תילארשיה הרבחב לוציפו תודחא לש תומגמ

33 הנפמ ,רעי םירפא,"תילאירוטקס הרבח" גשומב ךלוהו רבוג שומישל םידע ונא תונורחאה םינשב
תוחוורה תומגמהו תילארשיה הרבחה לש הבצמ תא חתנלו ראתל םיאב רשאכ
,םירזגממ תבכרומה העוסשו תגלופמ הרבח וז יכ ,איה תלבוקמה הסיפתה .הב
םתרמוחש ,םיטקילפנוקו םיחתמ םהיניב םימייקש ,םינוש תונחמו תוצובק
תוהזה תא ,הלוכ הרבחה לש היצרגטניאה תא ,רערעל היושע תוחפל וא ,תרערעמ
.היתודסומ לש ימיטיגלה סיסבה תאו הלש תיביטקלוקה

םירבד ויה רבכ" יכ ,רוכזלו תירוטסיה הביטקפסרפב התוא דימעהל יואר ,תישאר
תוצובק ,םירזגמ לש ספיספמ היונב התייה תילארשיה הרבחה ,רמולכ ."םלועמ
לעו ,בושייה תפוקתב ונייה ,התווהתה לש םינושארה םיבלשב רבכ םינוש תונחמו
,קסילו ץיבורוה תמגוד ,בושייה תפוקת ירקוח ידי לע הנייפוא איה הז עקר
זאמש ,הפוקתל ותוסחייתהב יכ ,תאז םע ,ןייצל יוארה ןמ .תילאירוטקס הרבחכ
לש יזכרמ ןייפאמכ הז גשומב שמתשהל יגולויצוסה רקחמה טיעמה הנידמה םוק
ךכל הביסה .םיעשתה תונש זאמ רקיעב ,תשדוחמ הנדעל הכז אוהש דע הרבחה
תילארשיה הרבחב ושחרתה תונורחאה םינשב יכ ,הדבועהמ הארנכ תעבונ
םיילאירוטקסה םיעסשהו םיגוליפה תעפותל ומרתש ,םיבושח םיכילהת
ןדיע לש םינושארה םירושעל דוגינב ,תאז .ירוביצה חישה זכרמב םתדמעהלו
הכלה בושייה תפוקת לש תילאירוטקסה תשרומה יכ ,היה המדנ רשאכ ,הנידמה
- "תחא לארשי" לש השוביגל םייביטרגטניאה םיצמאמה חכונל השלחנו
."ךותיה רוכ"ו "תויתכלממ" ןוגכ תואמסיסו תונויער ידי לע וענוהש ,םיצמאמ

החומסו יקסריבס ,קסיל ,ץיבורוה ,טדטשנזיא תמגוד ,םינוש םירקוח םנמוא
תוינידמב םילשכ לע םג ומכ תויתוברתו תוינבמ תויעב לע ,ןכל םדוק ,רבכ ועיבצה
.הנידמה תפוקתב היצרגטניאה יכילהת תא ,וטאה תוחפל וא ,ומלבש ,תיתרבח
םיטקילפנוק לש םמויקל בלה תמושת תא ונפה םירחאו הלא םירקוח ,ןכ לע רתי
םייתד ,םיברעו םידוהי ןיב ןוגכ הרבחב םינוש םירזגמ ןיב םייפיצפס םיעסשו
הרבחה תנבהל םתמורתש ,הלא םיחותינ םלוא .םיזנכשאו םייחרזמ וא םינוליחו
הנומתל" תקפסמ הדימב וסחייתה אל ,המצעלשכ הבושח התייה תילארשיה
תשדוחמ הייארל רומאכ ואיבהש ,ורקאמה תמרב םיבושח םיכילהתלו "המלשה
.תגלופמו העוסש הרבחכ ,תילארשיה הרבחה לש

