תיביטנרטלא תוברת-תת תריציו הנאוחירמב שומיש
םיצוביקה יריעצ ןיב

33 הנפמ ,ןמרביל בקעי
30-18 יאליג ןיב הנאוחירמו שישחב שומישה בחרתה תונורחאה םינשה ששב
הלא םימסב שומיש לע םיריעצה ןמ 11% וחוויד 1992-ב .תיצוביקה העונתב
(1998 -ב) רתוי רחואמ םינש שש .(1992 ,סיידנרב ,ןתנ) הנורחאה הנשה ךשמב
םילדבה ואצמנ אל .(1) (1999) ,ןמרביל ,ןתנ) 23%-ל םיחוודמה רפסמ הלע
.םגדמה יצוביק ןיב םייתועמשמ

שישח ,"םילקה" םימסה ןיב הרורב הנחבה תמייק םיריעצה םירבחה ןושלב
םימסה םהש ,"םימס" ןיבל (טניו'ג ,סארג) ,םינוש תומש םילבקמה הנאוחירמו
שומישה יבגל תוסחייתהה .םהיבגל םתשיג תא ףקשמ הז יטנמס ינוש ."םישקה"
ידמל תינחלס איהםהב םישמתשמ םניאשםיריעצה ןיב םגשישחו הנאוחירמב
םימסב םישמתשמה ןיב םגהרורב תודגנתה שי םירחאה םימסה יבגל וליאו
."םישק" םימסב שומיש לע וחווידשםידדוב קר ואצמנ ךכל המאתהב ."םילקה"
הנאוחירמב םישמתשמה זוחאש ,ןייצנ היצרופורפב הלא םינותנ דימעהל ידכ
םיצוביקה יריעצ ןיב םישמתשמה זוחאל טעמכ ההז ץראב תואטיסרבינואב
יריעצש ,אוה ל"נה םינותנה תא ןייפאמש המ .(1997 ,ןמרדל ,רגרובמה-רב)
אלא ,יסאלקה ץוביקה לש תומרונה יפ-לע דוע םיגהנתמ םניא םיצוביקה
.ריעב ינוניבה דמעמב םיריעצ תוצובקל םימוד

תחא הביטקפסרפמ התוא ריבסהל ןיאש ,תבכרומ העפות אוה םימסב שומישה
היצקארטניאו תיתרבחה הביבסה לש םימרוגו םייתוישיא םיביכרמ הב שי .דבלב
דחא םדא עודמ - ריבסהל רומא םייתוישיאה םימרוגה רקח .םימרוגה ינש ןיב
השיגה וליאו ךכמ םיענמנ םירחאו םימסב שמתשמ הנותנ הרבח ךותב
הביבסב עודמ ,שומישה לש םידממה םינתשמ עודמ ריבסהל הסנמ תיגולויצוסה
.םימסב םישמתשמ םישנא תוחפ וא רתוי ,הנותנ תירוטסיה הפוקתב וא תחא
שישח וא הנאוחירמב םישמתשמ םיצוביקב םיריעצהמ עברכש ,ררבתמ רשאכ
התועמשמ המו םיריעצה תוברת יבגל העפותה תועמשמ רבדב הלאשה תשקבתמ
.ץוביקה :םייח םה הב הרבחה לש תוהמה יבגל

