םייפותיש םיאת לש היצרדפ - רונמד

33 הנפמ ,דבוע בקעי


יוצמ ותגספל ךומסש ,רה אשנתמ םייברעמה םייקלטיאה םיפלאה ירה תולגרמל
היופצ הז חתפב סנכנל .לארשיב םיירוביצה םיטלקמה יחתפל המודה רצ חתפ
ילולפאו רצ ןורדסמב םירטמ תורשע המכ לש הכילה רחאל .המישרמ העתפה
ריק ירויצב םיסוכמ ויתוריק לכש ,לודג םלוא לש וחתפב ומצע אצמי אוה
םלוכש ,םיפסונ תומלוא וינפב וחתפיי ךליאו ןאכמ .םתוינוגססב םיביהרמ
ספיספב תויושעה תויקנע תופיכב םירוקמו הקימרק יטילבתבו םירויצב םיסוכמ
ידי לע רבכמ אל הז ףשחנש ,קיתע שדקמ הז ןיא .תינועבצ "ינפיט" תיכוכז לש
השעמ - The Temple of Mankind - "תושונאה שדקמ" והז ,םיגולואיכרא
םירבח 800-כ םויכ הב שי .1977-ב הדסונש ,"רונמד" תיצרדפ ירבח לש םהידי
םירוגמ ינבמ 70-ב םיררוגתמ םה .תושפנ 15-20 ינב םייפותיש םיאתב םייחה
םא יכ ,דחא םוקמב םיזכורמ םניא םיאתה .תוליהק עבראב םידגואמו םילודג
הלסויקלאו קמע ינפ לע םירזופמו םיימוקמה םיבושייה ךותב םיבלושמ
.מ"ק 30-כ ךרואל (Valchiusella)
וטרבוא ינחורה גיהנמה לש םידיסח תצובק םה רונמד לש הידסיימ
יאצוי םיינחור םירושיכ תלעב תיטמזיראכ תוישיא - (Oberto Airaudi) ידואריא
דלונ .תיתונמא תויתריציו רתסנה תורותב בחרנ עדי לש בוליש םהב שיש ,ןפוד
םיאפרמ לא ךשמנ ותוריעצב .ונירוטל תינופצ ,ורגנאלאב ריעב 1950 תנשב
לעמ םיידי תרבעה ידי לע םיאפרמה - Pranotherapists) םייטסיפארתונרפ
קסע ,ןכ ומכ .יאמצע אפרמל ךפהו עוצקמה תודוס תא דמל ,(ףוגה
דסיו דומיל יגוחל םישנא תצובק וביבס זכרל לחה ריעצ ליגב .םזילאוטיריפסב
.Horus Centre for Parapsychological Research-ה תא ,1975 תנשב ,ונירוטב
תויטסונג תותד ,הימיכלא ,היגאמ :רתסנה תורות לע תואצרה הללכ וב תוליעפה
םיוסמ בלשב .הזונפיהו םזילאוטיריפס ,היתפלט ,תיעבט האופר ,הלבקה תרותו
ישעמ חרואב תוסנתהל ולכויו וידחי ויחי הבש ,הליהק דסייל גוחה ישנא וטילחה
.םיינומרה םיסחי לע ססובמה םייח חרוא ידי לע םהלש םילאידיאה שומימב
םוקמ השפיחש ,שיא 12 לש הצובק הרחבנ "סורוה זכרמ"ב םיפתתשמה ןיבמ
לש תמוצב ,םתנומא יפל ,םקוממה "שדקמ" המדאה הבעמב וב תורכלו בשייתהל
קמעב יחכונה םוקמה תא ואצמ ,המ ןמז רחאל .תוילבולג תויגרנא תמירז
התיהש ,םירצמב ריע םש לע) "רונמד" ול וארקו םהידעיל םיאתהש ,הלסויקלאו
דיימ הלחה תידוסו תרחבנ הצובק .(ירצמה שמשה לא - סורוה לש וריע רבעב
תא ואר םה .שדקמה תריפח לע ועדי אל םירחאה .רהה בלב שדקמה תיירכב
םיניכמ םה יכ ,רבסהה תא םהמ ולביקו םמוי למעמ םיקבואמ םירזוח םירוכה
תועשל ףסונב תאז ושע שדקמב םידבועהמ קלח יכ ,ןייצל שי .רהב תוסרט
התיהו קלח וב ולטנש ,הלא יבגל קזח רשק הוויה רומשה דוסה .הליגרה םתדובע
.הלענ המישמ תשוחת ךכב םהל

שדקמ" :רונמד תליהק תודלותב יתועמשמ יוניש ללוחתה 1992 תנשב
יוליגל האיבהש השרפה .בחרה רוביצל ףשחנ דוסב זא דע קזחוהש ,"תושונאה
רבח ,יטורס ופיליפ שיגהש ,תיטפשמ העיבת תובקעב החמצ רתסנה שדקמה
,1992 תנשב ,ותביזע רחאל תודחא םינש .1983 תנשב ותשיא םע דחי בזעש ,קיתו
מ"ומ להנתהל לחה תאז תובקעב .הליהקב עיקשהש ,שוכרה רזחה תא עבת
אוה ימינפה גוחל ךייש היה יטורסש רחאמ .רונמד ןיבל וניב יטפשמ קבאמו
קבאמה ךלהמב .םייפסכ םירדס יאו סמ תומלעה לע תונוטלשל תועידי ריבעה
ומויק רבד תא הליגו ולש ירקיעה ףלקה תא יטורס ליעפה ,ךראתהש ,יטפשמה
לש תוקיודמ תופמ םע םירניבאראק תצובק האב 1992 ילויב .רתסנה שדקמה לש
.טנומייפ לש יזוחמה עבותה םג םמע היה .תרתסנה הסינכה תא ושפיחו שדקמה
שדקמל סנכנ עבותהו רתסנה חתפה תא תולגל וצלאנ רונמד ירבח הלא תוביסנב
םימעפנ םהשכ ותרובחו עבותה ואצי הכורא העש רחאל .וטרבוא לש ותייחנהב
תא ליצהל ידכ לכה תושעל ונילע" :רמאו וטרבוא לא הנפ אוה .םהיניע הארממ
,ועבקב םיסופורטופא תויהל רונמד ישנא תא הנימ םוקמב ובו ".הזה שדקמה
.רתאה תא רומשלו וב לפטל םילוכיה םידיחיה םה יכ

