיבר
.ץוביקה לש יתרבחהו ילכלכה הנבמה לש תנזואמ תוחתפתהל ךכמ תוחפ2001 ילוי - 34 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