סמרבה ."םייחה םלוע" לע סמרבה לש לדומה יפ-לע הלאשה קדבית הז רמאמב
הב "תכרעמה" לש לגעמ :תוליעפ לש םינוש םילגעמ ינשב םייח םדא ינבש ,חינמ
חוכה ןונגנמו קושה ןונגנמ תרזעב םינגראתמ תויוכזהו ןיינקה ,רוצייה יסחי
םייתרבחה םיסחיה הב "םייח םלוע"ו ;תילגלה תינוטלשה תכרעמב םולגה
.הררש לשו ףסכ לש םיצוליאמ תישפוח תיביטקינומוק תוליעפ ךרד םינגראתמ
הררש יסחימ ישפוחה םוחתה ותוא ,ץוביקה לש "םייחה םלוע"ש ,איה החנהה
"םייחה םלוע לש היצזינולוק" הנכמ סמרבהש ךילהת ,דחכנ וא םצמטצמ ,ףסכו
רתויו רתוי םתוליעפ לוהינ םשל םישמתשמ םיצוביקה .(Habermas, 1987)
חישה רדעיהב .תוינוציח קוחה תפיכא תוכרעמבו םינונקתב ,ףסכ לש םיצירמתב
שיש ,תויביטנרטלא תוכרעמ תורצונ ,"םייחה םלוע" סיסבב חנומה יביטקלוקה
."םילק" םימסב םישמתשמה לש תוברתה-תת ומכ ,םייחה םלוע לש תונוכת ןהל
.הז ךילהת םיגדהל רומא רמאמה ךשמה

הנאוחירמו שישחב םישמתשמה תוברתה-תת לש םינייפאמה

ןיב .הרבחב םינשעמש ,אוה הנאוחירמבו שישחב שומישה לש םינייפאמה דחא
שילש ינש ,דבל תאז ושע םידדוב קר םימסב שומישה לע וחווידש ,םיריעצה
אצממ .גוז תב-ןב וא בוט רבח םע שילשו םירבח םע דחי םימסב ושמתשה םכותמ
.1998-ב ומצע לע רזוחו 1992 לש רקחמב רוריבב עיפומ אוה ,יבקע הז

תאזש ,חינהל ןיא הנאוחירמב םישמתשמו םישגפנ םיריעצ תצובק רשאכ
יוליבו דחי לש השוחת ,םירבד יפוליח הלא םישגפמב שי .םהלש הדיחיה תוליעפה
ןיב תורבח לש םקרמ תריצילו םישגפמה דוסימל סיסב םיווהמ הלא לכ .ןמז
הצובקל תוכיישה תשוחתו הלא םישגפמב םיאור םידחא םירקוח .םיפתתשמה
םימסב שומישל םיריעצה תא םיאיבמה םיבושחה םימרוגה דחא ,םהב תרצונה
"ריעצ"כ ותוהז תיינבו ליגב וירבח םע ריעצה לש תוהדזהה תרצונ ןאכ ."םילק"
"רכשמה" ביכרמה איה וז ןילמוג תוליעפ .חלכ םהילע דבאש ,םיכרעב דרומה
ךרוצה יוטיבל אב ןאכ ,רמולכ .(Anderson, 1995) תוסנתהה לש ("intoxicating)
הזשכ ,םייביטנרטלא םיקיפא ול אצומש ,"םייח בחרמ" לש תרגסמ ,יתרבח חישב
.תבבוסה הרבחב םייק וניא

ררבתמ .דוס תרמוש הרובח לש תמיוסמ הדימ תפסונ שגפמהמ האנהה םצעל
םירחאה תמועל םימסב םישמתשמה םיריעצל שיש עדיה ןיב םילדבה שיש ,לשמל
ימ לע העידיה לבא ,םהיניב םיריכמ ץוביקב םיריעצה לכש ,חינהל שי .םהירבח לע
.םישמתשמה תצובקל רקיעב תלבגומ םימסב שמתשמ

"?והשלכ םסב םישמתשמ ריכמ התא ךצוביקב םישנא המכ" :הלאשל הבושתב
7% קר וליאו ,"דחא ףא" םישמתשמ םניא םמצעבש ,הלא ברקמ 44% ובישה
.ההז הבושת ובישה םישמתשמש הלא ברקמ

םיפתתשמה לש םהיתועד תושבגתמו תוכלוה תפתושמה תוליעפה תרגסמב
לע עדיה :םימסה אשונל ,לכ תישאר ,תוסחייתמ הלא תודמעו תועד .םהיתודמעו
ןכו,םימס תליטנ לש תואצותה לע עדיהו םתוא תונקל ןכיה עדיה ,שומישה יכרד
תוליעפ לש "תיגולואידיאה" תיתשתה םה הלא לכ ."תאז םישוע םלוכ" השוחתה
.הצובקה

