תרחא היצפוא ,תיפותיש היווח

םייניבה רוד ינבו םיריעצ חיש

םירינ ץוביק ,הרומ ןב ןיטרמ :החנמ

:םיפתתשמ
לבשא ץוביק ,ןייטשנייפ תישומ
ןווגמ ץוביק ,ןויצ הקימענ
זומת ץוביק ,רונמ דוהא
אבס רפכ ,לוסרפ ישי
םירינ ץוביק ,זר ירוא


אצמנו (שמש-תיבב) זומת ץוביק לש םידסיימהמ ,םינצינ ץוביק ןב ינא :רונמ דוהא
ןויערב ןימאמ ינא .תיגולואידיא איה ,תחא הלמב ,ילש היצביטומה .הנש 13 רבכ םש
אוה ,השלכ ןויערב וא יפותיש ןויערב הנומאה לש םומינימהש ,בשוחו יפותישה
.ץוח יפלכ ,יפותישה רסמה תא אטבל ךכבו ךמצעב ותוא םישגהל תוסנל
?זומתב השוע התא המ
"רתימ"ב דבוע ינא ,תוינוכמ לע יארחא ,רבזג :םיימינפ םידיקפת המכ יל שי :ידוא
תיטסילרולפ תודהיל הללכמ לש שדחה המש אוה "רתימ" .דמלמ םגו םילשוריב
דמלמ ינא .ץראב םינוש םירוביצ ברקב תישפוחה תודהיה תשיפת תא םדקל הסנמה
.לארשי םע לש הירוטסיהב טרוטקוד ןמזמ אל יתמייס .הטיסרבינואב םג

םויסב קרפתה רשא ,ריעצה רמושה לש ןיערג רבח יתייה .27 ןב ינא :לוסרפ ישי
דואמ םיקוסע ונייה .העונתה לש רחא ןיערגל יתפרטצה הז בלשב .יאבצה תורישה
הניחבמ איהש ,ונמצע לשמ תיפותיש םייח תרוצ איהש וזיא רוציל ןויסינב
ךשמב .רעונה תעונת ךותב ,םימוחת ינימ לכב םג ונלעפ .ץוביקל ץוחמ תיפרגואיג
לכמ ,ןיערגה לש הזה הנבמה ךא ,ונוא תירקב הנומוקב ונלוכ ונייח תמיוסמ הפוקת
שממ הז תא רידגמ יתייה אל .דואמ הנתשה ,קויד רתיל וא קרפתה ,תוביס ינימ
רפכב םירג ,ה'רבח 10-כ ,ןיערגה ךותמ הלודג הצובק ונחנא ,םויהל ןוכנ .תוקרפתהכ
הצובק לש םייח םייקל םיסנמ ונחנא .דרפנב קלחו דחי םירג םירבחהמ קלח .אבס
רדגומה והשמ אל הז .תוימיטניא לע ססובמה יתוברת-יתליהק והשמ וא תימיטניא
םקלח ,תומולח ינימ לכ ונל שי ,דיתעל סחיב .יגולואידיא וא הנבומ ןויערכ שממ
.ךוניחב קסועו טנדוטס ינא ולא םימיב .םיפתושמ

.יצוביקה ןויערה תא יתבזע אל םלועמ .םירינ ץוביק רבחו ןב ,36 ןב ינא :זר ירוא
ץוביקל דעוימ היהש ,םיצוביק ינב ןיערגב יתיהש ,אבצה ןמזב ,תמיוסמ הפוקתב
ץוביק רבח ינא םויה .ילש ץוביקל רושק יתייה ,ילש לולסמה לכב ,השעמל לבא .רמס
- ץוביקל ךייש תרחא וא וז ךרדבש ,לעפמב דבוע ,ץוביקב םינוש םידיקפת אלממה
.םירמוח סדנהמכ הדבעמב דבועו - עבצ לעפמ "טל-רינ"

תורוצב תברועמ יתייה תובר םינש ךשמב .םיפשר ץובק תדילי ינא :ןויצ הקימענ
םירבח תצובק םע דחי יתמקה םינש 15-כ ינפל .תיטילופו תיתרבח תוליעפב תונוש
בושקתב םיטקיורפ תלהנמ ינא םינש 12-כ .תורדשב ןווגמ ינוריעה ץוביקה תא
הנורחאה הפוקתב .ץראב רפס יתב תואמב ךוניחה תכרעמב טנרטניאה תביבסב
ריל ןו ןוכמב םקוהש ,ןזח בקעי םש לע יתרבח קדצל זכרמב דובעל יתלחתה
הרבחב ילכלכו יתרבח קדצל םירושקה תונויער םדקל ודיקפתש ,םילשוריב
.תילארשיה

,ל"חנ תוזחאיה םעפ היהש ,בגשמ שוגב אצמנה ,לבשא ץוביק :ןייטשנייפ תישומ
ויה ץוביקב םירבחה לכ .דמולהו דבועה רעונה ירגוב םלוכ ,םירבח 40 ידי לע חרזוא
,םיניערג לש תורגסמל ושבגתה ,דמולהו דבועה רעונה תעונתב םיכינח םתוריעצב
ךישמהל וטילחה םרורחש םעו ל"חנה לולסמל וסייגתה ,העונתב תוריש תנשל ואציש
םייחהו ףותישה יכרע לע םיתתשומה םייח םירגובה םהייחב םג םייקלו
רושעב .ינש דצמ הרבחב תוברועמהו תיכוניחה המישמה לעו דחא דצמ םייתצובקה
ידוחיי לולסמ חתפלו רשפאל דמולהו דבועה רעונה תעונתב המגמ תמייק ןורחאה
ףותישה יכרע תא םירגובה םהייחב םג שממל וטילחהש ,העונתה ירגובל םיאתמה
300-כ םויה םירבח דמולהו דבועה רעונה לש םירגובה תעונתב .תיתרבחה המישמהו
ץראה יבחרב םירעבו םיריעצ םיצוביקב תונוש תויפותיש תורוצב םייחה םירגוב
.תיתרבח המישמב ,םלוככ םבור ,םיקסועהו

?תיכוניחה תוליעפה יוטיב ידיל האב דציכ
ונא בגשמב .ץראה לכבו רוזאב רעונ ינב ברקב תיכוניח תוליעפב םיקסוע ונא :תישומ
יכרעה ךוניחה לע םיארחאו םיבושייב תילמרופ יתלבה רעונה תוליעפ תא םיזכרמ
רעונה לש ןק םיליעפמ ונא לאימרכב .ב"י-'ד תותיכמ רעונה ינב ללכ לש יתרבחהו
תוצובק םיוולמו רפסה תיבב םייתרבח םיזכרכ םידקפתמ ןכו דמולהו דבועה
ונלש תוכימסה ךותמ ,ןכ ומכ .רפסה תיב ךותב םידימלת תצעומו תוגיהנמ
םיענ לא ברע יאודבה רפכב םיליעפ ונא ,רוזאב תיאודבהו תיברעה הייסולכואל
,ןכ ומכ .םישנו םירבג ,םירגובמל יללכ עדיו תירבע דומילל תוצובק םש םיליעפמו
םיכירדמ םע ףותישב םילעופה ,רפכה ךותמ ,םיריעצ םיכירדמ תצובק ונרשכה
ונא םויק-ודה םוחתב .רפכב רתוי ריעצה רעונה תא םיכירדמו בגשממ םיריעצ
ףתושמ ןוידו שגפמ ךרוצל ןינכסמו בגשממ רעונ תוצובק ןיב םישגפמ םג םימייקמ
יווילבו הכרדהב םיקסוע ונא העונתה תרגסמב .לילגב םיפתושמה םייחה תלאשב
ונלש תודותעה תא םירישכמ םצעבו יאבצה לולסמהו תורישה תנש ךרואל םיניערג
.םירגובה תעונת תבחרהל
אצמנ וניאש רעונ ,רמולכ ,קתונמ רעונל היימינפ לבשאב תמייק הנש הזמ ,ןכ ומכ
תרגסמ םילבקמ םה לבשאב .תיפויתאה הדעה ברקמ רקיעב ,תידומיל תרגסמ םושב
.יביטמרונ םייח לולסמל הרזחל םתוא הרישכמה תיתרבחו תידומיל

וז ,ןאכ הרובחל תפתושמה הדוקנה ,הבילה ירה רמא ןאכ דחא לכש המ תובקעב
ץוביקה ךותב אל ,תילארשיה הרבחב תיכוניח המישמ .תיכוניחה המישמה
ונלוכל ידמל יעבט היה ,ונייח לש רגובה לולסמה תא רייצל ונלחתהשכ .ןוכנ :תישומ
הזיא ,תאזה היווחה המ םג ונלוכ ונעדיו רעונ תעונתב ונלדג יכ רקיעב ,דחי ךישמהל
לולסמב ונדיל וכנחתהש ,םישנאמ הנושב ונלדג ונחנא יכ םגו תנתונ איה ףסומ ךרע
הרבחה לש רתויב הזעה המחלמהש רמולכ ,רתויב בושחה רבדהש ,ונבה .ליבקמ
םייתרבחה םירעפב המחלמ - תימינפה המחלמה אקווד איה םויכ תילארשיה
בגשמב ונלש םיכינחה ברקב האור ינא ,תאז םע דחי .תושידאב ,ינועב ,םיילכלכהו
הגאדב ,םזילאודיווידניאב ,תוניוצמב ,םמצעב תוזכרתה ,היטפא ,תומיטא ,תושידא
היווח איהש וזיא ,רעונל רקיעב ,תתל םיסנמו םיסנכנ ונחנא .ומצעל דחא לכ לש
לכב תוגיהנמ חותיפ איה תיכוניחה היישעב ונלש תויזכרמה תורטמה תחא .הנוש
םא ןיבו יצוביק ,ינוריע רעונ תייסולכוא וז םא ןיב ,הילא םיעיגמ ונחנאש הייסולכוא
ב"י דע 'ט תותיכמ השק ןיערג תריצי איה תיזכרמה הרטמה .תיברע הייסולכוא וז
לכבש ,דיגהל תבייח ינא .םהלש הביבסב םיריעצה ה'רבחה לע תוירחא תחקל ןכומה
,תוגיהנמ תצובק וישכע הנשי ,לשמל םיענ-לא-ברעב .חילצמ הז תויסולכואה
הייקחשמ ונתא דחי םיליעפמה ,םוקמב םיצ"דמה םהש ,רפכה ךותמ ונחמצהש
.ה'רבחל תינודעומו

,םמצע םישנאל חוכה תא תתל - המשה :םויה םיארוקש המ לע תרבדמ תא :ןיטרמ
.םהלש תורבחה תא וליבויו םהייח תא ולהני םהש
הנש 30 יחה םדאכ .הנושארה יתלאש תא טרפא םיפתתשמה תא ונרכיהש ירחא
,תיצוביקה העונתב ליעפכ םגו ולש ץוביקה תלבוהל םג ךייש ומצע האורה ,ץוביקב
ץוביקה תא ךישמהל םיצורש ,הלא לכ תא דירטמ אלא ,יתוא קר אלו) יתוא דירטמ
,םצעבו .םירידא םיעוזעז רבעש גשומ ,"ץוביק" גשומל הרוק המ (תונוש תורוצב
המל ,עגר" :הלאשב ךל בישמ אוה "?ץוביקמ אב התא" :םדא-ןב םויכ לאוש התאשכ
וא שדחתמ ץוביק ,יסאלק ץוביק ,יפותיש ץוביק ,טרפומ ץוביקל ?ןווכתמ התא
,רידגהל םכמ שקבא .רורב וניא "ץוביק" חנומה םויכש ,רבתסמ "?רמגנש ץוביקל
יל המדנש - עוזעזל םיסחייתמ םתא דציכו "ץוביק" גשומה תא םישפות םתא ךיא
.הזה גשומה לע רבועש - ךכ לע םימיכסמ םלוכש

ינימ לכ ,דחא רושימב .םירושימ המכ לע ענה והשמ אוה ץוביקה גשומ יליבשב :ישי
.ויפלכ יל שיש םייטנמור םיעוגעג

