ץוביקב רבשמ לש הקינורכ

ןמגרא דוד


תורמל .היינחיר ץוביק לע ורבעש ,םייוניש לש ךילהת ןמגרא דוד ראתמ ורקחמב
םהיניע דגנל יכ ,וליג וב וכמתש הלא םג ,ךילהת לש ופוסב ,יטרקומדה ךילהה
אוהש ,ץוביקל יודב םש אוה ,היינחיר םשה .ולליפ ול אלש ,שדח רוצי אצמנ
.א"הבקב םיצוביקה יקיתוומינשמ םידמל ונא םיעצומה םייונישה לעו תיצוביקה העונתב רבשמה לע םימוסרפב
ןפוד תואצוי תוטלחה לע תיצוביקה תונותיעב תובתכמ - ורקימה רושימב :תורוקמ
םינותנ לע םיססובמה םירקחממ - ורקמב ;םימיוסמ םיצוביקב תוינוציק וא
קודבל ןויסינ ,ןלהל .םיעצובמה םייונישהו םיכילהתה ,תומגמה לש םייטסיטטס
ךותמ ,ךרדה ךשמהב ול הרק המו יונישה יכילהתל ותסינכ תישארמ םיוסמ ץוביק
.המוד בצמב םירחא םיצוביק לש םהיתונויסינ לע תוכלשה וז הקידבב שיש ,החנה
.םירשעה תונש ףוסב ,ץראה יבחרב םידודנ רחאל ,תובשייתהל הלע היינחיר ץוביק
ץוביקה טלק םינשה ךשמב .ןילופב ריעצה רמושה תעונתמ אב דסיימה ןיערגה
330-כ ץוביקה תייסולכוא הנומ םויכ .ץראב העונתהמו ןילופמ תופסונ תומלשה
םינבה תביזע זוחאו 18 ליג דע םידלי םניה 130 ,60 ליג לעמ םהמ שילשכ ,םירבח
תדרל היינחיר ץוביק תייסולכוא היופצ תיפרגומדה תיזחתה יפל .70-ל ברקתמ
.100-מ תוחפ היהי םידליה רפסמשכ ,60 ליג לעמ 130-כ םהמ ,300-ל תחתמ

80-ה תונש תישארב רומח ילכלכ רבשמל היינחיר ץוביק עלקנ םיצוביקה בורכ
רובע םירבחל םינוכיש תיינבב ףקיה תובחר תועקשה ,תרהודה היצלפניאה תובקעב
רבשמל חתפתה ילכלכה רבשמה .היישעתב תיתשת תועקשהו תיתחפשמ הניל
,תינויער הקיז ילעב םירבחמ תבכרומ התייה רשא ,ץוביקה תגהנה .יתרבח-ינויער
הכירצ יביצקתמ רבעמה תא המדיק רשא ,תיטמגרפ הגהנהל המוקמ תא התניפ
ביצקתל "ויכרצ יפל דחא לכל" ןורקיעה יפל ץוביקה תטילשב ויהש ,םינוש
.תיאמצע תינכרצ הדיחיכ החפשמה תושרל דומעיש ,ילמרופ-ינויווש

ץוביקה לש ינוגראה הנבמה תא םיאתהל ןויסינ היה יונישה יכלהמב אבה דעצה
היהי רשא ,יכרריה ןונגנמ תריצי ידי לע תאזו הליעי תיקסע תכרעמ לש תושירדל
תא ונייצש ,בושו ךולה יכלהמל הרתי תוקקדזה אלל ןעצבלו תוטלחה לבקל לגוסמ
תחיש התיה תכרעמה לועייל ךרדב ןושארה לושכמה .הכ דע הרישיה היטרקומדה
,ףילחת הל אצמנ אל ךא ,היינחיר ץוביקב ןמזמ רבכ הססג םיבר תעדלש ,ץוביקה
ולטבתה עובש רחאל עובש .שפנ דע םימ ועיגה 1992-ב .םלוכ לע לבוקמ היה רשא
אלל הבר תובישח ילעב םיאשונ םדקל היה ןתינ אלו םורווק רסוחמ ץוביקה תוחיש
העיצה ,ץוחה ןמ םיצעוי ףותישב ,רצונש בצמב הנד רשא ,ץוביקה תוריכזמ .הרושיא
עברא סנוכת הנורחאה וז דועב ,ץוביקה תחיש םוקמ תא ףילחתש ,הצעומב רוחבל
הקוקז התיה רשא ,וז העצה .ינורקע יפוא תולעב תוטלחה תלבק ךרוצל הנשב םימעפ
בורה תעבצה תורמל ,הלבקתנ אל ,הרושיא ךרוצל םיעיבצמה ברקמ םישילש ינשל
.1998 דע וכשמנ ץוביקה לש םייזכרמה תודסומה תוכמסו בכרה לע םינוידה .הרובע
תוריכזמ רחבית היפלש ,תיפולח העצה הלבקתה - רבע אל הצעומה ןויערו רחאמ
,סירמיירפה תטישב הנרחבית ןהו םירבח 30 הנמת ןהמ תחא לכ .קשמ תדעוו הבחר
,ץוביקה תחיש ראשית הדימריפה שארבש ,עבקנ .רחביהלו רוחבל ולכוי םלוכ רשאכ
1998 תנשב ,םנמואו) יפלקה רושיאל הנאבות היתוטלחהו ךרוצה יפל סנכתת רשא
היה ןהב םיפתתשמה רפסמ רשאכ ,ץוביק תוחיש 13 היינחיר ץוביקב ומייקתה
.(יפלקב העבצהל החישהמ ורבעוה םיאשונ 16 .םירבח 40 עצוממב

