תוילארשיהו לארשי ייברע

ןולייא ימע םע ןויאר

24.11.2000
וז הייגוסמ .לארשי תנידמב יברעה רוביצה םע ונסחי תלאשב הליחת דקמתנ
:תולאש יתש תורזגנ
?םרוביצ תא םיטוונמ םה ןאל - לארשי ייברע תגהנה יבגל
,השעמלש - יברעהו ידוהיה - םידדצה ינש ינפב תוחותפה תויצפואה המ
?דחיב הפ תויחל אלא ,הרירב םהינפב ןיא
הביטקפסרפב םג ונמצע לע בושחל םיליגר ונחנא ,ללכ ךרדב :ןולייא ימע
,ףצר לע םיענ ונחנאש ,םיחכונ ונא ,םויה בצמה תא םיחתנמ ונחנאשכ .תירוטסיה
קוחשה עבטמה .םולשה אשונ ינשה והצקבו ןוחטיבה תייעב דחאה והצקבש
רתויב יטנוולרה עבטמה אוה "םולש םע ןוחטיב" וא "ןוחטיב םע םולש" העמק
רחביהל תולשממ ישאר וכלה וילעש ,ינידמה םויה רדס .ילארשי-יטילופה םוחתב
םה "םולשו ןוחטיב" ןיבו "ןוחטיבו םולש" ןיב םילדבהה .ןוחטיבו םולש היה
,איה יתנעט .הנוכנ רתויה הדובעה תדוקנ היוצמ ,הזה ףצרה לע ןכיה ,םיסנאוינב
תילארשיה תואיצמה לע לכתסהל םיכירצ ונחנא יכ ,העטמ דואמ הזה ףצרהש
רקיעב - היטרקומדהו ;םולשה ,ןוחטיבה םה וידוקדוק תשולשש ,שלושמ לעכ
.טרפה תויוכז לש תועמשמב

ונחנא רשאכש ,םיפסונ םיאשונ דואמ הברה שיש ףא ,םידוקדוק השולש הנומ ינא
תא בצמל םיכירצ ונחנא הבש ,הדובעה תדוקנ המו ונחנא ימ ונמצע תא םילאוש
,םימוחתב יתקסע םירגובה ימי לכו רחאמ לבא .םהב בשחתהל ונילע ,ונמצע
שיש ,הפמ תועצמאב םלועה תא האור ינא םידוקדוק השולש םתואל םירושקש
,תילארשיה הרבחה וא לארשי תנידמ ןכיה לאוש ינא .םידוקדוק השולש הל
.המצע תא םקמל הכירצ

?היטרקומדה דוקדוק םע רשקתמ התא ןכיה
.היטרקומדו ןוחטיב איה ותיישע תוהמ לכ - יללכה ןוחטיבה תוריש :ןולייא
תונזאה ןיזאמ אוה ירה .טרפה תויוכזב עגופ ,ותיישע םצעמ ,םינפ ןוחטיב תוריש
רקוח םג םירקמ רפסמב ,םירצעמ עוציבל םרוג וא ץילממ ,בקועו שלוב ,רתס
הלא לכ .הריקח יכרוצל םייזיפ םיעצמאב שמתשה ,תאז רסא צ"גבש דע ,וליפאו
םישוע המכ דע ,הלאשהו .רתויב תוידוסיה טרפה תויוכזב השק העיגפ םהירה
תונרתח ,לוגיר ,רוריט ינפמ לארשי תנידמ יחרזאל ןוחטיב תתל תנמ לע תאז
טרפה תויוכזב עגופ התא המכ דע .ב"ויכו הנידמ תודוס תחטבה םשלו תינידמ
יניאו תויה .יללכה ןוחטיבה תורישב ימוימוי ןוידב אשונ אוה - ןוחטיבה ןעמל
אוה ינשהו םולשו ןוחטיב אוה דחאהש ,םיפצר יוביר לש תכרעמ ראתל הצור
תרשפאמה םידוקדוק השולש תלעב הפמ רייצל ףידעמ ינא ,היטרקומדו ןוחטיב
.וזב וז תורושק אליממש ,תויעבה לולכמב ןויד
ךא ,'וכו םירישע לומ םיינעה ,יתרבחה בוטיקה אשונ ,לשמל .םידוקדק רתוי שי
תודמע עיבהל הלא םיאשונב תוכמס ול שיש ,והשימכ ימצע תא האור אל ינא
.ליגר חרזא לש תודמעל רבעמ

תילארשי היטרקומדל תידוהי היטרקומד ןיב

- הלאשה סיסב לע חותינה לכ תא ךורעל ןוכנ היהי לארשי ייברע לע םינד רשאכ
הזמ ,הנידמה םוק םוימ ונתוא הוולמש ,הלאש וז .םיכלוה ונחנא ןאלו ונחנא ימ
אל ןוחטיבה אשונ תומיוסמ םינשבש םושמ ןוידה תא וניחד הבר הדימב .םינש 52
ונייה אל ילוא ןכמ רחאלש ,תורחא םינשבו החותפ הרוצב הב ןודל ונל רשפא
,ונחנא ימ ונמצע תא םילאוש ונחנאשכ .תופסונ תוביס ללגב ,הזה ןוידל םילשב
וז המ .תידוהי היטרקומד ונחנאש ,ונמצעל רמולו ליחתהל םיכירצ ונחנא
ינאו םייקתמ וניא טעמכש ,דואמ בחר ירוביצ ןויד שרדנ ןאכ ?תידוהי היטרקומד
יואר יתרבעש םידיקפת םתוא ךרד יתרבעש םושמ ךא .ותוא םכסלמ יתנוטק
.העד עיבאש