םיטקילפנוקהו םיחתמהמ רכינ קלחלש ,תורמל יכ ,רוכזל בושח הז רשקהב
םיסחיה תמגוד ,בושייה תופוקתב תוצובקו םירזגמ ןיב םיסחיל הקיז שי הווהב
ןיב יתוהמ לדבה הארנכ שי ,םיזנכשאו םידרפס ןיב וא םינוליחו םייתד ןיב
קזח זכרמ שבגתה בושייה תפוקתב .םויהו זא םזילאירוטקסה לש ותועמשמ
תורטמה םע תוהדזה חפטלו םיחתמ ןיב תסוול ,ללכ ךרדב ,חילצהש ,ןתיאו
חילצה אוהש ךכ ,םייטילופה קחשמה יללכ םעו תופתושמה תויביטקלוקה
.תויתצובק-ןיב תויוביריו םיילאירוטקס םיסרטניא לש םמויק תורמל ,דקפתל
הדימעהש ,תינידמה תואמצעה תגשה םע קזחתה דוע הז זכרמ לש ודמעמ
,ןכל םדוק ,םינותנ ויהש ,םייתכלממה םילכהו תינובירה תוכמסה תא ותושרל
םהילע םיירקיעה תוחוכהש ,הארנ םינשה ךלהמב םלוא .טדנמה תלשממ ידיב
וכלה ,הדובעה תעונת הנושארו שארבו ,בושייה תפוקת זאמ דוע ,זכרמה יונב היה
האצותכ .הפפורתהו הכלה הלא תוחוכ ןיב היצילאוקהש ,ןמזב וב ושלחנו
הריזל םתסינכל םרתש המ ,ותמצועמ רכינ קלח זכרמה דביא הלא םיכילהתמ
זכרמה לע רגת וארקש ,םינשי תוחוכ לש םקוזיחו םישדח תוחוכ לש תירוביצה
.גציימ אוהש ,םיכרעה תכרעמו תירסומה ותוכמס לע רוערע ךות ,ירוטסיהה

היונבה תררופתמ הרבח לש תואיצמ ינפב ,הרואכל ,םיבצינ ונא ,תורחא םילמב
םה בוט תוחפה הרקמבו הזמ הז םילדבתמ בוטה הרקמבש ,םינוש םירזגממ
דחוימבו םייביטרגטניא תוחוכ לש תכלוהו תרבוג תושלחיה ךות ,הזל הז םיבירי
וחפיטו ובציעש ,תוקיתווה תוטילאה לשו תפתושמה תיביטקלוקה תוהזה לש
.התוא

ידמ ינטשפ - תילאירוטקס הרבח גשומה

וא ורצונש ,םיגוליפ רפסמ תילארשיה הרבחב םימייק יכ ,העדל ףתוש ינא
םהמ המכ יכו םינורחאה םירושעה ינשב וא רושעב קר חטשה ינפ לע ולעו ושבגתה
םוסרכ לח יכ ,םיכסמ םג ינא .הלש היצרגטניאהו הרבחה תומלש לע םימייאמ
םע .תוקיתווה תוטילאה לש ןדמעמבו תיביטקלוקה תוהזה לש הייפואב ךשמתמ
תדימל רשאב ןה ןפוא ותואב םיעסשה לכל סחייתהל שיש ,רובס יניא ,תאז
לע םויאה תורמל יכ ,רובס ינא ,המודב .םתוחתפתה תומגמל רשאב ןהו םתרמוח
םיללוחתמה םייונישה ןיב ןיחבהל שי יכו שממ לש הנכסב ןותנ וניא אוה זכרמה
.ודמעמב םוסרכ לח םאה הלאשה ןיבל זכרמה לש יטילופ-יתרבחה ובכרהב
תנומת תא טטרשמ "תילאירוטקס הרבח" לש גשומב שומישה ,תורחא םילימב
ךות ,ידמ ינטשפ ןפואב תילארשיה הרבחב תויזכרמה תומגמה תאו בצמה
ללכבו ,ולא תומגמ תנבה תישארב קר םיאצמנ ונא .ןהלש תובכרומהמ תומלעתה
הנסוח לע םהיתועפשהו םתוחתפתה ינוויכ ,םינושה םירזגמה לש םביט תנבה הז
.תילארשיה הרבחה לש