,יטרקומדה טקפסאל רבעמ ,התוויה היינחיר ץוביקב הגהנוהש ,סירמיירפה תטיש
יפלכ ושח הז ץוביקב םירבחהש ,ןומאה יא תושוחתל תיקלח הבושת ןיעמ
תא .םהיתונווכ תורהצהל סחיב ןהו םהמ ולביקש ,םיחווידל סחיב ןה - "תודסומה"
ול אצמנו תודמע ינולאש םירבחל ושיגה רשאכ ,םהינימל םיצעויה וליג ןומאה רסוח
ריכזמה ,ץוביקב םידיקפתה ילעב םג .ץוביקה ןולעב ובתכנש ,םירמאמב בר יוטיב
ןיב ןומא יא יסחי לש םינש תבר תרוסמ לע ועיבצהו ומויקב ודוה ,קשמה תזכרו
תנמזהל עייסמ קומינכ השמיש וז תיסחי תכרעמ .הרושה ןמ םירבח ןיבו תודסומה
הארבהה יכילהתל יעוצקמו יביטקייבוא דממ ףיסוהל םירומא ויה רשא ,םיצעוי
.ןהינימל תויוריכזמה ומזי םתואש ,יונישהו

('א הרבח) םיצעויה

תווצ" ידי לע התוול ץועיי תרבח לכ .היינחירב הכ דע וקסעוה ץועיי תורבח שולש
ותדובע תא ליחתה 1995 יאמב .תודסומה יגיצנמו םירחבנ םירבחמ בכרוהש ,"יוניש
.ם"קתה לש ינוגראה ץועייה ןוכממ שיבג והיעשי לש ותושארב ,ןושארה תווצה
םייונישהמ םהיתויפיצ ןה המ תונעל םירבחה ושקבתה ובו ןולאש ץפוה ץוביקב
,תווצה .הייסולכואה ללכמ 15.5% םהש ,םירבח 53 קר ונע ןולאשה לע .םייופצה
.תורבחו םירבח 30 לש גציימ םגדמ יפל תונויאר בבס םג ךרע ,שיבג םע ףותישב
;םירבחהו דסממה ןיב םיוסמ קתנ םייק :םירבחה תונעט ולע תונויארה יאצמממ
בצמה לע תמא ןמזב חוויד ןיא ;ילוהינ עדי רסח םיפנעה יזכרו םידיקפתה יאלממל
ןושאר דעצכ .הדיחי תוואג הרסח ;הדובעה רכש תריסמ יא לש תועפות ןנשי ;יפסכה
תא םימאות םה הדימ וזיאבו ץוביקה תונורקע תא שדחמ ןוחבל תווצה טילחה
.ונימי לש םיכרצה

:ויה (םידגנתמה םירבחה תשירפ רחאל) תווצה שביגש תועצהה
,תואירב ,(היסנפ ללוכ) לאיצוסה ןוחטיבה ,ךוניחה ,רוידה ימוחתב תידדה תוברע *
.ההובג הלכשהו דועיס
.םיסכנה לע תפתושמ תולעב *
.תיפותיש הרבח *
.רזובמ ינוגרא הנבמ *
.ותחוורלו ותסנרפל רבחה תוירחא *
.הסנרפו הדובע ןיב יביצקת רשק *

יונישה תווצ תועצהב ךמתש ,דחאה :תונחמ ינש ץוביקב ומק הלא תועצה תובקעב
תוחפ םיקיתו םירבחמ ובורב בכרומה ,ינשה ;"היהיש ץוביקה" ומצעל ארק אוהו
םיפיעסה ינשל רקיעב העגנ ותודגנתהו "ץוביק היהיש" ומצעל ארק ,רתויו
ףיסוהל ועיצה םה .תכלה תקיחרמ םתועמשמלו תונורקעה ךמסמב םינורחאה
םהב ולוחי אלש ,השגדה ךות ,ילכלכה םוחתב תוברעה תא תידדהה תוברעה ףיעסל
ךא היהי יביצקת לומג :יביצקתה לומגתה ףיעסל תידגנ העצה וחסינ םה ;םייוניש
.ץוביקה לש ותוהמ תא ןיטולחל דגונ ילאיצנרפיד רכשו תויה ינויווש סיסב לע קרו
ץוחנה בורה תא לבקל ןויסינה לשכנ - רשפל תונויסינו םיכשוממ םיחוכיו רחאל
םיעיבצמה ללכמ 42% םהש ,םירבח 93 קר) ץוביקה תונורקעב םיעצומה םייונישל
ריהזהש ינפל אל ,רטפתה ץעויה .(הסנרפו הדובע ןיב ביצקתב רשוקה ףיעסב וכמת
ישנא :תוקולח תועדה ויה שיבג לש וצועיי לע .םייפוס ןיא םיחוכיו ינפמ ץוביקה תא
(דבעידב) םיבשוח םירחא םירבח דועב ,ותמישמב לשכנ אוהש ובשח תודסומה
.וירחא ואבש םיצעויה תמועל ץוביקה אשונ תא בוט רתוי ןיבה אוהש