עומשל ןיינעמ .ריעהמ אב התא .ץוביקב תייחש ינפל דוע ,הזה גשומה תא תרכה התא
?ץוביק היהיש ,תיפיצ המלל
,דלי רותב יל הרייטצנש ,תימדת יהשוזיא שומימל יתיפיצ רקיעבש הארנ :ישי
.זא הז תא יתיאר דציכ ,יפיצפס והשמ לע בושחל וישכע יל השק .םירופיסמ רקיעב
לש טבמה תדוקנמ אקווד .והשלכ םסק לעב והשמ רותב הזל יתסחייתהש ,בשוח ינא
ךיא .םוקמ אוהש הזיאב יל םסק הארנכ ,םידלי תיב לש הזה ןיינעה לכ ,ןטק דלי
.וישכע דיגהל יל השק ?קוידב

וא ךלש תינושארה הייפיצב דמע ץוביקה ,םייחה תרוצ תא ריכהל תלחתהשכו
ךשמב ץוביק ריכמ יאדו התא ?םויה הז תא האור התא דציכ ?רחא והשמכ ררבתהש
?םויכ האור התא המ .תונורחאה םינשה
המוד דואמ אקווד הז ,תינוציח טבמ תדוקנמ .םידדצ המכ שי ץוביקל :ישי
,םוקמ אוהש הזיאב לבא .ץוביקה לע יתבשחשכ יל יתימידש ,םייטנמורה םירואיתל
םישנא םע תורכיהה רקיעב ,םינפבמ ןיינעה תא ריכהל תצק ליחתמ התאש עגרב
.הלודג רתוי הברה תובכרומ הלגמ התא זא ,ץוביקב

?תובכרומ וזיא
אצויכו סעכ ,רומרמ ,רוכינב תורושקש ,םישנא לש תושוחת הברה הלגמ התא :ישי
השק דואמו ץוביקה ךותב והשמ תושעל חילצהל םיצור ויהש ,םישנא הברה שי .הזב
תשוחת ןימ תמייק .הלאכ תונויסינ יפלכ יניצ סחי הלגמ הביבסה יכ רקיעב ,םהל
תא "וילע לבקמ" ץוביקהש ,השוחת יל שי םימעפל .יל הארנ הז ךכ ,תיללכ שואיי
לש רקיעב - תילארשיה הרבחה לש הבוטה תיופכו תרעוכמה ,תינציצמה תרוקיבה
תושדחתהל הדיחיה היצפואכ קוריפל סחייתמ הבוגתכו ויפלכ - תרושקתה
.םיבר םיפסונ םיכילהתב םג רושק רבדהש ןבומכ .תונתשהלו

ינוריע ץוביק

.תיצוביקה העונתל םיכייש םיינוריעה םיצוביקהו ינוריע ץוביקל ךייש התא ,ידוא
גשומל סחייתת .תילארשיה הרבחה יפלכ םיידוחיי םירבד וב םנשי יאדו ,תאז לכב
"הנתשמ ץוביק" הזה
ץוביקמ יתרבע קר אלא ,ץוביקה תא יתבזע אל םעפ ףאו ץוביקב יתדלונ ינא :ידוא
ןוויכמ .ץוביק גשומה תא יתשיפת לע העיפשמ תאזה תויכשמהה ,יתניחבמ .ץוביקל
יפרגויבה ,ישיאה יתייווחה אוה דחא דממ :םידממ ינשב ץוביקה תא שפות ינאש
יתדלונ ובש ץוביקל רושק הזש ןבומכ .ינויערה ,יתרכהה ,יגולואידיאה אוה ינשהו
דואמ ץוביק תשיפתל עצמ הז יבגל .ילש תיביטקייבוסהו תיטרפה היפרגויבל םגו
,הילע רביד ישיש ,תובכרומה תורמל ,דחא גשומב התוא ןייפאל ךירצ םאש ,הבחר
ץוביק לכ ןיב רתויב לודגה לדבהה והז ילוא ."תוירוד-בר"ה לש גשומל הרושק איה
והז .ינוריע ץוביק ןיבל - אל וא טרפומ אוה םא הנשמ אל - תיצוביקה העונתב ליגר
םילדבהה ראשו םייחה חרואב ,לדוגב םילדבה םנשי ךכ רחא .ךתוח לדבה
דואמ הברה ריבסמ םגש ,יטירקל ןיינעה תא ךפוהש לדבהה והז ,יתעדל .םיבושחה
דציכ אטוז חוכיו היהשכ ,תטלקומה החישה ינפל .ליגרה ץוביקל ורקש ,םירבדהמ
אל םלועמש ,בל יתמש ,הביטנרטלא אל וא הביטנרטלא :ריעב ץוביקה תא תונכל
ןויערב ונלחתהשכ לבא ,רכזיהל קיחצמ הז םויה .הביטנרטלאכ ימצע תא יתשפת
ץוביקל ודגנתה שממ ,ודחפ דואמש ,תיצוביקה העונתב םימרוג ויה ינוריעה ץוביקה
וא םינבה בור" :ונינע ונחנאו ".םינבה לכ תא ונל וחקית םתא" :ורמא םה .ינוריעה
,בוטה הרקמב קר .הזב אצויכו הקירמא םורדל םיכלוהש וא סל'גנא סולל םיכלוהש
".ץוביקב םיראשנ םינבה

שמש-תיבל אל לבא ,ריעל םיכלוה םה
יאוולה ".םיאיבנ 'ה םע לכ ןתיי ימ" :רמוא השמ "רבדמב" רפסבש ומכ .קוידב :ידוא
םע תושעל המ בושחנ זאו ריעב םיצוביקל וכליי םלוכש ,ונלש היעבה היהת תאזש
הרוחא לכתסהל ,רמ עושעש ,עשעשמ הז ,ןבומכ ,םויה .םינצינו םירינ ,םיחמלפ
םיצוביק לש הרידאו הלודג העונת ןיא םויכ .םירבדה םיאצמנ ןכיה תוארלו
םע דדומתיש ימ ןיא .תוגיהנמ לש רבשממ תלבוס תיצוביקה העונתהו םיינוריע
תצובק התייה םא .הלאשה םצעב איהש ,עגרכ ןוידל הלאשכ גיצמ התאש ,הלאשה
גשומב הנדה הליבומ הצובק וא (תאזה הלימה תא בהוא ךכ לכ אל ינא) תוגיהנמ
תא ,ינש דצמו דחא דצמ תויכשמהה תאו ףצרה תא אוצמל הסנמו הנתשמה ץוביקה
םירבד ולאו םדאה עבט הז יכ ,תונשל רשפא יא םירבד ולאו תוירבשמה תאו יונישה
.תרחא זא הארנ היה ץוביקה ילוא - 'וכו םדאה עבט הזש תורמל ,תונשל ךירצ ןכ
הברה ןעשנ ,ירוד-דח אוהש ללגב ,ינוריעה ץוביקה גשומ יכ .לודג יכה לדבהה והז
.ירטנולווה דוסיה לע ,היגולואידיא לע רתוי

?אוה המכ ןב םכלש ינוריעה ץוביקב לודג יכה ןבה
.12 ןב אוהו ילש דליה הז :ידוא

הזה אשונב ןויד ללכב ןיידע ןיאש ,תרמוא תאז
.םייק אל טושפ הז .ןיא :ידוא
םירשו םויה לכ םיכלוהש ימכ ינוריעה ץוביקה ירבח לכ תא גיצהל הצור אל ינא
תועדומהש ,קפס םוש ןיא לבא .ןיינעהמ קלח הז ילואו .אלש יאדווב .היגולואידיא
יחרכה יאנת איה ,ץוביק גשומה ךותב ללכנש המ ,ץוביקה תועמשמל תדמתמה
ןוידהמ שפוח לע תתשוה ,ירוד-ברה ,ליגרה ץוביקהש דועב ,ינוריע ץוביק לש ומויקל
לש דסומה ךותב םילפוקמש ,םיילמרונ םייח תונבל הסינו הזה דימתמה
יתטישו עובק ןוידמ קחרתה ליגרה ץוביקהש לככ :הב ץוקו הילא ךא .תוירוד-ברה
הילעמ וצפק םיצוביקהמ קלח ילואש ,םוהתל עתפל עיגה אוה ץוביק גשומב בכרומו
ץוביקהש ,הדבועה תא הנשמ הז ןיא לבא ,הנממ קחרתהל םיסנמו וסינ םקלחו
.רומח דואמ רבשמב אצמנ ליגרה

ץוביקש ,הרקמ אל הזש ,חינמ ינא .םכלש תוברועמה לע ,ידוא ,רשפא םא תחא הלמ
םייח םתאש ,הזה ןיינעה לע טפשמ ףיסות .שמש-תיבב םתאו תורדשב אצמנ ןווגמ
תילארשיה הרבחה ךותב אלא ,תילארשיה הרבחה םע אל
ינא .םינומשה תונשב םקממ ינא "תילארשיה הרבחב תוברועמה" גשומ תא :ידוא
םג" :רמא אוה .דואמ ילע עיפשהש ,םסוא םקימע ,םיקיפא רבח םע שגפמ רכוז
יקיתוומ ינאו שמש-תיבב לבוס ינא וזה הנעטה תא ".תילארשי הרבח וז םיקיפא
45,000 הב שי םויהו םיבשות 12,000 הב ויה שמש-תיבל יתאב ינאשכ .שמש-תיב
ויהי 120 ליגל עיגא םא םג לבא .שמש-תיב יקיתוומ ינאש ,רורב זא .םיבשות
:"לארשי ץראב םשו הפ" ורפסב בתכ זוע סומעש המ ןיידע יב תוארל וכישמיש
ךכ םיבשוח שמש-תיב ישנא לכ אל .הזה ןיינעה םע דדומתהל ךירצ ."ךרעמ ףוצרפ"
םקימע לש טבמ תדוקנמ תילארשיה הרבחה לע םירבדמש עגרמ .ןיינעה קוידב הזו
.תבכרומ דואמ תייהנ הנומתה םואתפ ,תילארשיה הרבחה וז םיקיפא םגש ,םסוא
םילכ רתוי הברה שי םינצינלש ,יתרמא ןושארה עגרהמש ,דיגהל לוכי ינא יתוכזל
.זומת ץוביקל רשאמ ,הליבומ הטילא רותב ,תילארשיה הרבחה לע עיפשהל
לבוה רפסה-תיב דוע לכ .םינצינב םקוממה ירוזאה רפסה-תיב איה ךכל החכוההו
תירוזא העפשה ךל הנהו .רוזאב רבד םש היה אוה ,םינצינמ תורבח ץמוק ידי-לע
.תיכוניח הניחבמ הביבסל חתפיהל ולחה םירחא םיצוביקבש ינפל הברה ,הרידא
תועדומה ןיינעל בוש ונתוא ריזחמ הז .ךכב םיצור םישנאה םא איה הלאשה
תאצמנ תילארשיה הרבחה :ונרמאשכ ונכרדל ונאצי ונממש ןועיטל ,תיגולואידיאה
,תאז םע .ןוכנ הז .ריעל ךליו רפכהמ אצייש ,עיפשהל הצורש ימ ,ןכל .רפכב אלו ריעב
ץוח ,תללוכה תינגורטה דואמ הרבח ךותב שמש-תיבב יח ינא ,םינצינמ הנושב
רשוע :תילארשיה הרבחה לש תויעבה יגוס לכ תא ,יברעה טועימה לש טנמלאהמ
םילוע ,היפויתאמ םילוע ,היסורמ םילוע ,םידרח ,םיטסינהכ ,לאמשו ןימי ,ינועו
םע ףטוש ןפואב יח ינאש ,הדבועה םצע .'וכו םיקיתו ,תפרצמ םילוע ,הקירמאמ
םע תודדומתהב רתוי בוט רירגש תויהל יל תרשפאמ תילארשיה הרבחה תובכרומ
לע ןורתי ,הרדגהה םצעמ ,יל שיש ,בשוח ינניא ןפוא םושב לבא .וללה תולאשה
רתויו רתוי שי םינצינבו תאז תושעל הצור ינאש ,אוה ידיחיה ןורתיה .םינצינ
רפכב םהש ללגב אלו לדבהה והז .ולאכ תולאשמ םהל תפכא אל ללכב רבכש ,םישנא
.ריעב ינאו

