,הרבח יניינעל תע בתכ
הנשב םימעפ עברא רואל אצוי
33 'סמ "הנפמ"
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע
2001 לירפא א"סשת ןסינרוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועה
לעפא תמר ןיקנבט די :הצפה
52960
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

:םיניינעה ןכות

תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת

לוציפו תודחא :רעי םירפא
תילארשיה הרבחב

:לארשיב תירוביצה האופרה
תואירבה תכרעמ :ןיקנבט הוח
תירוביצה
תואירבה יתוריש :ינש יכדרמ
לארשיב
ורפשל שיש יבויח קוח :קליפ ינד

היסנפב המרופרה :גלפ בד

תינגרואה תודחאה :רהזי ירוא
םזילאיצוסו תונויצ ןיב

ץרא" יל ןיא :רונמ דוהא
"תרחא

היצרדפ - רונמד :דבוע בקעי
םייפותיש םיאת לש

שומיש :ןמרביל בקעי
תוברת-תת תריציו הנאוחירמב
םיצוביקה יריעצ ןיב תיביטנרטלא

םירבחה טפשמ :סאימחנ ילא
תונשב הפיח ילעופ תצעומ לש
50-הו 40

תוללובתהה תלאשל :הפי ןורהא
תליהק לש הרקמה - הלוגב תידוהיה
רטלרביג

תמאהו תועקרקה :ץיטוא באז

בושייב ךוסכסה תומד :בהי ןד
ףתושמ

קושה רטשמ :תילגרמ הנקלא
קוקזו ירבשמ אוה ילרביל-ואינה
ןוקיתל

ורדעיהב טלובה רקיעה :לרש לדנמ