('ב הרבח) םיצעויה

תקסועש ,"חותיפ" היורקה הרבח םע רשקתהל קשמה תדעו הטילחה 1995 רבמצדב
תוכרעיהב עייסל התייה הרבחה ינפב הגצוהש הרטמה .יגטרטסא-ינוגרא ץועייב
ןוצרה תועיבש תלדגה ,קצומ ילכלכ ךרעמ תיינב ידי לע דיתעל ץוביקה לש תיגטרטסא
תא קודבל תווצה טילחה ןושאר דעצכ .ץוביקב דיתעה תחטבה ,ץוביקב םירבחה לש
יריחמב םתוא רחמתלו םינופנעהו תואלקחה ,תורישה יפנע לש םתוליעיו םתויאדכ
בכרוהש ,ץוביקה םעטמ יוניש תווצ הוולתה הז תווצל םג .םילבוקמה קושה
העבראו (הריכזמהו ,תירבזגה ,םיתורישה זכר םהיניב) םידיקפת ילעב השימחמ
.רוביצה יגיצנ

תועיבש תדימל ,רתיה ןיב ,סחייתהש ,תודמע ןולאש םירבחל שגוה 1996 ראורבפב
תואצות ומסרופ הנש התוא לירפאבו םהל םינתינה םיתורישהמ םירבחה לש ןוצרה
םינולאשל תובושתהמ הרזגנש ,הרבחה יגיצנ לש תיזכרמה םתנקסמ .רקסה
תילכלכה ותלוכיל רבעמ הברה יח ץוביקהש ,התיה ץוביקה םע הנושאר תורכיהמו
תצמואמ רתוי הדובעל היצביטומ רוצילו תכרעמה תא לעייל ךרוצ שיש ,ןאכמו
.הליהקל התמורת ןיבו החפשמה ביצקת ןיב רשק תריצי תועצמאב תאזו הליעיו
יפנעו םיתורישה תכיפה ותועמשמש ,םיתורישה תא טירפהל עצוה ףסונ יעצמאכ
.םולשתב היהי םהב שומישהו קושה יריחמב ןחבית םתוליעיש ,חוור יזכרמל רזעה

תוכרעיהל תינכות" החסינ איה (1996 רבוטקואב) הרבחה השיגהש ,ןורחאה ךמסמב
רסוחל םרוגש ,ץוביקב יחכונה ילהנימה הנבמה תא ורקיב םה הז ךמסמב ."שדחמ
רקיעבו תרזובמ אלו תרזובמ תוירחא ,םידיקפת תויוליפכ ,םיבאשמ זובזב ,תוליעי
םתעצה .וב םיפתתשמ רשא הלא ןיבל לוהינב םיפתתשמ םניאש ,םירבחה ןיב רוכינל
תוהובג לוהינ תולוכי לעב ,יללכ להנמ דומעי ץוביקה תלהנה שארבש ,התיה
להנמ ,שונא יבאשמל הדיחי ,להנימו םיפסכ תקלחמ ולעפי ויתחתו ,תויביטרגטניאו
תרבח .הרקב תדיחיו ן"לדנ חותיפל יארחא ,תפרהו ש"דגה ילהנמ ,תיקסעה תוליעפה
תודסומ ךא ,שדחמ תוכרעיהה ךרואל ץוביקה תא תוולל הנכומ התיה "חותיפ"
התשע םתעדל רשא ,הרבחהמ תיברמה תלעותה תא קיפה ץוביקהש ,ורבס ץוביקה
םוזייב ,םידיקפת ילעב רותיאב ,תילכלכה תכרעמה שוביגב רתויב הבושח הדובע
ךא .הסנרפ תוללוחמ תודובעל םיתורישהמ םירבח דוינבו תושדח תויוליעפ
התלע" רשא ,הרבחה תקסעה לע תירוביצה תרוקיבהמ םלעתהל הלכי אל תוריכזמה
לש הנבה רסוחמ" ועבנ היתונורתפו "תושדח תוריזג םע םעפ לכ" האבו "תופעות ןוה
."תיצוביקה תכרעמה

('ג הרבח) םיצעוי

ךרוצל "לועייל הרבחה" לש היתוריש תא רוכשל קשמה תדעו הטילחה 1998 לירפאב
גיצה ,ינוליש ,הרבחה גיצנ .(יוניש יכילהת :ירק) "המאתה יכילהתל ינוגרא ץועיי"
לכ ףתתשהל ולכוי םהבש ,םימורופ תלעפה :ותדובע ךרד תא ץוביקה תחיש ינפב
השיגפ עובקל לכוי רבח לכ רשאכ ,ורדחל "החותפ תלד" ;עימשהלו עומשל ,םירבחה
םינותנל ףסונב ,ובו "החפשמל המגוד" ןולאש לע בישהל םירבחהמ שקיב אוה .ותא
:המגודל .תיאקירמאה הטישב תולאש תצובק םג העיפוה ,םיישיאה
?2000-ה תונש תארקל תושדחתהב ךרוצ שיגרמ התא םאה
;אל .3 ,הרירב ןיא .2 ,ןכ .1
?הדובעב תוירחאו היצביטומ ררועל ךיא
,רבעב ומכ .3 ,רחא לומגת .2 ;(זרפומ היהי אל תומרה ןיב רעפהש) רכש ךרד .1
.ביצקתב

