םזילאיצוסו תונויצ ןיב תינגרואה תודחאה

33 הנפמ ,רהזי ירוא

2001 סראמ ,ןיקנבט סנכב םירבד ךותמ.םיחטשב תובשייתההו המלשה י"א שיאכ רקיעב ,רכומ םא ,םויה רכומ ןיקנבט
.דחואמה ץוביקה לש דסיימה גיהנמכ םג רכומ אוה קלחל
,ואולמו םלוע ותבשחמב קבחש ,תוגהה לש ןיקנבט ,רחא ןיקנבט םג שי לבא
הנשמ שביגש ,ותורגבו וירוענ ימי לש תיטסילאיצוסה תוגהב תיב ןב היהש
.המישגהל לעפ םגו תיאמצע תיטסילאיצוס

ךרוצה ינפב 20-ה האמה תליחתב ודמע תינויצה הדובעה תעונת לש םימרזה לכ
ןיבל תטבונה תונויצה ןיב םיסחיה םהמ ,תיטסילאיצוסה תונויצה יהמ רידגהל
ןיב ;םיקזחתמו םיכלוה תיטילופ העונתו ינחור םרז זא היהש ,םזילאיצוסה
.ידמעמ רורחשל הפיאשה ןיבל ימואל רורחשל הפיאשה

רמושה .תוגהה רושימב ןהו השעמה רושימב ןה תאזה היעבל םינוש תונורתפ ויה
.םזילאיצוסל תונויצ ןיב הזתניס איה תיטסילאיצוס תונויצש ,סרג ,לשמל ריעצה
התיה תיטסילאיצוסה תונויצה ,תירוטסיהה הדובעה תודחא שיא ,ןיקנבט רובע
דחאה ןיאש ,השוריפ תינגרוא תודחא .םזילאיצוסו תונויצ ןיב תינגרוא תודחא
ןיאו תונויצל רושק וניא םא אמייק רב ידוהי םזילאיצוס ןיא .ינשה ילב םייקתמ
הזתניסהמ לדבנב ,תאזו תיטסילאיצוס ךרדב תישענ הניא םא תונויצ תמשגה
.דוחל םזילאיצוסו דוחל תונויצ תרשפאמ ,תוחפל ,תיטרואיתה המרבש
,רקיעבו לכ םדוק ,תמייק םזילאיצוסהו תונויצה ןיב תינגרואה תודחאה
,ךכב םזילאיצוסהו תונויצה תא ותלועפב דחאמה אוה םישגמה םדאה .המשגהב
לצא .םיטסילאיצוסו םיינויצ תחא הנועבו תעב םהש ,םייתרבח םיאת הנוב אוהש
התואש ,הלודגה תיפותישה תובשייתהה ,םילודגה םיצוביקה הלא ויה ןיקנבט
דמעמה תיינב .לארשי ץראב השדחה תידוהיה הרבחה תיינבל ךלמה ךרדכ האר
.דמעמה תיינב איה םואלה תיינבו םואלה תיינב איה

,תירוטסיהה הדובעה תודחא לש ןנוכמה ןוזחל ףתוש ןיקנבט היה וז ותשיגב
ןיקנבט םג םותח הילע דוחיאה תעצהב יוטיב ידיל אבש ןוזחה .1919-ב המקש
םעה ייח תא רוצל" שקבמה (יבצ ןבו ילאנבי ,זמר ,ןוסלנצכ לרב ,ןוירוג ןב םע)
,העיגי לע היחה תויוכז יוושו ןירוח ינב םידבוע תליהקכ לארשי ץראב ירבעה
אל ינא ."התושרב התוברתו התלכלכ ,התדובע תא תרדסמו השוכר לע הטילש
.הזמ הלענ יטסילאיצוס ןוזח ריכמ

.םימישגמה ךוניחו םישגמה םדאה ודמע ןיקנבט לש ותוליעפו ותוגה זכרמב
ןאל וניאר רבכ .חטשב ס'לכת לע ,תושעל לע ,םזיעוציב לע םינומא ונחנא
ליבוהל לוכי - םיבחר םירשקהמ תקתונמו הבשחמה תלוטנ היישעה - םזיעוציבה
.דבלב ינוציח אוה המשגהל םזיעוציב ןיב ןוימדה .ונתוא
תויהל הלוכי הניא איה לבא ,השעמ תעבותו רובידב תקפתסמ הניא המשגהה
,םיכרע יפ לע םייח חרוא שומימו בוציע איה המשגה .אדירג השעמכ תרדגומ
.ומצעל ץמיא םתוא םיכרע יפ לע ,עדומב ,יח םדא .ןוזח י"ע תיחנומה הלועפ
ךירצש ינפמ וא ךתוא חירכה והשימש ינפמ תורפה תא בולחל רקובב םוקל
תבלתשמ וז הלועפש ינפמ תורפה תא בולחל םוקל .המשגה הניא וז - סנרפתהל
.המשגה וז ,הנממ קלח התאש ,הבחר תישונא המקר לש המויקב םדאה תעדותב
.'וכו ןויווש ייח ,תובשייתה ךכו
לכה ,תוקיזמו תוליעומ ,תוילילשו תויבויח ,תונוש תומשגהמ תומשגה שי ןבומכ
.השעמה תא םיחנמה םיכרעה יפל