םניאש ,לארשי תנידמ יחרזא םע ונלש םיסחיה ךרעמ המ לואשל םיאב ונחנאשכ
היטרקומד וז המ" םמצע תא םילאוש םה םג ונומכש ,רוכזל ונילע ,םידוהי
ןפואב ,תידוהיה היטרקומדה ירה .תימויק הלאש וז םתייארבש הלאש "?תידוהי
ןכלו םידוהי אל םה .תויוכז יווש םיחרזא ויהי אל םעפ ףא םהש ,הרידגמ ,קהבומ
רתוי תישענ ונלש היטרקומדהש לככ .תיטוקא רתוי הברה איה הלאשה םהיבגל
.רתוי עורג השענו הנתשמ ןוידב םבצמ - תידוהי
המ זא :ונמצע תא לואשל ךרטצנ הזה ןוידה ףוסבש ,ןעוטו םיירגוס חתופ ינא הפ
?תונויצה תוהמ

ימ תמועל ,הנידמל הסינכ סיטרכ םניח לבקמ םלועב ידוהי לכ תובשה קוח יפ לע
,איה תועמשמה .תויוכז יווש םיחרזא ונחנא ,סנכנש רחאל לבא ,ידוהי ונניאש
םאה . םיחרזא םהש עגרמ ,יברע חרזא ינפ לע ידוהי חרזאל תופידע םוש ןיאש
.תרחא תונויצ לא יתלדג יתודליב ?תונויצה תמכתסמ הזב

הדוקנב איה ,תילארשי היטרקומדל תידוהי היטרקומד ןיב הנחבהה ,רמולכ
?ץראל הסינכה תוכז לש
.תיטמוטוא תוחרזא לבקמ ידוהיש ,עבוק קוחה .תובשה קוח לכ םדוק :ןולייא

תילארשי היטרקומד אלו תידוהי היטרקומד יוטיבב שמתשמ התא לבא
םעה לש תיבה הז תואמצעה תליגמ י"פעש םושמ ,יוטיבב שמתשמ ינא :ןולייא
.ידוהיה

אלא ,תיביטמרונ התייה אל העיבקה תואמצעה תליגמבש ןוויכמ ,היעב שי
תיטפשמ
,אשונ הזש ,רמוא קר ינא ןטפשמכ ימצע תא האור אל ינאו רחאמ :ןולייא
אוה ירה הקוח ןיאו רחאמו .וב ןוידה תא התצימ אל דוע תילארשיה הרבחהש
ונחנאשכ .דירטמ דואמ אשונה לארשי ייברע תא .וב ןודל םילוכי ונחנאש ,אשונ
.הלאה םירבדה תא ןמזה לכ רוכזל ונילע לארשי ייברעב ןודל םיאב

בקעמה תדעו שאר אוהש ,ןדייז דמחומ םע ןויאר ,ל"הצ ילגב ,יתעמש הנורחאל
היה ןויאירה אשונ .לדנה יבצ תסנכה רבח ינשהו לארשי ייברע לש הנוילעה
תא ,םחפ לא םוא תא - לובגה וק תא זיזנ ואוב :לדנה כ"ח הגהש ,תינכות
לאש .רפסנרט אל הז .םיאניתשלפ ירה םה ,םיצור םהש המ םהל ןתינ ,שלושמה
,ןדייז דמחומו ?תינכותה לע ךתעד המ :ןדייז דמחומ תא ,רקורד ביבר ,ןייארמה
יתבשח ינא :רמא אוה .תוניצרב סחייתהל םא עדוי אל תמאב אוהש ,חכונ התא
.החידב אל וז .םואתפ המ .אל :לדנה ול בישמ .ןיבמ אל ללכב ינא .החידב וזש
םכל בוט רתוי תאז לכבש ,האור התא ,ההא :הרעה שי רקורד ביברל ,ףוסבו
אוה הבש המרב ,רתוי וא תוחפ ,ךשמנ ןויאירה ...רתויו שפוח רתוי םכל שי ,ונלצא
רדס תא בצעמ המ יבגל ,לארשי ייברע יבגל ונלש הנבהה תא ןייפאמש המ .לחה
,תמאב,ש הזה ןויארב תוארל רשפא - םתוא דירטמ המ ,םהלש ירוביצה םויה
,חיש ירב אל ללכב ךכמ האצותכו תיתימאה היעבה תא םיניבמ אל ללכב ונחנא
םה .לארשי תנידמ תייסולכואמ 20% טעמכ םהש ,לארשי ייברע םע ןויד ךרוצל
ונחנא ,ובשת ,ה'רבח" :ול דיגהל לוכי התא ילואש ,טועימ אוהש הזיא אל רבכ
."ולבקת אל וצרת אל ,ולבקת וצרת .םכל ארקנ ףוסבו ונחנא ימ ונמצע לע טילחנ
לש התומד בוציעב אלא ,םוימויה ייחב קר אל ,םיפתושכ םמצע תא םיאור םה
םה זא ,םישישה תונשבו םישימחה תונשב ןוכנ היה אל רבדה .תילארשיה הרבחה
םויה .וזיעה אל - '48-ב םהילע רבעש ,לודג ןוסא לש המוארט ךותמ ,דחפ ךותמ -
.רחא רוד רבכ הז ,'67 רוד אל םג ,'48 רוד אל רבכ הז .םיזיעמ םה