.ותדובעב ינוליש תא הווליש ,תווצה םג רחבנ ץוביק תחיש התואב

המגוד" ןולאשה תואצות לע ינוליש חוויד הבו ץוביק תחיש הנמוז 1998 טסוגואב
,ונע 71% :יונישה תווצל קורי רוא ץוביקה ןתנ תובושתה םוכיס יפל ."החפשמל
רבכ ימ) דגנ םהש ונע 3% קרו הרירב רבכ ןיאש ,ונע 26% ,תושדחתהב םיכמות םהש
לבא ,ןולאשה לע ונע םירבח המכ רסמנ אל חווידב .(!?תושדחתה דגנ אוהש הדוי
תווצה םע הלועפ ףתשל ללכ וטנ אלו ונממ הליחתכלמ וגייתסה םיברש ,עודי
.ינוליש לש ותושארב

םיקומינה סיסבב ."שדחמ תוכרעיהל תינכות"ה םירבחה ןויעל השגוה 1999 ץרמב
,תנקדזמה הייסולכואה ,בחוס ץוביקהש ,דבכה בוחה :ויה תעצומה תינכותב ךרוצל
ילאיצוס ןוחטיב רסוח ,הלהנהבו תכרעמב םירבחהמ קלח ברקב ןומאה רסוח
.תסנרפמ הדובעל היצביטומו

:ועצוהש תונורתפה
רבכ היהש הזל המוד ינוגרא הנבמ עצוה הז אשונב - הליהקהמ קשמה תדרפה *
,תינרציה תכרעמב ןהו הליהקב ןה ,םיילוהינה םיפוגה :דחא לדבהב ,היינחירב םייק
תחישל חוודל תולהנהה לע הבוח היהת .םינש שמח ךשמל תורישי תוריחבב ורחביי
יפל ץוביקה תחיש סנוכת תאזל ףסונב .תוינכותה עוציב לע הנשב םיימעפ ץוביקה
.הליהקה להנמ תוירחאב היהי החישה סוניכ .ךרוצה
ןגוה םויק תחטבה :םיאבה םיביכרמל תוביוחמב- אטבתת תידדהה תוברעה *
םויק תחטבה ;תויביטקייבוא תוביסמ םילבגומה םירבחל ;םירגובמה םירבחל
לכ רבחה יבגל לעפות וז תוברע ;הקוצמב םירבחל עויס ןרק םקות ;רבחל ילמינימ
.ץוביקה יפלכ ויתובוח תא אלממ אוה דוע
- הדובעב ותבוח תא אלימש ,רבח לש יסיסבה ביצקתה - הדובעל ביצקתה ןיב רשק *
תועש ןיגב העובק תפסות ;קתו תנשל ח"ש 7 - קתווה ןיגב תפסות ;ח"ש 2300
ןיגב תפסות ;(ןקתה ביצקתמ 30% דע) ץוביקל תישיא המורת לע תפסות ;תופסונ
.תופסונ תועש ןיגב הנתשמ תפסות ;ימואל חוטיב תואבצק תואכז
םיוסמ םוכס ורובע םלשל ךרטצי תורישב שמתשיש רבח לכ - םייתליהק םיתוריש *
הז - םיתורישה ןומימב עובק ןפואב םירבחה ופתתשי ,ןכ ומכ .עודי םיפירעת חול יפל
ךוניחה דוסבסל ח"ש 288-ב ביוחי רבח לכ :המגודל .םיתורישה לש דוסבסה היהי
ח"ש 414-ו ךרה ליגל ח"ש 726 - הזל ףסונ םוכס םלשל ךרטצי אוה שמתשמ רותבו
תשיכר םמצעב ונממי םירבחה תואירבה יתורישב .'וכו ידוסי רפס תיבב דליל
לכ .תיטרפ האופרו יגולוכיספ ץועיי ,(תואירב חוטיבל רבעמ) תופורת ,םייפקשמ
אולמ תא ומלשי םירבחהו שוקיבו עציה לש סיסב לע ודקפתי םירחאה םיתורישה
.(םייתיב םינוקיתו למשחו ,םימ ,הסבכמ ,םידגב ןסחמ ,לכוא רדח) םתולע

החישל םידדובה םירבחהו תוחפשמה לכ םע ינוליש שגפנ תינכותה תנכה םע דבב דב
יחכונה יתקוסעתה םבצמ סיסב לע ולבקי םהש ביצקתה תא םהינפב גיצהו תישיא
תוכרעיהה לש תרבוחה םוסרפ םע .ותלדגהל תויפוליח תועצה םהל עיצהל הסינ ןכו
אל היינחיר ץוביקב ךא .תינכותל םתוסחייתה תא שקיבו םירבחל ינוליש הנפ שדחמ
שי .םתעד תא עיבהל םירבחה םילוכי ויה ובש ,ץוביקה ןולע הנש הזמ עיפומ
,הידגנתמ לכ םיאטבתמ ובש ,הז יוטיב ילכב תניינועמ אל תוריכזמהש ,םינעוטה
ןולעה תאצוהב הכורכה הלודגה האצוהה לע וננולתה תוריכזמה יגוחמש םושמ
תמועל .ותשיכר רובע ומלשי םירבחה יכו ןולעה תא טירפהל העצהה ףא התלעוהו
היצמרופניאב ךרוצה לע הנועה "יעובש עדימ ףד" היינחירב םינש הזמ עיפומ ,תאז
קשמה תדעו תובישי לע ,ומייקתהש ץוביקה תוחיש לע םיחוודמ הלא םיפדב .תפטוש
םכרד הסנמש ,קשמה תזכר תא הלא םיפד םישמשמ םרקיעב לבא ,תוריכזמהו
.היכלהמ לכב תופיקש חיכוהלו להקה תעד תא טוונל