,םמצע ןיבל םינושה םירזגמה ןיב םיסחיה יכ ,הכרעהל דוגינב יכ ,ןועטל ינוצרב
לש התושלחיהל ליבומה ינוויכ-דח לולסמב םיאצמנ ,זכרמה ןיבל םניב םג ומכ
םיכילהתה לש םדצל .תוכופה תומגמ םג תוהזל ןתינ ,תילארשיה הרבחה
םיכילהת םג םימייק ,תילארשיה הרבחה תא םינייפאמה ,םייביטרגטניא-סידה
תומייאמכ ונתאמ םיברל תוארנה תוצובקב אקווד רושק םקלחש ,םייביטרגטניא
הרבחה לש הבצמ תא ןחבאל רתוי ןוכנ הז היהי ,ךכיפל .היתודסומו הרבחה לע
והז .תוכרעמ ףוריט לש אלו תוכרעמ דודיש לש ךילהתב הנותנכ םויכ תילארשיה
לשו זכרמה לש םבכרהבו תיביטקלוקה תוהזב םייונישב ,םירבשמב ךורכה ךילהת
,רובס ףא ינא ,ןכ לע רתי .תיתרבח תוררופתהב חרכהב אל ךא ,ןהינימל תוטילאה
תכרעמהו תינויצה היגולואידיאה ,ונייה ,תילארשיה תוהזה לש השקה ןיערגה יכ
רובעל ךישממו רבע אוהש תורמל ,םייקו רירש ןיידע ,הדי לע המקוהש ,תידסומה
.ןכותבו תוהמב םייוניש

תוארל לבוקמש המ לש םביט לע הרצקב דומעל הסנא וז הנעט ססבל תנמ לע
םייתד ,םידוהיו םיברע :ונימי לש תילארשיה הרבחב םייזכרמה םיעסשכ
.לאמשו ןימי ,םייחרזמו םיזנכשא ,םיקיתוו םילוע ,םיינוליחו

תימוטוכיד םיראותמ םירקמה תשמח לכש ,תורמל יכ ,ןייצא המידקמ הרעהכ
ןיב עסשה לע רבודמ רשאכ :לשמל .ההז ןפואב םלוכ לע הלח הניא וז הקולח
אל .תוינוליח לשו תויתד לש תונוש תוגרד שיש ,ךכמ םימלעתמ םינוליחו םייתד
לע םירמוש םייתדה לכ אלש םשכ ,תרוסמ יאנושו םיסרוקיפא םה םיינוליחה לכ
תינרדומה תיברעמה תוברתה תגציימש המ לכ תא םיניועו תווצמ ג"ירת
םינוש םימוקימ ןיב םילדבה ןיבל תימוטוכיד הקולח ןיב לדבהה .תיטרקומדהו
תואצמנה תוצובק רפסמב רבודמ רשאכ ,ךכ .ינכט ןיינע קר וניא ףצר ותוא ינפ לע
םייק ,םייניב תודמעב אצמנ ןקלחש ךכ ,חוכיו ריצ ותוא לע םינוש תומוקמב
.רושיגלו ךוכירל רתוי לודג לאיצנטופ

יריצ ןיבל תוצובקה ןיב הפיפחה תדימ איה ןובשחב תחקל שיש ףסונ םרוג
לש םידדצה ינשמ ןמצע תואצומ תוצובק ןתוא רשאכ ,ךכ .חוכיווהו תוביריה
םינטק רושיגלו הרשפל םייוכיסה םיבושחו םינוש טקילפנוק ירושימב סרתמה
הקולח ,ונייה ,םיאנתה ינש םימייקתמ רשאכ יכ ,ןייצל רתומה ןמ .רתוי
,המכסה-יאו תובירי לש םייזכרמ םירושימ תפפוחה תימוטוכיד תיתצובק
דקומב רשאכ ,אמגודל ,ךכ .רתוי דוע הובג השענ רומח טקילפנוקל לאיצנטופה
תיתדה ,תימואלה ןתוהז תניחבמ תונחבומ תוצובק יתש תובצינ ךוסכסה
אוה יתצובק ןיבה עסשה - לארשי יחרזא םיברעהו םידוהיה תמגוד תינתאהו
.רתויב םיכומנ וינפ לע רשגל םייוכיסהו רתויב קומע