תילארשיה הרבחה לש םייטרקומדה םיכרעב ךנחתהש
.תילארשיה הרבחה לש םייטרקומדה םיכרעב תוכנחתהל רבעמ הז :ןולייא
היעב םג וז יתעדלש יפכ ,בגא) תוהז תייעב לכ םדוק איה לארשי ייברע לש היעבה
ילארשי ינא םאה ,יניתשלפ ינא םאה ,יברע ינא םאה ?ונחנא ימ .(םידוהיכ ונלש
ינאה ןיב דוגינ שישכו ?רתוי ינא המ לבא .לכה ינא ירה ?ימלסומ ינא םאה וא
םושמ ,תאזה תואיצמה תא לובסל םילוכי אל ונחנא ?רבוג ימ ,ינשה ינאהו דחאה
,איה יתנעט ךא .ילארשי תויהל לוכי אל אוה ,יניתשלפ אוה םאש ,ונל הארנש
היעבה תא ונאצמה ,םידוהיה ונחנא ירה .ונמצעל םגו םהל םג לווע םישוע ונחנאש
יאקירמא תויהל לש ,הלופכ תוהז איצמהש ,םלועב דיחיה םעה ונחנא .תאזה
לכ ,תאזה תואיצמה תא םייח ונחנא .לארשי תנידמל קומעו קזח רשק םע ,ידוהי
םילאוש דימת םהו תוהז תויעב םהל שי .תאזה תואיצמה תא יח יאקירמא ידוהי
םע לש ,םידוקדוק השולש תבייחמ תודהי ,לשמל םאה .תודהי הז המ ,םמצע תא
ידוהי תויהל לוכי .דוקדוק אל איה י"אש וא ?לארשי תרותו לארשי ץרא ,לארשי
.הקירמאב םג בוט

תייעב וזשכ ,תאז םיניבמ אלו וניבגל רומא הזשכ ,תאז םיניבמ ונחנא המל
םג םהו םימלסומ םג םיברע םג ,םיניתשלפ םג םהש ,לארשי ייברע לש םוימויה
,ךכל עדומ תויהל ילבמ ,םצעב אוה ,ןייארמל בישמ ןדייז דמחומשכ .םילארשי
ותעד לע הלעמ אל אוה לבא ,"יאניטסלפה םעל ןב ,ילארשי חרזא ינא :ול רמוא
וא החידב הארנ הזו ןכתיי ,בגא .החידב ול הארנ הז .ןיתשלפ תנידמ חרזא תויהל
ןוסא) "הבקנ"ה .רהנל רבעמ לא קרזיהל םויאה הוולמ םלוכ תאש םושמ ,םויא
הוולמ האושהש יפכ טעמכ המוארטכ םתוא הוולמ םהלש ('עמ ,'48 תמחלמ
קלח .םידחפמ םלוכ הבש ,תואיצמ איה תילארשיה תואיצמה ,ןכלו .ונתוא
םידלי .רהנל רבעמ לא קרזיהל םידחפמ קלחו םיל רבעמ לא קרזיהל םידחפמ
לודגה ששחה םיניתשלפ לש תויואטבתהב וליפא .םידחפמ לארשי תנידמב םיברע
תושעל לכות ,תללוכ המחלמב ,לארשי תנידמש ,הז תללוכ המחלממ םהלש
."הכומנ תומיצעב" ארקנש המב ,המיחל ןיעמב תושעל הלוכי אל איהש ,םירבד
'48-ב הבחר הרוצב ,התשע איהש המ תא םעפ דוע תושעל לכות לארשיש םששח
תאפרע לש םידחפה דחא תביס תאז) '67-ב תיקלח הרוצב התשע איהש המ תאו
םולח רדגב .םהיתומדא לא רוזחל םולח םהל שי '48 זאמ .(תללוכ המחלמ ינפמ
וא ובשח םה לבא ."םילשוריב האבה הנשב" ,ןקת לע היהי דימתו היה דימת הז
ולש לגדה אשונש ,יברעה ןפה םולחה תרגסמב ןודי םהלש אשונהש ,ופיצ וא וויק
םניינעב ןוידהש ,םולח ןיעמ וחפיט םה זאמ .'67-ב רבשנ הזה םולחה .רצאנ אוה
ירה .'93-ב רבשנ הזה םולחה ,תילסקודרפו יניתשלפה אשונה תרגסמב ךרעיי
אלא ,לפטמ אל םכלש היעבב ינא ,לארשי ייברע ,ייתובר :רמאו אב תאפרע '93
תצק ינא ןוידה ףוסבו הזעו ןורמוש ,הדוהיב םייחש ,םיאניתשלפה תיעבב קר
אוה הרוזפה יבגל םגש ,רורב היה .םיטילפה תלאש - תיניתשלפה הרוזפב לפטא
לע רבדמ אוהש ,ירמגל רורב היה .ותניחבמ דואמ םישק םירותיוול ןכומ היהי
אל אוה יעבט ןפואבו '67 יחטשב ןיתשלפו לארשי תנידמ :םימע ינשל תונידמ יתש
הרוזפה תייעב תא האלמ הרוצב אלו לארשי ייברע תייעב תא אל - רותפל לוכי
םהילא הרדח טאל טאל לבא ,דיימ תאז וניבה אל לארשי ייברע .תיניתשלפה
םתיעב תא רותפל םהל רוזעי אל דחא ףא .םדבל םידמוע םה םצעבש ,הרכהה
יממ ,תונעטב םויה םיאב םה ימ לא ואר .לארשי תלשממ איה םהלש תבותכהו
,םיניבמ אל ונחנאו לארשי תלשמממ תאז םישרוד םה ?הריקח תדעו םישרוד םה
םה .םהלש תבותכה ונחנא - םייטנטילימ דואמו םימילא דואמ םה רשאכ םגש
.םהיתויעב תא םהל רותפיש ימכ ,תאפרע תא םיאור אל

