לארשיב ינוריע-ץוחה בחרמה לש הייארב ץוביקה

אנהכ ידרפ

חיטביו ילטוט רויע ענמיש ,ץוחנה ךלהמה תא ליבוהל הכירצ תיצוביקה העונתה
"םינג תנידמ"כ לארשי לש הדיתע תא

לעו יתרבחהו ילכלכה ובצמ תודוא בתכנ הברה .השק ימויק רבשמ רבוע ץוביקה
.תימלועהו תינידמה - השדחה תואיצמל ומיאתהל ךרוצה
ךרעמ ךותב בושייכ ,יזיפה ובחרמב ץוביקה :רכזנ אלו טעמכ םיוסמ טביה ,םלוא
ץוביקה לש ילכירדא-יזיפה הנבמה .םירעו תורייע ,םירפכ :םינושו םימוד םיבושיי
,רוצייו הליהק ןיב בוליש ,םיינויווש ,םייפותיש םייח חרוא לש האצות ,ידוחיי אוה
.תויאלקח תועקרק לע תתשומה

םג תוסחייתה בייחמ הזכש רותבו יתובשייתה םקרמב ידוחיי ביכרמ הווהמ ץוביקה
יפכ ,הז ןוחבא .וקדבנ םרטש ,תופולח לש ןוחבא תרשפאמ רשא ,תיבחרמ הייארב
םלוא ;תושק תוימינפ תוריתסמ תוחפ אל ,תובר תומליד הלעמ ,ךשמהב גצויש
לש תוידוחייב תונומטש ,תויתמישמו תויטנוולר תאיצמו תופולח תרכה םג רשפאמ
.ילארשיה ינוריע-ץוחה בחרמה

עקר

,ר"מק 20,500-כ החטשש ,הנטק הנידמ איה "קוריה וקה" תולובג ךותבש לארשי
הנופצ תררוגתמ ,שפנ ןוילימ השש ,הנידמה תייסולכוא תיברמ .בגנה התיצחמכ
.ר"מקל שפנ 600-כ לש תופיפצבו ר"מק 10,000-כ לש חטש לע ,רמולכ ,עבש ראבל
םיבשות ןוילימ 8-כ הנמת 2020 תנשב לארשי תייסולכוא תונוש תויזחת יפ לע
400 לעמ :םלועב הפופצה הנידמל לארשי תנידמ ךופהת דבלב םירושע ינש ךותבו
(1).תסלכואמה תינופצה תיצחמב ר"מקל שפנ 700-כו ץראה לכ ינפ לע ר"מקל שפנ

,ביבא לת :םיינילופורטמ םידקומ העבראב ררוגתת הנידמה תייסולכוא תיברמ
רבכ - םהיניב ןטקה יסחיה קחרמה ללגב - הלא העברא .עבש ראבו הפיח ,םילשורי
הדש ירעב ררוגתת הייסולכואה תרתי .דחא ירוורפ-ינוריע םקרמל םירבחתמ
םיבושייה תא סלכאי ןטק זוחא קר .םייברע םירפכ רקיעב ,םילודג םירפכבו
.יתליהק בושייו ץוביק ,בשומ :םיינוריע-ץוחה ,םיירפכה

אצמנ וניאש - רתיה לכ .יונב ירוורפ-ינוריע םקרמכ ןילופורטמה רדגוי םיאבה םיפדב
רבטצמה ןויסינה לכ יפ לע .ינוריע-ץוח בחרמכ רדגוי - הז םקרמ ךותב קהבומ ןפואב
בחרמה ןמ םיפסונ םיחתנ שובכלו שולפל תעה לכ ףאוש ינוריעה בחרמה
.דבלב תוירוטוטטס תונקת ןה ינוריע-ץוחה בחרמה לע ןגמש המ .ינוריע-ץוחה
ומויק ךשמה לע ישממה םויאה תא הווהמ ןתוא רפהל וא תונשל תנמתסמה הייטנה
א"מתב תורדגומה תוינונכתה תועיבקה .יתועמשמ לולכמכ ינוריע-ץוחה בחרמה לש
תדוקנמ קר םלוא ,תיבחרמ-ןיבה תירוטוטטסה הדרפהה תא תוקזחמ םנמוא (2)35
.תקהבומ תינילופורטמ הייאר

:תויורשפא יתש יפ לע ינוריע-ץוחה בחרמל סחייתהל הלוכי ןונכת לש היגטרטסא
.הנידמה תא ןייפאמה ינוריעה בחרמה תא םיתרשמה םיחותפ םיחטשכ
לארשי) ילטוט רויע עונמל ודיקפתש ,ימונוטואו ידוחיי יבחרמ לולכמכ
.(סילופולגמכ
.היינשה תורשפאה קדבית ןלהל םירבדב

תובשייתה יבלש

.תינוריעה תובשייתהל ליבקמב המקוה תיאלקחה תובשייתהה :הנידמה םוק ינפל
ץראה תיינב - הדיחא םתמישמש ,םייצולח םייתובשייתה םילעפמכ ומק ןהיתש
.הנידמה תמקה תארקל ןוחטיבו םויק יאנת תריציו

ץוביקכ וא בשומכ - םייפותיש תונורקע יפ לע רקיעב החתפתה תירפכה תובשייתהה
םירבחמה ;ינויווש ,ינרדומ םייפואש ,םייקרטוא טעמכ ,םיימונוטוא םיבושייב -
,תואירב ,החוור ,ךוניח :ללוכה יאמצע יטרקומד להנמו הליהק ,(עקרק) רוציי
.ןוחטיבו תוברת

,לשמל) םייביטרפואוקכ הקלחב ,תינוריעה תובשייתהה םג החתפתה ,ליבקמב
.(תוירקבו הפיחב ,ביבא-לתב םילעופה תונוכש

יצרא בחרמ לש תיתשתה תא ורצי ,תינוריעהו תירפכה ,תובשייתהה תורוצ יתש
.יברעמה יטסילטיפקה ןילופורטמל הפולח ןיעמ ,ינוריע אל ,"רחא"
ויה ןיידעש ,םיבחרמה ינשב דוקימ ליחתה ,50-ה תונש תליחתב ,הנידמה תמקה םע
וכרדב דחא לכו שבגתמה ינוריעה בחרמהו ,ינוריע-ץוחה ,ירפכה בחרמה :םיליבקמ
תרבגה ,היילע תטילק ,תובשייתה ,ןוחטיב :םישדחה םירגתאל ומצע תא םיאתה
.ימצע להנימ שוביגו רוצייה