רושיגל יוכיסה יבגל רתויב ימיספ ינא ליעל וניוצש ,םיעסשה תשמח ןיבמ ,ןכא
לש תוהזה יביכרמ תשולש ןיב הפיפחה םושמ ,תאז .םיברעו םידוהי ןיב עסשה
תוהזה יביכרמ ןיבל םהיניב תמייקה תיטנרהניאה הריתסהו ,דחמ יברעה טועימה
ןיב ךשמתמה טקילפנוקהש ,ףיסוהל אוה רתומל .ךדיאמ ,ידוהיה בורה לש
,ךכ לע חוכיו ןיא .הז עסש תקמעהל וקלח תא םרות יברעה םלועל לארשי
לארשי ייברעל קינעהל - המצעל םג אלא ,םיברעל קר אל - תבייח לארשי תנידמש
ורסוי ךכ ידי לעש ,בושחל תומימת וז אהת םלוא .םיחרזאכ תווש תויוכז
תרימשב הארי הנידמב ידוהיה בורהש ,ןמז לכ .טקילפנוקה םלעייו םיחתמה
רבחכ ודי לע לבקתהל לכוי אל יברעה טועימה ןוילע ךרעו סרטניא ידוהיה הייפוא
תונהיל ולכוי םה ,תווש תויוכז םיברעל הנקנעות ןכא םא ,בוטה הרקמב .אלמ
רושימב ביטקלוקה תולובגל ץוחמ וראשיי ךא ,יחרזאה רושימב הווש דמעממ
.יתרבחה

,רתוי ימיטפוא תויהל הטונ ינא יברע-ידוהיה אשונב תימיספה תיזחתל דוגינב
תעברא לכ תא ,ךכרל תוחפל וא ,רבגתהל תלוכיה יבגל ,הדימ התואב אל יכ םא
ויפוא יבגל יתנייצש המב הרושק ךכל תירקיעה הביסה .םירחאה םיטקילפנוקה
םיגוליפה תורמל יכ ,רוריבב הארמ יריפמאה רקחמה .יברע-ידוהיה עסשה לש
לע רומשל ותפיאשב דחואמ לארשיב ידוהיה רוביצה לש ולוככ ובור תויוביריהו
תלעופ וז הפיאש .תיפרגומד הניחבמ הנושארו שארב ,הנידמה לש ידוהיה יפואה
הקוחר "ידוהי והמ" לש תועמשמה םא םג ותובישחב טיעמהל ןיאש ,דכלמ חוככ
תדמוע ןסיסבבש ,תוילאידרומירפ תושוחתב ןאכ רבודמה .תמכסומ תויהלמ
תמקה לע םישקה םיקבאמהו האושה םג ומכ ,הללכב תידוהיה הירוטסיהה
דצמ הנידמה לע ךשמתמה םויאל יכ ,ןייצל רתומה ןמ .הנוחטיב תרימשו הנידמה
ןיא םא םג ,תידוהיה תוירדילוסה לש הקוזיחל ולשמ המורת שי יברעה םלועה
תודמע ןיב םילדבהב אטבתמ רבדהש יפכ ,ותא דדומתהל םיכרדה לע המכסה
אל יכ םא ,תוירקיעה תוביסה תחא יכ ,םיאצומ ונא ,אמגודל ,ךכ .ןימיהו לאמשה
התמקהב ,ץרמ יעיבצמ הז ללכבו ,ילארשיה לאמשה לש הכימתל ,הדיחיה הביסה
תנידמ תולובגב ידוהי בור לע רומשל ןוצרב הצוענ תיאמצע תיניטסלפ הנידמ לש
רבדהש לככ ,ךמות לאמשה ברקב בורהש ,ךכל הביסה םג איה וז הפיאש .לארשי
.םירוגסו םירורב תולובג תועצמאב ,תונידמה יתש ןיב הדרפהב ,ירשפא