תומוהמה תביס

ילארשיה ןוידה ןחלושל םתיעב תא תולעהל ידכ ,ושע םה תומוהמה תאש ןאכמ
רבכש םושמ הרורבו תירקיע תחא :תוביס יתש ללגב וצרפ תומוהמה :ןולייא
םע תומיעה חתפתה כ"חא .ילארשי יברע תיבה רה לע גרהנ ןושארה םויב
אל הלאה תומוהמה .םילארשי םיברע 13 וגרהנ םכלהמבש ,תומילאהו הרטשמה
ירוגטק ןפואב תאז עבוק ינא .תאפרע לש ויניינע תא םדקל תנמ לע ושענ
,םילא דואמה שגפמה ךרד ךישמהו תיבה רה לע גורהה היה ץוצינה .יעמשמ-דחו
.לארשי תרטשמ םע םהל היהש

אשונש ,תיניתשלפה תושרל רשק ילב ,םינש רבכ רמוא יללכה ןוחטיבה תוריש
ילאפיצינומה ןונכתה ,ראתמה ןונכת ,ירפכה ןונכתה לש תבחסה אשונו תומדאה
ורציי ,ינש דצמ םיתב תסירהו דחא דצמ תיקוח יתלב היינב ךכמ האצותכו
ינש הלא ,תיבה ,המדאה .תומדא תעקפה ןיינע רשקתמ וז תכסמל .תומילא
ךשמתמה ןויוושה רסוח תשוחת תא הזל ופיסות .רעבי חטשה םהילעש ,םיאשונ
.וניניע דגנל האצותהו תילכלכ הקוצמו טפשמה יתבב

"לארשיב םיניתשלפה םיברעה לצא תויוהזו טפשמ ,הליהק" אשונב רקס ידיב שי
.התוא םיאור ונחנאש יפכ ,תואיצמה תא גציימ דואמ רקס .'99-מ יליזרב דג לש
41% :תילארשיה טפשמה תכרעמ יפלכ דואמ הכומנ ןומא תמר הנשיש ,אצמ אוה
,םישח לארשי ייברעמ 80% .טפשמה יתבב הילפא שיש ,םיבשוח לארשי ייברעמ
תודגנתהל תישממ תורשפא תמייקש ,דוע אצמ רקסה .יתצובק חופיק שיש
לש תוינידמב ךישמת הנידמהו הדימב ,יברעה טועימה ברקב תיביטקלוק תיממע
תיקוח יתלב היינבב םירושקש ,םיאשונב תומילא ידיל עיגת תודגנתהה .הילפא
.תועקרק תעקפהו

טועימ לש תומליד ןה ולא .תוהז לש תומליד רקיעב ןה לארשי ייברע לש תומלידה
בור אוה םימלסומכ םתייארבש ,בור הז .הנבומ ןויווש יא וילע הפוכש ,בור ךותב
תובלתשה לש המליד םהל רצוי הז ,תישעמ .ףקאוו תומדאב טלושש ,םירפוכ לש
הצור ינא המכ דע :ילארשי יברע ומצע תא לאושש הלאשהו .תונלדב לומ
הצובקכ תונלדב םייקמ ינא המכ דעו ;תוילארשיה :םינכמ ונחנאש המב בלתשהל
תואדווב איה לבא ,תימוימוי המליד וז ןיאש ןכתיי .תימואל ,תיתד ,תינתא
.תיגולואידיאה תוגיהנמה רקיעבו יברעה רוביצה יגיהנמ לש המליד