היגולואידיאל רבעמש םייח ןונגס

.בגנב תודוקנה 11-מ ,קיתו טעמכ ץוביקמ אב ,הפ םיבשויה לכ ןיבמ ,התא קר ,ירוא
ינאש הלאשהו ןאכ ולעש ,תולאשה םע דדומתמ התא ךיא .ןושארה רודהמ אל התא
תייעב יבגל ידוא לש הרעהה תא ףיסוהל הצור ינא ?ץוביק גשומה יבגל יתלאש
.ךשמהה רודל ךייש התאו ךינפל ותוא ומיקהש ,ץוביק הז .ריעצ התא .תוגיהנמה
?הזה ןיינעה תא האור התא ךיא
םייק אל - תיצוביקה העונתב תומוקמ המכ דועב יאדווב ומכ - םירינב :ירוא
.תוגיהנמב בלתשהל ,עיפשהל םיצור קר םה םא יליגב םישנאל רשפאמ אלש ,םוסחמ
ללכ ךרדב היעבה .הצופנ היעב אל וז ,הז תא טלוק ינאש המכ דע ,םירינב תוחפל
םוש הב ןיא דסוממו קיתו ץוביק והזש ,הדבועה ,תאזה הניחבהמש ךכ .הכופה
.םיכלהמ ליבוהלו תוגיהנמב בלתשהל ,םדקתהל ,עיפשהל הצורש והשימל לושכמ
תורודה לש דבוכה תשוחת תמייק אל םירינב לבא ,ץוביק לכל ןוכנ הז םא עדוי יניא
.שדח רוד לש וא השדח תוגיהנמ לש החימצה תא םוסחל םילולע ויהש ,םיקיתווה
,םיריעצ רתויה תורודהמ ,הטמלמ ןוצרה ללגב קר הז ,המ-תדימב ,הרוק הז םא
"רוח" םש שי .דואמ לילד יתחתמש רודה - םירינב םג ,םיצוביק הברהב ומכ - רשאכ
.םינב תביזע ללגב ,תיפרגומד הניחבמ יניצר

תויהל ךישמהל תרחב התא :עוזעז רבעש ,ץוביק גשומה יבגל תיסיסבה יתלאשל בושנ
?וב ולחש םייונישהו הזה גשומה ךל רמוא המ .ץוביקב
ריכמ ינאש םישנאהו יתדלונ ובש םוקמה םג הז ילצא .םידבר המכ שי ץוביקל :ירוא
,םירינב אצמנ ינאש ,ךכל הדיחיה הביסה אל וז .הזמ םלעתהל רשפא יא .ספא ליגמ
הזל ,םש יתדלונש הזל לודג דואמ לקשמ שי .תיגולואידיא קר אל טלחהב איה ךא
ףסונו .םירינב םיאצמנ ילש הצובקה ינב המכש הזלו ,םש םיאצמנ ילש םירוההש
.םייתגרדהו םיפיצר ןבומכ םה םיצוביקב םהילע םירבדמש םייונישה ,הזל
לבא ,ילכלכ רבשמ היה םש ,הטרפה התייה הפש ,רמול רשפא .הרוחא םילכתסמשכ
ינאו הלא םייחב קלח לטונ ינא ,יתניחבמ יזא ,ןמזה תיברמ םינפב יתייהש ןוויכמ
שחרתמש המ תניחבמ .תופתתשה יא לש םימודאה םיווקהמ דואמ קוחר דוע
םה ,ישונאה בכרההו הריוואה תניחבמ םגו םויה רדס לע דמועש המ ,ץוביקב
טלחהב ינאש ףא - יפותישה ןויערה יכ .לודגה לקשמה ילעב םיבושחה םירבדה
הזיאב תויחל תנמ לע יליבשב קיפסמ יתלב יאנת אוה - ןוכנ אוהש בשוחו וב ןימאמ
.עירכמה ןיינעה אוה ,יתניחבמ ,יתרבחה ןיינעה .םוקמ אוהש

החפשמ ךל שי .שקובמ יד עוצקמ םע יאמדקא ,םישולשה תונשב םדא-ןב התא
ובש םוקמל רוזחל תטלחה ,תאז לכבו ל"וחב םגו ץראב םג ,תויורשפא ןומהו הריעצ
?ךלש עינמה המ .םש םייחב יביטקא קלח תחקלו תדלונ
םישנאה ,ילש םירבחה :יל םיבושחה םה םייתרבחה םיטביההש ,יתרמא :ירוא
ץראב יטוטיש טועימ תורמל ,םויה עדוי רבכ ינא .יניעב ןח םיאצומו יל םירכומש
םירינב הרבחה תא האור ינאו אוצמל השק םישנא לש תויתוכיא תוצובקש ,םלועבו
םישנא םע הב רבדל לוכי ינאש ,הרבחכ לבא ,םדאו םדא לכ אל .תיתוכיא הצובקכ
ןונגס םג .םירחא תומוקמב תאז תושעל לוכי ינא םא עדוי יניאו םינוש םיאשונ לע
הז ףותישש ,ןימאמ ינא םא רשק ילב - היגולואידיאל רבעמ תצק םג אוהש ,םייחה
הז ילש ,עדוי ינא - תישונאה הרבחה תא םדקיש המ הזש דיגהל וא ןוכנ ,ירסומ רבד
ינא .תוחתפתהל הבוט עקרקו םיישיא תונורתי וב אצומ תישיא ינאשו םיאתמ
,יתרבח הנבמ וא הטיש וזשו םישנא הברה דועל בוט תויהל לוכי ץוביקהש ,ןימאמ
תאזה הטישה לש תולבגמה םע תויחל ןכומש ,םדא לכל תוחתפתה רכ תויהל לוכיש
אצמנ ינאש הביסה תאזו םיאתמ הז יל .תרחא הטיש לכב ומכ ,הב םימייקה
.ץוביקב

ףוטח סוטמב ומכ

םידקא .ץוביקה תוחתפתהב רתוי תדקמתמה תרחא הלאש גיצא התע :ןיטרמ
קיתו ץוביקמ רבח .יתימא ,עזעזמ יד רופיס אוהש ,טושפ דואמ רופיסב שיחמאו
יתאבשכ הנש 40-30 ינפל" :יל רמא ,ץראה חלמ םהש ,םיצוביקה דחא ,ססובמו
ןוויכל םיסט ןכיה תעדל יתשקיבו הפועת-הדשל יתאבש וליאכ היה הז ץוביקל
,תיפותיש הרבח רבעל סוטל סוטמ לע יתילע .הלאה םיסוטמב יל ורמא .תופתוש
ףטח והשימ הסיט ידכ ךותש ,שיגרמ ינא זאו .תברועמ הרבח ,תידדה תוברע תלעב
יתוא איבמ אוה וישכע .לולסמה תא הנשמ אוהו סוטמה לע ינא .סוטמה תא
אצמנ ינא" ,רבח ותוא רמא ",ילש היעבה המ .עפשה תרבחל ,תושידאל ,הטרפהל
דעי תא וניש יכ ,יטפמיס אל דואמ הזו תדרל לוכי אל רבכ ינאו ריוואב םירטמ יפלא
".יל דיגהל ילבמ הסיטה
הפ שי :הטושפ דואמ הביס ללגב ,המוד בצמב וניא ,הזה חישב ,ןאכ בשויש ימ
תורשפאה הנשי ,יתשוחתל ,םלוכל לבא ,םירגובמ רתוי םגו םיריעצ דואמ םישנא
וא וצוביקב דחא לכל תורקל םילוכיש ,םיכילהת שי םאה .תרחא ךרדב רוחבל
קשמ תדרפה ,הטרפה ,ילאיצנרפיד רכש ןוגכ) םירחא תומוקמב לעופב םירוקש
םאה ?(םירבד ףוס ןיאו 'וכו ץוביקב חטשה לש היצלצרפ ,תוריד ךויש ,הליהקמ
וק םיווהמ םה םכרובעש ?תורקל םילוכי םהש ,םיעדוי רבכ םתאש ,םירבד םנשי
לכ ,ונחנא ,עמש" :םירמוא םתא םאה וא ?ץוביקהמ תאצל םכתא ליבויש ,םודא
ןכ המ םיטילחמ אל ונחנא שארמ .השענ המ הארנ זאו הב ןודנ ,הילא עיגנש היעב
".אל המו

,לשמל .וישכע דע ונרכה אלש והשמל רבעמ םיאור ונחנאש ,רמול לוכי ינא :ישי
ונקסעתה םישדוח המכ ינפל דע יכ ,שדח דואמ והשמ הז .םיטנדוטס םלוכ וישכע
.ונייח זכרמ ויה יתצובקה ןיינעהו תיכוניחה המישמה .תויכוניח תומישמ ינימ לכב
תבשל ןה ;ונמצעל ןה ,תויטסיאוגא ןה רתויב תולודגה תויוביוחמה וישכע םואתפו
םגו לבלבמ םג אוהש ,שדח בצמ הז .הזה גוסהמ םירבד ינימ לכו םינחבמל דומללו
הריתס איהש וזיאב דמועכ שח ינאש ,בצמ רצונ וזה הניחבה ןמ .םימעפל ךיבמ
קיספהל אל וא קתונמ תויהל אל - רבעב םעפ אל יתלביקש ,הבשחמל וא הטלחהל
הצובקב ונלצא .םהב אצויכו ךוניח ,הרבח ירק ,"תמאב םיבושחה" םירבדב קוסעל
,הז יבגל תיללכה השוחתה המ :הזה ןיינעה לע ךשמתמ ןויד אוהש הזיא םייקתמ
קוסעל ישיא ןפואב םיחילצמ םישנאהמ קלח םנמוא .'וכו הזה בצמב תושעל ןתינ המ
תא םירידגמ אלו וזכ המישמ םימייקמ אל ונחנא הצובקכ לבא ,הלאה םימוחתב
יתייה בר אל ןמז ינפלו ןכתייש ,שדח בצמ והז .תרהצומ הרטמכ ,עגרכ תוחפל ,הז
.ולוכ יתצובקה ןיינעה םויקב םעט רתוי ןיא וירחאש בצמכ ,םודא וקכ ותוא רידגמ
הברה םע ,רוציל ןויסינו שדחה בצמה תא דומלל ןויסינ שי הזה םוקמב ,לעופב לבא
.ונלש תומולחלו םיכרעל רושק ןכש ,והשמ-אוהש הזיא ,תונלבסו תושיגר

ויה םה ;ישיא חותינ לש בלש ורבע וירחאו המישמ לש בלש ורבע ךלש ןיערגה ירבח
תוביוחמ הפ שיש ,שח התא םאה .ץוביקב אל םה וישכע ,ץוביקב
יתועמשמ דואמ רבדה ?הזכ בצמ ידכל שבגתה אל ןיידע הזש וא שולש-םייתנש-הנשל
םיאצמנ םתא הפיא ןיבנש תנמ לע ,ןוידל
.שבוגמ אל דואמ אוה שדח אוהש ללגבו .שדח דואמ ונלש בצמה ,לכ םדוק :ישי
שי ולו השק ןיערג שי .םירבח תמישר ןיא ,לשמל .תורורב תורדגה ןיא ,רמולכ
תומר ינימ לכ ןנשי .דחאו דחא לכ לש תוביוחמה המ דימת רורב אל ךא ,"םינייוול"
לולסמ אל םגו הרדגה ןיא לבא ,הזה "רופיס"ל ףתוש תויהל ןוצר לש וא תוביוחמ לש
.םידומילה תא םייסנש רחאל השענש המ יבגל תומולח ונל שיש תורמל ,רורב