חותיפ ירע תמקה ידי-לע ןהו הבחרה ידי-לע ןה הטילקה יכרוצ בקע הלדג ריעה
הרואכל ,חותיפ ירוזאב ומקוהש ,םיבשומל םג וחלשנ םישדח םילוע םלוא ,תושדח
יבחר לכב םישדח םיצוביקו םיבשומ תמקה .תולובגה לע הרימשו הטילק יכרוצל
:השדח תילפיצינומ תירוזא תואיצמ הרצי - הברעבו בגנב ,לילגב - ץראה
.יבחרמ ןוטלשכ תוירוזאה תוצעומה
.החוורו ךוניח ,הלבוהו רוציי יתוריש לשו םיירוזא םילעפמ לש ץאומ חותיפ

:םיבחרמה ינש ובצעתנ ןמזה תצורמב
.תופיפצב יונב ינייוולהו ירוורפה ,ינוריעה םקרמה :ינוריעה בחרמה
:ללכש תינברוא הפולחכ :ינוריע-ץוחה בחרמה
.יברעה רפכהו יתובשייתהה םקרמה תא .1
.םיינוריע אל - םייפותישו םייתליהק םיבושיי .2

:םיידוחיי םינויפא םנשי ילארשיה ינוריע-ץוחה בחרמל
תואצמנ (92%) תועקרקה לכ טעמכ ,תוצראה בור ומכ אלש ,לארשי תנידמב *
.(י"ממ) לארשי יעקרקמ להנימ י"ע תולהונמו ל"קקה וא/ו הנידמה תולעבב
םיבושייל הריכחב ורבעוהש ,"םייאלקח םיחטש"כ םירדגומ םיחטשה תיברמ *
םיבושייב רבודמ ץוביקה לש הרקמב תוחפל .םיבשומו םיצוביק :םייפותיש
בושיי הנבמב ימונוטוא להנמו תינרדומ הליהק ,עקרק ,רוציי םיבלשמה
.ינברוא-ינימ
תוקפסמה תוירוזאה תוצעומה ידיב אוה ינוריע-ץוחה בחרמב ימוקמה ןוטלשה *
םיבושיי ,םיבשומ ,םיצוביק :ןמוחתבש םיבושייה יגוס לכל םיילפיצינומ םיתוריש
דיקפתה תא תואלממ תוירוזאה תוצעומה ,ולאכש רותב .םייברע םירפכו םייתליהק
.תינוריעה היפרומאה ןמ ותוא לידבמה ,ינוריע-ץוחה בחרמה לש יתליהקהו ינוגראה
יחטש ךות לא ןילופורטמה תליחז ינפב םוסחמה תא תווהל תורומא םג ןה
.םיחותפה םיחטשהו עבטה ,תואלקחה
יושעו ימצע להנמו הרבח ,רוציי תבלשמה תיפותיש הליהק לש םגד הווהמ ץוביקה *
,תוברתב ,ךוניחה תוכרעמב ירוזאה יתליהקה יפואה תריציב עירכמ דיקפת ול תויהל
.ב"ויכו הליהקה יתורישב

הנתשמה ץוביקה

ךותב םייחה תוחרואב םג םייוניש םיללוחתמ יביסמה רויעה ךילהתל ליבקמב
,םיכרדב םיבר םיצוביק םירחוב ילכלכה רבשמה ןמ ץלחיהל ןויסינב .ץוביקה
ימוחתב תכל תוקיחרמ תוטרפה ,תיפותישה הנמאה לוליד איה לעופב ןתועמשמש
- העונתה .הדובעב המורת רובע תיפסכ הרומת תלבק לש תונוש תוטיש ןכו הכירצה
םילכה ןדבואו השלחה לש ביאכמ ךילהת איה ףא הרבע - םיצוביקה לש גגה ןוגרא
וז הדבוע .הקוצמב םייורשה םיצוביקל עייסל רבעב הלכי םתועצמאבש ,םייסנניפה
,םויכ .רבעב העונתה התנהנ הנממש ,תויתוכמסה לש רכינ רוערעל ,טעמב אל ,המרת
המצועהו ןוצרה ,חוכה תא הל ןיאו םיצוביקל הארשה דקומ רתוי הווהמ איה ןיא
(3).םייחה תוחרואב יוניש יבגל םיצוביקב תולבקתמה תוטלחהב ברעתהל

לכ יכ ,השוחתה םיצוביקה ברקב הקזחתהו הרבג ךכ יתעונתה סותאה שלחנש לככ
תוצעומה ידי לע ,וקלחב ,אלמתה םוקאווה .ומצע תוכזב םויכ דומעל בייח ץוביק
החוורו תוברת ,ךוניח יתוריש תקפסאב ןתוברועמ תא ולידגה רשא ,תוירוזאה
,םיבר םיצוביק לש תושלחיהה יכילהת תא רוצעל ידכ ןיא ךכב םג ךא .תילפיצינומ
אטבתמה השק יפרגומד רבשמ ינפב םג םיבצינ םיילכלכה םיישקל ףסונב רשא
,םה םיצוביקב יונישה יכילהת .תובר תוחפשמו םינב תביזעבו תישונא החימצ-יאב
.השדחה תימינפהו תיתביבסה תואיצמל ץוביקה תא םיאתהל ןויסינ ,ךכ םא
תואיצמל םאתומה "שדח ץוביק" לש םגד תריצי ןוויכב ועיפשי םה ,בוטה הרקמב
ץוביקמ רבעמה תא ושיחי םה ,בוט תוחפה הרקמב ;תיפותיש הדוגאכ השדחה
.("טרפומ") יפותיש אל יתליהק בושייל

בושייל םבושיי תא ךופהל םיצוביקב םיבר םירבח בלב תננקמה הפיאשה ףא לע
,יפותישה םייחה חרוא תא רמשל םיצורה םירחא םירבח טעמ אל שי יתליהק
הזה ימינפה קבאמה ךותב .הנתשמה תואיצמל תרקובמ המאתה ידכ ךות ,יצוביקה
,תיבחרמה תואיצמה לש ילרגטניא קלח אוה ץוביקה יכ ,חוכשל רוסא
ייחל תיתימא הפולח הווהמ ןיידע אוה הזכש רותבו לארשי תנידמבש ,תינוריע-ץוחה
.תינילופורטמה ריעה