תוהזה יכ ונבה - תימואל יבגל .תוימואלו תוינתא ,תויתד :םינייפאמ 3 תנייצ
(ןיתשלפל למסכ) תאפרע תועצמאב תויהל הכירצ הניא תימואלה
אל אוה ךא ,חוכיו הז לע ןיא .יניתשלפה םעה ןב אוה ילארשיה יברעה :ןולייא
חרזא ינא :רמוא יאקירמא ידוהיש יפכ קוידב .ןיתשלפ תנידמ חרזא תויהל ןכומ
.יניתשלפה םעה ןב ילארשי חרזא ינא :רמוא אוה ידוהיה םעל ןב יאקירמא

תוחרזאל תוימואל ןיב הנחבא השוע התא
ןיב ימינפ חתמ שי ןויווש לומ תובלתשה לש המלידב .ינא אל .השוע אוה :ןולייא
םירטמרפב ,רתוומ אוה בלתשמ אוהש לככשעדוי שארמ ילארשיה יברעה .םיינשה
ידוהי טנמלא הב שיש ,תואיצמב בלתשמ אוהש םושמ .ןויווש לע ,םימיוסמ
.הנבומ

תינויווש אל תואיצמב בלתשמ אוה
.ןויווש יא וילע הפוכש ,תואיצמב בלתשמ אוה :ןולייא

?ישיא ןויווש יא
לבקל ולכוי אל ,ץראל ואובישכ ,ותחפשמ ינב יכ .ישיא ןויווש יא ,ןכ :ןולייא
תיצמת וז .תובשה קוח סיסב לע ידוהי לש ותחפשמ ןב לש תולק התואב תוחרזא
לוכי אוה םאה ,תילארשיה תואיצמב - הזל רבעמ םלוא ,לארשי תנידמ לש המויק
?תיתלשממ הרבחב רוטקריד תויהל לוכי אוה ?ןוילעה טפשמה תיבב תויהל עיגהל
.וינפב תומוסחש ,לארשי תנידמב תורשמ יפלא תורשע שי

םולש לש רדסה ןיאש הפוקתל קר ילוא
אל ונחנא דוע לכ דימת םייק היהי הז ירהש .תיטתופיה הלאש תאז :ןולייא
תדוקנ תא תצק זיזנ ילוא .תידוהי היטרקומד לארשי תנידמ לש התויה לע רתוונ
היהי דימת תובשה קוח לבא ,תיטרקומד רתויו תידוהי תוחפ לש ןוויכל ,ןוזיאה
הכירצ תילארשיה הרבחהש .ןוידל ונסנכנ אל דוע וליפא ונחנא .ידוהיה הייפוא ןכו
תנידמ יחרזאל השעי הזה ןוידה המ ,המלידה לע ריעמ קר םייתניב ינא .םייקל
רבד ,ןוידב ףתתשהל םתוכז םצע לע םימחלנ ללכב םה עגרכ .םיברעה לארשי
יטרפ ןויד אוה הזה ןוידהש .תעבוק תילארשיה השיפתה .לבוקמ וניא ונילעש
היה הז .ויתונקסמ תא לבקל לארשי ייברע תא ןימזנ כ"חאו םידוהיה לש ימינפו
רתוי םינכומ אל םה .םדבל םהש ,וניבה םה םואתפ '93.'93 דע םהילע לבוקמ
ןיא .וישכעו ןאכ איה ונלש היעבה :םירמוא םה ."ירחאש םויה" לש היעבה תויהל
תויעב תא ורתפת .םתא ימ וטילחת םידוהיה םכמצע םתאש דע תונלבס ונל
לבוקמ אל .ופתתשת ואוב ,OK :ודיגתו ונילא ואובתו םולש ושעת ,םכלש תוהזה
ןוידב ףתתשהל םישרוד םה ,םישקבמ אל רבכ םה ,םישרוד םה ,ןכלו .רתוי ונילע
.ירוביצה

לארשי ייברע לע םילעופש תוחוכה

בוחרה בור .היצזילארשיה וז דחאה .לארשי ייברע לע םילעופש ,תוחוכ המכ שי
ינימ לכמ האצותכ ,תילארשיה תואיצמה ךות לא באשנ לארשי תנידמב יברעה
לש םיפסונ םימרוג ינפ-לע יזכרמ םרוגכ ,ותוילארשי תא לבקל ןכומו תוביס
לש החוכ ללגב .ןויווש לע םיוסמ רותיו ךות ,תוימלסיאו תויניתשלפ ,תויברע
באושה חוכה ללגב ,תיברעמה תוברתה לש ,היצזילבולגה לש החוכ ללגב ,הלכלכה
.ףתתשהל בייח התא ,עיפשהל הצור התא םא ,היטרקומדב .היטרקומדה לש
וא יטילופה םויה רדס לע םילכתסמשכ .םבורל הרוק הז .בלתשהל הז ףתתשהלו
דחאה .תובלתשה ינפ לע תונלדב םיפידעמש ,םיבטק ינשב םיניחבמ ,יגולואידיאה
יחטש לכב תימלסיא הנידמ לש ןוזח היניע דגנל האורש ,תימלסיאה העונתה וז -
סרוגש בטוק .יטרקומד דואמ ,יחרזא דואמ - ינשה דקומה .ןיתשלפ לש ףקאווה
אל אוה .הראשב ימזע אוה ואטבמ .ריחמ לכב היטרקומד וא ריחמ לכב תוחרזא
לכ תנידמ ונחנא :רמוא אוה .תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תא לבקמ
,םימע ינשל תונידמ יתש - תאפרע לש ותשיפת תא הצור אל דואמ אוה .היחרזא
הנידמ הצור אוה .תילארשיה היטרקומדה לש התודהי תא חיצנמ הזש םושמ
דואמ רהמ תאזה הנידמהש ,ירמגל רורב .הברעמ ןדריהמ ,תיטרקומד ,תיחרזא
תא לבא ,תוימלסיאה תא אל ,תויברעה תא ףידעמ אוה .יברע בור םע היהת
.תיברעה היטרקומדה