תוברתו תונמא ירתא רומישל םיארחאה תודסומה ,יזוחמה עבותה רוקיב רחאל
ךירצו ךרע בר יתונמא רתא וניה שדקמה יכ ,םה םג וטילחה טנומייפ זוחמב
תנשב .טנומייפב רכומ יתונמא רתאכ שדקמה זרכוה 1995 תנשבו .ותוא רמשל
לש םירושיאה ךלהמב .הילטיא תלשממ לש הקנפשוג הלביק וז הרכה 1996
,ךכ םשל .יעקרק-תתה הנבמה לש תוחיטבה תלאש םג התלע תונמאה תודסומ
תלבקל יאנתכ הנבמה תא קודבל הילע לטוהש ,ןירוטמ הסדנה תרבח הנמזוה
הרבח לש םיסדנהמה .םייתלשממה תונמאה תודסומ לש םיימשרה םירושיאה
תכרעמ לכב םגפ לכ ואצמ אלו םישרדנה תוחיטבה ינחבמ לכ תא וכרע תאז
םהל התיה אלש ,םישנא ידי לע הנבנ הז לכ יכ ,ןימאהל ולכי אל םה .תומלואה
.תיסדנה הרשכה

תוריית רתאכ שדקמה תא חותפל םאה המלידה רונמד ינפב הדמע ךליאו ןאכמ
חרואב ותוא חותפל הטילחה רונמד תליהק .דבלב םהלש ןחלופל ותוא רומשל וא
םנוזח יפ לעש ינפמ םגו תורייתל דעונ אלו םהל שדוקמ רתא אוהש ינפמ ,לבגומ
םויכ הווהמ הזה קלחה .הכ דע הנבנו רפחנ תללוכה תינכותהמ ןטק קלח קר
אוה וב תומלואה חפנ .עקרקה ינפל תחתמ רטמ 72 לש קמועב תומלוא תכרעמ
800 לש חטש לע םיערתשמ םתוא םיטשקמה ריקה ירויצו בקועמ רטמ 6000
הלודגה איה םייזכרמה תומלואה דחא לע הסורפה תיכוכזה תפיכ .עבורמ רטמ
תוריצי לש זוכירה .תינועבצ תיכוכז לש תוכיתח 6000-מ תבכרומו םלועב הגוסמ
תוקסרפ ,םייתונמא םי'זארטיו ,ריק ירויצ :שדקמה ךותב יוצמה תויתונמא
םג ךא ,םיינוויו םייטנזיב םיירצמ םילדומ תוריכזמה רמח יטילבת ,תוקיאזומו
.םלועב יעקרק תת רתא םושב ותומכ ןיאו ופקיהב םישרמ Art Deco לש

הפישחל הליהקה תא האיבה םירז לש םירוקיבל שדקמה תא חותפל הטלחהה
וז תואיצמ .ינוציחה םלועה םע םירשקה תבחרהו ,תכלוהו תרבוג ,תיתוברת
.םייחה תוחרואב םייתגרדה םייונישל רוטזילטק התיה

תוקוח ןוגראו להנימ

יאנתב ויח םה הלסויקלאו קמעב רונמד ישנא תובשייתהל תונושארה םינשב
תא תפתושמ ןרקב דיקפהל וטילחה םידסיימה .ינטנופס חרואב ולחהש ,הנומוק
.םינושארה םהיתב תא תונבלו עקרקה תא תונקל ולכי וז ךרדב .םהיתונוכסח לכ
םיילמרופ םינונקתב הרבחהו ןיינקה יסחי תא רידגהל ךרוצה תא ולעה םימיל
להנימה ירדס תא ןכו םיילנומוקה םייחה תוחרוא תא רידסהל ודעונש ,תוקוחבו
ןהב וסנכוי ךרוצ שי םאו םייתנש לכ ונחביי תוקוחה יכ ,ןכ ומכ ,עבקנ .ןוגראהו
םיללכה ועבקנ וז הקוחב .הנושארה הקוחה הקקחנ 1981 תנשב .םאתהב םייוניש
םירוגמ בחרמ לע רומשל םיחרזאה לכ לש תוכזה השגדוה םג ךא ,ףותישה לש
ויה וז הקוחב .תויטרפה תולובג תא רומשלו תוימיטניאה תא חיטבהל ידכ ,יטרפ
םייחה לש הפוקתה תא ונייפאש ,םיינדפק םייתעמשמ םיינוגרא םיטנמלא ןיידע
םיערזה תא םג הערז וז הקוח ,תאז םע דחי .תילנומוקה הלכלכהו םייפותישה
.תילכלכה החוורה תלדגהל רישכמכ תישפוחה המזויה תסנכהל