הלביק אל "שדחמ תוכרעיהה תינכות"ל תודגנתהה עודמ ריבסמ הז םירבד בצמ
,ימעפ-דח ןואטיב ואיצוהו המזוי וספת םירבח המכש רחאל קר אלא ,יבמופ יוטיב
יוטיב ןתינ תודגנתהל .המושיי דגנכ האחמ יסנכ לע עדימו תונויאר ,םירמאמ ובש
תמרב םהל יופצה ינפמ םירבחה תדרח הטלב ישיאה רושימב :םירושימ ינשב
םידגנתמה ונעט ינורקעה רושימב ;לעופה לא אצת תינכותה רשאכ ,םהייח
םיקיתווה לש :תונוש תויונגראתה ורצונ ץוביקב ."ץוביקה תא ונל קרפל םיכלוהש"
התסינ רשא ,תוהמיא תצובק הנגראתה רתוי םיריעצה ןיבו םהלש ןודעומה תרגסמב
תיברמב ופתתשהש ,תוריכזמה יגיצנו יונישה תדעו ירבח .תיביטנרטלא תינכות שבגל
ולאש םתמועל ;לגר תטישפמ ץוביקה תא ליצהל הדיחיה ךרדה וזש ונעט םינוידה
?תוילאיצנרפידה תורוכשמה תא םלשל ידכ ,ףסכ תורבזגה חקית ןינמ םירבחה
םסרפלו םירבחה תורעה תא ןובשחב תחקל וחיטבה יונישה תדעו ירבחו ינוליש
.תנכדועמ תינכות

הב לח אל .שדחמ תוכרעיהה לש תנכדועמה תינכותה המסרפתה 1999 רבמטפסב
תא "ךכרל" ןויסינה הב רכינ ךא ,םיעצומה םייונישה לש תונורקעל סחיב יוניש לכ
עצוה - רבחל ןקתה ביצקת תרדגהו רכשה תמר תעיבק אשונב ,לשמל ךכ .םתמצוע
תקולחמב םייונשה םיאשונב "ןמאנ" ןיעמ היהיש ,ינוציח יעוצקמ םרוג ןימזהל
תופידע רבחל היהת ויפלש ,ףיעס סנכוה ,ןכ ומכ .עבוקהו קסופה ,ררובה היהי אוהו
.הליהקהו קשמה ירזגמ לכב הדובע וא דיקפת יולימ לע תודדומתהב ריכש ינפ לע
הצקוי רצווייש חוורהמ קלח"ש ,הקספה הפסונ "תופתושמ תורטמ" לש ףיעסב
ינבמ ,הרבחו תוברת תוליעפ ,תויתשת רופיש) "הליהקה לש תופתושמ תורטמל
."קתווה סיסב לע היהת תידיתעה םיחוורה תקולח"ש ,ףיעסה ףסונ ןכו ('וכו רוביצ

םהש) 147 :יפלקב העבצהל ('99 רבמטפסמ) תינכותה האבוה שדוח ותואב דוע
.דגנ ועיבצה 129 ;תינכותב וכמת (םירבחה ללכמ 49%-ו םיעיבצמה ברקמ 52%
הבישיב .םיעיבצמה ברקמ 66% לש בורל הקוקז התיה רשאב ,הלבקתה אל תינכותה
םאה - העבצהה רחאל רצונש ,בצמה ןודנ קשמה תדעוו תוריכזמה לש החותפ
תא רפשל תוסנל שיש וא הלהנהה לשו ינוליש לש וירוטיפ ,תינכותה תייחד השוריפ
ץוחנה בורה רצווייו םיכמותל ףרטצהל ולכוי םיססהמה םגש ,ךכ תינכותה
תווצ לע לטוה הבישיה םוכיסב ךא ,ןאכלו ןאכל תועד ועמשוה ןוידב .הרושיאל
ךות האיבהלו תינכותה תא רפשל ןויסינב תורבדיה לש ףסונ ךלהמ עצבל יונישה
.תפסונ העבצהל םיישדוח

עיצהל ושקבתה םה ובש ,ןולאש ףוריצב םירבחל בתכמ יונישה תדעו האיצוה ךכל יא
תינכותה תלבק יא :זמורמ אל םויא םג ףסונ בתכמב .םינוקיתל םהיתועצה תא
הרקמב ,הרירב תילב .תיחכונה םייחה תנוכתמב ראשיהל רחב ץוביקהש ,העמשמ
.םירבחה ביצקתב רקיעב ,ץוביקה תואצוה לכב ידיימ ץוציק עצבל ךרוצ היהי ,הזכ
וכמת רשא הלא ןיבמ דחוימב - לודג הביזע לג ויתובקעב איבהל לולע הזכ ךילהת
.ץוביקל ץוחמ רתוי בוט סנרפתהל ולכוי רשא םירבחה לשו ךילהתב