וז העונת .ונתניחבמ השק דואמ אוהש ,ינידמ ןוזח תלעב איה תימלסיאה העונתה
ימלסומ לצא .'96-ב תסנכל תוריחבב תופתתשהה אשונ לע רקיעב הגלפתה
תונבל תנמ לע ,תוילפיצינומ תוריחבב ףתתשהל ךירצ אוהש ,חוכיו ןיא ןימאמ
תדימב ביוחמ אוה ,ןכלו .ימלסומ םייח חרוא םויקל סיסבה הזש ,ךוניח תכרעמ
תוריחבב תופתתשהל עיגמ התאשכ ,הליחתמ המלידה .תמיוסמ תובלתשה
םילולע םה הפש םושמ .רוסא הז ,םלסאב תומיוסמ תויונשרפ יפ לעש ,תסנכל
ןכוסמל ךפוה אוהש ,והשמ ךות לא תובאשיהל ,תובלתשה התואל עיגהל קוידב
.גוליפ היה תאזה הדוקנב .םתסיפת יפל

ךומתל םיכירצ .תובלתשהה ךילהתב ךומתל םיכירצ ,תילארשיה הרבחה ,ונחנא
דואמה היטרקומדה לגעמ ךות לא תובאשיהה ,היצזילארשיה ךילהת תא קזחלו
ךות לא ,היצזילבולגה ךילהת ךות לא ,תיברעמה תוברתה ךות לא ,קזח
לבא .ונל שיש יתימאה יוכיסה הזש ,ןיבהל םיכירצ ונחנא .הלכלכהו היגולונכטה
,םה ובש ,בצמהמ ועבש רבכ לארשי ייברעש םושמ .םיריחמב ונתוא בייחמ אוה
ונחנא .ןויוושה רסוח םתייארב קימעמו ךלוה ,ינש דצמו םיבאשנ ,דחא דצמ
הרבחהמ קר אל קלח םתא :םהל רמול .ןויוושה טנמלא תא קזחל םיכירצ
,ינשה רבדה .התומד בוציע לע תילארשיה הרבחה לש ןוידהמ אלא ,תילארשיה
לבא ,ימואל תוריש ,יחרזא תוריש ,יאבצ אל תוריש תבוח םהמ שורדל םיכירצ
דכלמ טנמלא איה תוריש תבוח תיטרקומד הרבחבש םושמ .תוריש תבוח שורדל
ינאו ףתתשהל תלוכיה תא םהל תתל םיכירצ ונחנא .תילארשיה הרבחב רקיעבו
תומדאבו ימואל ןונכתבו םיפסכב םהל עיגמש המ תא לבקל םיכירצ םהש ,בשוח
.תיחרזא תועמשמ איהש וזיא וב שיש ,רבד לכבו

םיכירצ ונחנא" :תינורטפ השיג ןימ אטבמ התא :תיתרוקיב הרעה יל השרת
"לבקל םהל עיגמ" :דיגתש יתיפיצ ."םהל תתל
תנמ לע ,ידמ רתוי ,שפחל ךירצ אל ינאש ,ךירעמ ינא .דואמ קדוצ התא :ןולייא
לע ,םהל עיגמש הז .םדגנכ ףיטמ ינאש םירבדה םתוא לכ תא ימצעב םג תולגל
ךא ,תונורטפ לש טנמלא הפ שי ,ןכא .םהל םינתונ אל ונחנא ,לעופב .רורב הז וינפ
ונחנא .םהמ םיענומ םידוהיה ונחנאש ,רבדכ אלא ,תונורטפכ תאז האור אל ינא
.קזחה בורה

?בוחה תרזחהכ הז תא רידגמ התא
אל םה המל ימצע תא לאוש ינאשכש םושמ .ונלש היעבכ תאז רידגמ ינא :ןולייא
ךילהת תא קזחי הזש ,םהל רורב .םיצור אל םבורש ,ןוכנ יזא ?םיתרשמ
הפיטמש ,םהלש תוגיהנמה דחוימב ,ונממ ענמיהל םיסנמ םקלחש ,תובלתשהה
היהש םושמ ,וניצר אל ונחנא ,הזמ תוחפ אל םלוא .הנצקה רתוילו תונלדב רתויל
תמאב םהל תתלמ חורבל רתוי לכונ אל ,תווש תושירד םהמ שורדנ םאש ,ונל רורב
.תינויווש הרוצב םהל עיגמש המ תא

