32 הנפמ ריצקת

:םיניינעה ןכות

תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת

:דעי
.ןויאר - תוילארשיהו לארשי ייברע - ןולייא ימע
.תיניתשלפה הלכלכל םוגע דיתע - ןורמ ילנטס
.םילשורי םולש ולאש - תרפא עשילא

:יתוברת-יתרבח םזילרולפ
.לארשיב תויתוברת-בר - עשוהי .ב םהרבא
.תויוברת ילב תויוברת יוביר - הרבח ילב הקיטילופ - ןורדלק םיסינ
ןמבורג לאכימו הריא םע ןויאר - המייתסה אל ךותיהה רוכ תפוקת - ץיטוא באז
.?תונתשהל ךירצ המו הנתשנ אל המ - לארשיב ירוביצה רודישה - רענש בד
.הזונגורפ - לארשיב םזילרולפ - פוק בקעי

:בנשא
.חקופמ טבמב היצזילבולג - סנדיג ינותנא

:תודלות הלא
.שדח דלומל תופצל רשפא - תמה תא תויחהל ןיא - תלוק לארשי

:האירק ןמיסב
.םותס יובמבו ןוטלשב היטרקומד-לאיצוסה - ידעלג ןד
.םיצעהו רעיה - ןרוג בקעי
.יצוביקה ךוניחה לע שדח רפס - ןמרביל בקעי

:בושמ
?םינחרזמה ןכיה - אדיורב ןועדג
.דוסי תומכסומ לע םירוערעו םירוהרה - ענרב ףסוי

.םיפתתשמה תמישר

:םיריצקת

ןויאר - תוילארשיהו לארשי ייברע :ןולייא ימע
טועימ לש תומליד ןה ולא .תוהז לש תומליד רקיעב ןה לארשי ייברע לש תומלידה
.תונלדב לומ תובלתשה לש המליד .הנבומ ןויווש יא וילע הפוכש ,בור ךותב
המב בלתשהל הצור ינא המכ דע :ילארשי יברע ומצע תא לאושש הלאשהו
.תוילארשיה :םינכמ ונחנאש
הז רתאב יוצמ ואולמב ןויארה

תיניתשלפה הלכלכל םוגע דיתע :ןורמ ילנטס
תודפיתניאה ןיב .החלצה רופיס וניא תיניתשלפה תושרה לש ילכלכה הדוקפת
הימונוטואה רשאכו םא .םיחטשה יבשות לש הכירצה תמרב תיללכ הדירי התייה
ידראילימ לע םירבדמ םינוש תוחוד .רתוי דוע רימחי בצמה תואמצעב ףלחות
.תותיחש ללגב וזבזוב לבא ,קשמה חותיפב רוזעל םילוכי ויהש ,םירלוד

םילשורי םולש ולאש :תרפא עשילא
תיתבשחמ המורתו תוסחייתה תשרודה הרותפ יתלב הייעב הווהמ םילשורי
םילדומ חותיפב ןויסינו עדי ורבצש ,תונילפיצסידמו םיעדממ תיתריצי
.םינוש םיביכרמ ןיב תוקיז לא םיסחייתמה

לארשיב תויתוברת בר :עשוהי .ב םהרבא
םירבדמש ומכ ,םזינימפ לע םירבדמש ומכ ,םלועב ךרע םויכ איה תויתוברת-בר
בויחל תובר תוביס .םלועב יבויח גשומל בשחנה םיגשומהמ דחא הז .היגולוקא לע
תרגסמב .טרפה תויוכז לש המשגהל גשומה בויח ,לכ תישאר .תויתוברת-ברה
- רבעבכ דוע אל .תדחוימ תוברתל ותוכז תא םישגמ אוה טרפה לש המשגהה
תויוכזה לכ תרגסמב ,דיחיל התע .תיטסילרטנצ תחא תוהז וזיא לש םויק
.תוברתל תוכזה םג הלולכ ,תוברתמש

תויוברת ילב תויוברת יוביר ,הרבח ילב הקיטילופ :ןורדלק םיסינ
לש תונושה תויוברתה ןיב תוירדילוסל סיסבה איה תינויצה תוירדילוסה
תויוברתה ןיב תרחא תוירדילוס םוש העיצמ אל תונויצ טסופה .םילארשיה
.םילארשיה לש תונושה
הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה

אל ךותיהה רוכ תפוקת :ץיטוא באז םע החישב ןמבורג בקעי ,ןמבורג הריא
המייתסה
תיתוברת-ברה הרבחב ,םימעה רבח תוצראמו ,היסורמ םילועה תובלתשה תויגוס
םע החישה דקומב ודמע - םילועה לש םטבמ תדוקנמ תספתנ וז דציכו תילארשיה
דע םייק ךותיהה רוכ" .היסורמ רבכמ הז ולעש ,רייצ אוהו תרפוס איה .גוזה ינב
אל ,ןאכל אבש דחא לכש ,ךרוצ שי םויה ... .בר ןמז דוע היהי ךכו בושח אוה .םויה
הפשל עדוי אוהש הפשהמ רובעל םוקמבש ,ונממ שורדי ךותיהה רוכ ,ןיאמ בושח
."ותפשב םומיסקמ ונל םורתיו רוצי ,תגליע

?תונתשהל ךירצ המו הנתשנ אל המ :לארשיב ירוביצה רודישה :רענש בד
תא .םיידוהיו םייחרזמ ,םייברעמ םינייפאמ ןיב הגלפתה תוברתה תכרעמ
.ץראב תרצונה תיתוברת-ברה תואיצמל םיאתהל שי ירוביצה רודישה

הזונגורפ - לארשיב םזילרולפ :פוק בקעי
םיסותא ,םידוק לש הינומגהה לע תונושה תויטילופה תויוברתה ןיב םיתומיעה
.בר ןמז דוע תילארשיה הרבחב וכשמיי - היצמיטיגלה תורוקמ לעו םיסותימו

תחקופמ הייארב היצזילבולגה :סנדיג ינותנא
,יתוברת ,יתרבח ןיינע איה .ורקיעמ ילכלכ ןיינע הניא המצעלשכ היצזילבולגה
רכינ קלח עינמה םרוגה איהש ,ךכב קפס ליטהל ןיא .ילכלכ אל טלחהבו יטילופ
.םייתרבח םייוניש לש תיחכונה הפוקתב הרוקש הממ
הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה

שדח דלומל תופצל רשפא- תמה תא תויחהל ןיא :תלוק לארשי
19-ה האמה לש הפוריאמ ונלביקש הזמ רחא יגשומ םלועב םויה םיאצמנ ונחנא
הרבח" הרצונ ,תונורחאה םינשה האמב ,תילארשיה תרוסמב .הלש םזילאיצוסהו
.הדבאו הסרק םלוא ,יזכרמ דיקפת הב האלימ הדובעה תעונתש ,"תיחרזא
הלכלכה הדשב םידגונמה הכישמה תוחוכ ןיב ןוזיאל עיגהל תולוכי תורבח
.שדח דלומל תופצל רשפאו הרבחהו
הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה2001 ראוני - 32 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