ןועריגל הנעמ תתל ידיימה ךרוצה עיפוה זמורמה םויאל ףיקע וא רישי רשקב ,ןכאו
הניחבמ םיעורג םימוכיס תובקעב רצונ הז ןועריג .שדוחל ח"ש ףלא 200 לש ימירזת
תילארשיה הלכלכב ןותימ תנש :ונתינש םירבסהה ןמ) 1998 תנש לש תילכלכ
ושגוה םירבחל .(הפוצמל לעמ תואצוה ,לעפמה תוסנכהב הדיריו תורחת ,תימלועהו
םיכרצמה ,תוחוראה יריחמ תאלעהו םינוש םיתוריש לע םיבויח לש תועצה
עיצהל םירבחה ושקבתה ,דגנכ .שדוחב ףלא 200-ל ברקתמה םוכס דועו "וב-לכ"ב
תוביטנרטלאה לע יפלקב תועבצה המכ רחאל .שרדנה םוכסב תויביטנרטלא תועצה
תועמשמה .ץוביקב םינתינש ,םיתורישהו םיכרצמה לכ יריחמ תאלעה לע טלחוה
םיתורישהו םיכרצמה רובע םיילאיר םימולשת ומלשי םירבחהש ,התיה לעופב
אל םיצוציקה לש תונושארה תואצותה .םביצקתב האלעה היהתש ילבמ ונקיש
תחורא לוכאל ואב םירבח תוחפ ;ץוביקב רקובה תחורא הלסוח :אובל ורחיא
.תויתיב הסיבכ תונוכמ תיינקל תונגראתה הלחהו םיירהצ

.םירבח טעמ אל ובישה תינכותב םינוקיתל תועצה תשקבב ץפוהש ,ןולאשה לע
,ילאיצנרפיד רכש ,ןוגכ תינכותב םינוש םיפיעס לע ורערעו ולאש םיבישמה
םהמ דחא לכל התנע קשמה תזכר .'וכו תואירבהו ךוניחה תואצוהב תופתתשה
אל םינוקיתל טרפ ,תינכותה ירקיע תא תונשל ןתינ אל עודמ הריבסהו ישיא ןפואב
.םייתוהמ

('א) ברעתמ יצראה ץוביקה

,םינמזה חולש ,"המאתהה תווצ" םעטמ םסרופ 3.2.00-המ "יעובש עדימ ףד"ב
ץוביקה ריכזמ תוברעתה ללגב המ תדימב בכעתי תועבצההו םינוידל רשקב םסרופש
ץוביקב השענה תא ודמלי" יצראה ץוביקה יגיצנש ,עיצה רשא ,ליגרב ירבג ,יצראה
ץוביקה תא איצוהל רוזעל םתלוכיב שי םא וארי תאז תובקעבו היינחיר
יגיצנ םע א"הבקה יגיצנ ושגפנ ותרגסמבו 31.1.00-ב םייקתה הז רוקיב ."תועיקתהמ
התיה תווצה לש הנושארה הנקסמה .תובכשה לכמ םירבח תוצובקו הלהנהה
תדמועה תפתושמה המישמב דומעל ונילע ושקיש ,הטלחה וא ךלהמ לכ" איפקהל
תינכות"ל סחיב ויתוצלמה תא א"הבקה םעטמ תווצה םסרפ 9.2.00-ב ."ונינפל
תא תווצה חתינ טרופמ ךמסמב .העוציבל םינמזה חולל סחיב ןכו "שדחמ תוכרעיה
בצמב"ש ,התיה ותנקסמו ץוביקה עלקנ וילאש ,השקה יתרבחהו ילכלכה בצמה
תיצוביקה הטישה תא רמשל ירשפא יתלב הז היהי היינחירב םויכ ררושה
,היינחירב רתויב ןוכנה רבדה .(...) החימצו תוביצי ץוביקל חיטבהלו תיסאלקה
רפסמל ףופכב ,ינורקע ןפואב ,המאתהה תינכות תא ץמאל היהי ,וז ןמז תדוקנב
ילאיצנרפיד לומגת דענמ תלעבו תנזואמ ,ונתכרעהל ,תינכותה כ"הסב .(...) םייוניש
חוכה תא אצמי אל ץוביקהו היהו" :הביטנרטלאה םג הטרופ ךמסמה םויסב ".ךומנ
יכ ,ונל הארנ ,המושייל םידעצה תאו תעצומה תינכותה תא לבקלו המכסהל עיגהל
תעקפה ךות ,ץוביקה לוהינל לע תויוכמס לעב הנוממ דעו לש ויונימ ביתכת תואיצמה
םושיי ןפואל תוצלמהה ןיב ".ןונקתהמ תועבונה תולבגהה לכ םעו החישה תויוכמס
רחאלו ,םישדוח השולש ךשמל ,"שבי לע" תינכותה תא םדוק ליעפהל עצוה תינכותה
תועצהה ןיב .םיעיבצמה ללכמ 66% לש בורב יפלקה לש ףסונ רושיאל האיבהל ןכמ
תלהנה ר"וי :היינחיר ירבח ויהי אל םיאבה םידיקפתה ילעב תשולש - תוינוגראה
םיעצמא תטיקנ ;ץוח ידבועו שונא יבאשמ להנמ ,הליהקה להנמ ,ץוביקה
,דחוימ קרפב .תוסנכה תמלעה לש תועפות תמילבל ,םייטפשמ ללוכ ,םייביטקפא
תינכותב ילאיצנרפידה לומגתב רעפה"ש ,םיקדובה םינייצמ "ביצקתה יפד"ב ןדש
ששח ונשי .םיריכמ ונאש ,םיצוביקה בורב תוינכותל ,תיסחי ,ךומנ אוה היינחיר לש
םחליהל תלוכיה תא ןכוסמ ןפואב םצמצת םירעפה לש תפסונ הנטקהש ,יתימא
.(וטורב ח"ש 28,000 דע 2800 ןיב ענ תורוכשמב רעפה) "תוסנכה תמלעהב