םיצור אל םה :רמוא התא ,דחא דצמ .הריתס איהש וזיא הפ הנשיש הארנ
דצמו (למסכ ,הז ךרוצל) תאפרעמ קלח םמצע תא םיאור אל םג םהו בלתשהל
לארשי ךותב תונלדב ,ינש
.דימתמ חתמ םירצוי הלאו םיבטק ןיב םייח םה ,ונומכ םה ,לכ םדוק :ןולייא
ףוס ןיא ןיב ינא הפיא ,ומצע תא לאושו רקובב םק םדא .הריתס שיש ,ירמגל רורב
ךלוה ינא ,רבד לש ופוסבו םירחאו הלאכ םינוויכל יתוא םיכשומש ,םיבטק
.ונביבס םילעופה תוחוכ לש לוקיש אוהש ,ליבש לש וכרואל

דמציהל םיכירצ םה זאו תולדביה הז דחאה :םיבטק ינש ןיב םתוא האור ינא
וז ,נשה בטוקהו .למסכ תאפרע בוש הז רחאה והשימה .רחא והשימל
הז אלו הז אל :רמוא התא וליאו .תילארשיה הרבחב תוללובתה
.חצנל םתוא תוולל ךישמתו םהייח לכ ךרואל םתוא הוולמ וזה המלידה :ןולייא
םהב םג היולת ,ןותנ ןמז לכב תויהל םיטילחמ םה הדוקנ וזיאב ,איה הלאשהו
אוהש הזיאבו םידגונמ םיבטק ןיב תויחל הז היטרקומדה לש התוהממ .ונב םגו
לע רותיו ,תומלש לע רותיו לבקל הנכומ היטרקומדה .דימתמ לוכסתו חתמ
דואמ הז היטרקומדב תויחל .ןבל-רוחש לש תובושת לע ,תויעמשמ דח תובושת
.תורגב דואמ הברה בייחמ הז .יתייעב דואמ ,בכרומ

םולשל רנטרפ שיה

ונלש רנטרפה תלאש וז ,יטילופ Issue-ל הכפהש ,ץראב התע הלודגה הלאשה
וא רנטרפ אוה תאפרע םאה ,םירנטרפ וישכע ונל שי םאה .יניתשלפה דצב
רחא רנטרפ שפחנ זאו ןוטלש יפוליח םש ויהיש ןיתמהל טושפ
תיניתשלפ הנידמ הצור ינא :רמא תאפרע וז הנשב .1993-מ ליחתא :ןולייא
ןיעמ הנידמ היהת תיניתשלפה הנידמהש ,הצור ינא .לארשי תנידמ לש הדצב
דואמ לודג קלחל ,םישק דואמ ,םירבד רמא אוה ךכב .תיטרקומד-תינוליח
.וביבסש תויסולכואהמ
.ןורתפהמ קלח אל םתא - םיברעה לארשי תנידמ יחרזאל רמא אוה .א
םכלש תויעבה תא רותפל וצלאית םתא - רמא תיניתשלפה הרוזפה בורל םג .ב
ורזחת םכלוכ אל לבא ,בוליש םע ,ףסכ הברה םע .םויה םיבשוי םתא ובש ,םוקמב
.'67 יחטשל אל וליפאו '48 יחטשל אל ,תיניתשלפה הנידמל
םימיכסמ אלש ,םייטסילטנמדנופה םיינוציקל השק דואמ רבד םג רמא אוה לבא
,הדבועה תא םיבהוא אל יאדוובו .'48 לש ףקאוו יחטש לע רתוול ותוכז םע
.התקוח אוה ןארוקהש ,תימלסיא הנידמ היהת אל הנידמהש

ץלאנ אוהו ךילהתל ודגנתהש ,תושק דואמ תויציזופוא רצי אוה ,ךכמ האצותכ
,החלצה תדימב תאז השע אוה .ולסוא םכסה זאמ ,וכרד לכ ךרואל ,ןהב םחליהל
ךירצ .ונחנא רשאמ סאמח ישנא רתוי אלכל סינכה אוה .םיחוכיו היבגל ויהש
.ויחאב םחליהל הז ,סאמח ישנאב םחליהל וליבשבש ,רוכזל

יניתשלפה םעל תתל חילצה אל אוה .תינידמה וכרדב לשכנ אוה דואמ הבר הדימב
םהל תתל חיטבהש ,הנידמ םהל תתל חילצה אל אוה .חיטבה אוהש המ תא
אוהש ,ילכלכ רופיש םהל תתל חילצה אל אוה .םינויד לש םינש 5 ירחא ,'98
.ונתא דחי םהל חיטבה
הלפשהה תא קיספהל - יסיסב רתוי הברה רבד וליפא םהל תתל חילצה אל אוה
ךותמ רבוע אוהשכ שגפנ אוה ובש ,םוסחמ לכב רבוע יניתשלפ לכש ,תימוימויה
םג אוה ,בגאו .לארשי תנידמ ךותל עיגמ אוהשכ וא הזעו ןורמוש ,הדוהי יחטש
,רתי תויוכז ילעב ,דואמ םירישע לש דמעמ היה ובש ,תחשומ דואמ ןוטלש רצי
םהש ,םיסדצרמב םיעסונ םהש ,תישפוח העונת תוכז םהל שיש 'V.I.P. ישנא
םיפסונ םיפסכ םילבקמו תונמש תורוכשמ םילבקמ םהש ,תונומרא םינוב
.תיניתשלפה תושרה הרציש ,תיזוכירו תתחשומ דואמ הלכלכמ האצותכ