םדקומה סקרמו ןיקנבט

,הדוקנ ףיסוהל הצור ינא ןאכ .בטיה תאז ונעדי רבעב .הלודג אתובר וז ןיא ןאכ דע
,תורחשה יבתכ לש סקרמ ,יפוסוליפה ,םדקומה סקרמ לא ןיקנבט תא רבחתש
.ולש היגולויצוסה תא העינה ולש היפוסוליפהש סקרמ ,םזיסקרמ םרטבש סקרמ
,סקרמ לש סיסקארפה גשומל דואמ בורק ןאכ ותוא יתעבהש יפכ המשגהה גשומ
,הלועפ אוה יסקרמה סיסקארפה .ךבראיופ לע תוזתב עיפומ אוהש יפכ
ותויה איה ותוהמו .ותוהמ שומימ ידכ ךות ,ומלוע תא םדאה בצעמ התועצמאבש
רצוי סיסקארפב ;ולוכ ישונאה ןימל ךייש םג לבא ,טרפ םג א"ז ,ונימ ןב רוצי
,רצויה םדאה ,אוהו ,יתרבחה םלועה תא םג אלא ,ותלעות תא קר אל םדאה
תעפשהל עדומה טקייבוסכ אלא ,תולעות קיפמ טקייבוסכ קר אל ומצע תא ריכמ
לש המזירפב ,םדאה גשומ .ומע הלועפ ףתשמ םג ןכלו רחאה לע ותלועפ
,ויתוקוצמלו ויתולעותל רוכמה ,דיחיה ,טרפה קר וניא ,יסקרמה סיסקארפה
בר המ .יתרבח רצויו רוצי ותויה חוכמ תעבקנ ותוישונאש ,ונימ ןב רוציה םג אלא
חוורה םימשמהו ידממ דחה ,ינגרוב-ריעזה גשומל םדאה לש הז גשומ ןיב קחרמה
הרבחהש ,תונתנהנ לש םוטאכ ,אדירג לאודיווידניאכ םדא לש וניתומוקמב םויכ
לש םישגמה םדאה .דבלב ץוליא אלא ,ותריצי תריז הניאו ותרצוי הניא ורובע
.סקרמ לש ונימ ןב םדאה אוה ויפתושו ןיקנבט

ןיקנבטו תירוטסיהה הדובעה תודחא תסרגב תיטסילאיצוסה תונויצהש ונרמא
הלילשה ךרדב ךכל היאר וא החכוה .םזילאיצוסו תונויצ לש תודחא איה תישיא
תמשגתמה תונויצה תכלוה הנידמה םוק רחאלש ,םימיה ןמל .םויכ םיאור ונא
םוקמב הנידמה ינונגנמב שומישה ךרד הליחתב .םזילאיצוסהמ תקחרתמו
.ןוירוג ןב לש ושרדמ תיבמ תיתכלממה היגולואידיאה עויסבו תיצולחה המשגהה
םתיילעו הדובעה ןמ םיבר תוקחרתהבו הדובעה לע ןוהה תפדעהב ,ןמז ותואבו
,50-ה תונש ףוסב רבכש ,רעפה תרבח תא ונרצי ךכ .יתרבחה סוטטסה תוגרדמב
היה אל ךשמהה .לכ ןיעל םייולג תויהל היתוויע ולחה ,בילאס ידאו יעוריא םע
,םיכלוהו םירבוג הטרפה יכילהת .ךפהל אלא ,תוירדילוסו ףותיש ,ןויווש רבעל
וא/ו תוידמעמ-תויתרבח תוצובק ןיב םיכלוהו םיקימעמ םיעסשל ואיבהש
םע תיחרזאה לארשי לא ונרבע תיצולחה לארשימ ,ךכו .תונושו תובר תויתוברת
ראשנ םזילאיצוסה .תעסושמה לארשי לש בלשב םייוצמ ונא התעו יצולחה רבעה
.תמ טעמכ ,רבע

תונויצמ הגיסנל הכילומ םזילאיצוסמ החירב

רתוי בצקב יכ םא ,האיבמו האיבה םזילאיצוסה ןמ החירבה כ"חאו הגיסנה
םעה לש תונובירה שומימל העונתכ ,תונויצה .תונויצה ןמ הגיסנל םג ,יטיא
הלסחל תומייאמה תומגמ שולש לש הדבכ הפקתמ תחת התע היוצמ ידוהיה
:לארשי תנידמ לש המויק תודוסי תא ןכסל םג תאזבו