"ךלמ-ךירדמ"כ רדגוהש דיקפתל יזוכיר דמעמ וז הקוחב עבקנ ,ןכ ומכ
םירחבנה .םימוד םינוגראב יללכה ריכזמה דיקפתל ליבקמה (Re-Guida)
.הכראה לש תורשפא םע הנש יצח לש הפוקת ךשמל ,השיאו רבג םניה הז דיקפתל
,דיקפתה ךרעוהו רכוה רונמד לש התושבגתה ךילהתב יכ ,ריהבהל ךירצ ןאכ
לש םינושארה םיבלשב ,ידואריא טרבוא לש תיטמזיראכה ותגהנה האלימש
.דסיימל דחוימ דמעמ עבקנ הבש ,הקוחב יוטיבל האב וז המגמ .רונמד תודלות
ול שי ויפ לעש ,שרופמ ףיעס עבקנו (Guida) ךירדמכ הב רכוה ידואריא וטרבוא
דע ךשמנ הז דמעמ .תוקלחמהמ תחא לכ לש ןויד לכב ליעפ ןפואב ףתתשהל תוכז
ידכ ,תוילהנמה תובוחה לכמ ומצע ררחשל דסיימל רשפאתה הבש ,1994 תנש
תתל דימת דיפקה ידואריא יכ ןיוצי .רקחמו הארוהל ומצע שידקהל לכויש
היה ,ןכ ומכ .םיישיא םיירמוח תונורתי אללו תוינפ אלל תוריש לש יפוא ותגהנהל
ומוקמבו גיהנמה לש ודמעמ םצמטצי לדגת וזש לככ יכ ,הליהקה לעו וילע לבוקמ
תריציל איבה הז בצמ .םיפסונ םירבחל תויוכמס תלצאה לש ךילהת ליחתי
.םהירושיכ תא םימלוהה םייזכרמ םידיקפת לבקל הליהקה ירבח ןיב תויצביטומ
הרומכ ראשנ אוהו התנתשה ידואריא לש ותוגיהנמ יפוא 1994 תנש זאמ ,ןכאו
קתניהל תלגוסמ התיהו החתפתהש הליהק רציש ,ךכב חבתשמ ידואריא .ינחור
.תיטמזירכ תיזוכירה ותגהנהמ

דסומ .College of Justics -ל דחוימ דמעמ שי הליהקה לש תודסומה תכרעמב
ברקב הליהקב םייחה ירושימ לכב הקוחה תרימש לעו ןיקת להנמ לע חקפמ הז
לכ ידי לע םירחבנ וירבח .תרוקיב דסומ והז .בחרה רוביצבו םידיקפתה יאלממ
,קקוחמ וניא הזה דסומה .םיריכזמה-םיכלמה ידי לע םינמתמ אלו רונמד ירבח
האב ותריחבש ,לע דסומ ןיעמ הווהמ אוה .םיקוחה חור תא שרפמ םא יכ
.ןיקת להנמב רוביצה ןומא תא ול חיטבהל

םייפותיש םיאתו תוליהק

לדוגה והז רבח 200-250 יכ ,הכרעהל רונמד ירבח ועיגה תודחא םויק תונש רחאל
הבש ,תינגרוא הדיחי תויהל ךישמהל לכות וזש ידכ ,הליהקל ילמיטפואה
לע .תידדה הרזעו ףותיש ,תוירדילוס לש םייסיסבה םייתרבחה םיכרעה ומייקתי
היהת רתוי הלודג הליהק יכ ,םהל היה הארנו רבח 250-ל ועיגהו ולדג רשאכ ,ןכ
רונמד ,1990 תנשב ,ךכו .תוליהקל לצפתהל זא וטילחה תיביטקפא יתלב
הדסונ 1995 תנשב .(Etulte) הטלוטאו (Damjil) לימד - תוליהק יתשל הלצפתה
המאר - השדח הליהק הרצונ הנורחאלו תישילש הליהקכ (Tentyris) סיריטנט
םייזכרמ תודסומ תלעב היצרדפל רונמד הכפה תוליהקל תולצפתהה םע .(Rama)
.'וכו ץוח ירשקל ותקזחאו שדקמה תודובעל םיארחאה

םיניינעל ןכו תפטושה הלהנהל םיארחאה תודסומ שי את לכלו הליהק לכל
תא םיווהמו םיפתושמ םיתבב םירגה "םיאת" רפסמ שי הליהק לכב .םייפסכה
,תושפנ 15-20 שי םהבו nucleos םיארקנ הלא םיאת .תויסיסבה ףותישה תודיחי
םירדחב םירג םידליה תודרפנ תורידב םירג םירגובה .םידלי םע תוחפשמו םידיחי
ןהו תוחפשמה ןובשח לע איה םידליה תקזחא .ליגה תוצובקל םאתהב ,םיפתושמ
אתה ירבח .םהידומילו םידליה ירוגמ לש תויללכה תואצוהב םיפתתשמ
.תיתרבחה תוליעפבו םויקה תואצוה ןומימב ףותיש יסחי םימייקמ

חוריא רדח ןכו ברע לכב אתה ירבח םילכוא ובש ,ףתושמ לכוא רדח שי תיב לכב
.תיבב תופתושמה תויצקנופל יארחא ןכו םונוקא-רבזג שי הזכ את לכב .ףתושמ
אתמ רובעל תורשפא שי .ותייסולכואו ומוקימל םאתהב דחוימ יפוא שי את לכל
םיאלמ םירבח םניה רונמד ירבח לכ אל .םיברועמה םיאתה ירבח תמכסהב אתל
(800 ךותמ 500) רונמד ירבח תיברמ ."םיחרזא" יגוס המכ שי .םייפותישה םיאתב
,םידמעומ .םשוכר םיפתשמו רונמדב םייחה םירבח םהש ,"A גוס םיחרזא" םה
רונמדב םימי השולש םייחו "B גוס םיחרזא"כ םירדגוה םשוכר ופריצ אלש
םלוא ,הליהקל הצוחמ ,הירפירפב םייחה C גוסמ םיחרזא שי .םנוצרכ םימרותו
.םירבח תויהל םידתעתמו הלש היפוסוליפה םע םיהדזמ