לע רבדמ ינא .הב טילחמ דיחיה קר אלש ,תבכרומ דואמ הרבחב םייח ונחנא :ןיטרמ
קר אלש ,םיעדוי ונחנא הזה ןבומבש ,םימודאה םיווקה לע ,תופתושה לש "סוטמ"ה
.םיבוט אל וא םיבוט םה םא עובקל הצור אל ינא .םימייק םה אלא ,םהילע םירבדמ
םג ונחנא לבא ,םיצפוק ונייה 20 ינב ונייה םא" :םירמוא סוטמב םירבחהמ קלח
אל רבד הז ".הטמל חונצל תלוכי שיש חוטב אלש ינפמ ,ץופקל ךיא םיעדוי אל םויה
- רשגל עיגנשכ :רמוא התאש םא וא הזה וקב התא םא ירוא ךתוא לאוש ינא .טושפ
.ותוא רובענ

תיפותיש היווח

התאו יח התא ובש ,םוקמל עגונ הזשכ - םימודא םיווק לש תיסיסבה השיגה :ירוא
ןח אצמי אל הזשכ :תויתודלי השיגכ ,תמיוסמ הדימב ,שרפתהל הלוכי - ונממ קלח
ינא המ עדוי ינא :םדוק יתגצהש ,וקה תא ךישמא לבא .קחשמהמ אצא ינא זא יניעב
ינאש ,רורב יל .ולש תוחתפתהה ןוויכ תא תוחפלו ץוביקה לש הרוצה היהתש ,הצור
לבא .קזחתי ,םישנאה ןיב היצקארטניאה לש דצהו תופתושה לש דצהש ,הצור
הטישהש ,םדוק יתרמא רבכ .רחא גוסמ ויהי ,ראשיהל םא ,ילש םימודאה םיווקה
,תיתרבח הניחבמ םייתוכיא םייח תויחל ולכוי םישנאש ,ךכל בוט ףונמכ יל תיארנ
לע עדוי ןכ ינאש המו םייחה לש םידבר ינימ לכב םהלש לאיצנטופה יוצימ תניחבמ
יכ ,ץוביק וליפא הזל ארקא אל רבכ ינא) בושייב םיאצמנש עגרבש ,םירחא םיצוביק
ךכ לכ אל זא ,וב תויחל ךל םיענ אלו הרוכע הריוואה ובש ,(הפיא בושח ךכ לכ אל הז
.הרואכל םייקתמ המ וא ןונקתה ,דסיימה ,ררושמה ןווכתה המל רבכ בושח
,תיתרבח קר אלו יתוא ןיינעי ץוביקה תיתרבח הניחבמש ,םה יל םיבושחה םירבדה
םירבדו ךוניחה ,םישגדה ,םויה רדס יניעב ןח ואצמיש אלא ,םירבח לש ןבומב
תאז רמוא .ץוביקב תויחל םיענ יל היהי אלו הדימב בוזעא ינא .הזה גוסהמ
ומצעל עבקי םג חילצמ ץוביקש בושחו ץוביקה לש תונויערה יל םיבושח :תוטשפב
האצותהו ומייקתי הלאה םירבדה לכש רחאל קר .ולש ומוחתל ץוחמש ,תומישמ
.הקדצה ול ןיא ,אל םא .ץוביקל הקדצה שי יזא ,תיתרבחה הניחבהמ תיבויח היהת
וא םיררקמה תא וטירפה םא יתוא ןיינעמ תוחפ ןכלו הקדצה שיש ,האור ינא םויה
:ומכ םיינכט םימודא םיווק ימצעל טטרשל הטונ יניא ןכל .תוירגיסה תא וטירפה
.םיתוריש ינימ לכ ונתניי םאה וא תרחא וא וז המר דע וא וטרפוי םיביצקתה םא
אוה ץוביקב םייחה תייווח לש תויביטקרטא רסוח לש בלש קרש ,ירמגל יל רורב
.םודא וק ירובע תווהל לוכיש ,דיחיה רבדה

עבטמו ירוד-דח ץוביק םתא ,תנייצש יפכ ."קינזומת" רותב הלאש ךתוא לאשא ,ידוא
לע תולאשב םג םיקסוע םתא םאה .ינגומוהו יגולואידיא רתוי אוה הזככ ,םירבדה
?תימוי-םויה היווחב רתוי םיקסוע םתאש וא ?הלוע ללכב הז םאה ?דיתעה
םש הזל ןתנ אוה .ירוא לש השיגה תא הרקיעב םיצמאמ ,רתוי וא תוחפ ,ונחנא :ידוא
דואמ םינכת ול שיש תורמלו הרדגהל יפרומא דואמ רבד הז .תיפותיש היווח :בוט
לע םיקדקודמ םירוביד ונלצא םימייקתמ אל .םתוא חתפל ןמז ןיא ,םייפיצפס
רבכ הז .אתנכשמ םימלשמ ונחנאו ן"לדנ יביוחמ רבכ ונחנא וישכעש תורמל ,דיתעה
ןיינעל תביוחמ תפתושמ הפeקש ןוויכמ ,םוי-םויה תא ,םוקמ אוהש הזיאב ,ביתכמ
הבושתהש ,דיגהל רשפא ,ןכל .תועיבקה תשוחת ןבומב יתועמשמ דואמ רבדהו
.תיפרומא דואמ םוקמ אוהש הזיאב תראשנ
דח םודא וק ,יתניחבמש ,דיגהלו םודאה וקה תלאשל אקווד סחייתהל הצור ינא
םניא ולש םיסוסיבהש ,יגולואידיא ןיינע הז ילצא .הרומתו המורת הז קלחו
ןשיה ץוביקהמ יתשכרש גהונ אל הז .ישגרה ןמ ןבומכ םג םהב שיש תורמל ,םיישגר
תלדב םיסנכנש םעפ לכש ,שמש-תיבמ םישנא שיש ומכ ,ירחא ותוא בחוס ינאו
,ילצא לוכיבכ ןכלו .הנתומ סקלפר ןימ הז ,םלצא יטמוטוא הזו הזוזמ םיקשנמ
,ססובמ דואמ והשמ הז ילצא .המורתל הרומת אוה הנתומה סקלפרה ,קינצוביקכ
רושק ,יפרומא רתוי הברה ,רחא םודא וק .רורב םודא וק הזו םודא וק אוה ןכל
,בוש ,אלא ,ץוביקהמ אלו רקובהמ תחא המגוד ןתא .ןייצ ירואש ,םירבדל
וטואה תא תסנכה" :יתוא לאשו ךסומהמ הרזח תינומ גהנ יתוא חקל .שמש-תיבמ
הלחא אוה .םינש שולש רבכ ותא דבוע ינא .ןכ" :ול יתרמא "?ריאמ לש ךסומל
תייה .םיריחמ עקות אוה לבא ,םדא-ןב הלחא אוה ,ןכ" :יל רמוא אוהו ".םדא-ןב
םדוק ,ןממ" :יל רמוא אוה "?ןממ הז ימ לבא .רדסב" :ול יתרמא ".ןממל תכלל ךירצ
יתרמא ?רשי םדא אוה ,יתד םדא אוה םאש ?הזב דיגהל הצר אוה המ ".יתד אוה לכ
המו .רסומל תויתד ןיב רשק שי םא ,חכוותהל ונלחתהו "?ללכב רשקה המ" :ול
דואמ קחרתנש ,היהת האצותה ,"זומתב תיפותישה היווחה" לע ססבתנ םא ?לשמנה
תא דדומ ינא .םישעמה ןיבל םילימה ןיב ידימ לודג רעפ רצוויהל לולעו םילמהמ
םודא וק לש גוס והז .ינא הככ לבא ,היעב וז ילוא .ןטק דואמה םוי-םויב םירבדה
וז רקובב בוט רקוב יל רמוא אל והשימ םא ,רמא ירואש ומכ קוידב ,תאז םע .רחא
גוסמ הזש ,בשוח ינא .קוידב רידגהל דואמ השק ןכל .בוזעלו םוקל הביס אל
.םש םה ,םייפרומא םהש תורמל לבא ,םייפרומא רתוי םהש ,םירבדה

תפסונ היצפוא

ונאש ,םישח אל ונחנא תישפנה המרב םגו תיתרהצהה תינויערה המרב :הקימענ
ומצע תא הארש ,ירוטסיהה ירפכה ץוביקל דוגינב .םיאבה תורודה רובע םייח
יאנת הזב האור ףאו דיתעה לא ץח חלוש ךכו השדח הרבח בצעמכ ,שדח םדא בצעמכ
בור תעד תא תאטבמ ינאש ,החינמ ינאו) ונמצע תא םישפות ונחנא - ומויק תחלצהל
םוקמב בוט םדא ינבל דוע לכש ,תסרוגה היצפוא ;תפסונ םייח תייצפואכ (יירבח
תיתועמשמ תיפותיש היווח יהשוזיא תווחל םיצור םדאה ינב דוע לכ ,וב םייח םהש
ץוביקה תא ךישמהל הצרי אבה רודה םאה הלאשב םידורט אל ונא .דחי םייח םה -
ןה ורובעש ,שיגרי אוהש ,תורחא תויצפוא ומצעל רוחבל ףידעי אוהש וא ינוריעה
:התוא שיגדהל יל בושחש ,הדוקנ וז .םוקמו ןמז לש טסקטנוקב רתוי תויטנוולר
.חצנה לש תירוטסיה הביטקפסרפב ןחבייש ,והשמ םינוב אל ונחנא
ינימ לכל החותפ ינא .םימודא םיווק טעמכ ןיא תישיא יל - םימודאה םיווקה יבגל
םידכלתמ םישנא דוע לכ .תופתוש לש םינונימו תומר ינימ לכב ,םייפותיש םילדומ
יל הארנ הז - יתרבח טסקטנוקב ללכ ךרדב - תפתושמ המישמ וא היישע ביבס דחי
ךותב ,הזה יתרבחה םקרמה ךותב םאש ,אוה ילש ידיחיה "םודאה וקה" .בוטו ןוכנ
םייחש םישנאה םע אירמהל הלוכי אל ינאש שוחא ינא ,תאזה תיפותישה היווחה
ינפב דמועש ,טלחומ ךרע אל איה תופתוש ,רמולכ .םש היהא אל טושפ ינא ,יתא
,םישנאבו רשקהב יולתש ןיינע דימת איה תופתוש .יאנת לכב בוטו ןוכנ אוהש ,ומצע
תמרמ לחה תסרסמ היווח םיתעל תויהל הלוכי תיפותיש הדיחי לכ .יח התא םתאש
הלוכי איה םיתעלו ;רתוי הבחר הליהק וא ץוביקה ,הצובק לש לגעמה ךרד ,תויגוזה
ךירצ ,ומצעל ןתונ אוהש ןובשחו ןידב ,םדא .תקזחמו הרפמ דואמ היווח תויהל
שלח ,קתושמ תויהל ךפוה אוהש וא תופתושהמ קזחתמ תמאב אוה םאה לואשל
.יטולוסבא ךרעכ תופתושה אלו ייניעב עבוקש המ הז .םיבר םינבומב סרוסמו רתוי

תא תרמוא תאז ,עגרה תא םייח לבשאב םאה :הקימענ לש הרעהה תובקעב ,תישומ
םאה וא 'וכו ךוניחה תא ,המישמה תא ,םדוק הפי דואמ תראית תאש ,םייחה
יבגל םג יסחייתת ,ןבומכו ?ךשמהב - 'וכו םידלי ,הליהק לש - דססימ לע םיבשוח
םימודאה םיווקה
אל ינא .טאל טאל םימדקתמ ונחנא .תונויער ינימ לכ שיו .םיבר תומולח שי :תישומ
ויהישכ הלש יתרבחה הנבמה היהי המ וא הארית לבשא ךיא םויה דיגהל הלוכי
לבשאב .השיפת איהש וזיא שבגל ,דחיב דומלל םיסנמ ונחנאש המ הז .םידלי
הזיא לע אלא ,הטלחהו דוסימ לש היצטניירואב תוחפ ,דיתעה לע הברה םיבשוח
םייזכרמה תונורקעה דחא .הרורב דואמ איהש ,ךרד איהש וזיאו ןונקת אוהש
הדוקנה ,תיתרבחה היצאוטיסה תא דומלל ,תרמוא תאז .תוימנידו הדימל הז ונייחב
.תיתרבחה היווהה תא תונבל הז ךותמו םהלש םיכרצה תא ,םידמוע םישנא הבש
םיעטקמ השולשב תוחפל לבשאב יתרבחה הנבמה הנתשה תונורחאה םינשה עבראב
עמשנ הז םנמוא .םייתמישמה םיבכרהבו םירוגמב ,םיישונאה םיבכרהב :םייזכרמ
ךכש ,הווקמ ינא .ןוכנ אוהש ,תבשוח ינא לבא ,יערא םייח חרואב רבודמ וליאכ
,ןשיה ץוביקה ןויסינמ ונדמלש ,םייזכרמה םירבדה דחא הז .ונמצע תא חתפל חילצנ
.תונשל ךירצ המ תוארלו םייתרוקיב תויהל ,ותוא ןוחבל םידיפקמ ונחנאש