:הקוצמב יורשה ץוביקה ינפב תודמוע ןיידעו ודמע תומליד שולש
.תיגולואידיאה תיפותישה תנוכתמב םייקתהל תילכלכה תלוכיה *
םירבח תטילק ידי-לע וכשמה תחטבהו תיפותישה הדוגאה לש יפרגומד לודיג *
.םישדח
לומ יצוביקה ןויערה לש ומויק ךשמהל תויתמישמהו תויטנוולרה תרדגה *
.תימלועהו תינידמה ,תירוזאה תואיצמה
עוצקמכ ,ילכלכ ףנעכ :לארשיב תואלקחה לש הדיתעב עירכמ ןפואב תורושק ןתשולש
ודיקפתלו הנידמה תועקרק לע ותוכזל ,ץוביקה לש תויטנוולרל סיסבכו יוצרו דבוכמ
.הנידמה יחרזא לכ תבוטל תאזו ידיתעה ודועייב

דחא לכ ,םיירשפאכ תעכ םיארנ םישיחרת השולש - יצוביקה ןויערה לש ודיתע יבגל
:הנוש תוידוחיי תמרב
הרדגה סיסב לע היצקורטסנוק-הר :יפותיש ץוביק - ההובג תיבחרמ תוידוחיי *
ינוריעה הזל יפולח םייח חרואכ תויטנבלרהו תויתמישמה ,תופתושה לש תשדוחמ
.יצראהו ירוזאה בחרמב ויתועקרק לע ץוביקה לש ומוקמ יבגלו
ןיבו תטרפומה הליהקה ןיב הדרפה :יתליהק ץוביק - הנתומ תיבחרמ תוידוחיי *
השעמל איה הליהקה .רוידו החוור ,ךוניחב תופתוש לע הרימש ךות ,ינרציה קשמה
לע תוכז ול הנקמה תיאלקח-תיפותיש הדוגאכ רדגומה "יתליהק בושיי םורט"
.תיבחרמ תוידוחיי אללו רבד לכל רוורפ והז .ויתועקרק
לש היצקורטסנוק-הד :יתליהק בושיי - תיבחרמ תוידוחיי אללו רבד לכל רוורפ *
,תטרפומה הליהקה ןיבו תיאלקחה עקרקהו רוצייה ןיב הדרפה ידי לע תופתושה
.םיבשותה ש"ע הדוגאה יסכנ םושירו םישרגמל היצלצרפ

ינוריע-ץוחה בחרמה לע תורחתה

תשפחמה תינוריעה הייסולכואל דימתמ הכישמ דקומ הווהמ ינוריע-ץוחה בחרמה
יכילהתב םיעלבנ "םייתרוסמה" םירוורפהש דועב .עבטה קיחב םייח תוכיא
,וז הניחבמ .תירפכ הביבסב םירוגמל שוקיבה רבוגו ךלוה ריעה תוטשפתה
.םישדחה םירוורפה םה םייתליהקה םיבושייה

ןתינ ,לעופב .םייפותיש םיבושיי תויהל רבכמ הז ולדח םידבועה יבשומ תיברמ
.דבלב םייקלח םייאלקח רוציי יעצמא םיללוכה םייתליהק םיבושייכ םרידגהל
בחרמה םילצופמ םיינוריע םימקרמל םיכפהנה םייברעה םירפכהו תורייעה דבלמ
:םיבושיי יגוס ינש ידי-לע םויכ סלכואמ ינוריע-ץוחה
.בשומהו ץוביקה - יאלקחה בושייה *
.יתליהקה בושייה *
הרצונ ינושה םצעמ .הזמ הז תילכתב ןבומכ םינוש הלאה םיבושייה יגוס ינש
לכוי ץוביקהש ידכ .םישדח םיבשות טולקל תלוכיב רקיעב ,תורחת םהיניב
תיפותיש-תיתליהקה ותוהז תא רידגהלו שדחל וילע בחרמב ומוקמ לע דדומתהל
וילע ,ךדיאמ וא םהל בושח יפותישה םייחה חרואש ,הלא תא ךושמתש ,תוידוחייכ
לכ םע םייתליהקה םיבושייה ךרעמל ףרטצהלו תיצוביקה תוידוחייה תא שוטנל
תויתליהקהו תויאלקחה תועקרקה דמעמב יוניש - הזכ רבעמב תונומטה תוכלשהה
."ץוביק" גתל תוכזה לוטיבו

השיגב דחוימב יוטיבל אב יתליהקה ץוביקה ןיבו יפותישה ץוביקה ןיב לדבהה
וליפא ,תדרפנ תיתליהק הדיחי הווהמ "הנוכש"ה ,ץוביק יבגל ."תונוכש"ה אשונל
בושייכ רבכ דקפתמה ,טרפומ ץוביק רובע ;ילפיצינומה םקרמב תבלושמ יכ םא ,הרז
.ומצע בושייה לש תיעבט הבחרה "הנוכש"ה הווהמ ,יתליהק םורט

,תומלידה שולש םע ודבל דדומתהל ץוביק לכ הצליא תויצוביקה תועונתה תושלחיה
יבגל יניצר ןויד םייקתה אל יוניש יכילהת ועינהש ,םיצוביקה בורב .ליעל וניוצש
תארקל תדעוצה הנידמה בוציעב ביכרמכ ,בחרמב ותובישחו ודוחיי ,ץוביקה תוהמ
וליאכ ,ירוזאהו ינידמה ןונכתהמ ןיטולחל תועונתה ומלעתה ,ליבקמב .ללוכ רויע
.ןהל עגונ אל רבדה

