תויוברת ילב תויוברת יוביר ,הרבח ילב הקיטילופ

ןורדלק םיסינלגאש קרמ - תומולח

?לארשיב יטילופ םוי רדס לא ליבוהל תויוברתה יוביר לוכי םאה

יוביר ןיבל םייטילופ םייחמ הדילסכ תויוברתה יוביר ןיב ןיחבהל ונילע הליחת
רתויב ףירחה יוטיבה איה תונויצ-טסופה .םייטילופ םייחב תוברועמכ תויוברתה
יטילופ םוי רדס לא הליבומ אל רשא ,תויוברת יוביר לש היגולואידיאל לארשיב
.ילארשיה יטילופה עצפב לפטל העירפמו

,ןכש .םילארשיה לש תויוברתה יובירב הרכה איה ,םירמוא ,תונויצ-טסופה
,םירמוא ,ינויצ-יתלב ףתושמ הנכמ ילבו תונויצה תא לבקל םילוכי םניא םיברע
.היטרקומד תילארשיה הרבחב היהת אל

בורקמ הז ולעש ,םידוהי ןוילימ לארשיב שי םדצב .םיברע ןוילימ לארשיב שי
ןכל .תובשה קוח לוטיב התועמשמ תונויצ-טסופ ,היפויתאמו תוצעומה-תירבמ
ינויצ-טסופ :תרמוא תאז .הלאה םילועה ןוילימ תא הלעמ היה אל ינויצ-טסופ
ןכומ אוה םדצל תויחל ידכש ,ךכ-לכ ול םירקי םהש ,לארשיב םיברעל רמוא
,םהש ,יסורה ידוהילו יפויתאה ידוהיל רמוא אוה המישנ התואבו םירה רוקעל
תרמגנ הפיא .ריוואב תודאתהל םישקבתמ ,םהלש יטמוארטה היילעה השעמו
?תלוזה לש הקיחמה הליחתמ הפיאו תלוזה יפלכ תונלבוסה ןאכ

.םיאניתשלפל תימצע הרדגה תוכז ,שרוד ינאש םשכ ,שרוד ינויצ-טסופה
הנידמ אלא ,תימואל הנידמ םוקת אל לארשי דצל יכ ,רבדה תועמשמ
םהמ הלזגנ תוימואלש םימע יכ ,דמלמ ירטנמלאה ןויסינה .תימואל-רפיה
םג איה רבדה תועמשמ .דואמ תרבגומ תוימואל ךכ-רחא םיחתפמ ,תומילאב
תוירזכאה ,ןכש .יניתשלפ תובש קוח לש ,תרחא וא וז ,הסרג - קוחר-אלה דיתעב
בצמל דואמ המוד יניתשלפ בצמ הרצי תוירוטסיהה תוביסנה לש תינוריאה
וא ץראה ןמ ושרוגש הלא יפלכ ,ץראב םיבשויה לש רידא ירוטסיה בוח :ילארשיה
לע רתוול ילארשיל ,ןכ םא ,עיצמ ינויצ-טסופה .התוא בוזעל ורחבש הלא
לע רתוול עיצמ אוה ;ודצלש תוימואל-רפיהב ריכמ אוהש העשב ,ולש תוימואלה
.יניתשלפה תובשה קוחב (הווקמ ינא) ריכמ אוהש העשב ,ולש תובשה קוח

הצור אוה הז םע .תוריחבל ץורל הצור אוה הז םע .יוכיס האור אוה תאזה העצהל
ןאכ שיש המ .םיאניתשלפה לש תימצעה הרדגהה תוכזב ריכהל ידכ ,בור גישהל
ילב לאוטקלטניא ,םישנא ילב היגולואידיא ,תויוברת ילב תויוברת יוביר אוה
הז .הקיטילופמ הדילס אוה היגולואידיאכ תויוברתה יוביר ובש ,עגרה הז .הרבח
תובע תומוחש ,תיתבשחמ הריט ומצעל הנוב יטילופה טקלטניאה ובש ,עגרה
.הרבחה ןיבל הניב תודירפמ