עומשל בושח הז ?תדמל המו
תחא םעפ וילע טילחהל רשפאש ,והשמ אל אוה יתרבח הנבמש ,ונדמל :תישומ
םימעפ המכ וילע טילחהל םיכירצ םישנאש ,והשמ אוה יתרבח הנבמ .םייחב
גולאיד היהיש ,ףתושמב היהי הזש ,איה המכוחה .תונתשמ תודוקנב ,םהייחב
הרוצב עצובמ אוהשו עדומ אוהש ,יתרבח ןונכת היהי תמאבשו יתועמשמ ףתושמ
,םדוקמ הפ רמאנש המ םע המיכסמ ינא .םימודאה םיווקל יתוא איבמ הז .תפתושמ
,תועקרק ןכ - םהינימל תופתושה ירדסהב םירושקה םיינכט םירדסה דואמ הברהש
םיינכט םירדסה תמאב םה - אל וא ןכ ,בכר ,ףתושמ אל ,ףתושמ לכוא ,תועקרק אל
,רוכזל םיכירצ ,ינש דצמ .םימודא םיווקכ םתוא הביצמ יתייה אל םעפ ףאו
ךתוא תחקל החילצמש ,תיפותיש היווח וא תיפותיש הריווא לע הפ ורביד םירבחהש
םירדסהה ןיב דואמ קודה רשק שיש ,ןובשחב תחקל םיכירצ .הטמל אלו הלעמל
םיכירצ אל .תיפותישה היווחה ןיבל ונלש תיפותישה הביבסה ןיב ,תופתושה תומרו
ןיב שגפמב הרקי המ בצעמ םג אוה יכ ,יפותישה רדסהה גוסל סחיב שאר לקהל
.ןובשחב הז תא תחקל םיכירצו רקובב ליבשה לע םישנאה

היווחו העדות ןיב רשק שיש ,רמאש ימ היה
תאז הרידגמ יתייה אל תמאב ינא .תאז רמאש ,הזכ "והשימ" היה .ןכ :תישומ
המל סחייתא ,ילש םודאה וקה והמ רמואש ינפל .ירדסהה גוסהמ אוהש ,והשמכ
ולש הרימאב יל םרצ יכהש רבדה ."ףטחנ"ש סוטמבש ,ץוביקהמ רבחה לע תרפיסש
ינא .רחא לולסמל ותוא חקל ,ותעידי ילבו ותטילש ילב ,והשימ וליאכ עמתשנש היה
.הזב הנימאמ אל

לוכי אל אוה וליגבש ,שיגרה אוה .טועימב היה אוהש אלא ,דגנתה אוה .רורב היהיש
הלודג שואיי תשוחתבו הצמחהב ,הבזכאב ,בגא ,יל רמאנ םג הזה רופיסה .תדרל
,היצקנופ אוה הפ ליגה .ליעפ וניאש םדא אל הז ,החידבכ הז תא רפיס אל אוה .דואמ
.ןוידל עגרכ ןאכ הלוע אלש
לדומו הנבמ תונבל וא םירבד תושעל טילחנ תוידיתע ןמז תודוקנבש ןכתיי :תישומ
לכ ,תפתושמ היהת הטלחהה דוע לכ לבא ,טרפומ רתוי וליאכ האריי םגש ,יתרבח
הנבה ךותמו הדימל ךותמ היהת הטלחהה דוע לכ ,תעדומ היהת הטלחהה דוע
ןוכנ אוהש יונישו םישנאה ןיב רצוי הזה יונישה המו םיכלוה םישנאה ןאל תיתימא
.רדסב היהי זא - יואר אל וא,יוארו

תימעפ-דח העפות - תיצוביקה העונתה

היווחה לשו היווהה לש תובישחה לע הפ רבידש ימ לכמ םשרתמ ינא :ןיטרמ
אוה ותעד לע דמע םדאש ןושארה םויהמ םישחרתמש ,םיחוכיווה דחא .תיפותישה
םהב ןימאמו הצור ינאש ,םירבד תושעל שפוח :קוחו שפוח ןיב ירשפאה תומיעה
שפוחו קוח ןיב חוכיווה .םיכסמ ינא לכה םע אלו הל העבק יהשלכ הרבחש ,קוחו
,תיפותיש הליהק לע םירבדמ ונחנאש ינפמ ,ונלש ןוידל יטנוולר אוה .טושפ אל אוה
.ומצע תא חתפל ישפוח אוהש שיגרהל הצור דחא לכ םהב רשא ,םיבצמ םימייק הבש
דואמ ןבומכ ינאו ,וישכע דע םירבדב הלעש המ .םירחא םע יח אוה ,תאז םע דחי
,ןויד הזיא ,אירטו אלקש הזיא הפ שיש ,דחיב םימיכסמ דוע לכש ,הז םע םיכסמ
וא הנמא אלא ,קוח אל אוה קוחהש ,איה השגרהה זא - ונמצע םע םימייקמ ונחנאש
.וניניב המכסה
ןיא ,יתעידי בטימל .תיצוביקה העונתה ארקנש גשומ שי ,הצרנ אל וא הצרנ םא
רקיעב - תונומוק שי .לארשי תנידמבמ ץוח ,םלועב םוקמ םושב תיצוביק העונת
,היצקנופ איה תיצוביק העונת לבא - דנלטוקסב ,הילגנאב ,תפרצב ,דרפסב ,ב"הראב
הרושק ,המישמל הרושק ,תובשייתהל הרושק איה .תונויצה לש הירוטסיהה לש םג
הנש 52-ו ןושארה ץוביקה תמקהמ הנש 90-80 ונרבע .תולובגל הרושק ,הנגהל
,םיחוכיווה תא ריכמ ינא ?תיצוביק העונתל תועמשמ שי םכיבגל .הנידמה תמקהמ
,תאז לכבו םינפב אל וא םינפב ןכ ,ם"קתב זומתו א"הבקב ןווגמ םאה - ונמזב ויהש
םימייקמ םתאש םינוידה ךותב ,םויה .העונתהמ קלח ויהי םהש ,בושח הזש וניאר
העונת גשומה תא ביכרמ המ ,'וכו היווח לש אשונב םיישפוח םייח להנל ןוצרהו הפ
םתא ךיא ?םכיצוביק ךותב ערלו בוטל ועיפשי ילואש ,תומרונ תניחבמ םג תיצוביק
?הז תא םיספות

תיתרבח תפומ תריציכ תירוטסיהה תיצוביקה העונתה תא האור ינא :הקימענ
העונת םוש הריכמ אל ינא .תימעפ-דח העפות וזש ,תבשוח ינא .תישונאה תוברתב
הנכ תונווכתה הב התייהש ,םדא ינב לש הלודג דואמ הריצי וז .הירוטסיהב תאזכ
קNל התוא ךופהל אוה תילארשיה הרבחה לש ןוט-ןובה םויהש תורמל ,בוטל
ינא .(שדוח ידמ טעמכ "ץראה" ןותיע ךרועש ,היצזינומדה ךילהת ואר) הלש ףורגאה
יל שי .םויה תרבוע תיצוביקה העונתהש ,תוקרפתהה ךילהתל לודג באכב תסחייתמ
.ינוגראו יתעונת חוכ םגו יטילופ חוכ םג ול שיש ,ןוגראל לודג דובכו הבר הכרעה
ינימ לכב םג ומכ ,םיינוריעה םיצוביקב האור התייה תיצוביקה העונתהו יאוולה
הלאכ םיפסונ םילדומ תלילסל ץולח ליח וא חוכ והשזיא ,םישדח םייפותיש םילדומ
,ינוגרא ,ילכלכ ,יביצקת עויס ךרדה תליחתמ םהילע הריתעמ התייהו
.יטפשמו יביטרטסינימדא

הממח תווהל הכירצ תיצוביקה העונתה ,תרמאש המ דקמל רשפא םא ,תרמוא תאז
הדיקפת הז .םייפותיש תונויסינל

תווהל ,ילארשיה בחרמה ךותב תדדוב הדורפ תויהל הצור אל ינא .טלחהב :הקימענ
קסרתהל ,םרזה דגנ דבל תוחשל ךירצ דחא לכ הבש ,הדוזיפא וא דדוב ןויסינ דוע
תא ונומכ םילדומל הצקמה יתעונת ףוגמ קלח תויהל הצור ינא .דבל םמורתהלו דבל
לידבהל ,םויה לש העונתה .םיינוגראהו םייטפשמה ,םיילכלכה םיבאשמה ברמ
,תאז תמועל .רמגנ הזה רופיסה .אל המו ןוכנ המ עבוקש ,ןומגה רבכ הנניא ,םעפמ
דודיעל ,תונויערל ,הבישחל רצוי תיב ןיעמכ םויכ העונתה לש הדיקפת תא האור ינא
ינוגרא ףוגכ םג ןבומכו רבטצמה ןויסינה ףוסיאל ,םישדח םייפותיש םילדומ לש
שי הזכ ףוג תרזעבש ,הרובס ינא .וללה תונויערה םודיקל עייסל לוכיש ,ילכלכו
םג יאדוובו םינוש םיגוסמ תוצובק חימצהלו חומצל לודג רתוי הברה לאיצנטופ
.קוחרה חווטב ,עיפשהל רתוי לודג יוכיס

רסחש המ .םיגוס ינימ לכמ ,חוכו ןורקיע תרצויה תונגראתהב לודג ךרוצ שי :תישומ
ינא הפיא .תיצוביקה העונתה ארקנש ,הזה ןוגראה ןיבל וניניב ןילמוגה יסחי הז יל
וז ם"קתהש ,תבשוח ינא ?הזה רבדל ילש המורתה המ ,הזה ןוגראה יפלכ תיביטקא
וזיא לש הריצי תויחהל ךירצ ם"קתה תא תויחהל ליבשבש ,תבשוח ינא .הבאשמ אל
.ףתושמ הנכמ וא ןיינע ילעב םישנא ןיב גולאיד אוהש הזיא וא תחא הליהק איהש
תבשוח ינאו םיארנ םה דציכ ,ם"קתה תוריכזמ לש םישגפמה לכ תא םויה האור ינא
רתויה םישנאה ,ללכ ךרדב ,םה ולא ,םשל םיעיגמ ןכ רבכש םישנאהש ,ימצעל
יסיטרכ םירהל םוקמבש ,אל המל זא .םהלש םיצוביקב םיברועמ רתויה ,םיליעפ
וא םיפתושמ חיש-ילגעמב םישנאה ובשיי תולעומש תוטלחה ינימ לכ לע ריצ
היהת תופתושהש ,רמולכ ?ודמליו םהיניב וחחושי םיצוביק ינימ לכמ םירבחש
אלא ,לוזב רתוי ןגראתהל וא לוזב תונקל תלוכיהו םיבאשמה לש קר אל ,ףונמ ךרוצל
םג היהת תודגאתההש ךירצ .הזה ןויערה תא חתפלו דומלל תלוכיה תא םדקל ידכ
יכ ,בכרומ רתוי ןיינעה ,וניבגל תוחפל .ילכלכ ףונמכ קר שמשת אלו ןויערל ףונמ
םויה שי .דמולהו דבועה רעונה תעונת וז ןהמ תחאש ,תועונת יתשמ קלח ונחנא
תונומוק לש תורוצ ינימ לכב םייחה ,34 דע 24-מ םיליגב ,םירגוב 300-כ דבועה רעונב
איהש תודגאתה שיש ,רורב .ם"קתה לש סומסוק-ינימ ,םיריעצ םיצוביק ,תוינוריע
ונחנא לבא ,'וכו ילכלכ חוכ דואמ הברה הל שיש ,םיביצקת ןתמ ךרוצל ,ףונימ ךרוצל
םירבדמ ונחנא .הדימלה ,וניניב תופתושה ףונמל היהי וניניב שגפמהש ,םיסנמ
תירקמו ביבא-לתמ ה'רבחה ןיבל לבשאב הרגש ,יניב רשקה המ .וניניב דואמ הברה
הנכמה המ ?םישפחמ ונחנא המ ?היצקארטניאה יהמ .ןותנחמו דיברמ ,הנומש
ם"קתבש ומכ .תונוש תויואיצממ םיעיגמ םישנא ירהש ?ףתושמ אל המ ?ףתושמה
םג איה ילש הרמויה תוחפל .הנוש דואמ םהלש יפואהו םהלש םייחהש ,םיצוביק שי
תא בצעל םג אלא ,הזה ןוגראהמ קלח דוע תויהלו ףרטצהל קר אל ,והשמב עיפשהל
.םש הרוקש המ