:הלאשל תובושת :1 חול
תואבה תורטמה גישהל םדאל רזוע םימסב שומיש הדימ וזיאב"
("רזוע יד"ו "רזוע" םיבישמה זוחא)
הנורחאה הנשב שישח וא הנאוחירמב ושמתשהש ,םיריעצ לש תובושתה יזוחא)
(ושמתשה אלש ,םיריעצ לש תובושתה יזוחא תמועל


ושמתשה
ושמתשה אל

88
65
ףיכל ,האנהל
85
63
דדועתהל
67
75
תוגאד חוכשל
65
29
עוגר תויהל
47
22
יתורבח תויהל
39
14
הלילב ןושיל
34
12
ןימ ייחב חילצהל

שומישה לע תויבויח תועד תושבגתמ םישמתשמה ןיב דציכ ,תוארל ןתינ הז חולב
ראשל םג התוחפ הדימב ךא ,םישמשמה תצובקל תופתושמה ,הלא תועד .םימסב
,הדבועל רשק ןיאש ,שיגדהל בושח .םימסב שומישל היצמיטיגל תונתונ ,םיריעצה
שיש ,הדבועה ןאכ הבושח .ואל וא תיעדמ הניחבמ ןוכנ םימסה תעפשה לע עדיהש
םינשעמהמ קלחש ,ןושיעמ לידבהל .םימסב שומיש קידצמה ,ףתושמ "עדי"
םישמתשמה "קיספהל םילגוסמ םניא יכ" ,םינשעמו תונכסל םיעדומ
דדועתהל ,עוגר תויהל תרזועה הליעומו תיבויחכ תאז תוליעפ םיאור הנאוחירמב
.האנהל תמרוג רקיעבו

רפסמ םינש ששכ לש ןמז קרפבש ,הרוק דציכ - םישמתשמה לש לגעמה תבחרה
"םידמול" םישנא דציכ ,ראותמ תיעוצקמה תורפסב ?לפכוה םימסב םישמתשמה
לע םירבחה םיעיפשמ תיתרבח ןילמוג תוליעפ ךשמב :תיביטמרונ אל תוגהנתה
תורדגהל ןכו םייונישל רוקמ אוה םתא רשקה ,תוגהנתהה לעו םיכרעה
,םימס םהל ועצוהש ,םילאשנהמ שילשכ ונייצ ןאכ חוודמה רקחמב .תויביטמרונ
תיתרבח הצובק לע םירבדמ ונחנאש ,ןאכמ .ץוביקב התייה הנושארה העצהש
םיפסונ םיריעצ לע העיפשמו תופתושמ תועד הל שי ,תפתושמ תוליעפ תמייקמה
.הילא םיפרטצמה

:יביטנרטלא םייח םלוע ,יתרבח חיש לש תרגסמ ץוביקב הרצונש ,איה הנקסמה
וא יתימא - עדי לש תכרעמ תרצונ היתובקעבש ,תכשמתמ תיתרבח תוליעפ שי
"םילק" םימסל היצמיטיגל תרצונ ,שישחו הנאוחירמב שומישה יבגל - המודמ
תצובקל ףרטצהל "םישדח"ה תנמזהו יוקיחל המגוד ידי-לע ץפומ שומישהו
.(ןמזה םע רפסמה לדג ןכל) םינשעמה