םילדבהה לש תובישחב טיעמהל ילבמ יכ ,רוכזל בושח הז רשקהב
לע אקווד העיבצמ תירוטסיהה המגמה ,םהיניב ורתונש ,םייגולואידיאה
םג וסחייתה םיגשומה ינש קוחרה רבעבש דועב .ןימיהו לאמשה ןיב תוברקתה
ינש ןיב רתונש ,לדבהה םויכ ירה ילכלכ-יתרבחה ןפל םגו ינוחטיב-ינידמה ןפל
דחמ .םצמטצמו ךלוה אוה םגו דבלב ינוחטיב-ינידמה טביהל סחייתמ ,תונחמה
ץמיא ,דוכילה ידי לע גצוימ אוהש יפכ ,וכותב יזכרמה םרזה דחוימב ,ןימיה ,אסיג
,ןותמה לאמשה ,אסיג ךדיאמ .לאמשה תופקשהמ םיבושח םיקלח הגרדהב
ךכ ,תוזכרמתה לש תויטנ הנורחאל הלגמ ,הדובעה תגלפמ יכמות ברקב רקיעב
סחיב םג .תונחמה ינש לש תווצקה ןיב רקיעב םויכ םימייק שממ לש םידוגינש
לש םיכילהתב םג ןיחבהל ןתינ תידוהיה הייסולכואה ךותב עסשה יסיסב ראשל
.לודיבו קוחיר לש קר אלו תידדה תוברקתה

לש תומגמ םברקב תוחוור יכ ,קפס ןיא - רבעשל מ"הירבמ םילועל רשאב
הרבחל סחיב תונוילע לש תושוחתב תוולמה תיתרבחו תיתוברת תולדבתה
תכרעמב םתובלתשה לש תערכמה תובישחב טיעמהל ןיא ,תאז םע .תטלוקה
תונידמב םירגהמ תוצובקל האוושהב םידקת תרסח איהש ,תיטילופהו תילכלכה
תולדבתההש ,ענכושמ אל םג ינא .הרצק הכ הפוקתב רבודמשכ דחוימב ,תורחא
השולש וא םיינשל רבעמ ךשמית תיסורה היילעה לש תיתרבחהו תיתוברתה
תונשב ,הינמרגמ םילועה לש הזל םבצמ תא תוושהל ןיינעמ הז רשקהב .תורוד
םהמ םיברו ואיבהש ,יתוברתה ןעטמה לע רומשל וסינ םה םג ,עודיכ .םישולשה
הינמרג ילוע םג :דועו תאז .תינמרגה תונמאבו תורפסב ,הפשב קובדל וכישמה
ומיקהו הלש תיטילופה הריזב בלתשהל ושקתה ,תטלוקה הרבחהמ םירכונמ ושח
זאד קיתווה בושייה ןיבל םניב םילדבהה םלוא .םהלשמ הגלפמ הז עקר לע
ןיאל ,םילוע תיסורה היילעה ידממש ,םנמוא ןוכנ .ינשה רודב רבכ ,השעמל ,ומלענ
תשרומה רומישל לאיצנטופה ןכלו הינמרגמ ועיגהש ,םילועה לש הז לע ,ךורע
וז הז הרקמב םג ,יתכרעהל .הברהב הובג תיתרבחה תולדבתההו תיתוברתה
.תילארשיה הרבחב אלמ ןפואב ובלתשי םהש דע ןמז לש הלאש

ינוליח-יתדה עסשה תרמוח

לע רבודמ רשאכ .רומח רתוי הברה ,ןבומכ ,אוה ינוליח-יתדה עסשה לש הרקמה
םיווהמה םיינוליחה ןיב תומיעל רקיעב הנווכה םייתדו םיינוליח ןיב עסשה
תוכרעהה יפל ,םיללוכה םידרחה ןיבל לארשיב ידוהיה רוביצה ללכמ תיצחמכ
,הווש ןפואב םיקלחתמ םידרחה .הז רוביצ ךותמ 10%-מ תוחפ תצק ,תולבוקמה
הרותה תודהיל םיעיבצמ םלוככ םבורש ,םיזנכשאה ןיב ,רתוי וא תוחפ
,םידרחהש תורמל .ירבד ךשמהב ריעא הילע ,ס"של םיעיבצמה ,םייחרזמהו
זאמ ,הרבחה יקלח ראשמ םלודיב לע תואנקב םירמוש ,םיזנכשאה דחוימב
םלעתהל ןיא "הכלה תנידמ" לש היגולואידיאב םילגוד םהש תורמלו ,דימתמו
המ לכב ןה יטילופה רושימב רתוי םיברועמ ושענ םה תונורחאה םינשבש ,ךכמ
חוכיווב ןהו תסנכהו הלשממה ונייה ,ןוטלשה תודסומ לע העפשהל רושקש
ץראב תידוהיה תוחכונה לע ויתוכלשהו יברע-ילארשיה ךוסכסה לע יגולואידיאה
,תונורחאה םינשב ,םיגציימ םהו םינמואל רתוי ושענ םידרחה ,הז ןבומב .לארשי
ל"דפמה יריעצ ורבעש ךילהתל המודב תילארשיה הרבחה לש ינמיה ןמסה תא
,ילסכודרפ ןפואב .םהלש ינויצה ביכרמה אלל ךא - םימיה תשש תמחלמ תובקעב
תידרחה תודהיה ,"הזה םלועה" יניינעב התוברועמ תלדגה םושמ אקווד ילוא
יפכ ,תילארשיה הרבחה לש תיביטקלוקה תוהזה ינפב יניצר רגתא הדימעמ
חכונל קוזיח לבקמ הז רגתא ,ןכ לע רתי .תינוליחה תונויצה ידי לע השבגתהש
ברקב תיתד היצזילקידר לש ךילהת ,ונייה ,"היציזילדרח" םשב העודיה העפותה
.תוגורסה תופיכה ישבוח םע ילמס ןפואב ההוזמה תינויצ-תיתדה תודהיה