םייח תויחל םיצורש םישנא לצא םייקתהל םיכירצש ,םירבד המכ םנשי :הקימענ
יכ ,םינשה ךלהמב ונקפהש ,םיחקלמ תאז תרזוג ינאו ,םירחא וא הלאכ ,םייפותיש
:הנממ דומלל היה ןתינש ,תירוטסיה הביטקפסרפ רבכ התייה ונל
ןכו תינויערהו תיתרבחה תוימיטניאל דואמ הבר תובישח שי .ידמ רתוי לודגל אל
לואשל ךירצ ןמזה לכש ,רתויב תיתוהמה הלאשה לע ףטוש גולאיד םייקל תלוכיל
רשפאל תנמ לע ?תאזה הקתפרהב ונחנא המל ?דחי םייח ונחנא המל :שדחמ התוא
אל הרקמב אל ונחנא .ידמ רתוי לודגל רוסא ימניד ןפואב שחרתהל הזה גולאידל
.םיוסמ לדוגמ רתוי בחרתהל םיצור
םייפותיש םילדומ הברה דעב ינא ."ונרפס תיבב" דחא לכ אל .תיביטקלס הטילק
.תומיוסמ תופוקתב ץוביקה השעש יפכ ,דחא לכ לש הטילק אל לבא ,םירחאו הלאכ
םירבחהמ תויגרנא דואמ הברה תשרודש ,דואמ תבכרומ המישמ איה תופתוש
בצמ ,ליג :ןוגכ ףרטצהל הצורש ימל םיינושאר םינוירטירק ןיא ונלצא .הב םייחה
ינש לש תלוכיה אוה ונלצא עבוקש המ .ירפכה ץוביקב ומכ ,דועו הלכשה ,יתחפשמ
המ ,רבד לש ופוסב .תיתרבחו תידדה הנבה ידיל עיגהל - טלקנהו טלוקה - םידדצה
איה תיתרבחה המקרה .יח התא ימ םע אלא ,ןויערה אל אוה ףותיש ייחב עבוקש
.אל וא תאזה היווחהמ קלח תויהל ךישמהל הצרת םאה תעבוקש
ןויער ביבס ודכלתיש בושח ,רחא וא הזכ ןפואב דחי תויחל םיצורש םישנא
לגעמ דועב תויחל ףואשל ךירצ םדא .יתנומא וז .תפתושמ תיתרבח המישמו ףתושמ
לש תימוימויה םויקה תייווחל רבעמ ,ומצעל רבעמ אוהש ,יתוברת לגעמ וא יתרבח
,תבשוח ינא ?םייביטקרטא םיכפוה ךיא איה הלאשה .'וכו םידלי לודיג ,הסנרפ
םירעפב קבאמ אוה םישנא לש בחר רוביצ דכלל לוכיש ,יזכרמה ןויערהש
,תתוועמ ךכ לכ הרבחב םייח ונחנא .ונלש הרבחב ,םיקימעמו םיכלוהה ,םייתרבחה
הקד תדעוצש ,תינמגודו תכחוגמ תרוכשמ לבקמ הרומ וא אפור ,ילאיצוס דבוע הבש
תוסנכהמ עברב קיזחמ ילוש זוחא הבש ;הרשע יפ תרכתשמ לולסמה לע יצחו
םישנא ,תבשוח ינא ,םביבסו ידוסי ךכ לכ תוויע םהב שיש ,םירבד ולא .הנידמה
.ףתושמ סיסב אוצמל םילוכי
וישכע ונרבע .םינגרוב תויהל ער אל ןכא - ידוא לש וירבד תובקעב הנורחא הרעהו
דוסה"ו "ינגרובה םסקה דוס" תא הוודחב הלגמ ינאו ונינבש ,םישדחה םיתבל
.םדוק יתרכזהש ,גוסהמ תיתרבח הלועפ םושל הריתסב דמוע אל ,יל ונימאה ,"הזה

.ירויצ גשומ םג אוה הקימענל םגו תישומל םג ףתושמש ,"הממח" גשומהש ,קפס ןיא
הלאש ישיל התע הנפא .הריווא רוציל לוכי ינא לבא ,עובקל לוכי אל ינא ,רמואש ףוג
אלו תינושאר דואמ הצובקב רבח ,הפ בשויש ימ לכ ןיבמ דיחיה ,התאש ינפמ ,הנטק
?תיצוביקה העונתהמ הייפיצ םכל שי .תדקוממ

ךרוצ איה העונתה

תוסחייתה איהש וזיא ונלצא שיש ,בשוח אל ללכב ינא .הזכ רבד ןיא ונלצא :ישי
חינמ ינאו - ימצע לע דיעהל לוכי ינא .דסומכ אל חטב ,תיצוביקה העונתל תיטרקנוק
תוסנתהב יל רסחה רבד ,העונתב לודג דואמ ךרוצ יל שיש - םירחא םישנא יבגל םגש
,םיניערג םע רשק ונל היה ,םירגובכ ,רעונה תעונתב ונייה רשאכ .ילש תיתצובקה
בורל יתועמשמ דואמ היה הזה רבדהו תורחא תועונתב םג ,תומוד תויוסנתה ווחש
ובש ,םוקמכ םגו תוליבקמ תויוסנתה ךותמ דומלל ןתינ ובש ,םוקמכ םג ,םישנאה
,יתוברתה ןיינעל סחייתמ ינא ,רבד לש ופוסב .םילודג םירבד תמאב רוציל רשפא
הצובקה ,הנטקה הצובקה :ייניעב בושח דואמ םג אוהו ןיינעמ דואמ יתואש
ןכלו דואמ הנטק איה - ייח תא תויחל הצור ינא הבש ,תרגסמה וזש - תימיטניאה
400 הנומה ,ליגר ץוביק ,ץוביקה םג .הבחר תיתוברת הריצי הכותב רוציל השק
קמוע תלעב ,הבחר תיתוברת הריצי איהש וזיא וב רוציל הסנמ התא רשאכ ,םירבח
,םיצוביק 250 שישכ ,העונת שישכ לבא .ןטק דואמ אוהש הלגת ,העפשהו יתועמשמ
.האיצוה העונתהש ,םיימוי םינותיע וליפא ויהש ,הדבוע .לוכה טעמכ תושעל רשפא
העונתה דיקפת ,ייניעב .הזכ לדוג רדסב םילעפמל תלגוסמ התייה איה ,תרמוא תאז
לע בשוח ינאשכ .תיתוברת הריצי םג ולש םייחב רוציל ףאושש ימ רובע יטירק אוה
םיידיתעה םידיקפתה תניחבמ םג לבא ,תירוטסיה הניחבמ םג ,תיצוביקה העונתה
םיצוביקל רשפאל הלש תלוכיה אוה רתויב יתועמשמה רבדה ייניעב זא ,הלש
וא דדוב ץוביקב םירוקש םירבד .העונתב קר תורקל לוכי הז .וזכ הריצי םירבחלו
.םייקלח דואמ םה ,תדדוב הצובק
תוסחייתה איהש וזיא עגרכ ונלצא שיש ,בשוח אל ללכב ינא .הזכ רבד ןיא ונלצא
לודג דואמ ךרוצ יל שיש ,ייבגל דיעהל לוכי ינא .תיצוביקה העונתל תיטרקנוק
יל היה םעפש ,ךכמ עמתשמ אל .ילש תיתצובקה תוסנתהב יל רסחה רבד ,העונתב
יכ ,רעונה תעונת ירגוב ונייהשכ םג ,רעונה תעונת יל התייהשכ ,תיקלח הרוצב ותוא
תועונתמ םיניערג םע רשקב ונייה לבא ,ונלצא םירגוב יניערג הברה ךכ לכ זא ויה אל
הזה ןיינעה .המוד תוסנתה איהש וזיא םעו ונלש ליגב ,רתוי וא תוחפ ,ויהש ,תורחא
ובש ,םוקמה םגו תוליבקמה תויוסנתהה ךותמ הדימלה לש שגפמה םג :בושח דואמ
.םירבד רוציל תמאב רשפא

דואמ .םיריעצ םישנא לש ,ךלש ץוביקה ךותב הצובק םייקמ התאש ,ירוא ,עדוי ינא
לש תיבה ביכרמ ןבומב אל ,העונת לע ורביד תישומ םגו הקימענ םגש ,ןיינעמ
הז תא גיצהל לוכי והשימש ינפמ ,םשמ אצתש חורה תויהל הלוכי המ אלא ,ןוגראה
ץוביקב םיריעצ םישנא לש הבישחה ךותב רוטקפ איה העונתה םאה .ןוגראכ קר םג
?םירינ
לכ לע ,העונת תויהל הכירצו הלוכיש המ .תירוטסיה איה הביסהו אל :ירוא
,הינומגה ךרדב אל םתוא גישהל רתוי ןוכנש ,רורב םג .ירמגל םירורב ,היתונורתי
קר .ןוכנו הפיו בוט לכהו ןאכ רכזוהש ,הממחה לדומל רתוי הבורק הרוצב אלא
וא - םילארשיה ,ונלש ןורכיזהש ,דימת םירמוא .תמאב היהש המ איה היעבה
ליבשב רצק קיפסמ אל אוה לבא .רצק ןורכיז אוה - ימ הנשמ אל ,ללכב םישנאה
"תלופמה תליחת"ו "ןבל ליפ" ומכ םיגשומל ףדרנ םש התייה העונתהש ,חוכשל
םוקמב ,םיצוביק הטמל וררגש ,תיתעונתה המרב תולודג תויועטל דקומ התוויהו
,יל עודיש המכ דע תוחפל .העונתב םיצוביקה תוטטומתה תא רוצעיש ,ףונמ תויהל
םיצוביקה תא וררג רשא ,תויועטב לודג קלח םיפתושמה םינוגראלו תועונתל היה
המרה ומכ ,תורחא תומרב םג רבד לש ופוסבו תילכלכה הניחבהמ הטמ יפלכ
םילגוסמה םישנא םנשי דוע ,ילש ץוביקה ךותב תוחפל ,םיצוביקה ךותב .תיתרבחה
קלח תויהל םיאג םהש ,דיגהל לבא .םהל בוטו ץוביק ירבח תויהל םיאג םהש ,רמול
וכישמיש ,םישנא שי יתביבסב .םישנא הברהל השק דואמ רבכ תיצוביקה העונתהמ
לש םיילילשה םירשקהה לכ לשב הסג הלימ לאכ העונתל סחייתהל ןמז הברה דוע
לשו םימייק אל םקלחב ןמזמ רבכש ,הצור אל התאש המ לכו םיבכרו לברוסמ ןונגנמ
.םייקתהל וקיספה םינש רשע ינפל רבכש ,תורחאו הלאכ ,תוקלחמ ינימ לכ

ראשנ ןכא יומידה

אצייו םייקה הנבמהמ תאצל וליחתי אלש דעו ןמז הברה ראשיי דוע יומידה :ירוא
- םהיניינע תא םדקמו המידק םיצוביקה תא חקולש ,ףוג םייק הנהש ,ישעמ רסמ
.יביטקרטא היהי אל אוה זא - יפותישה ןויערה תא םדקמ םג ,ילש הרקמבו

