תכרעמה תאמ

ךרדה יבגל ויתופדעה ןהמ ,תצרחנ הרוצבו ,ורבד תא רמא ילארשיה רחובה
םיזוחאה יבושיחל סנכיהל ילבמ .רורטב קבאמה יבגלו םיאניתשלפה םע רדסהל
םיעיבצמה ברקב אל) הריחבה תוכז ילעב ברקמ טועימ קר השעמלש ,םיחיכומה
ולו ,םולשל ותפיאש לע רתיו אל ובורב רוביצה ,ןורש לש וכרד תא ופידעה (לעופב
,העבצהמ תוענמיהה .תוריחבה רחאלש םירקסה וחיכויו ,םייניב רדסהכ קר
,תיביטמרונ תוגהנתה ךרדל אבהל ךפהית םא ,לארשיב םידקת אלל ףקיהב
.רבכמ העוערה ,תילארשיה היטרקומדה תא ןכסל הלולע

הנימי הדח היינפ תאטבמ ,הב "הדובעה" תופתתשה תורמל ,השדחה הלשממה
.תיתרבחה תוינידמב רושקה לכב םג אלא ,םולשה תוינידמ םוחתב קר אל
וניא תויטסילטנמדנופ-תויתדה תוגלפמה וכז וב הלשממב קזוחמה דמעמה
הרבחה לש היפוא לע םייתדו םיינוליח ןיב קבאמהש המוד ;תובוט רשבמ
,חותפהו ילרבילה ,יטרקומדה היפוא לע קבאמה ותומכו רבגי קר תילארשיה
םייתדה םע ותירב תא קזיחש ,יתרבחה ןימיה דצמ תונמתסמ תומגמ דגנכ
.םיינוציקה

סרפ חיטה הלשממל תופרטצהה לע הדובעה תגלפמב חוכיווב וימואנמ דחאב
םיקסוע םתאו תיניערג הצצפ הנוב ןייסוח םאדס :םידגנתמה ינפב
תוינידמב וכישמי הלשממב "הדובעה" יגיצנ םנמוא םא .היטרקומד-לאיצוסב
,םג המ ,הדמעמב םוסרכה ךשמיי ,ס"ש ידיב תויתרבחה תויגוסה תא הריתומה
.החכוה הכירצ ןיידע ןורש לש ותוינידמ לע עיפשהל התלוכי תדימש
לאיצוס לש התוהמבו תיתרבחה תוינידמה תויגוסב ןודל ךישמנ "הנפמ"ב ונא
.הנתשמה םלועב היטרקומד

:החוורה םוחתב תויזכרמ תויגוס יתש הבחרהב תונודנ יחכונה ןויליגה זכרמב
יכדרמו ןיקנבט הוח םירוספורפה לש םהירמאמב ,תירוביצה האופרה תוינידמ
בורקב דומעיש אשונ ,היסנפב המרופרב גלפ בד ןד םדצב ;קליפ ינד ר"דו ינש
- תיטסילאיצוסה תונויצה לע םירבדב ,רהזי ירוא .ץראב יטילופה ןוידה דקומב
דוהא ול קישמ .הרבחב םיכילהת ןחוב ,ותומל 30-ה הנשב ,ןיקנבט לש ותפקשה
לש וירבד םיחתופ ןויליגה תא ."שדחה ינמיה םזידוהיה" תעפותב ןדה רונמ
רודמב הלא לכ .תילארשיה הרבחב םידוחיאו םיעסש לע רעי םירפא גולויצוסה
.דעי

תא ,דבוע בקעי ,תונומוקה רקוח איבמ ,םלועה לא רהוצ חתופה ,בנשא רודמב
םזילאודיווידניאה לג חכונל .הילטיאב םייפותיש םיאת לש היצרדפ לש הרופיס
בר ןיינע שי ,ץראב םג ססבתמה ,תיפותישו תיתרבח תוירדילוס לכמ רענתמה
םיה לש ינופצה ודצמ ,ונילא תונכשב תחתפתמה תיפותיש היצרדפ לע תודעב
רודמב תחתונמ ץוביק יריעצ ברקב הנאוחירמב שומיש לש העפותה .ןוכיתה
תוברת-תת תוחתפתהל יוטיב הב האורה ןמרביל בקעי ידי-לע םינפבמ
תרמוא הניא יסלקה ץוביקה לש היגולואידיאהש ,םיריעצ ברקב תיביטנרטלא
.רבד םהל

םיימינפה םיטפשמה תולהנתה ןפוא תא גיצמ ,תודלות הלאב ,סאימחנ ילא
רופיס תא הפי ןורהא איבמ רודמ ותואב .50-הו 40-ה תונשב הפיח ילעופ תצעומב
חכונל ,רטלרביגב ,ןוכיתה םיה לש יברעמה והצקב תידוהיה הליהקה לש הדוחיי
.תונוש תוידוהי תוליהק םידקופה תוללובתה ילג
יתכרעמה רמוחה תא ליגרכ םימילשמ תובוגתהו םירפסה תוריקס ירודמ
.תואמצעה םויו חספ :ביבאה יגחל הכרב תועדומ לש רודמב םתחנ ולוכ ןויליגהו

םיכרועה - םיחמש םיגחו המיענ האירק2001 לירפא - 33 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