לכ לש םלרוגל תויארחאכ יזכרמה ןדיקפת תא תואור תוירוזאה תוצעומה וליאו
תחת .םהל םיידוחייה םינייפאמב הנחבה אלל ,ןטופיש םוחתב םיאצמנה םיבושייה
רקיעב - םיבושייה תא תוירוזאה תוצעומה תודדועמ "םיבושיי תבחרה" תרתוכה
לודיג) תויתליהק תונוכש תיינב ידי-לע הבחרה יכילהתל סנכיהל - םיצוביקה תא
ןונכת יכילהת תומזוי תוירוזאה תוצעומה .ףידעה ןורתפה והז ןתניחבמ .(וטורב
- יצראה ןונכתב תובלושמה תוירוטוטטס ראתמו בא תוינכות תנכה ללוכ ,םייבחרמ
דמעמב לדבה אלל ןדי לע וקפוסיש ,םייבחרמ םיתוריש תוכרעמ תיינבו 35 א"מת
םרוגל תיצוביקה תידוחייה תוהזה הכפה ךכו .הצעומה יבושיי םלוכ :ילרוטקסה
תגציימ הניא תירוזאה הצעומה .שדחה ירוזאה ךרעמב תובלתשהל עירפמו רתוימ
.בושייכ אלא ,ץוביקכ ץוביקה תא
רדעיהבו תויצוביקה תועונתה ידי לע גצוימ אוהש יפכ ,ינויערה ויוטיבב - ץוביקה
,תימואלה תינכותה תנכה לע עיפשמ וניאו דוע יטנוולר וניא - ללוכ ןונכת לש ןונגנמ
.הבורקה תיבחרמה ותביבסב אל וליפא

תירוזא תונגראתה

םע דחי ,זאד "ןונכתל הקלחמה" לש חותיפלו רקחמל רודמה ןיכה 80-ה תונשב
הנכוה תינכותה (4)."2000-ה תונשב תובשייתהל תינכות" ,םיפסונ םייתעונת םימרוג
הלעוה םיאשונה רתי ןיב .םייח תעבגב ם"קתה לש הנושארה הדיעווה סוניכ תארקל
המכ ונבנו יתובשייתה חותיפל לדומכ תירוזאה תונגראתהה אשונ הנושארל זא
דחי רשא ,ףתושמ דיגאתל רוציי יפנע רפסמ ףוריצ ובש ,לדומ היה םהיניב .םילדומ
לש "קשמה" תא הווהי ב"ויכו הקוזחת ,הכירצ ,םיתוריש ,להנימ תודסומ זוכיר םע
ןויערה .ירוזאה םקרמה ךותב "ץובקימ" רוצייו תונכש תויצוביק תוליהק רפסמ
,ימיטניאה ןטוקה לע הרימש ךות ,ילכלכ-יקשמה לדוגה ןורתיב תוכזל היה יזכרמה
(תירוזא הליהק) הליהקכ רוזא לש ןויערה הנושארל עיפוה ןאכ .יתרבח-יתליהק
.תוכומסה תורייעה תא םגו תובשייתהה תורוצ לכ תא תללוכה

רוציל ידכ ,הברעב יתובשייתהה ץמאמה תיברמ תא זכרל עצוה הגצוהש תינכותב
,ינוריע סולכא דקומכו םיבשומ ,םיצבוקמ םקלח - םיצוביקמ בכרומ ידוחיי בחרמ
ירחסמ-ימדקא-יתיישעת-יאלקח ךרעמ ךותב םלוכ ,תבלושמ תיפותיש הרייע
."תימונוטוא תירוזא הליהק" - ולוכ לולכמהו

דקפש ,רבשמה לצב ובזענו וחכשנ םתיברמ .קרפה לע זא ולע תועצהו תונויער הברה
ךרוצה הלוע בוש ,תוקסרתההו לוציפה חכונל ,םויה לש תואיצמב .הלוכ העונתה תא
םיצוביק ןיב םיפוריצש רשפא .תומיאתמו תומלוה תופולח תאיצמ לש ףוחדה
םידיגאת רוציל םילוכי םישלחו םינטק םיצוביק ןיבל תיסחי םיביציו םילודג
,םיצוביק השולש-םיינש דצמ תונוכנ תשרדנ ךכ םשל .רתוי םינזואמ םייפותיש
.תיתעונת הנווכה םגו תירוזא הכימת

ךותב בא תינכות תנכה ,םינפה דרשמ תוסחב ,הנורחאל ומזי תוירוזא תוצעומ רפסמ
אלל ךא ,תויגטרטסא תומרגורפ ונכוהו יוויל יתווצ ומקוה .םיילפיצינומה ןהיתולובג
בחרמכ ולוכ רוזאה תא תוארל ילבמו בחרמב ידוחיי ביכרמכ ץוביקל תוסחייתה
רזגמכ םילגוסמ אל ,םהיתויעב ךותב קומע םייורשה םיצוביקה .ידוחיי ,ינוריע-ץוח
תוינכות תעב הב םלוא ,בחרמב םתמישמו םמוקמ יבגל תיפולח הבישחל תונפתהל
חטשכ "ירפכ"ה בחרמה :תולבוקמה תוירוטוטטסה תומרונה יפ לע תומדקתמ באה
.ריעה לש חותפה

הבישח יגוח חפטלו רוציל ינויח יצראה ןונכת לש השעמב תיתעונת תוחכונ רדעיהב
רידגהל בושח ."יפותישה םרזה" ברקב םג אלא ,רוזאה ךותב קר אל םייצוביק
ץוחנ רבדה .יצראה בחרמה ךותב ביכרמכ ץוביקה לש תויטנוולרה תא שדחמ
יכ ,תססובמ אלה הנומאהו "תיתליהקה הנוכשה" לש היצזירלופופה ןדיעב דחוימב
םג אלא ,בושייכ קר אל ץוביקה לש ותחימצו ולודיג תלאש תא רותפל תואב הלא
ןויערה תוקרפתהל ליבויו ךשמיי יכיטסה בצמה תיפולח הבישח אלל .ץוביקכ
בושייה ןוויכל הכיפה יתלבו הריהמ תומדקתהו תופתושה לוליד ,יצוביקה
.ינוריע-ץוחה בחרמה לש רוורפ ,ונייהד ,יתליהקה

לכ תא וכותב ללוכה ינוריע-ץוחה בחרמה לש ותוהמב התע זכרתהל ,אופא ,ץוחנ
.ינוריעה ךרכל םייפולחכ םיידוחיי םייח םייקל ול ורשפאיש ,םיביכרמה םתוא