הכאלמ יתבו הלכלכ

תונושארה םינשב .םייפותיש תודוסי לע תססובמ רונמדב תילכלכה הטישה
היה הליהקל ,ןכ ומכ .ילכלכה סיסבה תא םדקל ידכ ,יחרכה היה ףתושמה קשמה
לש םיננכותמה םיטקיורפה לכב ליחתהל ידכ ,םינמוזמ םירזתב ינויח ךרוצ
.םיפתושמה םהיתב תא תונבלו עקרק תונקל ליבקמבו שדקמה תריפח
השיגדמ םג איה ףותיש לע היונב רונמד לש תילכלכה היפוסוליפהש םשכ ,םלוא
ועיגהשכ ,ןכ לע .םיישיאה תונורשכה חותיפ לעו ותסנרפ לע םדאה תוירחא תא
תברועמ הטישל ףתושמ קשמ לש הטישמ ורבע יללכה םיכרצה קופיס לש המרל
.תויטרפ תומזוי םע

וארקנש ,"יארשא ירבוש" גיהנהל וטילחה םיימינפה ןיפילחה יסחי תא טשפל ידכ
ףסכה לכב שמתשהל ורשפא םירבושה .יקלטיא ףסכל ףילחתכ ,creditos
המצע תא החיכוה הטישהשכ .ץוחב תוינקה יכרוצל םתושרל דמעש ,יקלטיאה
יקלטיא ףסכב ושוכר תא דיקפמ ףרטצמ לכ זאמו יללכ ןפואב הב גוהנל וטילחה
ןמזה ךשמב .קנבב ףסכה לכ תא הדיקפמ הליהקה .ימינפ שומישל םירבוש לבקמו
creditos-ה תטישל םיינוציח תונובריעכ ן"לדנה יסכנבו תועקרקב ושמתשה
תקפנה - דחאה .םילולסמ ינש הב ועבקנו הללכוש הטישה ןמזה ךשמב .תימינפה
תוריש ליבקמבו יוסיכ םהל םישמשמ הליהקה לש ן"לדנה יסכנשכ ,םירבוש
תוינק עצבל םיצורה םידיחיהו םילעפמה יכרוצל תויקלטיא תורילב תואוולה
תואוולה עצבל ידכ ,creditos-ה תטישב שמתשהל ולחה 1996 תנשמ .ץוחב
תורילב האוולה לבקל םילוכי םילעפמ וא םירבח ."רתי תכישמ" לש תוימינפ
היתובקעבש ,רבחה לש הדובעה איה ול הבורעהש ,creditos לש בוח רטש תרומת
ירבח .ימינפ ןומא לע תססובמ וז הטיש .האוולהה רזחה תא רובצל לכוי אוה
.creditos-ל םהיתוסנכהמ קלח ףילחהל םישקבתמ ץוחב םידבועה הליהקה
העבטמב עיבטהלו ריינה ירבוש תא ףילחהל טלחוהו הטישה הללכוש הנורחאל
.ורויל הווש ןכרעש ,רונמד לש תועבטמ םהלש

.םיילהנימ םידיקפתבו תודובעב היצטור לש ןורקיעה עבקנ םינושארה םימיה ןמל
לאכ אוה הדובעל סחיהו ךרע תווש ןה תודובעה לכ יכ ,ןורקיעהמ העבנ היצטורה
קשמ םימייקמו ילמיסכמ ילכלכ ןוויג לש תוינידמ םילהנמ םה .רוביצל תוריש
תודרשיהל תונווכמה תויוליעפה תא הרחב רונמד תודובעה יגוס יבגל .ברועמ
.היינבבו תואלקחב :תימצע הקפסאלו

אוביב םייולת יתלב תויהל המגמה ךותמ ,ינושארה סיסבה התיה תואלקחה
לש התמקהל איבה תואלקחב קוסיעה .םהיתופדעהל םאתהב ןוזמ לדגלו ץוחבמ
הדסונ וז הרבח .Compagnia della Buona Terra - ןוזמ ירצומב תקסועה הרבח
םויכו םיימינפ םיכרצל רוצייב הב וליחתה .םינושארה םימיב 1975 תנשב
.ינגרואה ןוזמה םוחתב תוליבומה תורבחהמ המכל םיקוושמ .ץוחל םירציימ
אשונ תא םיחתפמ םה ,ךכל ףסונב .תוניבג רוציי אוה םייזכרמה םירצומה דחא
,בחרה להקה תורישל תודעסמ םימייקמ םה .(agrotourism) תירפכה תורייתה
היינב לעפמ םהל שי ,ןכ ומכ .תימוקמ תרצות לע תוססובמו תוינוחמצ ןבורש
.רונמד ירבח םידבועה לכ לש םירוגמל םתוא םיאתמו םישוטנ םינבמ םקשמה

ןווגמ םינוש םילעפמ 40-ב םירציימה םימזיו םינמא לש הרבח איה רונמד םויכ
הקיאזומ ,הקימרק ,ליטסכט ,ןוזמה םוחתב ההובג תוכיא ילעב םירצומ לש בחר
חותיפל הלודג הפיחד הנתנ שדקמה תיינב .םילעפמ 40-כב תינועבצ ינפיט תיכוכזו
רמח ,הקיאזומה ימוחתב םייתונמא םירצומל תואנדסו הכאלמ יתבו תונמא יפנע
ןעמל םידבוע ולא תואנדסב .םהינימל םי'זארטיוו תוינועבצ תויכוכז יחטשמו
הכאלמה תיב אוה רתויב םיגשגשמה םילעפמה דחא .בחרה קושל םגו שדקמה
םיעבצמ םיגירא תעיבצו הגיראל הכאלמ תיבכ ימלוע ןיטינומל הכוזש ,"לימד"
םה םירצוימה םיגיראה .םישרושו םיחרפ ,םילע ,םיחמצ תויצמתמ םיחקלנה
םיינדי םילונב םירצוימ םה יכ ,אוה םהלש דוחייהו ןתשפ ,ישמ ,רימשאק יגוסב
.הז רוזאב ורצונש ,םיקיתע