אל המו היהי המ ביתכיש ,הז אוה תיצוביק העונת לש יומידה םא ונל יובא :תישומ
יניעב ,םויה ץוביקה לש יומידה םגש ,ונלש תוסנתההמ דיגהל הלוכי ינא .היהי
,םינכומ אל םימרוג דואמ הברה ןכלו ילילש דואמ אוה ,הרבחב םימרוג דואמ הברה
דועו ,ונחנא .תולחנתה לש גוס ןיידע ונחנא ןכל .לארשיב שדח ץוביק םויה םוקיש
םילועה תונחמה םג אלא ,דמולהו דבועה רעונה ירגוב קר אל - םיריעצ תואמ הברה
ץוביק ונל וארקיש ,ךכ לע םינש עברא רבכ םיקבאנ - ררועתהל םיליחתמ צ"הושהו
,לארשי יעקרקמ להנימב ץוביק הלימל שיש ,יומידה ללגב .יתליהק בושיי אלו
ךפה ץוביק .ןויערהמ ושאייתהש ,תומוקמ ינימ לכבו תירוזאה הצעומב ,תונכוסב
,רוסא .םויה ןתינ אלו טעמכ ץוביק םיקהל םג ןכלו תימיטיגל ךכ לכ אל הלמל
,המיכסמ אל ינא ,ןכלו .ויהי אל וא ויהי םה םא עירכמש הז היהי םירבד לש יומידש
תומייקש היטרקורויבהו תויועטה לכ לע - תיצוביק העונת וז המ לש יומידה אקוודש
.הזכ ףוגל אל וא ףקות ןתייש המ הז - םש

יוצרהו יוצמה

,רמא אל אוה .יוצמל יוטיב ןתנ ירוא ,יתעדל .תרמאש המ םע ההדזמ דואמ ינא
עגרכ בצמל יוטיב ןתנ אוה .ךכ היהי הזש הצור אוהש
לכל אצומה תדוקנ איה ,תלאש התאש ,הכוראה הלאשה לש אצומה תדוקנ :ידוא
ןתינ ,"הדובעה תעונת" וא "תיצוביק העונת" ,"העונת" לש גשומה לכל .הזה ןוידה
.ירוטסיה ןפואב רשפאו טשפומ-ינויער גשומכ ,רמולכ ,ינוטלפא ןפואב סחייתהל
תא ליחתהל אלש ,לוכי אל ינא .וללה םידממה ינשב וילא סחייתהל ךירצ ,יתעדל
זומת לשו םינצינ לשו םירינ ץוביק לש היעבה לכ .הבחרה טבמה תדוקנמ םירבדה
תא חקינ .הלימה לש בחרה ןבומב ,תיטילופ היעב - תחא הלימב איה 'וכו לבשא לשו
םימרוגה לכ :יטילופה הדשהמ הלש רוכינב דקמתנו ,יללכ ןפואב ,תיצוביקה העונתה
תאצמנ םשו םייטילופ םימרוג הלא ,'וכו ןוכישה דרשמ ,להנימה ,תרכזה תאש
,ךכל גואדל םיכירצ ונחנאש הארנכ ,"תיפותיש היווח" היהת ונלש ידכ .הריזה
טסילטיפקה ,סורוס 'גרו'גש גשומ הז) תישפוח הרבח היהת הבחר רתויה הביבסהש
לש הנכסה המ :ומצע תא לאוש אוהשכ תונורחאה םינשה רשעב וב טקונ ,עודיה
הברהל ףתוש ימצע תא ספות ינא ,הבחר דואמ טבמ תדוקנמ .(תישפוחה הרבחה
רוציל וצרש םידוהי לש ;תונורחאה םינשה האמב ,ותמ רבכ םבורש ,םישנא דואמ
תא םישגהל תנמ לעש ,ורמא םה .ונצראב ישפוח םע תויהל ,תישפוח הביבס םמצעל
תעונת תא "ואיצמה" םה זא .הדובעה ךרע תועצמאב תאז תושעל יוצר ,רבדה
העונתה דעו תורדתסההמ ,םיילגר דואמ הברה ויה הדובעה תעונתל .הדובעה
דרפתהל ונלחתהשכ .לולכמ ךותמ קלח אוה לכה לבא .תיבשומה העונתהו תיצוביקה
:יל ורמאש ויה .םיססמתמ םירבדה זא - קרפתהל וא טרפתהל לש ןבומב -
".רנוילימ הזיאל הלש תונמאה תוריצי תא ורכמש בוט ,ןכלו הת ותש תורדתסהב"
ויהי תונמא תוריציש הצור ,טרקומד םדא-ןב רותב ,ינא !?םואתפ המ" :יתבשה
וז ".םינוילימ לעב דחא םח ידוהי ידיב רשאמ ,הת יתוש םינלטב ףלא לש םהידיב
םאה ךא .הצור ינא הככ ךא ,"רגפמ" םדא ינא ילוא .תושעל המ ,תיטרקומד השיפת
לכ תא קורזל ךירצ,היטרקורויב שיש ,ללגב לבא .אל ?היטרקורויב היהתש ,יחרכה
העונתה ןכל ?"תיפותישה היווח"ב קר רגתסהלו חפה לא בחרה יטילופה השעמה
שפחל הדצה לכתסמ ינא זא ,תודרשיהב הקוסע תיצוביקה העונתה םא .הבושח
,היצילאוק וא "םינפ" לש היצילאוק וא "רתימ" היהי הז םא ,בחר רתוי והשמ
גשומ .הז תא השענ ונחנא זא ."דוסי" תארקנש ,וישכע םיקהל םיסנמ ונחנאש
םע םיכסמ ינא .תונורתיה לכ תא האור ינא תיצוביקה העונתבו יטירק אוה העונתה
םילוכי ויה םהש המל דוגינב םילעופ תיצוביקה העונתב םישנאה בור םאש ,ירוא
החנה חינהל אלש ,לוכי אל ינא לבא .םיידי םירהל הז יל רתונש המ לכ ,תויהל
וא הזכ ירקמ ןפואב ראשיי זומת םא וליפא ,יוכיס םוש ןיאש ,יתניחבמ תיטירק
הז .תועמשמ םוש הזל ןיא םימוטאכ ראשינ םא .הפ בשויש ימ לכו ןווגמו רחא
ותוא רוקחי הנש םיעברא-םישולש דועבש ,ןיינעמ ארונ זוירוק אוהש הזיאל ךופהי
.ישילש םלוע לש הנידמ היהנ .הפ היהת אל רבכ תישפוח הרבח .ןוירוטסיה הזיא

שומימל ,שפוחל עיגהל תנמ לעש ,םיניבמ םתאש ,תאזה הצובקב שח ינא :ןיטרמ
לע רומשל תנמ לע .הליהק ךירצ ,הרובחה לע רומשל תנמ לע .הרובח ךירצ ,לאיצנטופ
רשפאמש ,ןצמחה םהש ,םייתרבח-םיילכלכ-םייטילופ םיאנת ךירצ ,הליהקה
ירחא .העונת היהת אל ,לכ םדוק םיביכרמה לכ תא קרפל םיליחתמש עגרב .םושנל
תקפסא םרובע םגו וראשיי םיקזח רתויה םיצוביקה .ומלעיי םיצוביקהמ קלח הז
םירחאה םימרוגב ךרוצ שי בשייתהל ידכ ,תאז לכבש ינפמ ,תיתייעב היהת ןצמחה
לכ וא תונכוסה וא להנמה הז םא ,יטנוולר םהל הארנש ,והשימל םיסחייתמ הלאו
.'וכו לארשי תנידמ לש דסומ
תיצוביקה העונתה .יוצרב קר דקמתהלו יוצמהמ ירמגל ררחתשהל םכמ שקבא
,תרמוא תאז .םינש האמ רבכ םהל ואלמש ,םיקיתו םירבח הב שיש ,בצמל העיגה
.םדא ייח לש יפרגומדה לולסמה לכ תא הרבע ,היצוביק לע ,תיצוביקה העונתה
,םייסאלק םיצוביק םה םא - תויפותישה תויוסנתהה םאה הלאשה תלאשנ
,םייכוניח םיצוביק ,םיינוריע םיצוביק ,םישדח םיצוביק ,םינתשמ םיצוביק
םא אלא ,דקפתל ךישמהל תולוכי ןניא - הזל ארקנ ךיא בושח אל ,תוינוריע תוליהק
לש תועטהש ורמאש ,םייניצר םישנא םנשי .ןהילא ףרטצהל וצרי םיפסונ םישנא ןכ
אישב היה ץוביקהשכ ,'48-ב .חילצה אוהש איה ,ולש תיתימאה תועטה ,ץוביקה
היווחה תא ךופהל הצר אוה - תובשייתהב םגו ןוחטיבב םג ,הקיטילופב םג - וחוכ
ילש הלאשה .רידא רגתא ומצע לע חקל אוה ךכבו תירוד-בר הליהקל תימעפ-דחה
ןפואב טטרשל תוסנל םכמ דחא לכמ שקבמ ינא .רידאה רגתאה לע הבוסנ םכילא
םישנא ואיביש םימרוגה םהש ,םויכ בשוי אוה ובש םוקמב ,בשוח אוה המ ישפוח
,הסנרפ וז םא .תורחא תויפותיש תורבח וא ולש ,תיפותיש הרבחב תוסנתהל םיפסונ
דקמתהל םכשקבא .יתרבח רדסה לש גוס הז םא ,תוברת וז םא ,הרבח וז םא
,תיביטקרטא הרבחהש עגרב יכ ,תיביטקרטאל הרבח םיכפוה תמאבש ,םירבדב
אל םה לבא ,הברה רבדל רשפא ,תיביטקרטא אל איה םאו הב תויחל ואובי םישנא
.ואובי

לש םילדומ דואמ הברה ללוכ ילש ןוזחה .הרמא הקימענש ,םירבדהמ ליחתא :ידוא
המ - ןוזחהש ,אוה יאנתה ,יתניחבמ .ףותיש ילב םייחש ,םישנא ללוכ ,ףותיש
םיאנת ומייקתי הבחרה תירוביצה המרבו תיטילופה המרבש - הרקיש הצור יתייהש
םיצוביק םג ,םיינוריע םיצוביק םג הב ויהיש ,ךכ ידכ דע תישפוח הרבח םירשפאמה
ישיש הארנכ ?תיביטקרטאל הרבח ךפוה המ .תורחאו ולאכ תונומוק םגו םיירפכ
,ללכב .יאנת אל הז יתניחבמ לבא .יביטקרטא אוה יתוברת-יתרבחה ןיינעהו קדוצ
רתוי רוכמי המ" ומכ ;קושה יגשומב היוור יתעדל ,ןיטרמ ,ךלש הלאשה
לכ ץוביקב יח ינא .תוילשא יל ןיא .יתוא ןיינעמ אל רתוי רוכמי המ ."הלוק-הקוק
;ןיטולחל ינויגה אל הזו השיא התוא םע הנש םירשע רבכ םייגוז םייח יח ינא ,הנשה
המ ,דיגהל לוכי אל ינא ןכל .םייקתמ הז תאז לכבו החפשמה אלו ץוביקה אל
הפוקה"מ קלח אל ןהש ,תוחפשמ המכ םויה שי זומתב .אל המו יביטקרטא
הז זא ,תאז ריבסהל ךירצ ינא םאו .יתליהקה םחתמה ךותב ןכ ןה ךא ,"תפתושמה
וא ,תיתרבח וא תיתוברת הריצי איהש וזיא וז .ישי לש םיגשומב קר
תא םייקל וכישמי םישנאה בור .טועימה תלחנ היהת דימת וזו תיתוברת-תיתרבח
המ .היעב הז םע האור אל ינאו יטסילאודיווידניא הזל וארקת ,יטרפ ןפואב םהייח
םלועו תישפוח הרבח ןיב ריצה לע הענה הביבס היהת הביבסהש ,הז יתוא דיחפמש
םירבדה לכ תא םירשפאמה םיאנת הב ומייקתיש ,תישפוח הרבח הצור ינא .ישילש
ויה ,ולאה 71% לבא .71% התייה תיצוביקה העונתה ,םיעבראה תונשב .םייפותישה
,ןופצה בכוכ ,זולה ,יאנתה ,רמא םיעבראה תונשמ לודגה גולויצוסה ,טוהסדנלש המ
.יבושייה השעמה ןנווכתמ םשל ,תילארשיה הרבחה תננווכתמ םשל רשא ,קפואה
תונשב םחוכמ שילש םהש ינפמ םישלח םניא תיצוביקה העונתה לש 21% ,םויה
ןופצה בכוכ אוה ,21%-מ תוחפ דוע אוהש ,ןוילעה ןויפלאהש ןוויכמ אלא ,םיעבראה
ךופהת תילארשיה הרבחהש ,ךכל קודב םשרמ ,השעמל הזו תילארשיה הרבחה לש
.ישילש םלוע תונידמ לש הרבח תויהל