35 א"מת לומ

לארשיש ,תיעמשמ-דח ,הריהזה הנושארלש ,(5)"2020 לארשי" תינכות תובקעב
35 א"מת האב ,םהשלכ הלצה יווק טטרשל התסינו ריע-תנידמל ךופהל הלולע
,ןוכנ ומצעלש רבד ;ירוטוטטס ןפואב םנגעלו טוריפ רתיב הלא םיווק בצעל המגמב
לש הייסולכואה תיברמ :הרורבו תינוויכ-דח ,תיתמגמ תינכותה .ךרובמו יחרכה
לש םיינילופורטמה םיזכרמה ךותב ,ונייה ,ינוריעה בחרמה ךותב אצמית הנידמה
תובקעב םוקתש לעה-ריע ךותב ,ןוכנ רתוי וא עבש ראבו םילשורי ,הפיח ,ביבא-לת
ךכ לכ ץוחנה "חותפ" חטשכ רומשל שי ראשה לכ לע .ןתעברא ןיב ירוורפה רוביחה
.שפונו יוליב ,עבט בחרמכ ינוריעה ךרכל

לולכמ :לארשי תנידמ לש ינוריע-ץוחה בחרמה לש ותוידוחיימ תמלעתמ 35 א"מת
יפ לע םהייח םילהנמ ןיידעש ,םיצוביקו םיבשומ ,םיחתופמ םייתליהק םיבושיי לש
ןונגנמו יתיישעתו יאלקח-רוציי ,עקרק ןיב ףוריצ לע םיתתשומה םייפותיש תונורקע
.תיתובשייתהה תכרעמה ךותמ הנבנש ,ילפיצינומ גוציי םע ,יאמצע יתליהק
דעומב ללוכה ןונכתה לש ותובישח תא תוניבמ ויה תויצוביקה תועונתה וליאש ןכתיי
ויה יזא ,יצראהו ירוזאה ןונכתב רתוי תוברועמ ויה ןה ,ךכ תובקעב ,וליאו ןוכנה
.תרחא תוארנ 35 א"מתו 2020 לארשי ,31 א"מת

םיבר םיצוביקש דועב ,הבישחו ןונכת ןונגנמ ןיא תויצוביקה תועונתל ,לעופב
תוסנכה ללוחמה חותיפל תועקרק תרמה ךות ,ירוורפה ןודעומל ףרטצהל םיניינועמ
,יפותיש בושייכ ,ץוביקמ רבעמב יטנגלא ילככ "תודומצ תונוכש" תיינבל רקיעבו
.טרפומ יתליהק בושיי ,"שדחו רחא ץוביק"ל

תועקרק לע םיבשויה םהיסכנ לע םיצוביק 270 םלוא ,תמסרכתמ ןכא תוידוחייה
בחרמה ךותב בושח םרוג תויהל םילוכי ןיידע ,תדחואמ העונתב םידגואמו הנידמה
קר םא ,תיצראהו תירוזאה ,ןונכתה תוינידמ תעיבקב םרוג תווהל ךכבו ינוריע-ץוחה
.ךכב וצרי

בחרמו םקרמ

תנידמ תוינכותב תירוטוטטס םירכומש ,םיבחרמ ינש םימייק ,רכזוה רבכש יפכ
בחרמה לע השעמל תססבתמ 35 א"מת .ירפכה בחרמהו ינוריעה בחרמה :לארשי
(ונתרדגה יפ לע) "ינוריע-ץוח" בחרמכ וילא "ירפכ"ה בחרמה תא תחפסמו ינוריעה
,בלושמו רומש ,לצופמ ינוריע ,שבוגמ ינוריע :םימקרמל ותקולח י"ע ותוא תלרטנמו
.דועו יפוח

ץוחנ ,ינוריע-ץוחה - "ירפכ"ה בחרמה לש תוידוחייה יבגל ליעל רומאה לכ יפ לע
:םיירוקמה םיבחרמה ינשל םימקרמה תא שדחמ גווסל
.ינוריע בחרמכ - לצופמ ינוריעו שבוגמ ינוריע *
.ינוריע-ץוחה ירפכה בחרמכ - יפוחהו רומשה ,ירפכה :םימקרמה רתי *
יבגל 35 א"מת ירקיע תא אל םגו םיירוטוטטסה םיגשומה תא הנשמ הניא וז השיג
תוידוחייל םלוה יוטיב תרשפאמו םיבחרמה ןיב הדירפמ איה םלוא ,הרדגהו גוויס
:ילארשיה ינוריע-ץוחה בחרמה לש
.תויפותיש ןקלחבו תושבוגמ תוליהק ,םהיתומדא לע םיבושיי 800*
.יבחרמ ןוטלשכ בחרמב תוימוקמהו תוירוזאה תוצעומה *
.תחא הנידמכ םיבחרמה ינשל ףתושמ השעמכ ינוריע-ץוחו ינוריע חותיפו ןונכת *
.םיילפיצינומ תולובג ךות ינטרפ ןונכת םוקמב ,ירוזא-יבחרמ חותיפו ןונכת *
חרוא ,הביבסה יבגל ינוריע-ץוחה בחרמב םיבשותה תופיאשל יתימאו םלוה יוטיב *
.'וכו ,ךוניח ,םתוכיאו םייחה
שבוגמה ינוריעה בחרמה ךותב םיאצמנה םירחא םיבושייו םיבשומו םיצוביק *
.ינוריע-ץוחה בחרמל ךייתשהל ,םתריחב יפל ,ולכוי לצופמה וא/ו

תורדגה תרשפאמ תיבחרמה תוהזה ןיבו בושייה לש יזיפה םוקימה ןיב וז הנחבה
.הוואגו תוירדילוס ,תויתמישמ ,תויטנוולר ,תוידוחיי ,לודיב לש תושדוחמ
העצהכ האב םלוא ,35 א"מת לש תינברואה תויתמגמה תא ןבומכ הנשמ וז השיג
תקזחמו יצראה ינונכתה הנבמב תעגונ איה .יתימא בחרמ לש ומויקב ריכהל תישממ
ינוריעה ןונכתה חוכ תא שילחהל הטונ איה ;(יבחרמ) ימוקמהו יזוחמה ןונכתה תא
.ןזואמ יצראו ירוזא ,ףתושמ ןונכת תרשפאמ ךא ,ינוריע-ץוחה בחרמה יבגל ינטרפה
הפולחכ לדבנו דרפנ ןפואב החפטל שיש תוהז ,תדחוימ תיבחרמ תוהז ,ןכ םא ,תמייק
.המצע תוכזב תינברוא