תשוחת תא הקזיח דואמ איהש םושמ חונ ונל היה .הטישב ונכמת ונחנא םג
טוח ויה רבעבש ,הבחר הצובק החתפתה הזה ךילהתהמ האצותכ .ונלש ןוחטיבה
.ךילהתה יבזכואמל וכפה ךילהתה יכמות .םולשה ךילהת לש הרדשה
תא םיאשונש הלא םה אל לבא .וידגנתמ ויה דימת םייטסילטנמדנופה
הלא ,ךילהתהמ םיבזכואמה יפתכ לע םויכ תאשינ וז .םויה לש הדאפיתניאה
,חתפה לש חטשה ןוגרא ,ימוקמה ןוגראה הז .םיזנתה ,חתפה ישנא
ויה אל הללאמרב 'ץנילב .ךילהתה תייגולואידיא התייה ולש היגולואידיאהש
יוואחתפה בוחרה אלא ,סאמחה לש םייטסילטנמדנופ םימלסומ אל ,םינקז ילעב
הלפשהה תא םישיגרמ םהש םושמ םיבזכואמ ,ךילהת יבזכואמ .הללאמר לש
תינידמה הווקתהש םושמ ,תנוונמ תויהל הכישממ הלכלכהש םושמ ,תימוימויה
תומדאה תליזג וז םתיארבו תכשמנ תולחנתהה תעונתש םושמ ,תמייקתמ אל
דיתעב ,ךשמהב תיניתשלפ הנידמ איהש וזיאל הווקתה ןדבוא ילואו םהלש
.וביגה םה הזה עקרה לעו .ןיעל הארנה

תא לודגה םקלחל ןתנו סינותמ םישנאה תא ותא איבה תאפרעש ינפמ םגו
,יתרבח דמעמ ירסח ,ינידמ דמעמ ירסח ,תורוכשמ ירסח וראשנ םהו תורוכשמה
שי תאזה תואיצמב .םויה תאפרע דדומתמ התאש ,תואיצמה תאז .העפשה ירסח
עיגהל ומצעל תושרהל לוכי אל אוה .םכסה וא רדסה ןיבל תומיע ןיב המליד ול
ישוג לע :רתיו יד רבכ אוה ,יתכרעהל .'67 תולובגמ תוחפ אוהש ,יופכ םכסהל
האלמ הטילש לע רתיו יד רבכ אוה ,חטשהמ זוחא 6-4 לש לדוג רדס ,תויולחנתהה
,םילשורי לש תוידוהיה תונוכשה לכ לע רתיו ,ידוהיה עבורה לע רתיו ,םילשוריב
הטילשהמ קלח לע רתוול לוכי אל אוה .'67-ל ץוחמש חטש ךותב תובשויש
.תיבה רהו תוימלסיאה תונוכשב

הדוקפ תתל לוכי אל אוה .ןוסיר תלוכי לש טביהמ בוחרב תמאב טלוש אל אוה
אלא ,תומיע ליבומ אל ,ומצע תא אצומ אוה .םיוקת איהשו תאזה תואיצמב
,ךילהתה יבזכואמ י"ע ,הטמלמ וילע הפכנש תומיעהו תומילאה לגעמב בלתשמ
םא .תאפרע הז ולסוא .תאפרע הז ךילהתה ירה .ודגנ םג םילעופ הבר הדימבש
ךילהתל ליבומ תומיעהש ,ןיבמ אוה ,ינש דצמו .ונניא תאפרע םג ,ונניא ךילהתה
יתלב המלידב אצמנ אוה ןכל .תיניתשלפה תושרה לש תימצע תוררופתה לש
תנידמ הארנכש יפכ םכסה לבא ,םכסה שאונ ןפואב שפחמ אוה םגו תירשפא
הרבחה לש יתייעב דואמה בצמב אל יאדו ,םויה ול תתל הלוכי אל לארשי
ןויד הז .םותס אובמ ןיעמב בצמה עגרכ ,ןכל .תילארשיה הקיטילופהו תילארשיה
תא ףילחיש ימל תוכחל ךירצ םאה וא והשמ תושעל ןתינ םאה ,ומצע ינפב
.ונממ ינוציק רתוי היהי תאפרע תא ףילחיש ימש ,תירוגטק עבוק ינא .תאפרע
.תיניתשלפה הרבחה לש למסה אוה .רתויב יטמגרפה גיהנמה םויה אוה

,ונממ בוט תוחפ רנטרפ היהי תאפרע תא ףילחיש ימש ,תירוגטק עבוק ינא
.ילארשיה טביההמ2001 ראוני - 32 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