33 הנפמ ריצקת

:םיניינעה ןכות

תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת
:םיעובק םירודמ

:דעי
תילארשיה הרבחב לוציפו תודחא - רעי םירפא -
:לארשיב תירוביצה האופרה -
תירוביצה תואירבה תכרעמ - ןיקנבט הוח
לארשיב תואירבה יתוריש - ינש יכדרמ
ורפשל שיש יבויח קוח - קליפ ינד
היסנפב המרופרה - גלפ בד -
םזילאיצוסו תונויצ ןיב תינגרואה תודחאה - רהזי ירוא -
"תרחא ץרא" יל ןיא - רונמ דוהא -

:בנשא
םייפותיש םיאת לש היצרדפ - רונמד - דבוע בקעי -

:םינפבמ
יריעצ ןיב תיביטנרטלא תוברת-תת תריציו הנאוחירמב שומיש - ןמרביל בקעי -
םיצוביקה

:תודלות הלא
50-הו 40-ה תונשב הפיח ילעופ תצעומ לש םירבחה טפשמ - סאימחנ ילא -
תליהק לש הרקמה- הלוגב תידוהיה תוללובתהה תלאשל - הפי ןורהא -
רטלרביג

:האירק ןמיסב
תמאהו תועקרקה- ץיטוא באז -
ףתושמ בושייב ךוסכסה תומד - בהי ןד -

:בושמ
ןוקיתל קוקזו ירבשמ אוה ילרביל-ואינה קושה רטשמ - תילגרמ הנקלא -
ורדעיהב טלובה רקיעה - לרש לדנמ -

:םירמאמה ריצקת

תילארשיה הרבחב לוציפו תודחא לש תומגמ - רעי םירפא
,הנידמה לש ידוהיה יפואה לע רומשל ותפיאשב דחואמ לארשיב ידוהיה רוביצה
.דכלמ חוככ תלעופ וז הפיאש .תיפרגומד הניחבמ הנושארו שארב
הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה

לארשיב תירוביצה תואירבה תכרעמ - ןיקנבט הוח
.הדוקפת תא רפיש תואירב חוטיב קוחו ההובג לארשיב תואירבה תכרעמ תמר
.םיילאיצוסה ויגשיהב עגפיש ,קוחב םוסרכ ינפמ תדמתמ הרימש תשרדנ םלוא

לארשיב תואירבה יתוריש - ינש יכדרמ
תויוכז תא הרורב הרוצב רידגה ,הלוחה תויוכז קוח םע דחי ,תואירב חוטיב קוח
אוה .תואירבה יתוריש לש הקימנידל ןורתפ הווהמ אל קוחה ,ךדיאמ .םיחרזאה
.םלועב תואירבה יתוריש תוחתפתה לש הקימנידלו תופסונ תוקיקחל סיסב קר

ורפשל דוע שיש יבויח קוח - :קליפ ינד
תיסיסב תוכז איה תואירבב לופיט יכ ,הרכהל איבה תואירב חוטיב קוח תקיקח
העקשהה לש רתוי תקדוצ הקולחל ,םיחטובמה לגעמ תבחרהל איבה ןכו
ןפואב הניש אל קוחה ,תאז םע .ןומימה לטנ לש רתוי תקדוצ הקולחלו תואירבב
לש יטרפה ןומימה ירועיש תא תיחפה אל ,םיברעל םידוהי ןיב םירעפה תא יתוהמ
לדג ןועריג התועמשמש ,היצטיפק תחסונ עבקו תואירבל תימואלה האצוהה
.ךלוהו

ירחא םינש שמח - היסנפב המרופרה - גלפ בד
.םיאמצעכ םיריכש ,לארשיב םידבועה לכל היסנפ חוטיב תבוח קוחב ליטהל שי

םזילאיצוסו תונויצ ןיב תינגרואה תודחאה - רהזי ירוא
המשגה .המשגהב לכ םדוק תמייק םזילאיצוסהו תונויצה ןיב תינגרואה תודחאה
.ןוזחו םיכרע ,םייח חרוא בוציע איה
הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה

"תרחא ץרא" יל ןיא - רונמ דוהא
היפל החנה תדוקנמ אצוי תילארשיה הרבחה יאולחתב ןוידה רשאכ
םייתד ןיב איה "תילארשיה תוברתה תא הרידגמה תידוסיה הימוטוכידה"
ןכש ,היוגש אצומ תדוקנמ וכרדל אצוי ירוביצה ןוידהש ירה ,םיינוליחל
.ויללוש ןיבל ינרדומה בצמה יבייחמ ןיבש ,וז איה תידוסיה הימוטוכידה

םייפותיש םיאת לש היצרדפ - רונמד - דבוע בקעי
תא הביצמהו שדקמ תיינב ביבס הרצונש ,םלועב הדיחיה הליהקה איה רונמד
.הלש היפוסוליפה זכרמב תונמאה
הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה

יריעצ ןיב תיביטנרטלא תוברת-תת תריציו הנאוחירמב שומיש - ןמרביל בקעי
םיצוביקה
לש היגולואידיאהש רחאמ ,תיצוביקה תוברתה םע םיריעצה לש תוהדזהה רסוח
לש םיילכלכה םירגתאה ןכו רבד םהל תרמוא הניא יסאלקה ץוביקה
םיפתוש םניאו םייוושכעה םיכילהתהמ םינהנ םניא םהש רחאמו םייטרקונכטה
רחא םייח ןונגס ,הרבח ייח לש תיביטנרטלא תכרעמ םמצעל םינוב םה ,םתעיבקב
הנאוחירמב שומישה ללוכ ,וישכעו ןאכ האנהה תאצמנ הזכרמבש ,הפקשהו
.שישחבו
הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה

50-הו 40-ה תונשב הפיח ילעופ תצעומב םירבחה טפשמ - סאימחנ ילא
יטירבה טדנמה תונשב הירבח ןיב יטופיש-ןיעמ ךילה המייק תורדתסהה
תולועפ לע רוא םיליטמ ,בורקמ הז ופשחנש ,םיקית .הנידמה תונש תישארבו
.הפיח ילעופ תצעומ - תורדתסהה לש תוקזחה תועורזה תחא

ידוהי תליהק לש הרקמה - הלוגב תידוהיה תוללובתהה תלאשל - הפי ןרהא
רטלרביג
התוגיהנמ תוכזב ללובתהל ילבמ םייקתהל החילצה רטלרביגב תידוהיה הליהקה
.תימינפה התודיכלו

תמאהו תועקרקה - ץיטוא באז
תא (2000 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ורוצקי העמדב) ורפסב ףשוח ןריב ד"וע
תריתע חכונל םג הבר ותובישח .םהיתומדא לע םיאלקחה תויוכז יבגל תמאה
םיצוביקהמ לולשל תשקבמ איה הבו צ"גבל "תיחרזמה תיטרקומדה תשקה"
.םהיכרוצל םאתהב ,תועקרקה תויעבב לפטל תוכזה תא םיבשומהמו

ףתושמ בושייב ךוסכסה תומד - בהי ןד
.םימעה ינש ןיב בוריקל לועפל דעונש ,יברע-ידוהי בושיי אוה "םולש הוונ"
רפסה תיב" תרגסמב תירקיעהו ויתורטמ םודיקל תונוש תויוליעפ וב תומייקתמ
עקר לע ןקלח - םינש שולש ינפל וצרפ תושק תויגולואידיא תוקולחמ ."םולשל
םיימואלה םיביכרמה ינש ןיב תוסיפת ידוגינ עקר לע ןקלחו םיימינפ םיכוסכס
.רפכה לש2001 לירפא - 33 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