יקוחל םמיאתהל ידכ ,םיביטרפואוקכ םהילעפמ לכ תא ורידגה רונמד ירבח
ןיב תורוכשמ ירעפ ןיא הלא םיביטרפואוקב .הילטיאב תיפותישה תודגאתהה
םיאתל םיכייתשמה םירבחה ןיב תוקלחתמ תוסנכהה .םידבועו םילהנמ
.היצרדפה לש תפתושמה הפוקל םיכלוה תוסנכהה יפדוע לכ .םינוש םייפותיש
העקשהה יכרוצ תא בשחמ לעפמהש רחאל תישענ היצרדפל לעפמה ןיב הקולחה
םינתונ םילעפמה רתיה תאו םיפדועהמ הכנמ אוה תאז תא .ולש םיידיתעה
.םילבוקמ םיירחסמ םילולסמב תרכמנ רונמד לש תרצותה .היצרדפל המורתכ
םייתונמאה םירצומה תא םירכומ םה ובש ,ןושאר םוי לכב חתפנה קוש םהל שי
.םינושה םהיגוסל

ךוניחה תוטיש לע

בחרמ םידליל קינעהל שי יכ ,תעבוק רונמד לש תיסיסבה תיכוניחה השיגה
םימייקמ םה ,ןכ לע .הליהקב םייחל םרישכהל ,הז םע דחיו תיאמצע תוחתפתהל
רפסה תיב .יאמצע ןפואב ןוכיתו ידוסי רפס תיב ,םידלי ןג - ךוניחה תודסומ תא
םויכ וב שיו הנש 15 ינפל חתפנ אוה .דחא יזכרמ ןיינבב םינכוש ןוכיתהו ידוסיה
יפ לע איה הארוהה .םיברועמ ןהיאליגו תונטק וב דומילה תותיכ .םידימלת 80
,םירומ ידי לע ולעפוי ךוניחה תודסומ יכ ,םילדתשמ םה .םיאשונה תטיש
הלודג תוברועמ תועצמאב םג םימייקתמ םידומילה םלוא .םדיקפתל ורשכויש
םידליה תלעפהל םימרות םירחא םירבח ,םירומל ףסונב .הליהקה ירבח לש
םידליהו תדמול הליהק הווהמ רפסה תיב .םתוחמתה ימוחתב םירועיש םינתונו
םיאצמנש ,םהיתבל רחואמ םירזוח םירוהה ןכש ,ךורא םידומיל םוי וב םילבמ
:םירהצה רחא תועשב םיבר םיגוח שי רפסה תיב ידליל .רפסה תיבמ בר קחרמב
יכ ,ןייצל שי .םיבשחמו תורז תופש ,תויביטרופס תויוליעפ ןכו הקיזומ ,המרד
.םירבח 6 לכ לע בשחמ שי רונמדב

הפקשה חופיט ידכ ךות ,רונמד לש םייחה חרוא תא םידליל ליחנהל םידקוש םה
ינוציחה םלועה םע םירשק םייקל םידליה תא םידדועמ .םייחה לע הבחר
תוינוציחה תוניחבב םינחבנ םהידימלת יכ ,ןייצל שי .תופתושמ תובר תויוליעפב
םישוע .םיינוציחה םייביטקייבואה םינוירטירקב םידמוע םיאצמנו הנש לכב
.ינוציחה םלועה םע הבוט תורכיה םג ומכ ,רונמדב םייחל הנכה בלשל ידכ ,לוכה
םינוש םייתוברת םירתאל םינגרואמ םילויטל םהידלי תא תחקל םיגהונ םה
העיסנל ןמז שידקהל תורשפא םיריעצל תנתינ רונמדב .הקירמאבו הפוריאב
.םכרד לע וטילחיש ינפל ,םלועב

לש תישפוחה הטיסרבינואה" תא םימייקמ םה םהידליל ךוניח תודסומל ףסונב
רכינ קלח הנורחאל .ץוח ישנאל םיסרוק תתל דעוימה יתלכשה דסומ - "רונמד
.תישפוחה הטיסרבינואב םיסרוק לש רבעשל םידימלת םה םיפרטצמהמ
,הינולוב ,ונלימ ,ונירוטב וחתפנש ,םיזכרמב 1978-ב דוע ולחה וללה םיסרוקה
םתוא וכפהו םיסרוקה תא ודסמ 1987 תנשב .הילטיאב תורחא םירעבו אמור
,תיביטנרטלא האופרל רפסה תיב חתפנ םייתנש רחאל .החותפ הטיסרבינואל
- םלועל החתפנ וזשמ םלוא המצע הליהקב וסונש תוטישב התיה ותליחתש
םייקל םילוכי םידימלתה ןכמ רחאלו םינש שולשל הארוה תרגסמ הרצונ
.הז םוחתב הקיטקרפ"םיכרדה"

,םיילכלכה םייחה תוחרואל ףסונב יכ ,אוה רונמד תא םינייפאמה םירבדה דחא
םילולסמב תועצבתמ וללהו תוינחור תויוביוחמ םג הב שי םייכוניחהו םייתרבחה
םהיתויוביוחמב םישנאה תא קזחל תודעונ םיכרדה .("םיכרד" ןלהל) םינוש
.םוי םויה ייח לש לולכמה ךותב ,םהלש תויוהזה תא ססבלו תוינחורה

,םירומכ םינהכמה תרושקת ישנא חפטמה לולסמה והז - "םילימה ךרד"
קלח .תימינפה תינורטקלאה תרושקתה תכרעמב ןכו ימויה ןותיעב םיאנותיע
קוסיעה םג לולכ תאזה ךרדב .םיברב רונמד רבד תא ץיפהל םיארחא םהמ
רונמדב םיטרצנוקה .הליהקה לש םילאוטירב בושח דיקפת תאלממה הקיזומב
רחאל םיעצובמ םה .םיבכרומו םיללכושמ םייתרבחו םייתונמא םיעוריא םה
םינגנ ,םירמז ,םיאקיזומ לש אלמ הלועפ ףותישבו הנכה לש םיבר םישדוח
,םינושה םהיגוסל םיטרצנוקה .תיתלהקמ הקיזומ לש דחוימ חופיט שי .םינדקרו
םהו יביטקלוק הריצי ךילהת ירפ םה ,הליהקב תונמאה תוריצי רתי לכ ומכ
.הלועמ הקיטסוקא וב שיש ,דחוימ םלוא ךותב שדקמב ,ללכ ךרדב ,םימייקתמ