רושימב היוצמ איה טלובה היוליגב - תונויצ טסופה איה הנושארה המגמה
.ידוהיה םעה תנידמכ ,לארשי לש המויק תא לולשל התרטמו יגולואידיאה
םלועב םויכ תחוורה העדותה תטרפה לש קהבומ רצות איה תונויצ טסופה
.ונלצאו יברעמה
יפל םייח תיינב השוריפו הקיתו העפות איה תונויצ טסופה יתוגהנתהה רושימב
השוריפ .יללכה סרטניאב וא ללכה סרטניאב תובשחתה אללו םייטרפ םיסרטניא
ןצחומ םזיסיקרנ םגו םזיפקסא ,תונתנהנ ,םירוצעמ תרסח תויגשיה ,תונרמוח
ינפמ ןסוחמכ היה המדנ ןוחטיבה םוחת קר .םיעסשו םירעפ - היתוריפ .הטובו
אבצב תוריש-יאל תנתינה היצמיטיגלה .דוע אל .תיתוגהנתהה תונויצ טסופה
ןאכמו זכרמל תכלוהו תטשפתמה םיילוש תעפות איה ,םידרח לש קר אלו
.התנכס

תיגולואידיאה תומצעתהה - תינויצ םורטה הפקתמה איה היינשה המגמה
;תידרפסהו תיזנכשאה ,תינויצ אלה תידרחה היסקודותרואה לש תיטילופהו
יערד הירא לש ותרימאב רשפא זא - תוצמל םא .תויתולגהו תולגה לש בידיצרה
יתב דוע םיקהלו תונבל ונדיקפת ,םייתימאה םינויצה ונחנא :ס"ש יסנכמ דחאב
אלו דובעל אל ,הווצמ וז אבצב תרשל אל .תובישי דועו תואווקמ דוע ,תסנכ
הרושק תאזה תומצעתהה םג .לבבו ןילופל הבושנו שאר הנתינ .ל"נכ ,סנרפתהל
ביטקלוק ןיא .הדובעה תעונת לש תיגולואידיאה לגרה תטישפל רתויב קודה רשק
,םזילאיצוסה םגו ,תדבועה י"א לש התוברת םאו .תיביטקלוק היגולואידיא אלל
= ביטקלוק) סואימ תמחמ הצקומל ףאו חלכה וילע דבאש והשמל ,הסאפל וכפה
יטסילטנמדנופ יתדה םזיביטקלוקהש ,אלפה המ זא (ןלציל אנמחר םזיבשלוב
עבט םג ךכו קיר ללח לבוס וניא עבטהש ,םינעדמה ורמא רבכ ?קזחתמו ךלוה
.הארנה לככ ,םדאה

דח - הלולח תונויצ איה לבא ,תינויצ תארקתמ םנמוא תישילשה המגמה
הלש ינחוכה ,יאבצה-ינידמה ןפה תא קר תידוהיה תונובירב האורה תידממ
ינב םידבוע תליהק" התוא ,תונובירה לש ילכלכ-יתרבחה דממה ןמ תמלעתמו
,התדובע תא תרדסמו השוכר לע הטילש ,העיגי לע היחה תויוכז יוושו ןירוח
תונויצה לש תיגולואידיאה התגיסנ ."התושרב התוברתו התלכלכ
תעדה תשלוח ,הדובעה לע ןוהה תפדעה ,תויתכלממה תדלות - תיטסילאיצוסה
וחתפ - תונורקעה לוטנ םזיטמגרפהו תידוהיה תוהזה םירידגמכ םייתדה ינפב
תימואל תיתדהו תיטסינויזיברה ,תונמואלה תומדקתה ינפב םג ביתנה תא
הרקמב יברעה ,רחאה תלילש לע ונמצע תרדגה תא התיתשהב ,וז המגמ .תיחישמ
,תישפנו תירמוח הקיחשלו םירתוימ תונברוקל ,ףוסניא תומחלמל ונתוא הנד ,הז
.לארשי לש המויק תודוסי תא רערעל םה ףא םילולע רשא

תויהל אלש ,הלוכי הניא תמא לש תונויצ - הלחתהה תדוקנ לא הרזח
תוירדילוס אלל םויק הל ןיא וזו .תיתרבח תונויצ רעצמל וא תיטסילאיצוס
,ידיימ ,בורק הלועפ הדשל הכירצ תיתרבח המשגה יכ ,תיתרבח תויתמישמו
רושימב ,ורקאמב ךכמ תוחפ אל ךא ,ורקימב ,הבורקה תיתרבחה הביבסב
רבעל הרבחה תא תמדקמ דבלב ורקאמה תלועפ אל .יתנידמ ללכה ,ימואל-ללכה
םזינומוקב ,הלא ןוגכב וניסנתה רבכ .םדא ינב ןיב םיתואנ םיסחי
ונלש םיצוביקב םויה םיאור ונאש יפכ ,דבלב ורקימה אלו היטרקומד-לאיצוסבו
,ורקאמהו ורקימה - דחי םג םהינש לש בוליש קר .םבורב הערל םישדחתמה
רתוי בוט דיתעל הבורע םושמ וב שי - תיטילופה היישעה םע תיתרבחה היישעה
ונלוכל2001 לירפא - 33 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