ינוריע-ץוח - יבחרמ ןונכת תארקל

תיבחרמ הייאר וליאו תיתדוקנו תינטרפ םיבושייל תוסחייתהה התייה הכ דע
,יתליהק בושיי ,בשומ ,ץוביק - םינושה ויגוסל בושייה יבגל תיטסילוה השיג תבייחמ
:ובחרמ/ורוזא ךותב

תובחרה ורשוא 1999 ילוי דע" (6),תונותיעב םיחוויד יפ לע - םיבושיי תבחרה
לש היינב לאיצנטופב רבודמ .(722 ךותמ) םיצוביקו םיבשומ 500-מ רתויל תויתנוכש
ןאכ רבודמ .וטורב םנודל 'חי 1.5 לש סג בושיחב ."רויד תודיחי ףלא 50-מ רתוי
.תויתשתו םיתוריש ,חותיפ יחטש ללוכ אל ,םנוד ףלא 33-כ ,יאלקח ובורש ,חטשב
לא ריעה ןמ תאצל תניינועמש ,תינוריע הייסולכוא תטילקל רקיעב תועצומ תובחרהה
הייסולכוא התואש ,דמלמ יתליהקה בושייה לש ןויסינה .יתוכיאה "וחאה"
הדובע תומוקמל תוממוי רוציתו םימדוקה היקוסיעב ךישמת הנוכשל תפרטצמה
תמרוגו הרובעתה תויתשת לע דבכ לוע הסימעמש העפות ,שדחה התיבמ םיקחורמ
ןפואב היעבה םע דדומתהל ךרטצי יבחרמה ןונכתה (7).ארונ םוהיזו ןמז זובזב
תא םומינימל םצמצלו םירוגמל םיבורק הקוסעתו הדובע תומוקמ חיטבהל ,יתדוקנ
,תיפולח תירוביצ הרובחת חותיפ ידי לע (דחא עסונ) יטרפ בכרב שומישב ךרוצה
.הנימזו תמהזמ אל ,הלק

קלח ףנעה תא דקופש ,"רבשמ"ה בקעש ,הנכס תמייק - םיחותפ םיחטשכ תואלקח
דועייל תונוש תופולח תומייק .םייאלקח םילובי תתל ולדחי תואלקחה יחטשמ רכינ
תיינבל עקרקה תא רימהל ,ןבומכ ,רתויב תילכלכה ןהיניבו עקרקה לש יאלקח אל
.ליעל ראותמש יפכ ,םיוולנ םיתוריש חותיפל וא םירוגמ

וז הייגוסל תסחייתמ אל 35 א"מת םישדח םיבושיי תמקה לע רוסיא תלטה דבלמ
ןוכנ ךילהתכ ,םיוסמ לובג דע ,םימייק םיבושיי לש יוביעה תא האור ךא ,תורישי
.תמייקה תופיפצה תרבגהו רתוי ליעי םיחטש לוצינ ךות השעית איהש דוע לכ ,יוצרו
תודומצ תויתליהק תונוכש תמקהל םילצונמ יתלב םיאלקח םיחטש תרמה ,םרב
.ךומנה לוצינה תא החיצנמו תצבשמה תא הביחרמ םיצוביקל

אל היעבה םלוא ,ןמוחתב םיבושיי תבחרהב דואמ תוליעפ תוירוזא תוצעומ רפסמ
ילוא ןהינימל בא תוינכות .ן"לדנ תייגוסכ רתוי אלא ,תיבחרמ הייאר ךותמ תלפוטמ
תא עונמל הנלכות םא קפס ךא ,"תינדיתע תואלקח" יבגל תונווכו תומגמ הנרדגת
השיג הצוחנ .םמצע םיבושייה ךותמ םיאבה םיצחלה לומ "שרגמ"ל "הדש"מ רבעמה
.תללוכ תינויער הייארל תמאתומ ,בחרמה ךותמ האבש השיג ,הנוש תינונכת
לש דרפנ יתלב קלח תווהמ ,םיחותפ םיחטשכ םגו רוציי יעצמאכ םג ,תועקרקה
וזכש רותבש ,תיטרקומד הליהק ,רוציי ,עקרק :יבחרמה -יתרבח-ילכלכה לולכמה
.ללוכה יבחרמה ןונכתה ךרעמ ךותב ללכיהל תבייח

יוטיב ידיל האב ינוריע-ץוחה בחרמה לש תוידוחייה - תירוזאה הליהקה תארקל
םניא םהיבשותו "םירפכ" םניא הלא .םמצע םיבושייה לש תוידוחייה םצעב
,"תוינברוא" ,תויפותיש תוליהקב רבודמ ןאכ ;םלועבו ונל רכומה ןבומב "םיירפכ"
ןיבמ .עקרקה לע תולעבו רוציי תוכרעמ םע םכסומ יפותיש-יתרבח הנבמ תובלשמה
ההובגה ותקיז לשב ,גירחה ןיידע אוה ץוביקה רוזאב תובשייתהה תורוצ ןווגמ
.תוירדילוסלו ףותישל ,תיסחי

ירוזא ךרעמ הנבנ ךכבו םיתורישה תיברמ תא תירוזאה תונגראתהה תללוכ םויה
תוליהקכ םיבושייה ןיבו יבחרמה לולכמה ןיב לדבהה ןטקו ךלוה ובש ,ללוכ
תירוזאה הליהקה" אובת םימיה תוברב יכ ,עיצהל ץוחנו רשפא .תוימונוטוא
תיתימא תינברוא הפולחכ ,םויהד תירוזאה הצעומה לש המוקמב "תינוריע-ץוחה
.סילופולגמכ לארשי ץרא :ינוריעה בחרמה לומ ןזאמה םרוגל ךופהת ךכבו

ביתכמ הייפוא ,אברדא .הליהק הניא תינרדומה ריעה - תינברואה הפולחה
לש יאוולה תועפשה .םזילאודיווידניאה לעו תוינברואה לע ןגמכ ,תויתליהק-יטנא
תונתינ אל הארנכו תועודי הרבחה לעו החפשמה לע ,דיחיה םדאה לע רכומה ךרכה
.יופירל