םזילרולפל יאנתכ המלשה הרבחה

ידכ ,לכה השוע לאוטקלטניאה וליאו .בור ול היהי םא גשוי תויוברת יוביר
ץמאמ איה תונויצ-טסופ .בור ויתועידל קינעהל םייושעה םישנאה ןמ קחרתהל
תויוברתה יתש ןיב ץראה תקולחב םיכמותה םילארשיה ןמ תיצחמ לא תשגל
,ינויצ-טסופל ,ול תפכא אל .םיזוחא השולשל םתוא תושעלו הלש תולודגה
לע רותיו םידוהיה-םילארשיה לש םוצעה םבור יניעב אוה תונויצה לע רותיווש
תרגסמה ילב .םרבע יפלכ םתבוח לע ,יתרבחה םדובכ לע ,תיטילופה םתוהז
,תרחא תדכלמ תרגסמ לארשיב ןיאו םידוהיה לש תוברה תויוברתה תא תדכלמה
,תויפיצפס תורגסמב ריכהל ךרוצל ובישקי םיברש ,יוכיס ןיא ,תינויצה וז אלא
איה תללוכה הנגהה תרגסמ םג לבא ,ךרוצ ןה תוברה תויוברתה .תופסונ ,תוימינפ
םידוהיל עיציש ימ .םיירלוקיטרפ םיכרצל דובכ איבי ללוכה ךרוצל דובכ קר .ךרוצ
אוה רשאכ ,הביאבו הניצב לקתיי םהלש תוימואלה לע ,תעכ ,רתוול םילארשיה
ןונגנמ תא םישנאמ לוזגת תאזכ העצה ,ןכש .םיברע וא םיחרזמ דבכל םהל עיצי
דובכ ילב .ןימיה לש תונמואלל םיפושח םתוא ריאשתו םהלש ירטנמלאה הנגהה
הרבחה ילב .וכותבש ,םינושהו םיברה תומולחל דובכ עיפוי אל ינויצה םולחל
.םזילרולפה הכותב עיפוי אל המלשה

קוח ןיב הריתסה תרצויש ,היטרקומדל ישוקבו ירסומה ישוקב לזלזמ אל ינא
הבשחמה לבא .הריתס ןאכ שי טלחהב .קוחה ינפב ןויוושה ןורקיע ןיבל תובשה
ךותחל וא ידרוגה רשקה תא ריתהל :הנממ רהטיהל וא הריתסב לפטל הלוכי
,םישנאל םייתוברת םינכתמ ףח קנח העיצמ תונויצ-טסופה .ברחב ותוא
היהי אלש ,קוח תועצמאב ,אפרמל הקוקז םהלש תירוטסיהה המוארטהש
םיקוחב םידוהי יפלכ תוילרטיינה-יא תא ןזאל רשפא לבא .םתוברת יפלכ ילרטיינ
קמועב םירושק םילארשי םא .יברעה טועימה תויוכז תא וחיטביש ,םירחא
,לארשי תנידמ לש ינויצה טקיורפה לא ,,ירוטסיהה םנויסינ קמועבו ,,םהיתושגר
תויוכז תא קוחב ןגעיש ,ילארשי-יברע טקיורפ ודצב הנידמב םייקתיש רשפא
.גוצייה תויוכז תאו ביצקתה תויוכז תא ,םימה תויוכז תא ,םיברעה לש עקרקה

ריבס ןורתפ אוה םיילרטיינ-אל םיקוח ןיב ןוזיא ;דיחי ןורתפ הנניא תוילרטיינ
םולחה .(תיניתשלפה הרבחב םגו) תילארשיה הרבחב רתוי בשחתמ ןורתפ ,רתוי
:תוריתס ילב םייטרפ םייח לע םולחה ומכ אוה תוריתס ילב םייתרבח םייח לע
הייפוא ןיבש הריתסה .ץמאל םיתפתמ ונחנא דואמ םיער םימיב קרש ,הילשא
לא ליבוהל הלוכי אל ךוסכסה לש ימואלה ויפוא ןיבל הנידמה לש יטרקומדה
הלוכי איה .תוחרזאה תקיחמ לא ליבוהל הלוכי הנניאש םשכ ,תוימואלה תקיחמ
?תוימואלה תקיחמב סרטניא שי ימל .ןהיניב השקו החותמ הרשפ לא ליבוהל
.ללכ רתפיי אלש וא ימואל סיסב לע רתפיי םיאניתשלפל םילארשי ןיב ךוסכסה
רדגב קר םה תעכו ,ולשכנ ,רבעב ועצוה ךוסכסל םיימואל-יתלב תונורתפ
.ךוסכסה לש ,תמהוזמהו תממדמה הילאירה ןמ םתוא עיצמה לש תורהטיה