ץוביקה תוצלמה תללוכה שדחמ תוכרעיהל תנכדועמה תינכותה השגוה 27.3.00
תויתואב תינכותב ונמוס א"הבקה תווצ לש תופסותה .יפלקב העבצהל ,יצראה
םויק תחטבה :"תוריזגה ךוכיר" ביבס ובסנ תווצה תוצלמה לש ןרקיע .תודחוימ
רכשל דומצ היהי הכומנה הגרדב סיסבה רכש") היסנפה ליגב םירבחל ןגוה
דומיללו תויפוליח תודובעל םירבח תמשהל םיבאשמ תאצקה ,("קשמב םומינימה
,ינוציח יעוצקמ םרוג י"ע תורשמה רוחמת לש תשדוחמ הקידב השעית ,עוצקמ
םוחתב ;הדובעה תומוקמ לכלו םירבחה לכל הווש היהת תופסונ תועש ןיגב תפסותה
לעו םירנויסנפה לע םיבויחה ונטקוהו הליהקה לש הקלח הלע ךוניחה תואצוה
.תואירבה םוחתב ל"נכ ;םישמתשמה םירוהה

ופתתשה העבצהב ;דגנ - 81 ,תינכותה דעב 165 :ויה יפלקב העבצהה תואצות
הלא תא רבחנ םא .םיעיבצמה ללכמ 67.1% תינכותב וכמת ;םירבחה ללכמ 55.9%
תא הלביק וז ךא ,תינכותל סחוימ בור ץוביקב היה אל - םידגנתמהו ועיבצה אלש
."שבי לע" המושיי ךרוצל יצראה ץוביקה תכרב

תא ןיימל ךרטצי רשא ,קוה-דא תווצ רחבנ יצראה ץוביקה תצלמהל םאתהב
,םלוכ - םינפ רקבמו שונא יבאשמ להנמ ,הליהקה ר"וי לש םידיקפתל םידמעומה
.הלא םידיקפתל םירבח עיצהל ושקבתה םירבחה .היינחיר ירבח אל ,הצלמהה יפל
תלהנמ ,ןועדג הלהנהה ר"וי :יפלקב העבצהל ואבוה םינוש םידמעומ תקידב רחאל
ופתתשה העבצה תוכז ילעב 294 ךותמ .ידג םינפ רקבמו הנורש שונא יבאשמ
79-ב הרחבנ הנורש ,(םידגנתמ 41) תולוק 91-ב רחבנ ןועדג .םירבח 136 העבצהב
תולהנהה תמלשהל .(םידגנתמ 20) תולוק 103-ב רחבנ ידג ,(םידגנתמ 52) תולוק
רוערע שגוה ךכ לע .ינוציח תויהל רומא היה אוה ףאש ,הליהקה להנמב רוחבל רתונ
.ץוביק רבח םג תויהל לוכי הליהקה להנמש ,טלחוהו

התנפ ןכמ רחאל .הז דיקפתל ,תורזוח תועבצה רחאל ,ןושמש רחבנ 27.10.00
תלהנהל םידמעומ עיצהל השקבב םירבחה לא ,שונא יבאשמ תלהנמ ,הנורש
יתשל תושורדה תונוכתה תא הנורש הנייצ ןלהל .תילכלכה הלהנהלו הליהקה
תכרעמה לע ללוכ טבמו "חותינ רשוכ" :רתיה ןיב ,ןה הלאו תולהנהה
הלהנהלו בתכבו הפ-לעב יוטיב תלוכי ,תויטרקסידו ישיא רשוי ;תיקסע-תיתליהקה
תוריחבב .םייפסכ תוח"וד חתנלו אורקל תלוכיו תיקסע הסיפת םג תשרדנ תילכלכה
הלהנהל ורחבנש םירבחה תשולש .םירבח 140-כ ופתתשה 10.8.00-ב ומייקתהש
הליהקה תלהנהל ורחבנש הששה .תולוק 67 ,83 ,92 דרוי רדסב ולביק תילכלכה
.תולוק 72 ,74 ,78 ,79 ,91 ,110 ולביק

('ב) ברעתמ יצראה ץוביקה

בוש הרקיב (בוטר לע" םעפה) שדחמ תוכרעיהה תינכות" לע תפסונ העבצה תארקל
אוה היינחיר :םוכיסה תודוקנמ המכ ןה הלאו היינחירב יצראה ץוביקה לש תחלשמ
בצמה ;ליגרה םויה רדסב םניאש ,םישעמ ושעיי םא אלא ,ןועריפ לדח ץוביק
:תוחפשמ יאצח לש העפותה תרבגתמ .תדמתמ הביזע הנשי ;בוט וניא יתליהקה
תוטלחה לעופל איצוהלו עצבל תעדויש ,תיעוצקמ הלהנה איה היינחירב הלהנהה
הסנרפב קסועה קרפה וניה לדומב יתועמשמהו דיחיה ישוקה .(...) תולבקתמש
היולתו דואמ הכומנ איהש ,היסנפה םוחתבו םירבחה לע לטומה הובגה יוסימבו
יונישל םיעצומה תונורקעה יביכרמ לע ןוידהש ,התיה תווצה תצלמה .רכשה יוסימב
יצראה ץוביקה תוצלמה .היתואצות רואלו תיחכונה העבצהה רחאל השעיי
- "תונורקע - 'ב בלש ,המאתהה תינכות" ךמסמב ,הליהקה ר"וי ,ןועדג י"ע "ומגרות"
הבכשה תכימתב תוכזל המגמב "תוכרעיהה תינכות"ל םירופישו םינוקית םה הלא
.הלוכ תינכותב הקיתווה