תועמשמ רוציל םייפוטוא תונויסינ ויה הלא לכ - הקוריה הנוכשה ,ןנוגמה רוורפה
ומקוה םירעשו תורדג ,ורדגוה תולובגה .היתאפב וא ריעה ךותב יהשלכ "תיתליהק"
יתליהק לוהינלו רוצייל רשק לכ רדעיהב ,םרב .תוהז רוצית תוידוחייהש ,הווקתב
.ריעה לש תילאנבה הירפירפה קר וניהש ,רוורפל ךפה םולחה יאמצע

האבש יפכ ,"םינגה ריע" ,םירעה ןונכת תודלותב תידוחיי העפות ןייצל בושח ,םלוא
הגצוה םינגה ריע .19-ה האמה ףוסב ,דראווה רזענבא לש םישעמו הביתכב יוטיבל
תופיפצ לש ,רתי סולכא לש זאד תילגנאה ריעה לש תויפיצפסה תויעבל ןורתפכ
.הבושחו תילסרבינוא העצהה תוהמ םלוא ,'וכו הדירחמ

תויוצמה (םיבשות ףלא 15-כ) ןלדוגב תולבגומ םירע תמקה עבק יסיסבה ןורקיעה
,ןהיניב תואלקח יחטש ללוכ תוקורי תועוצר רשפאמה קחרמב היינשה ןמ תחאה
,רוציי ,הליהק/ריע לש לולכמ ,ונייה .םישיבכו תובכר ,תיתרובעת תשרב תורבוחמה
.וננמז תבו תיתימא תינברוא הפולח - יאמצע ינוטלש ןונגנמו תואלקחו עקרק
דביא ןמזה תצורמב ךא ,(8),תחא תיתימא םינג ריע תמקהל םנמוא ואיבה תונויערה
סיסב הוויה ןכא ,ריכזהל שי ,ןויערה .םינג רוורפל ךפהו רוצייה ביכרמ תא לולכמה
ןונכת ישנא םירזוח ונימיבו היינשה םלועה תמחלמ ירחא תושדחה םירעה ןונכתל
תויעבל ןורתפ תאיצמל הארשה םהב םיאורו דראווה לש תונויערל םלועה לכב םירע
(9).וננמז תב ריעה

הליהק ,עקרקו רוציי ןיב בוליש ובש - יטמגידרפה והנבמב ,יסאלקה ץוביקה
.תידוחיי תינברוא הפולח אטבמ - ימונוטוא להנמב תופתושו תינרדומ תינברוא-ינימ
החיטבמ הניא ךכבו תיטסיטילאו תיביסולקסקא איה .תילסרבינוא הניא וז הפולח
לדומכ םלוא .רתוי יביטקרטאו חותפ יוטיבל ךרד םויה תשפחמ איה ןכלו תויכשמה
תיתימא תינברוא הפולח לש המגידרפ ןיידע הווהמ ץוביקה יתליהק-ילכלכ-יתרבח
ןמ ןזואמ לודיבל הטונה השדח תיבחרמ הבישחל יטנוולר ןיידע אוה הזכש רותבו
.ימונוטוא ןוטלשו רוציי ,םיבושיי לש ףוריצ ךות ,ריעה

ףותישל תושגנתהמ :הירפירפ-זכרמ ,בושיי-ריע

תורייעו םירע םג ,םיבושייו םירפכ דבלמ ,ללוכ ינוריע-ץוחה בחרמה ,רבכ רכזנש יפכ
.םייברע םיינוריע םיזוכירו םירפכו הדש ירע ,חותיפ
"םירפכ"ה יכרוצ ןיבו םירעה יכרוצ ןיב ,ןווכמב ,םויה םילידבמ ןונכת יכילהת
תויחנה יפ לע ריעה ןונכתל דחוימב תומקומ ןונכת תוכרעמ .ןתוא םיבבוסה
הרצונ לושמו דרפה לש הטישב .(תוינוריע) תויצרא ןונכת תונקתמ תובאשנה
הבחרהל רקיעב ןתפיאשש ,הדשה ירע לש חותיפ תוינכות ןיב תיתיזח תושגנתה
,תיסחי שלחה ,יאלקחה "ירפכ"ה רזגמה ןיבו רחסמו הכירצ יתוריש ןתמ ,תיתוכיא
.תטשפתמה ריעה תמועל ,תוירעזמ ןה הבחרהל ויתוינכותש

שורד .ןזואמ בצמל עיגהל יוכיס ןיא תונוש ןונכת תויושר ןיב הדרפהה תכשמנ דוע לכ
ןונכת .אלמ יבחרמ ףותישל איביש ,יוניש .יבחרמ ןונכתל השיגב יתוהמ יוניש
ןכלו דחא רזגמכ ,ולוכ רוזא/בחרמה לש םיכרצה לע ססבתהל בייח ירוזא/יבחרמ
.םיבלושמ ןונכת יתווצ םישורד

תרהצהכ ,בוטה הרקמב ,שמשל הלוכי תוירוזא תוצעומ רובע "בא תוינכות" תנכה
תוברת ,ךוניח יניינעב וליפא ;תומזיו חותיפ ,הקוסעת ,היפרגומד יניינעב תונווכ
תוצעומה לש םיילפיצינומה תולובגה תיבחרמ תירוזא הייאר אלל םלוא .החוורו
,תויבחרמ תורדגה קר .ללוכ ןונכת תויוכמסל םימוחתכ שמשל םילוכי םניא
.יתועמשמ םחתמ רוציל תולוכי ,תוינוריע-ץוח

קוריה בחרמה

בחרמה - ימונוטוא להנימו רוציי ,הליהק :ורכזוה רבכש ,םינויפאה דבלמ
לע תוירחא תחקל בייח ,תינברוא הפולחכ ודיקפת אלמי םנמוא םא ,ינוריע-ץוחה
.הביבסה
הליהקה .יגולוקא ןוזיאו עבטו ףונ לע הרימש ,םוהיז תעינמ יבגל תורהצהב יד אל
ינוריע-ץוחה בחרמה תא בצעלו "הקורי" הליהקל ךופהל ךרטצת תינוריע-ץוחה
אטבל בייח ריע-ץוחו ריע ןיב ףתושמה ןונכתה .עמשמ יתרת ,"קורי בחרמ"כ
.עבטו ףונ - תיעבטה הביבסל תושיגר רקיעבו םירמוח רוזחמ ,רומיש לש תונורקע
.םירגובמו רעונ ינב ,םידלי :ךוניחה תוכרעמ ךותב יוביגב תוכזל תובייח הלא תומגמ
העיגפו סמוע ,םוהיז תעינמ לש הייאר הכירצ יפולח יתרובעת ןונכתל השיג ,לשמל ךכ
רתוי בחר ןונכתמ הרוזג תויהל ךרטצת םיבושייה לש הבחרהה תוינידמ םג .הביבסב
.ףונל תושיגרו היינב תופיפצ ,הרובחת יעצמא ,הקוסעת ידקומל סחייתהלו