אוהש םיכרעהו יתוברת-יטילופה זכרמה לע ,הרואכל ,רתויב יניצרה םויאה םלוא
אצמנ וז העונת לש התוהמ תא ןיבהל ירקחמה ןויסינה .ס"ש דצמ אב ,גציימ
תבכרומ ס"ש תגהנהש דועב .ואולמב חנעופ םרט הלש ןפוצהו ותישארב ןיידע
דחוימב ,ינגורטה רתוי הברה הלש םיעיבצמה רוביצ יחרזמ אצוממ םידרחמ הלוכ
ובורב בכרומ הז רוביצ ,הגהנהה לש תוינגומוהל דוגינב .1999 לש תוריחבה זאמ
םה שולשה ןיב רתויב הלודגה הצובקהשכ ,םידרחו םייתד ,םייתרוסמ םידוהימ
םה ס"ש יעיבצמ לש לודגה בורה - יתדעה אצומה תניחבמ .םייתרוסמה אקווד
לש ןטק טועימ םג םהיניב שי יכ םא ,יאקירפא ןופצ אצוממ רקיעב ,םייחרזמ
תוכלשה ,ןבומכ ,שי היכמותו ס"ש תגהנה לש בכרהה ןיב םילדבהל .םיזנכשא
תלאשב תאלממ איהש ,דיקפתה לעו יטילופה רושימב התוגהנתה לע תובושח
,ךכ .יתדעהו יתדה ןפה לש תוארה תדוקנמ ,תילארשיה הרבחה לש היצרגטניאה
תודהיל םיכייש םניא היכמות בורש ,הדבועל תעדומ ס"ש לש תידרחה הגהנהה
תורישה הז ללכבו םוי-םויה ייח לש םינוש םירושימב םיברועמ םה יכו תידרחה
.תיתד אלה תודהיה םע ,ל"הצב

איה תאזכש רותבו תיתדו תיחרזמ האחמ תעונתכ ירואטמ בצקב החמצ ס"ש
,הארנ ."ןשיה זכרמה" לע רגת הארקש ,רתויב הבושחה תיטילופה העונתה
לע הטירפה ןיבל יתדעה ןפה לע הטירפה ןיב גוזימ רוציל החילצה ס"ש תגהנהש
לש ,בורה תא אל יכ םא ,רכינ קלח היתורושל ךושמל החילצהש ךכ ,יתדה ןפה
םייחרזמה בור ,םייחרזמ רומאכ ,םה ס"ש יעיבצמ לש לודגה םבור) חרזמה תודהי
,הנושארה תיטילופה העונתה איה ס"ש ,ןכ לע רתי .(ס"של םיעיבצמ םניא
,ישממ חוכ לש סיסב לע תיסאלקה תונויצל תיגולואידיא הביטנרטלא העיצהש
ןימימ תורחא תויגולואידיא תועונתל וא יזנכשאה ידרחה הנחמל דוגינב
.רתוי הברה םצמוצמ היה ןהב הכימתה סיסבש ,לאמשמו