ןיב תוברת-תת לש המויק לע םיעיבצמ הלא םיאצממ - יביטנרטלא םייח םלוע
.םיטלובה הינמיסמ אוה שישחו הנאוחירמב שומישהש ,םיצוביקה יריעצ
תרשפאמ ,יביטנרטלא "םייח םלוע" לש םינייפאמה לכ הל שיש ,תאז תוברת-תת
תצובק תרגסמב יביטקינומוק ךילהתב םתוהז תא שבגל םיריעצה םירבחל
לש היעב תמייק תיברעמה הרבחב .ץוביקל ידוחיי הז ךילהת ןיא .םהירבח
"תיביטמרונ תוילוש" לע תרבדמ ןוסרדנא .הרבחה תומרונ םע םיריעצה תוהדזה
הב הרבחה רשאכ ,םצעתמ תוהדזהל ישוקה .ריעצה לש רבעמה בצממ תעבונה
תומרונ תכרעמ ריעצה רבחל תקפסמ תוברתה-תת .רבשמב תאצמנ יח אוה
,החינמ תרקוחה .דוע תומייק ןניא וא ושלחנש ,הרבחה לש תומרונל תיביטנרטלא
הניאש ,תוהז תאז ךרדב רוצילו וירבח םע תוהדזהל ריעצל רשפאמ הז רבדש
לוכי הז ךילהתש ,איה סמרבה לש החנהה .הבחרה הרבחה לש םיכרעל הרושק
לש םיביכרמ הב ןיאש ,תיביטקינומוק תוליעפ ךות ,"םייחה םלוע"ב קר שחרתהל
התוא גישהל ךרד ןיאו םינונקת תרזעב תוהדזה ףוכאל ךרד ןיא ,רמולכ .הררש
.ףסכ תרזעב

םימסה אשונל םיצוביקה תשיג

תרזעב לוהינל חיש לש ךרדב הייח לוהינמ תרבוע תיצוביקה הרבחהש ,ליעל ונעט
שומישה ?ןאכ ןודינה םוחתב הז רבעמ אטבתמ דציכ .םייפסכ םיצירמתו םינונקת
.םיעבשה תונשמ לחה םיצוביקב ןוידל הלע םיריעצ ןיב קוחב םירוסאה םימסב
ידי-לע םיצוביקל תאבומה הרז תוברתמ קלחכ ,העפותה התארנ הליחתב
תמצמטצמ הניא העפותהש ,ררבתה רתוי חקופמ טבמב .ץראל-ץוחמ םיבדנתמה
תמרוגו הבחר איה העפותהש ,ררבתה .םתא עגמב םיאבה םידיחיל וא םיבדנתמל
םיצוביקב .םימסה לש היינקה ןומימ ךרוצל תובינג ,לשמל ,תופסונ תויעבל
לאיצנטופה זובזבמ ,עשפה םלוע םע רשקהמ םיעבונה םינוכיסהמ הגאד העבוה
אשונב לפטמה רודמ תועונתב דסונ ךכמ האצותכ .תורכמתהל הנכסהמו ישיאה
םחליהל ןדיקפתש ,"םימס תודעו" ומקוה םיבר םיצוביקבו תיצראה המרב
,"דחא הנקב םילוע םניא ץוביקו םימס" הרמאל הבחר המכסה התייה .העפותב
.ץוביקב תורבח םע בשייתמ וניא םימסב שומישש ,התועמשמש

תשולשמ דחא לכ אטבתה הז יוניש .םיצוביקה תשיגב יוניש לח ,תונורחאה םינשב
.םידיחיה תשיגבו תוברתב ,הרבחב :םייחה בחרמ תא םיביכרמה םימוחתה

,יוושכעה רקחמב םג אצמנ (1993) םהוש לש היאצממל המודב - הרבחב
תלוכי ץוביקל ןיאש ,תודסומה תשוחתב יוטיבל אב תיצוביקה העונתב רבשמהש
רקחמה תרגסמב .םיינוציח םימרוגל תוקקדזהה ןאכמו העפותה םע דדומתהל
םיריכזמהמ קלח .העפותה םע םידדומתמ םה דציכ ,םיצוביקה יריכזמ ולאשנ
םניא" םקלח .אשונב םיליעפ םניא םג ןכלו םצוביקב םימס ןיאש ,םיחינמ
לע עדי ןיא תימוקמה תוגיהנמלש ,הדבועה םא םימילשמ הארנה לככו "םיעדוי
לופיטה ךא ,םימס לש םמויק לע םיעדוי םיריכזמה םיצוביקה בורב .השענה
.הרטשמה וא םיילאיצוס םידבוע ידיל ,ללכ ךרדב ,רבעומ