:םיעצומה תונורקעה ןמ המכ ירהו
שדוחל לקש 2000 לש םוכסב היהי ביצקתה - ץוביקה תורוקממ ינויסנפ ביצקת *
ימואלה חוטיבה לש הנקזה תבצק .שדוחל לקש 600 ופיסוי דדוב רבחל .גוז יצחל
יתוריש ץוביקה קפסי ףסונב .הל יאכזה רבחה לש קנבה ןובשחל תורישי רבעות
.תיתרבח תוליעפו םולשתב תומח תוחורא ,תויעונלק ,תנגומ הנדס ,דועיס
םירבחה תסנכה תמלשהל שמשי סמה - יביסרגורפ היהיו תחפוי היינחיר סמ *
תמלשה דיחי רבחל .ילמינימה םויקה ביצקתמ הכומנ םתסנכהש ,הדובעה ליגב
ביצקת תמלשה היהת 21 ליגל תחתמ דלי לכל .5600 גוזל ,לקש 300 לש ביצקת
.לקש 750 ךסב החפשמל
.ינויווש ילפיצינומ סמ ומלשי םירבחה *
.םיתב ךוישל לעפי ץוביקה *
.םיתבה ךוישל עבוקה ביכרמה היהי קתווה *

תונורקעהו 'א בלש שדחמ תוכרעיהה תינכות - תוינכותה יתש לע העבצהה תארקל
תונקסמה ונודנ םהבש ,םייתבכשו םייתבכש ןיב םישגפמ ומייקתה - 'ב בלש םהש
םירבחה לא ישיא בתכמב ןועדג הנפ העבצהה תארקל ."שבי לע" תינכותה תלעפהמ
.עיבצהלו אובל שקיבו הנפ אוה ובו

העבצה תוכז ילעב 290 ךותמ .תוינכותה יתש לע יפלקב העבצה המייקתה 8.12.00
םהש ,222 ועיבצה 'א בלש "שדחמ תוכרעיהה תינכות" דעב .םירבח 282 ופתתשה
םהש ,םירבח 230 ועיבצה "תונורקעה" דעב .55 - דגנו םירבחה ללכמ 76.55%
"תונורקעה" רובע העבצההש ,הליחתכלמ רורב היה .דגנ 49-ו םירבחה ללכמ 79.3
.היה םג ךכו 'א בלש ,שדחמ תוכרעיהה תינכות"ב הכימתה תא םג חיטבת
שובלל םירומא ויה םה .המצע תינכותה רשאמ רתוי הבר הכימתל וכז "תונורקעה"
םייתניב ."'ב בלש ,שדחמ תוכרעיהה תינכות" שגות רשאכ ,2001 לירפאב םידיגו רוע
.2001 ראונימ לחה ,"בוטר לע" 'א בלש תא ץירהל וליחתי

ינמז םוכיס

דעו ישורב ימי זאמ - היינחירב "שדחמ תוכרעיהה" ךילהת ךשמנ םינש שמחמ רתוי
הנורחאב עיפוהל רזחש ,ץוביקה ןולעב .ןורחאה תונורקעה ךמסמ תא שיגהש ,ןועדג
- לוסיח תריכמ" תרתוכה תחת רמאמב :ךשוממה ךילהתל יוטיב הרבח הנתנ
היתוחוכב לועפל הלחה תוריכזמה" :רתיה ןיב ,הרבחה הבתכ ,"2000 םאיווקר
וז "חותיפ" תואצות .(...) "חותיפ" םשב (...) ץועיי תרבח הרכש איהו בצמה ןוקיתל
םיפסונ םיצעוי ואב הנושארה םיצעויה תצובק ירחא .(...) הז ץוביקל ןוסא תורה ויה
הכירב םע הליווב רג אוהש ,יל רמאש ,(...) ןורחאה ץעויב ךויחב תרכזנ ינא .(...)
םע לקש 2300 םע דובכב םייקתהל לכוא"ש ,יתוא ענכשל הסינו םיבלכ רפסמו
ינפב םידמוע ונא בוש"ש ,בתוכ ירוא רבחהו ."דובעא םא ח"ש 500 לש תפסות
וא ורשאתש וא הרירבה דימת (...) תרחא הרירב ןיאש עמשנ בושו ונדיתע לע הערכה
."ןברוח

,תופוכת ץוביק תוחיש :היטרקומדה יללכ לכ יפל םויכ היינחיר תלהנתמ הרואכל
םהש ,איה םיבר םירבח לש השגרהה ךא ,יפלקב תועבצהו םירבסה ,תוריינ לש עפש
.תישפוח הריחב ךותמ םהילא וכלה אלו םייונישה לא ולבוה
ןורקע י"פע תוריד ךוישל החטבה ,"תוכרעיהה תינכות"ב םייתוהמ אל םייוניש
לע (א"הבקה יגיצנ םללכב) םיצעויהו תודסומהמ םיזמורמו םייולג םימויא ,קתווה
- ןועדג לש עונכשה תלועפו םיעצומה םייונישה תא רשאת אל היינחיר םא יופצש המ
"תוכרעיהה תינכות" רושיאל יפלקה לא היינחיר ירבח תיברמ תא ואיבה הלא לכ
.'ב בלשו 'א בלש

.ודיגי םימי - ?היינחירב םינוידה ףוס הז םאה2001 ילוי - 34 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