ןיב הנש לכ .רורחשו ל"חנ ,תוריש תנש לש לולסמל םיניערג םיסנכנ הנש לכ :תישומ
20050 ןיב םידמוע הנש לכ ךרעב .הזה לולסמה תא םיליחתמ םיניערג 1310
ינא םאה :םינש המכ ינפל הב יתדמע ינאש ,הערכהה תמוצב ,אבצ יררחושמ ,ה'רבח
בלכו תוינוכמ יתש ,תינגרוב ריעז החפשמ ,הימדקא ,ודוה לש לולסמל וישכע תכלוה
והשימל םגש ,תבשוח ינא .תינטשפ דואמ הרוצב תאז הגיצמ ינא .רחא לולסמ לא וא
הארנ ץוביקה אבצהמ יתררחתשה ינאשכ .תינוכמ םגו בלכ תויהל לוכי ץוביקב
המו רחא םעו הז םע המו ?םידומיל םע המ" יתוא ולאש ילש םירוהה .יביטקרטא
,םישודנו םירכומ םירבד ,דועו דועו "25 תב רבכ תאו רבד םוש ךל ןיאו ?ףסכ םע
םגש החינמ ינאו ,ישיא ןפואב דיגהל הלוכי ינא .הביבסהמ ןמזה לכ םיעמוש ונחנאש
הרובחה ,הזה רבדה ,ךרדבש תואמה דועו יביבסמש 300-ה ,יתאש םירבח 40 דועל
הברה ,םייביטקרטא רתוי שוריפב ולאה םייחה .יביטקרטא רתוי הארנ ,תיפותישה
תושוחתה תניחבמ ,תועמשמה תניחבמ רובצל הלוכי ינאש ,שוכר וא ןוה לכמ רתוי
המ הז .ישיא ןפואב יביטקרטא הארנ הז ילו .םייחהמ ונלש תואלמה ,רמולכ ;ונלש
ינא .יאבצה קרפה עצמאב אצמנש ,ןיערג הכירדמ ינא .ילש םיכינחל העיצמ ינאש
םהלש רורחשה תעב תאזה תמוצל םתוא חקא .יילע םילכתסמ םהו םתוא הוולמ
דואמ הברה ,היצקרטא הברה הזב שיש ,תבשוח ינא .וטילחי םה המ הארנו
םירבדה לכמ תיתועמשמ רתוי הברה ,רבד לש ופוסב איהש ,תועמשמ
.ץוחב הרבחב םויה םיבשחנש ,"םייתועמשמ"ה

:תאזה תוסנתהל םישנא איבהל לוכי המ ,תירוקמה הלאשל סחייתמ ינא :ישי
אל ,רמולכ .תישפוח הרוצב והשמ רוציל הסנמה םישנא לש הרובחמ קלח תויהל
םיאנתה ךותב ,ןתינש המכ דע הלש שפוחה תא ביחרהל הסנמ וא טלחומ והשמ
,תיחכונה תואיצמה ךותב ,הלש שפוחה תא ביחרהל הסנמש הרובח .םייחכונה
םינוש םירבדש הממ רתוי הברה התוא אלממ ,רבד לש ופוסבש ,והשמ השוע
םירושקה םויה םייתרבחה םיכרעל דובכה לכ םע .הרבחב םישנא םויה םיאלממ
המכ זא ,להנמ התא םאו - םירחא םישנא לע הטילשל ,םזיריירקלו ןוה תריבצל
תמאב םהש ,םירבדמ אלמתהל הסנמש הרובח .דדמה אל הז - ךתחתמ שי םישנא
םייח ,רבד לש ופוסב ,היח ,םיינוציח םירבד אלו ,תינוביר ,םהלש תישיא הריצי
קלח ינזואב תיארונ תואשנתהכ עמשיי הזש ,תויהל לוכי .םיאלמ רתוי הברה
םישנאה רשאמ הזה ןויסינהמ רתוי אלמתמ ינאש ,בשוח תמאב ינא לבא ,םישנאהמ
.לודג ןוה םירבוצ וא לוהינ לש תוריירק םישועה

םג אוה ךלש ץוביקה ךשמהש ,עדוי התא הצור אל וא הצור התאש המל רבעמ ,ירוא
?בשוח התא המ .אל וא ואוביש ,םיפסונ םישנא לש היצקנופ
וטלקנ םהש דבעידב חמשא ינאש ,םישנא טולקל ידכ ,םירינ ומכ ץוביקב :ירוא
המ לע ןיא הז ינפל יכ .תילכלכ דורשל הז יסיסב יאנתש ,דיגהל ,לכ םדוק ,ךירצ
הזיא םישנא םע םייקל ידכ .ןוידל הלוע התייה אל ללכב תאזה הדוקנה םעפ .רבדל
רוסאו םוקמב תויהל םיכירצ ,לכ םדוק ,םירבד ינימ לכ םתא תושעלו גולאיד אוהש
.ץוחב איה םדא חוכ תדותע עגרכש ,רורב יד םירינ ומכ ץוביקב תוחפל .הזמ םלעתהל
חתפתהל ךרטצנ ,יפרגומדה רוחה תלדגה איהש ,תמייקה המגמה תא תונשל ידכ
םישנאה .תיביטקלס הטילק דעב ינא םג יכ ,םישנאה תא ןיימל ידכ וליפא הצוחה
,יחרכה יאנת הז .עיגה אל דועש ,והשימ ןיימל רשפא יא .עיגהל ,לכ םדוק ,םיכירצ
ךכ ידכ דע חרכהב אל ,ילכלכ גושגש לש בצמל םג עיגהל םיבייח .קיפסמ אל אוה לבא
היהיש ,הרהנמה הצקב קזח דואמ רוא תויהל בייח לבא ,ףסכ לש םירה לע בשנש
תומדקתהו הסנרפ תורוקמ תריצי ,תילכלכ תוחתפתה אוה ןוויכהש ,רורב דואמ
,ץוביק והז .ךכ לע רבדל יל לק ןכלו םירינב הלאכ רוא תודוקנ המכ האור ינא .המרב
םירבד דוע שיו הלודג םיבשחמ תרבח לש הדבעמ וב הבשייתה תונורחאה םינשבש
םישנא אלו תונוכנה תוביסהמ םישנא ךושמל םילוכיש ,םירבד הלא .הזה גוסהמ
,םיבוט םיינגרוב םייח להנל בוט יוכיס םהל שיו ףסכ הברה שי יכ ,ואוביש ,םתס
תמרב אל םייח תוכיא ,ההובג תישונא תוכיא :תוניחבה ראש לכמ םג אלא
הנבמה לש םיפסומה םיכרעה לכ לש אלא ,'ג ביבא תמר ינוכישל םיטקפסורפה
,בשוח ינא לבא ,םירינב יתלדגו יתדלונש םושמ דחושמ תצק ינא ילוא .יתרבחה
תונבל רשפאש בשוח אל ינא ,רמולכ .הביצי אל איה ,תיתייעב איה רתי-תוימיטניאש
תוביציה הרסחו תוריהמב הזכ םוקמב םינתשמ םירבד יכ ,ןטנטק ץוביק לע
הרבחב .תוימיטניאה תמלענ לדג ץוביקה רשאכש ,רורב ,ינש דצמ .תיתרבחה
לש םומינימ אוהש הזיאשכ לבא ,המ עדוי ימ תוימיטניא םייקל רשפא יא תירוד-בר
ךיא"ו "ןאל ונינפ" :לע גולאיד םוש היהי אל רבכש ,רורב ןכ םג זא ,םלענ תוימיטניא
ץוביק לש לדוג אוהש הזיאל עיגהל ןוכנ ."וניניב ףותישה תמר תא םיאור ונחנא
םג הזכ ץוביקל עיגהל חילצנ םא .תיביטקלס רתוי הטילק וב תמייקתמש ,ינוניב
ועיגי םישנא .רתוי ןוכנ היהי ,םינש לש ךורא יד חווטב ,ולש תוחתפתהה ךשמה
תצק םג ויהי םהלש תופיאשהש .תונוכנה תוביסה :ןהל ארוק ינאש ,תוביסהמ
םהש ,יפותיש יתרבח הנבמ תבוטלו תועצמאב ,ךותב תוחתפתה לש םג לבא ,תונגרוב
.תישיאה םתוחתפתהל ,תלעות ונממ םיקיפמ םג םהו ול םימרות םג

היגולואידיאה ןיב ןמזה לכ קודה דואמ רשק תויהל ךירצש ,בשוח ינא :ישי
ךותמ םג האב הנומא ילש תוסנתהב ,לשמל .םייתרבחה םייחהו תיתרבחה
םייפיצפסה םישנאה םע תויהל הצור טושפ ינאש ,ךכ ךותמ רתוי לבא ,היגולואידיא
,ץוביק וא היגולואידיאה םע קר ראשא ינא דחא םוי םא .ילש הצובקבש , הלאה
וילא ךושמל לכוי אל אוה ,ןונקת םע קר ,עורג רתוי וא היגולואידיא םע קר ראשייש
.וילא ופרטציש ,םישנא ךושמל ךירצ אלו

:ןאכ ןוידהמ חקול ינא םייזכרמ םירבד השולש :ןיטרמ
;"ותוהמ לע םינויד ףרה אלל םייקמ םדאה קר" :לודג ףוסוליפ רמאש יפכ - ןושארה
ינא .ותליהק םע םדא ,ומצע םע םדא ,דימתמ ימינפ ךרוצ אוה תועמשמ שופיח
.ךרדה ךרואל ונתוא תוולל ךישמי "םיכלוה ונחנא/ינא ןאל" חישהש ,דואמ הווקמ
רמא םעפ .תוירבה תא ובהאי הליחתש ,שורד םיפתושמ םייחב ורחבי םדא ינבש ידכ
,דורשל ונלוכי ,ףסכ שי ונל" :יטמלבורפ ךא ,רישעו קיתו ץוביקמ עודי ץוביק רבח יל
,הלאשה תררועתמ "?רזוע הז המ זא ,ינשה תא דחא םיבהוא אל םישנאש קר
?ינשה תא דחא קונחל ילב האירב תוימיטניא םירצוי ךיא ןוידב הגצוהש
הקימענ םדוק וריכזהש יפכ ,ינוע יאנתב יחה ץוביקל ופרטצי אל םישנא - ינשה
ןורקיע יפל ,רשועה תא םיקלחמ ךיא - הלאשה .םיבוט םיאנתב תויחל בושח .ידואו
?יתורחת וא ינויווש
שדיח יצוביק .תיתוברתה היווחה ןיינע ,ושיגדהל ינוצרבו ןאכ הלעש ישילשה רבדה
הז .הנוכנו הנובנ הרוצב ךכל גאודש ,תוברתה זכר תועצמאב תבשה תלבק גהנמ תא
יתוברתה קיפאה .תיתרבחה תוירדילוסה ,תימוקמה תרוסמה תא שיגדמש ,עוריא
תוברת .הליהק לש רתויב ינויח ןייפאמ םה - השעמכ תיתוברתה הריציהו אשונכ
.דימתמ ןפואב התוא רוציל ךירצ ,המצעמ תרצונ הניא2001 ילוי - 34 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