שומיש לע וחוויד םיצוביק רתויב םנמואש ,הדבועה תטלוב םיריכזמה לש חווידב
73%-מ) דרי םימס תדעו תלעופ םהב םיצוביקה זוחא ,ליבקמב ךא ,םימסב
דבוע) ינוציח םרוג תרזעב הז היה לפוט אשונה רשאכ .(199846%1992
,ץוביקה לש וקוסיע םוחתב וניא אשונהש ,רורב רסמ והז .(הרטשמ ,ילאיצוס
תא ץוביקה ירבח לש תועדומל איבמ הז .םיינוציח םימרוג לש לופיטל ךייש אלא
.םיגירח םישעמב ,המצע תוחוכב לפטל הליהקה לש תלוכיה-יא

םניא םימסו ץוביקש ,תיעמשמ-דח השיגש ,הארנ תונורחא םינשב - תוברת
רומאה לכב הייסולכואה ללכ לע דוע תלבוקמ הניא תחא הפיפכב רודל םילוכי
,הנעטב הלא םימסב שומישה לש היצזילגלב םיכמות ףא שי .הנאוחירמו שישחב
לש םנמוא - העבצהב אטבתה הז רבד .םירכממ םניאו יתואירב ןוכיס םהב ןיאש
תפרטצמ תאזל .תונורחאה תוריחבב "קורי הלע" תגלפמ דעב - דבלב םידיחי
תוניירבע וא תוגירח תועפותל תוירחאה תא הריבעמש ,"הטרפהה" תסיפת
יתרבח חוכ וא ירסומ חוכ ןיא ץוביקלש ,השגרה ,ןיפוליחל וא םיינוציח םימרוגל
.הימונא לש בצמ ןכל רצונ .העפותה םע דדומתהל

םידגנתמ םיריעצה םירבחה בורש ,םידמל ונא אבה חולהמ - ץוביקה ירבח תשיג
םישמתשמ םניאש ,םיריעצה לש הצובקב םג ךא .שישחו הנאוחירמב שומישל
.םירבח םיראשנ ויה ךא ,םידגנתמ :ידמל תינוטלפא איה תודגנתהה הלא םימסב
תורורב תומרונ ןיא םילקה םימסל דגנתמה רוביצב םגש ,קיסהל לכונ ךכמ
לוכיש ,רבדכ אל ךא ,לבוקמ אלכ בשחנ רבדהו םהב שומישה יבגל תומכסומו
.תישיאה תורבחה תקספהל םורגל

:הלאשל תובושת :2 חול
"הנאוחירמ וא שישחב שמתשמ התאש ,ובשח וליא ךידידי תבוגת היהת המ"
הנורחאה הנשב הנאוחירמ וא שישחב ושמתשהש ,םיריעצ לש תובושתה יזוחא)
(ושמתשה אלש ,םיריעצ לש תובושתה יזוחא תמועל