םירקחמ םישוע וב םיפתתשמה .הז לולסמ לש ינשה ץורעה אוה - תואירבה אשונ
תיביטנרטלא תיעבט האופרב רונמדב םיכרענה תונויסינה .תיביטנרטלא האופרב
,הינולוב תואטיסרבינואב האופרל תוטלוקפב בל תמושתל הנורחאל םיכוז
תוטישב האופרה איה םתוא םידחיימה םירבדה דחא .אמורו ונלימ ,ונירוט
תשוחנ לש תולריפס ידי לע םילעפומה םינקתמ תועצמאב ןכו pranotherapy
.היגרנא תומירזמה
תוטיש םיפידעמו תואירב תרימשו יופיר לש תוקינכטל סחיב תוחיתפ שי רונמדל
.היצטידמ לש תדחוימ הטיש תועצמאב ןכו תיטסילוה האופר לש השיגב יופיר לש
תדלל תופידעמ םהיתושנ .הליגר האופרב םג ןכו הרוטקנופוקאב םישמתשמ םה
.תודלוי יתבב תודיל םג שי םלוא ,תיבב

לע תוחוכל תורשקתהל םמצע שידקהל םיניינועמל תדעוימ - "לקארואה ךרד"
םיארחאה םישנאה תצובק יהוז .תימצע תעמשמו תורסמתה תשרדנ .םייעבט
םהבש ,שדוח ידמ טעמכ םימייקתמה םישודקה םילאוטירה תא םילהנמו
םהיתובושתו תולאש םילאשנ לקארואה ישנא .םייעבט לע םימרוגל םירשקתמ
םיסכטב .רונמד ירבח לכ תופתתשהב חותפה שדקמב אלמ חרי לש תולילב תונתינ
םיפות ורקיעב ,ילקיזומ יוויל םהב שי .תומילג םישבול רונמד ירבח הלא
.םילילחו

סנכיהל םירחוב וז ךרדב םיכלוהה .תודדובתהו תוגה לש ךרד וז - "תוריזנה ךרד"
Ogni Dove דחוימ ףתושמ תיבב םירג םה .םייתנש ךשמל תודדובתה לש לולסמל
וב םילהנתמ .לבוקמה ןבומב רזנמ הז ןיא .שדקמה יורכ וכותבש ,רהה תגספב
םוי רדס םילהנמ םה םיילותק םיריזנל המודב אלש .םיינתלעפו םיינריע םייח
םירסמתמו םמצע לע הברה םידבוע םה םלוא .ץוחב הדובעל םיאצוי . ליגר
םינותנ םג םימעפלו היצטידמב הברה םיקסוע ךכ םשל .םהלש תינחורה החימצל
ןכו תמיוסמ הפוקתל םלא םמצע לע םירזוג ,תודדובתהו םוצ לש תופוקתל
םירוגמה תיבב דחא ףגא .הליהקהמ םיקתנתמ םה ןיא .רצק ןמזל תודדובתה
ידכ ,ןווכמב עבקנ הז םוקימ .עובש יפוסב רוביצה תא תתרשמה היירציפכ שמשמ
תא תבייחמה השק ךרד יהוז .רונמדב םירחאה םירבחה םע ידדה רוביח חפטל
םה ןיא .אשניהל םילוכי םה ןיא . תובורק תויורשקתהמ ענמיהל הב םיכלוהה
םהיסחי .ינימ עגמ םייקל אל ןכו םייביסולקסקא הבהא יסחי םייקל םילוכי
.םלוכ יפלכ םיווש תויהל םיכירצ םיישגרה

ינשהו ירטוזא דחאה - םיאושינ יגוס ינש שי רונמדב - "םיירטוזאה תוגוזה ךרד"
- הכראה לש תורשפא םע םינש שולשל הנש ןיב ןמזב םימחותמ םהינש .יטרדנטס
.גוזה ינב תטלחה יפ לע
תויהל םיאושנה לע הבוח ןיאו טושפ סכטב םיכרענ םייטרדנטסה םיאושינה
תבוח שי םהב םיירטוזאה םיאושנב ןכ אל .םיינימה םהיסחי תניחבמ םינמאנ
.תלבגומ ןמז תפוקתל ןאכ םג יכ םא ,תטלחומ תונמאנ

,שדוקמ לולסמ םתדובעב םיאור הב םיכלוהה הלא - "תודובעהו תויונמאה ךרד"
ענצה תא םישדקמ םה ןיא .ילכלכה ךרעל ףסונב ,תינחור תועמשמ וב שיש
הסנכהה תורוקמ תא ביחרהל תויביסנטניאב םידקוש םהו טעומב תוקפתסהו
,םדי לע ןמוממ שדקמב יתונמאה םלעפמ לכ ןכש ,םהילעפמ תויחוור תולעהלו
םימייקה םילעפמה לכ תוסנכהמ תושרפההמ תואב תומורתה .יפסכ עויס אלל
.רונמדב

שפנה לע הרימשו ימינפה ןוחטיבה לע םיארחא וז ךרד ישנא - "םיריבאה ךרד"
תודיחי .שאה יבכמו םירמושה םיאנבה ברקמ םיאב הירבח .הליהקה לש שוכרהו
הייסולכואה דצמ הכרעהל תוכוזו רוזאב רעי תופירש יוביכב תוקסוע םהלש
קמע לעמ ההובג תורידתב גחה ריעז סוטמ דמוע םתושרל .תונוטלשהו תימוקמה
,2000 רבוטקוא שדוחב ,הנורחאל .םיעגפמ ראשו תופירש רתאל ידכ ,הלסויקלאו
יקמע לש רוזאה תא דקפש ,לודגה ןופטישה יעגפנל הלצהה עצבמב וסייגתה
.םייברעמה םיפלאה

