תכרעמה רבד


,לכל היה רורב רשאכ ,1967 חסונ הנתמה וז ןיא .הנתמהב תאצמנ לארשי תנידמ
יהוז .םיקנטה ורעתסיו םיסוטמה ואירמי ,םיחתותה ומערי הרצק הקספה םותבש
הייפיצ ולוכ לכש ,בצמ והז .דציכו המל תעדל ילב ןיתמהל איה התילכת לכש ,הנתמה
."ודוגל םיכחמ" והזחמב טקב לאומס ,םלוכמ בוט ילוא ,התוא אטיבש ,תיגולוכיספ
תניחבמ ךכ לכ הרומח התיה אל וז הנתמה .רבשמ רצוי המויק םצעש ,הריווא יהוז
דע הניתממ הניא ,היתויעב לע ,תואיצמה יכ ,הדבועה אלוליא תילארשיה הרבחה
םיאישל העיגמ הלטבאה ,ףירחמו ךלוה ילכלכה רבשמה .םימשה ירעש וחתפיי רשא
,המדנ .םילטבומ ףלא םינומש האמ וק תא התצח איה ינוי עצמאבו םיעודי אל
קחד ישיאה ןוחטיבל ששחה הבש הפוקתל ,רוחאל םואתפ הבש לארשי תנידמש
.םיכרדבש תוריישה לאו ןכשב ןכש תמחלמ לא ,םירחאה םילוקישה לכ תא הדצה

יכ ,התיה ויכרוע לש הדובעה תחנה ,תודחא םינש ינפל ,רואל "הנפמ" אצי רשאכ
תולאשב דקמתהל תעה העיגהו הינכש םע םולש לא לארשי תנידמ תדעוצ הנה
וז החנה םייוושכעה םיעוריאה חכונלש ,תודוהל שי .הכ דע וחנזוהש ,תויתרבח
ףאש ןהב תויתרבחה תויעבהש ,תרמוא תאז ןיא .המשגהמ דואמ דע הקוחר
ויה ןה .לארשי תנידמ לש היאולחתו היתויעב תויהל ולדח דקמתהל תעה-בתכ
,תופסונ תוקתקתמ תוצצפ זאמ ופרטצה ןהילאו ץצופתהל תדמועה ןמז תצצפ וראשנו
.דועו יברעה טועימל ידוהיה עבורה ןיב חתמה תיילע ,םירזה םידבועה תייגוס ומכ
אל ןה .ןלטבל ןתינ אל ךא ,תילארשיה הרבחה לש היתויעב תא קיחדהל רשפא
וטלתשהו ובש תילארשיה הרבחה לש המוי רדס לעו ירוביצה חישה לע ךא ,ומלענ
:ומכ ,הנייהתש לככ תורומח ,תוימוקמ תויגוס וגיצהש ,ןוחטיבה תולאש שדחמ
לש תוימויק תולאשכ ,לארשי תנידמ ךותב רוריטו םיחטשב םילחנתמה ןוחטיב
ןה ןיא ,הנייהתש לככ תוירזכאו תושק הלא תויעב הנייהתש ,םינימאמ ונא .הנידמה
יגטרטסאה רושימב לארשי תנידמ לש המויק .לארשי תנידמ לש המויק לע תומייאמ
ילארשיה רוביצב ינמיה ףגאה תניק תורמל תאזו קפסב לטומ וניאו םויה חוטב
תנידמ לש הפוסכ ,םיה יפוח לומ תודבאתה וא הדגה ישיבכב תושגנתה לכ גיצמה
.ןוכיתה חרזמב םידוהיה

.לארשיב ירוביצה חישב ןימיה לש תודמעה לע רבדל דבלב םיכרועה תמחג וז ןיא
תושרו ינויצה לאמשה לש ולוק םדנ "הצקא לא" תדאפיתניא תישאר זאמ יכ המדנ
םיפאושו אטח לע םיכמה "רבעשל םינלאמש" ידיבו ןימיה ידיב העקפוה רובידה
.היהת רשא וז לש התועמשמ היהת ,תימואלה תודחאה לש םחה הקיחב ףנטצהל
תוקוצמל קר אל ,תושיגר :לאמשה לש םלועה תפקשה ישרוש תא ריכזהל יאדכ ילוא
קבאיהל תונוכנו םישלחה לש םלרוג תא רפשל תונוכנ ,תלוזה לש םג אלא ךמצע לש
םיבר יתרבחהו יטילופה לאמשה לש ומויק תורוד ךשמב .הלא תונורקע ןעמל
תובושתה לכ תא ול ויהש ,ןימיה הנחמ רבעל תימואל הקוצמ תעשב וקרע וישנאמ
.לובג עדי אל וברח תקדצב ונוחטיבו