יל ןיא
םירבח
תפכא אל
םהל
םידגנתמ
םיקיספמו
תורבח
םידגנתמ
םיראשנו
םירבח
ויה
םילבקמ

1
8
16
65
10
שמתשה אל
-
16
4
38
42
שמתשה

חוקיפ" .ץוביקב רבשמהמ האצותכ ףפורתה יתרבחה חוקיפה - תורחא םילמב
המאתהב םילעופה להק תעד לש םויקלו תודסומה לש תוליעפל סחייתמ "יתרבח
להקה תעד לש החוכ תשלחהל איבה רבשמה .תויתרבח תומרונ לש ןמויק ןעמל
לוהינ וא הלכלכ לש םימוחתב תוגהנהה תודקמתהלו תיצוביקה הליהקב
אשונ םישמשמ םניא ,םייכרעהו םייביטמרונה םימוחתה ,םייחה םלוע .םיילמרופ
םיכרעל םיריעצה לש תורביח לש ךילהת ןכתיי אל הלא םיאנתב .ירוביצ חיש לש
,רבשמה ןמזב וב וכנחתה וא ץוביקל ופרטצהש ,םיריעצ .תיצוביקה הליהקה לש
תיצוביקה הרבחה לש תוגהנתהה יכרד תאו תומרונה תא םמצעל לגסל ולכי אל
לש םיכרע אל םגו םירגובמה יניעב םהלש תוימיטיגלה תא ודביאש ,תירוטסיהה
תא םג ןייפאמ הז רבד .ורצונ םרטש ,"שדחתמה ץוביקה" וא "שדחה ץוביקה"
יתש ןיב ןיאו םהב שומישל םידגנתמ ףאו םימסב םישמתשמ םניאש ,םיריעצה
.תיתרבח הציחמ תוצובקה

.םימסה אשונב חישו ןויד םיצוביקב ןיאש ,הארנ סמרבה לש לדומל רוזחנ םא
לש םיאשונמ ,קרו ךא טעמכ ,בכרומה םמוי רדס לע אצמנ וניא אשונה
םירושקה םיאשונו םינונקתו םיקוחל ,תוילמרופ תויוכזל םיעגונה :"תכרעמ"ה
תדחכה תא ןמסמ יביטמרונה חישה לש תומלאיהו תומלעיה .ץוביקה תלכלכב
םיינבמה םינייפאמה לע טיבנ םא .(1992 ,דיבר) םיכרעה לכ יוניש ,םייחה םלוע
-ןב) "תילטוט אל הכפהמ" לש ךרדב תויטיאב םינתשמ הלאש ,הארנ ץוביקה לש
ןניא דוסיה תוחנה רשאכ ,םייקתהל לוכי וניא םייחה םלוע וליאו .(1996 ,לאפר
יקוליחל אשונ תויהל תולוכי ןניא "ןהילאמ תונבומה" הלא תוחנה .דוע תומכסומ
ןכל םירצוי םיריעצה .םייחה בחרמ ררופתמ תויסיסב תומכסה לש רדעיהב .תועד
.יתרבח חיש לש תיביטנרטלא תכרעמ

"תודגנתה"כ םישמתשמה תוברת-תת

הרוק המ לש רואית ותנשמב ןיא ךא ,םייחה םלוע לש ותסירק תא ראית סמרבה
בלה תמושת תא ודקימ ץוביקה ירקוח ,ךכל המודב .ןכמ רחאל ,םדא ינבל
,תינומגהה הצובקה לש הררשה יכרדב םג םירקחמהמ קלחבו יונישה יכילהתב
תוטלתשהל תונוש תוצובק לש הבוגתל תוסחייתה הז ןוידב ןיא .םייטרקונכטה
לש חנומב שמתשא ןאכ .ץוביקב הרבחה ייח לע יטרקונכטה םויה רדס
ןידה ןמ .רבשמב תאצמנה תכרעמב םיריעצ תוגהנתה ראתל ידכ ,"תודגנתה"
.רקחמב ושומיש יפ לע הז חנומ ריבסהל

תודגנתהב רבודמ ןיא ."תודגנתה"ה אשונ הלוע םינוגרא לש יוושכעה רקחב
תעדומ תוליעפב אל ףאו תיגולואידיא תוליעפ וא תויוכז לע קבאמ לש ןבומב
תוברתה לש תומרונה תלבקמ תוקמחתהב רבודמ .רבדב םיעגונה לש תשרופמו
הרבחבו םינוגראב חוכ תולוטנ תוצובקש ,ןעוט (Scott 1990) טוקס .תינומגהה
(חוכה תולעב תוצובקה לש) תולבוקמה תועדל םייתפש סמ םימלשמ הבחרה
ךא .יוכיס רסוחמ ןהל הארנ רבדה יכ ,םייקה רדסל ןתודגנתה לע תוזירכמ ןניאו
ןכל גשוה יתיישעת טקש .תטלשה תוברתל דגנתהל תורתסנ םיכרד םיחתפמ םה
תרושקת יעצמא ,םיינוטלש םינונגנמ לע תוקזחה תוצובקה לש הטילשה ידי לע
םילגמ םה םנוטלש לע תמייאמ הניא תוברתה-תתש ,רחאמ .םיילכלכ תורוקמו
.התוליעפ יבגל תושידא