.גיפהל היה ךירצש ,םיחתמ ורצונ לדג םירבחה רפסמשכ - "קחשמה ךרד"
םזוי הזה לולסמה .(Game of Life) "םייחה קחשמ" ידי לע לפוט הזה אשונה
תוסנתהל הל םירשפאמו היצרניאב עוקשלמ רונמדמ םיענומש ,םיטקיורפ
תאזה הטישה ירוחאמש ןויערה .תפתושמ הלועפ לש תואחסונבו תושדח תויווחב
םיתעל ,םישודיחב הניזהל יוצרו תוחישקל הייטנ שי תושדח תורבחל יכ ,אוה
דוחפל הכירצ הניא הרבח םתפקשה יפל .התוינויח לע רומשל ידכ ,תובורק
םא . םיחתמ ררועת אלש ,ךרדב םישודיחה תא סינכהל בושח םלוא .םישודיחמ
לכל ומיכסי אל םה תונשדח לש תומגמה ידי לע םימיואמ םהש ,ושיגרי םישנא
לכ ףתתשה םהבש םיקחשמה .סכנל ךפהיהל םוקמב קזנל םורגי יונישהו שודיח
קחשמה .תוצובק ןיב תורחתלו םיחתמ בושייל תרגסמ רוציל ודעונ רוביצה
םירשפאמ םהו תבייחמ יתלבו תעשעשמ הרוצב תושדח תוטיש ןוחבל רשפאמ
.קחשמבש רומוהב שומיש ידכ ךות ,םיחתמ תגפהו םירבח ןיב שדוחמ גולאיד
,ינחורה גיהנמה לש תוירואיתה לע תוססובמ רונמד ישנא לש םהיתונומא
.תויטרואית תואצרהב עובשל תחא הליהקה ירבח ינפב עיפומש ,ידואריא וטרבוא
תיטלק ,המודק תירצמ :תונוש תויתד תורוסמ לש םיטנמלא ןהב רתאל ןתינ
"שדחה ןדיע" תוירואית ןכו 19-ה האמה לש היפוסואית ,תימייניב-ימי
תורותו םיירטוזא םיעדמ לש יטקלקא לילב ףרצל ןתינ תאזל .תוינרדומה
,םינעוט םהש ינפמ ,תד ללכל תושבגתמ ןניא רונמד ישנא לש םהיתונומא .רתסנה
.הלש תוינויחה תא תדבאמו תויטמגודב תקנחנ איה תדל תכפוה הנומא רשאכ יכ
אוהש ,ןומדק לא לש ומויקב םינימאמו םיטסיאיתונומכ םמצע םיאור םה
ריכהל ןתינ .תישונאה הגשהה תלוכיל רבעמ איה ותרכהש ,לכ תקבוח תוהולא
,םיכאלמ תוללוכה תוכוותמ תויהולא תועצמאב ומע רשקתלו םייקלח םידדצ
-ינוציחה םלועב קר תמייק הניא תוהולא יכ ,םינימאמ םה .םינומדו עבט תוחור
.םיחמצבו תויחב ,שונא ירוצי לכב ,בבוסה עבטב היוצמ םא יכ ,יעבט-לעה
םיעיפומ תויגולומסוקה םהיתופקשהב .םיטסיאתנפכ םתוהזל ןתינ תאז הניחבמ
םיענ ןכותב רשאו םוקיה תא תופיקמה "תוריפס" לש םייטסילבק תודוסי
םלועל םיאבה שונא ירוציל םידכלתמ ולא תוצוצינ .תיהולאה היווהה לש תוצוצינ
.תיפוסניא תוירוזחמב תורחא תומשנב םילגלגתמו םתומ רחאל םירזוחו
"םיינורכניסה םיווקה" לש העפותה תרכהל איבה תוירטוזאה תורותב םהינויע
וז הרכה .ילבולג ףקיהב תינמז וב תומייקתמה תויושחרתהה ףצר תא םינמסמה
,תומרוז םיינורכניסה םיווקב .םהלש תויפוסוליפבו םהיתורותב דוסי ןבאל הכפה
יפ לע .תושגרהו תובשחמה םג ,םהילע היצמרופניאלו םיירמוחה םיעוריאל ףסונב
םיבצע לש תשרכ סובולגה תא תפטוע םיינורכניסה םיווקה תכרעמ םתפקשה
ןיב היצקארטניא לש םירשק רצוי ינורכניסה ףצרה .יח םזינגרואכ ותוא הליעפמה
- וז הפקשה יפ לע .ילבולג ףקיהב תוינמז וב תועפשה תועבונ ןאכמו תוערואמ
.ףצרה לכ לע תועפשה שי סובולגה לש תחא הניפב םישחרתמה םייונישל
םיוסמ רתאב אצמנ דחא :םלועב םינוש םיתמצ שי םיינורכניסה םיווקה תכרעמל
אוה רונמדב שדקמה אצמנ ובש רתאה .Stonehenge-ב הילגנאב רחאו טביטב
יכ ,םינימאמ רונמד ישנא .הז םוקמב הריחבל הביסה התיה וזו םיתמצה דחא
םיצמאמל תיתועמשמ המורת םורתל תורשפא ול היהת שדקמה םלשוישכל
םיווקב המירזה תנווכה ידי לע ,תויגולוקא תואושמ הטנלפה תלצהל
.םיינורכניסה