תיטילופהו תיגולוכיספה הלטלטה ןכ-לעו .הילאוטקאב קסוע "הנפמ" תעה-בתכ ןיא
.עקר םהל תשמשמ יכ םא ,םירמאמב יוטיבל האב הניא לארשי לע םויה תרבועה
םיללוחתמה םייונישה בצקב דומעל לוכי וניא ןועבר ךא ,ךכ לע לצנתהל שי ילוא
אשנ םתוא ,גנילירפ היבוט לש וירבד .לארשי המשש ,הנטקה עקרקה תסיפב
,תילארשיה הרבחל תוקיצמה תויגוסל תובושתה תחא תא םיווהמ ,םילשוריב
רודמה ללוכ ,ךכל ףסונב .הדאפיתניאה תוהמב ןדה תרפא עשילא לש ורמאמל המודב
ירוא לש וירבד תאו תילארשיה הלכלכה לע ינורפע הדניל לש התרוקיב תא םג "דעי"
תויתוברת-בר עיצמ ראקיפ יבא .ץראב רוביצה לש םייתוברתה וילגרה לע ןוזדוד
םדא לכ .ץוביקה דמוע ןויליגה זכרמב .תחא תילארשי הרבח תריציל שדח ןפואכ
יסקטב םיאלמ םינותיעה יפדו תיצוביקה העונתה לע רבועה רבשמל עדומ לארשיב
יפכ ץוביקהש ,קפס ןיא ."תפומל ןולשיכ-יא" רבוב ןיטרמ הניכ םעפש המל הבכשא
תסנכנ הניאש ,תרחא תושי עיפות םפוסבש ןכתייש ,םייוניש רבוע ,ותוא ונרכהש
דדוב ץוביק לע רבועה באוכה יונישה ךילהתב .יוושכעה ץוביקה תרדגה לש תצבשמל
ןפוצה םשב עיפומה לאערזי קמעב קיתו ץוביקב ךילהת ראתמה ןמגרא דוד לפטמ
םיכרד שי ,םימיוסמ םיצוביק תולסחתה דצל יכ ,הנימאמ תכרעמה ."היינחיר"
,רתיה ןיב ,הנוזינ וז הנומא .תיפותישה היווחה תושדחתהל תוליבומה תורחא
תויושי לש םיריעצ םיגיצנ קלח וב ולטנו "הנפמ" תכרעמב םייקתהש ,חיש-ברמ
ןד אנהכ ידרפ .יתרוסמה ץוביקל תויביטנרטלא םיכרד סלפל תוסנמה תויפותיש
ימהרבא הזראו לארשיב ינוריע-ץוחה בחרמב ץוביקה לש ותובלתשה תויורשפאב
.ץוביקב ריעצה רודה לע םירבועה הלכשהה יכילהת לע הרקחמ םוכיס תא השיגמ

לאוש ןרוג בקעי .תיוושכע תועמשמ תולעב תויגוס יתשב קסוע "תודלות הלא" רודמה
ובתכמ תא ראבמהו איבמה רפוע סחנפ ?הירוטסיה ךירצ ימ :תיביטקובורפ הלאש
- ינידמה גרדל אבצה תופיפכ תלאש תא ,ךכ בגא ,הלעמ ןולא לאגיל תרש השמ לש
ורפסב ןד רהזי ירוא .היינשה הדאפיתניאה ימיב הנידמה תואיצמב תיזכרמ הלאש
ובתכמב .רבחמה תונקסמ לע תבקונ תרוקיב ךות ,"םישדחה םינויצה" בגש םות לש
לש דקומ ויה םהירמאמש ,תואירבה תכרעמ ישנא םע גלפ בד סמלפתמ תכרעמל
.םדוקה "הנפמ"

- םינש לש רוחיאב ןגראתהל לחהש ,שדחה ףוגה עצמ תא םיאיבמ ונא ןויליגה ףוסב
.(ד"וסי) תיטרקומד-לאיצוסה לארשי

בושל רשפא ותבושתל רשק ילב ."?הירוטסיה ךירצ ימ" ןרוג בקעי לאש :םוכיסלו
ויהש ,תויועט ונתאמ ךוסחל ידכ הירוטסיהל םיקוקז ונא .תכרעמה רבד לש אשירל
לארשי תנידמ תאצמנ וב הזל המודה בצמב םמצע ואצמש ,הלא לש םקלח תנמ
.םויה2001 ילוי - 34 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