האצותכ ,םילק םימסב שומיש לש תוברתה-תת תא ןיבהל ןתינ תאז תרגסמב
לש היגולואידיאה :תיצוביקה תוברתה םע םיריעצה לש תוהדזהה רסוחמ
םירגתאה םע םיהדזמ םניא םהו רבד םהל תרמוא הניא יסאלקה ץוביקה
.ץוביקב םייחה לש םויה רדס תא בורל םיעבוקה םייטרקונכטה לש םיילכלכה
םה םתעיבקב םיפתוש םניאו םייוושכעה םיכילהתהמ םינהנ םניא םהש רחאמ
,הפקשהו רחא םייח ןונגס ,הרבח ייח לש תיביטנרטלא תכרעמ םמצעל םינוב
שומישה תא םג הז הרקמב ללוכ ,וישכעו ןאכ האנהה תאצמנ הזכרמבש
.שישח וא הנאוחירמב

עיבצמ רקחמה ?קוחב םירוסא םהש ,םימסב שומיש תללוכ "םתודגנתה" עודמ
תופפורתה ,תונמדזה :םימסל תוקקדזהה לע םיעיפשמה םימרוג השולש לע
לש תונמדזהה .הרבחה םע תוהדזה תויעבב הרושקה היצביטומו יתרבחה חוקיפה
תויסולכוא םע עגמבו םיחטשב ,ןונבלב תוהשהמ האצותכ התלע םימס תשיכר
לש הברה הצופתה תא ךכל ףיסוהל שי .םימסב םישמתשמ ויה םהיניבש ,תונוש
יפכ .השיגה לע תולקמה םיצוביקב םישמתשמ תוצובק לש ןמויקו הנידמב םימס
יפכ ,ץוביקב רבשמהמ האצותכ ףפורתה יתרבחה חוקיפה ,ליעל ןיוצ רבכש
.היצביטומה ןיינעל םיזמר רפסמ ונל קפסמ "תודגנתהה" רקח .ליעל רמאנש

הכותב תדחאמ תטלשה תוברתל םיריעצ לש תודגנתהש ,םינייצמ םידחא םירקוח
שומישה :םיריעצ םיניירבע" םרמאמב .הכירצב הרושקה תיביטמרונ אל תוליעפ
לש תודגנתהה יכרדש ,היתימעו הנזוא ואצמ "תיתוברת תודגנתהל ךרדכ הכירצב
.(Ozanne et al. 1998) תיביטמרונ אל הכירצב םינייפואמ םיריעצ תוצובק
הרוצב םיעסונ ,בונג בכרב םישמתשמ הלא םיריעצ דציכ ,ראותמ םירקחמב
תוילושה תשוחתש ,םידמל ונא ךכמ .םימסב םישמתשמ וא םיעונפוא לע המילא
םתוא איבמ ,םייח םה הב הרבחה בוציעל "םיפתוש" םישח םניאש ,םיריעצה לש
לע תוארל ןתינ .םתוהזל יוטיבכ הבחרה הרבחה לש םיכרעל תדגונמה תוגהנתהל
.תיניירבע תוליעפ אלו יתנייצש ןבומב "תודגנתה" תאז תוגהנתהב ןכ

םישמתשמ לש איה ונראיתש ,תוברתה-תת םאה :תוחותפ וראשנ תולאש רפסמ
,םיצוביקה יריעצ לכל תפתושמה העפות תאז וא דבלב הנאוחירמו שישחב
?הצובקה לש ינוציקה יוטיבה קר םה "םילק םימס"ב םישמתשמהשכ