םיבכרומ ,םינטק ,םבורב ,םה םג םיינוריע-ץוחה םיבחרמהו הנטק ונלש ץראה
תוכרעמ רוציל בייח "קוריה בחרמה" .םינפבמ םג ךא ,ץוחבמ תונערופל םיחותפו
.תונבומו תופוקש ,תונגוה רקיעב ךא ,תויתוכמסו תוקזח ןוטלשו לוהינ ,ןונכת
המוד ךרעמ רוציל ,האלמ תועדומ ךות דימת אלו ,ץוביקה לדתשה ומויק תונש לכב
תויטנוולרה תא אוצמל ךירצו לוכי אוה ,יונישה ךילהת ידכ ךות וליפא ,םויכ .ומצעל
תירוזא הליהק תריצי - יתימאה יונישה ,השדחה ותמישמ תלבוהב ולש השדחה
.הקורי תינוריע-ץוח

תינוריע-ץוחה תירוזאה הליהקה

םקרמל בושיי תודוקנ לש תובשייתהמ רבעמ בייחמ ,ןאכ אבוהש יפכ ,אשונה
לכ לש ודיתע יבגל השיגה תאו הייארה ןפוא תא ביתכמ הז רבעמ .ירוזא/יבחרמ
אל :םיימינפה םיונישל ץוחנה יתימאה הוותמה תא רצויו בושייו בושיי
ךותב ,תיתליהק היצקורטסנוק-הר אלא ,תרחא וא תינטרפ היצקורטסנוק-הד
שוג וא בושייכ תוחפ יפותיש ,ץובקימ וא ץוביקכ רתוי יפותיש ;ידוחיי יבחרמ לולכמ
.יתליהק

תוברועמ ,תוברת ,החוורו תואירב יתוריש ,ךוניח :םיירוזא ויהי הליהקה יביכרמ
הצרי המכ דע ומצע ךותב טילחי בושיי לכ .הלהנימו הקוסעת וליפא ,יבחרמה בוציעב
תכרעמה תא רוציל ךכבו ולשמ םיכרעו תונורקע יפ לע םיימינפה ויניינע תא להנל
.ול תידוחייה תימונוטואה
קשמ"ה תא ווהי תוירוזא תוילכלכ תוכרעמ תמקהו םיבושיי ןיב יקשמ ףוריצ
.תודרפנה תוליהקה תא סנרפמה "ירוזאה
םינושה םיבושייה ןיב תושדחה תויונגראתהה הנרבחתת תילפיצינומה המרב
,םייברעה םירפכהו תורייעה לש תוימוקמה תוצעומה םע (תוירוזאה תוצעומה)
.ללוכ ינוריע-ץוח ,יבחרמ ןוטלש רוציל

הליהקה הרצונ "ריע-ץוח" ןיבו "ריע" ןיב לודיבה ךותמו תיבחרמה הרדגהה ךותמ
בושייכ ,ץוביקה לש תויטנוולרה תעבונ הנממו תיתימא תינברוא הפולחכ ,תירוזאה
המצע תואיצמה ךותמ הלוע תויטנוולרה .לארשי תנידמב העונתכו ובחרמו ורוזאב
,ץוביק - היצזירוגטקב ךרוצה תא תפקוע איה .הקיר המסיס םתס הניא איה ןכלו
תיפותיש וא רתוי תיפותיש - "תוהז תדועת" ב ךרוצב ןכו ;יתליהק בושיי וא בשומ
תא הנוב רשא ,יטמגרפו ינגרוא ,יתימא יוניש לש ךילהתל הוותמ הווהמ איה .תוחפ
.תנזואמו תיפותיש ,תישונא הביבס תריצי ידכ ךות ,ומצע

םיאורו ךכב םיצורה םדא ינב תמזויב קר םוקת תינוריע-ץוחה תירוזאה הליהקה
הפיו הבוט לארשי תנידמל ךבדנכ אלא ,םהידלילו םהל קר אל רתוי בוט םלוע הב
המכ דע ,ענמיש ,ץוחנה ךלהמה תא ליבוהל ןיידע לכות תיצוביקה העונתה .רתוי
."םינג תנידמ"כ ,היבשות לכ לע לארשי לש הדיתע תא חיטביו ילטוט רויע ,רשפאש

:תורעה
.םלועב הפופצ יכה הנידמה ,םויה ,דנלוהב ר"מקב תושפנ 400 תמועל .1
חותיפו היינבל תונורקע ךמסמו תבלושמ תיצרא ראתמ תינכות - 35 א"מת .2
.תיפוס הרשוא םרט (1998-2001)
ןיקנבט-די ,"תורחת רב חמצל ןגומ רב חרפמ" ,יאדוהי 'מ ,םואבלפא 'ל ,תודיפל 'א .3
'פורפ - "לארשיב רויעה יכילהת תצאה חכונ ץוביקה" - רקחמ תרגסמב הדובע .2000
.ןוינכטה ,ןמכוו 'א
םינשל תדחואמה תיצוביקה העונתה לש השדח תובשייתהל תרגסמ תינכות .4
.1985 ,תדחואמה תיצוביקה העונתה לש ןונכתל הקלחמה תאצוה .1985-2000
.תווצ שאר ,רוזמ םדא 'פורפ .2000 תנשב לארשיל בא תינכות - 2020 לארשי .5
.8.8.1999 - רואמ ויז ,ן"לדנ "ץראה" .6
םייטרפ םיבכר 200-כ התא איבת בא יתב 100 לש תחא תיתנוכש הבחרה :המגודל .7
.רוזאהו םיצוביקה לש תויתשתה לע הדבכ הסמעה רבדה שוריפ .ימוימוי שומישב
.Letechworth Garden City .8
Peter Hall and Colin Ward (1998), Sociable Cities - The Legacy of .9
Ebenezer Howard - Wiley,Chichester.2001 ילוי - 34 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