איה ס"ש ,ידוהיה רוביצה ךותב םיעסשה תייעבב םיקסוע רשאכ ,הלא תוביסמ
.ינוליחה לאמשה הנחמב דחוימב ,הז רשקהב הלועש ,הנושארה היצאיצוסאה
לש תוירשפאה תועפשההמ דרטומ ינא םג הז הנחמל ךיישכ ומצע ההזמש ימכ
תידדצ-דח הייאר וז םלוא .תילארשיה הרבחה לש התוחתפתה ינוויכ לע ס"ש
יתש לש ןתאלעהב קפתסא ינא ,העיריה רצוקמ .העונתה לש ידמ תינטשפו
:הז ןיינעב תומילשמ הייאר תודוקנ

איצוה התוהז לש םייתדהו םייתדעה תודוסיה ןיב התשע ס"שש בולישה ,תישאר
יחרזמה רוביצל העיצהש ,תעב הב ,תיתדע העבצה לש תוימיטיגל-יאה ץקוע תא
,ןכ לע רתי .הוואגו תוכייתשה לש סיסב ,טרפב ולש תויממעה תובכשלו ,ללכב
,ףסוי הידבוע ברה לש ותושארב ,המצע לע הלטנ ס"שש ,ליעפה דיקפתה
הל הקינעה ("הנשוי לע הרטע ריזחהל") "םיילארשי-ץרא" םייתכלה םישודיחב
תיטילופה התחלצה :דועו תאז .תיזנכשאה תידרחה תודהיה ברקב םג הבר הרקוי
קחשמה יללכ לש ןובנ לוצינב םג אלא ,תילרוטקלא הניחבמ קר אל ,המישרמה
תויתרבח-תויטילופה תועונתה לש הנושארה הרושב התוא ודימעה ,יטילופה
ברקב לוכסתהו חופיקה תושוחת תשלחהל ומרת הלא םיכילהתה לכ .לארשיב
ןפה ,תורחא םילימב .תוימיטפואלו הווקתל סיסב ול ונתנו יחרזמה רוביצה
.ס"ש לש יתוברת-יתדה ןפה ךותב עמטוה יתדעה

ידכ ךות ,יטילופ םזיטמגרפ לש הבר הדימ התליג ס"ש לש תוגיהנמה ,תינש
דרפנ יתלב קלח תויהל הכפה ס"ש הז עקר לע .ןוטלשה תכרעמב תובלתשה
לע ,תודחוימה היכרדב ,הנוע איהש ךות ,ףילחהל האב איה ותואש ,דסממהמ
םיירמוחה םיכרצה לע רתוי תמצמוצמ הדימבו םייתרבחהו םיינחורה םיכרצה
לש שדחמ הרדגהל הפיאשה לע הרתיו ס"שש ,תרמוא תאז ןיא .היכמות לש
,החוכ תא לצנל תוסנל ךישמת איהו תילארשיה הרבחה לש תיביטקלוקה תוהזה
זכרמה לע עיפשהלו תוסנל ךישמת איהש לככ םלוא .הילע עיפשהלו ךישמהל ידכ
,רמול יתנווכ ןיא ,ךכב .ונממ קלח תויהל ךופהתו ודי לע עפשות םג איה יטילופה
תודהיה ןיבל ,ללכב תיתדהו תידרחה תודהיהו ס"ש ןיב הינומרה יסחי םייופצ יכ
לש תרגסמב ,כ"דב ,ולהנתי תונחמה ןיב תויוביריה ,יתכרעהל םלוא .תינוליחה
.ולש חוכה תולבגמב ריכמ דצ לכ רשאכ ,םילבוקמה םיטרקומדה קחשמ יללכ
סיסב לע ולעפי םינושה תונחמה ידוהיה רוביצל עגונ רבדהש לככ ,ךכל רבעמ
לש ידוהיה יפואה לע רומשל הפיאשה סיסב לעו תימואל תוירדילוס לש השוחתה
התמקהב הנורחאל וניארש ,הבחרה הכימתה .תיפרגומד הניחבמ תוחפל ,הנידמה
.תאז הפיאשל םיקהבומה םייוטיבה דחא איה תימואל תודחא תלשממ לש2001 לירפא - 33 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