עדמ אוה "הקיפלסה" .Selfica-ה אוה תובישח ול םיסחיימ םהש רחא דוסי
,םינומדקה םירצמה ידי לע רכומ היה אוה .הלריפסה טנמלא לע ססובמה קיתע
רונמד ישנא .הריפסה ינפל תינימשה האמה דע וב ושמתשהש ,םיברעהו םיטלקה
תוכתממ םיילריפס םילכ רוציי ידי לע ישומיש ןפואב הקיפלסה תרות תא וחתיפ
םיארקנ םילכה .םתועצמאב תוינויח תויגרנא ןווכלו זכרל ידכו יופיר יכרוצל
ףסכ ללוכ ,תורקי תוכתממ םייושעה םג שי ךא ,תשוחנמ םייושע םבורבו selfs
די תעוצר אוה רתויב ץופנה רצומה .שדקמה תומלוא לכב םיגצומ וללהו בהזו
תא רפשלו ףוגב תוילילש תויגרנא םולבל תדעוימהו תשוחנ היושעה תילריפס
.בחרה להקל תורכמנ ולא תועוצר .ןורכיזה תא ןכו תינוסיחה תכרעמה

ץוח יסחי

,קמעה תא ויחה םה .הלודג התיה הלסויקלאו קמעה לע רונמד לש העפשהה
הכאלמ יפנע םג ויחה םה .הייסולכואה תונקדזהמ לבסו הלטבא הכומ היהש
םיצמאמ .םיינדי םילונב שומישהו תויווטמה ןוגכ םיתבשומ ויהש ,םייתרוסמ
.הקסה תורטמל ותרכ םהיצע תאו םיחנזומ ויהש ,תורעיה רומישל ושדקוה םיבר
לש בוטרוקב הלוהמ תונחלסב םהילא הסחייתה תימוקמה תונותיעה 1991 דע
.(...םיחמצו תויח לש תומשב םהיתומש תא ףילחהל גהונה לע רקיעב) געל

,ןירוט רוזאב השענה תא קודבל ןקיתווה ידי לע חלשנ Saldrini לנידרקה 1991
New-ה ישנא ויה ןתיברמ השעמלש דועב,"ןטשה-תותיכ" לש זוכירכ העדונש
שי יכ ,ןעטו עישרמ ח"וד םסריפ לנידרקה .ףיידרוג ידיסח וא םייפסואית ,Age
רתויב הלודגה תכה לעכ רונמד לע עיבצהו הריפכ תותיכ 60-כ ןירוט רוזאב
יכ ,ןועטל ךישמה קרו תועישרמה ויתועיבקמ גוסנ המ ןמז רחאל םלוא .ןהיניבמ
הלדחש ,הייסנכה לש תוניועה תדימ תא תיחפה ךכבו םירצונ םניא רונמד ישנא
.רוזאה ינב תושפנ לע םירחתמכ םתוארל

ומכ .תוילנומוקו תויטסיגולוקא תוילאוטיריפס תוצובק םע םירשק הרצי רונמד
הנוזיראב ירפסויבה ןויסינב הפתתשהש הצובקה םע רשק ורצי ,ןכ
תפרצב תוינחור תויפותיש תוליהק םע םג ורצונ םיקזח םירשק .((Biosphere 2)
םידהוא יגוח םע םירשק הל שי .לגוטרופבו דנלוהב תונומוק םע םירשק ורצונ ןכו
יחילש .הילטיאב תובר םירעבו םלוהקוטש ,ןילרב ,ןרב ,םדרטסמא ,ןודנולב
.ינויער ךוניח תומישמב םהב םילעופ רונמד הליהקה

רוציל הלוכי הצובק לכ אלו תויורשקתהל סחיב תיביטקלס תוינידמ םהל שי
היגמ לע שגדהמ תועתרנ הנושאר תוברקתה רחאלש ,תוצובק שי .םתא רשק
,הליהק-העונתכ תלהנתמ ,הלדוג תורמל ,רונמד .םיימיכלאו םיירטוזא תונויסינו
העונת-הליהק םייקל םירתוח רונמד ישנא .רדגומ יפרגואיג רוזא הל שיש
רבעמ לודגל םיניינועמ אל םה .הלומעת תושעל םיטוהל םניאו תיביטקלס
םהל םיצעיימ - העונתל ךייתשהל םיצורו קוחרמ םיאבה םישנא .םירבח 1000
םע היצרדפנוק תמקה לע ןודל םויכ םיליחתמ .המוד העונת םהירוזאב םיקהל
קמעב ,םתברקב הליהק זכרל איה וז המגמב הנושארה תינכותה .תומוד תוצובק
ידואריא וטרבוא לש תואצרהבו םיסרוקב ופתתשי הישנא .Val di Khi ךומס
םמע ורשקי ןמזה ךשמבו תואמצע לע ורמשי םלוא ,רונמד תופקשהל וברקתיו
.היצרדפנוק לש םירשק

י'גיאול ,םידמולמה דחא .םירמאמ רונמד לע ובתכ הילטיאב םש ילעב םידמולמ
דוחייה לע עיבצה ובש ,רמאמ בתכ ,תותדה לש היגולויצוסל רוספורפ - ונאזארב
הביצמהו שדקמ תיינב ביבס הרצונש ,םלועב הדיחיה הליהקה איה רונמד - הלש
לש שבגמ דקומ הווהמ שדקמה תיינב ןכאו .הלש היפוסוליפה זכרמב תונמאה תא
הכפה יתונמאה ובוציעו שדקמה תריפח ,ןכ לע רתי .הירבח לכ לע הליהקה
תוסחייתה אשומ תשמשמ וז המישמ .םיבר םימי ךרואל ,תדכלמ המישמל
היגרניסל רוקמ הווהמ תיביטקלוקה תיתריציה תוליעפה התארשהבו תינחור
םג העשב הבו םימי ךרואל תכשמתמ תיביטקלוק היווח םהל תקפסמה תיתונמא
.םייח תוכיא

:תפסונ האירקל
Jeff Merrifield - Damanhur - the community they tried to brand a
cult (Thorson G.B. 1998)

Massimo Introvigne - "Damanhur - a magical community" Communal
Societies vol 16 1996 onstitution of the Federation of Damanhur
(Damanhur Edition 1999)
2001 לירפא - 33 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