םע םימילשמ ,הביבסב השענל םישידא הלא םיריעצ םאה איה תפסונ הלאש
םע המלשה ךות ,םתלוכי יפ לע תונהיל ,זעמ קותמ איצוהל םיסנמו ילושה םבצמ
,ץוביקה לע םינוש םירקחמב שי תאז השיגל ןיכומיס ?םישחרתמה םיכילהתה
דמעמ ילעב םירבח םהל םיעייסמו םייטרקונכטה םה םייונישה ימזויש ואצמש
םירחא ןיבל "תילכלכ-תילוהינה הטילאה" ןיב היצילאוק האצמנ ןכ .ילוש
םינוויכל תועדומ ירסח ךא ,םייקה רדסהה ןולשיכ תשוחת ידי-לע םיענומה
תורמל ,תאז תוברת-תתב תוארל ןתינ ,ןיפוליחל .ןורתפ לש םייביטנרטלא
טילשה ןוויכה םע המלשה רסוחו טקש-יא לש ןמיס ,יביטמרונ-אלה הייפוא
,תווקל שי .תאז אטבל תונוש םיכרד תורחוב םיריעצ לש תורחא תוצובקש ןכתייו
.הלא תולאשל הבושת ונתי םיפסונ םירקחמש

:תורעה
,םירקחמ ינשמ םיחוקל רקחמה לע תוכמתסהו ךשמהב איבנש םיאצממה
וכרענ םה .1998-בו 1992 תנשב םינרואב יצוביקה ךוניחה רקחל ןוכמב וכרענש
,רגרובמה-רב ר"ד ,םימסב המחלמל תושרה לש תישארה תינעדמה לש ףותישב
.תושרה ןומימבו
.תכרעמב לבקל ןתינ תורוקמ לש אלמ טוריפ :תכרעמה תרעה

:(תיקלח) היפרגוילביב
ברקב םימסב שומישו תודמע רקס" (1997) 'ס ,ןמרדל ,'ר ,רגרובמה-רב .1
."1996 :ההובג הלכשהל תודסומב םיטנדוטס
תושרה ;םילשורי .םימסה םוחתב רקחמ םינש רשע 'ת ,לט ,'ר רגרובמה-רב .2
.םימסב המחלמל
.לעפא תמר ;ןיקנבט די .תילטוט אל הכפהמ (1996) 'א ,לאפר-ןב .3
.םיצוביקב 30-18 יאליג לש םימסה תכירצ (1993) 'ע ,סיידנרב ,'מ ,ןתנ .4
.יצוביקה ךוניחה רקחל ןוכמה ,םינרוא
30-18 יאליג לש םימס תכירצ לע ךשמה רקחמ (1999) 'י ,ןמרביל ,'מ ,ןתנ .5
.יצוביקה ךוניחה רקחל ןוכמה ,םינרוא .םיצוביקב
.ןיקנבט די :לעפא תמר ?יכרע יוניש ץוביקה רבוע םאה (1992) ש ,דיבר .6
.רבשמ תותעב ץוביקב תילילפ תוגהנתהל תיתרבח הבוגת (1993) 'א ,םהוש .7
.לעפא תמר ;ןיקנבט די ,האמה הנפמב ץוביקה רקחמ

- Anderson, T.L. (1995) "Toward a preliminary macro-theory of drug
addiction" Deviant Behavior 16, 4, 353-372.
- Habermas, J. (1987), The Theory of Communicative Action, Vol. 2,
Life World and the System, Cambridge, Polity Press.
- Scott, J. (1990). Domination and the arts of resistance: Hidden
transcripts. New Haven, CT: Yale University Press.
- Ozanne, J., Hill, R.,Wright, N. (1998) "Juvenile delinquent's use of
consumption as a form of resistance" Journal of Public Policy and
Marketing. 17, 2, 185.2001 לירפא - 33 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