תרחא תוירדילוס םוש העיצמ אל תונויצ-טסופה :הרבחה לע רותיווה לש ףסונ ןפ
תוירדילוסה תא הנגמ איהש ירחא ,םילארשיה לש תונושה תויוברתה ןיב
.תוימואלה תא וחד רשאכ ,תירטלורפ תוירדילוס ועיצה םיטסינומוק .תינויצה
םינויצ-טסופה קר .תילאירוטירט-יתלב תימואל תוירדילוס ועיצה םיאדנובה
בצמב הרבחל דוע המ) הרבחל תללוכ תוירדילוס ילב הקיטילופ לע םיבשוח
םג תננוצ) הרודצורפ איהש ,תירבה תוצרא חסונב תוחרזא םיעיצמ םה .(המחלמ
םבגבש הירוטסיההש ,םדא ינבל (רצלוו לקיימ רמוא ,תירשפא איה ובש םוקמב
תימואלה תוחרזאה תא ןיעטהל םהל תמרוג ,םהלש םיבצעה תכרעמבש הריגההו
רומא ,םינויצ-טסופה םירובס ,ילארשיה .תוירדילוס לש הלודג המצועב םהלש
?המל .ולש תוימואלה תא טהל רסוחב שוחלו ולש תויחרזמה תא טהלב שוחל
לקש ןוויכ .תמייקה תואיצמה ןמ לאוטקלטניאל רתוי החונ תואיצמ וזש ןוויכ
.ותוא ריתהל רשאמ ידרוגה רשקה תא ךותחל רתוי

לש ודיקפתש ,הרובס איה .יפוטוא בטוק ילב הקיטילופ איה תונויצ-טסופה
דיקפתל רשאב המ לבא ,ןוכנ .ולש הרבחה לע תרוקיב חותמל לאוטקלטניאה
.הקיטילופ ילב הרבח לע בשוח ,הווקת ילב הרבח לע בשוחש ימ ?הווקת עיצהל
העצהה ןמ גוסנש ,ילאמשה לאוטקלטניאה :תיטילופ הווקת לש םוקאו ןיא
עבצב תעבצנ הווקתה זאו .ןימיל הווקתה ןתמ תא ריאשמ הריבס הווקתל
.הרבחה לש ךרוצ אוה יתרוקיב לאוטקלטניא .תויוברתה ןיבש ,האנשה
לאוטקלטניא אוה ,תוירדילוס עיצמ אלש ,יתרוקיב קר אוהש ,לאוטקלטניא
ךכ ,רתוי םילפומו,רתוי םיינע םה םישנאש לככ .ויביוא ידיב הרבחה תא ריאשמה
,תינמואלה הבהאה תא םהל עיצמש ,ןימיה .תוירדילוסל רתוי םיקוקז םה
לאמשה לכוי םאה .תוירדילוס ,הבהא עיצמ ,המלשה לארשי-ץראל ,תינחצרה
הרבחה קוריפ ,תוירדילוס לכל האנש עיצי אוהש וא תרחא תוירדילוס עיצהל
.הטרפהה ןדיע לש םזילאודיווידניאו ןיטולחל-םידרפנ םירוטקסל

ןימיה .חוכיווכ אל ,דיחא ביטרנכ ינויצה ביטרנה תא הגיצמ תונויצ-טסופה
תניינועמ אל איה .לודגה הביוא אוה ינויצה לאמשה .ללכ התוא ןיינעמ אל ינויצה
תוארנ תויצילאוקה לכ ןכש) תויצילאוק קרפל תניינועמ איה .היצילאוק רוציל
לע בשוח אל ,היצילאוק ילב הקיטילופ לע בשוחש ימ .(יוכידה עגנב תועוגנ הל
לש םילימ איה הקיטילופה וליבשב .יטילופ יוניש לע בשוח אלו תיטילופ היישע
.ןויווש-יא ןוקית לש םישעמ אל ,םיאטח תפישח

הרבחב תוסנכהה תוגלפתמ ךיא ןיינע הל ןיא .הלכלכב תקסוע אל תונויצ-טסופה
,תועפות םה ,ינועל רשוע ןיב חתמו תילכלכ הקוצמו הלכלכ יכ .תילארשיה
תא תוארל ילב הלאה תועפותב ןיחבהל וליפא רשפא-יא .הלוכ הרבחב תומייקש
אלו הרבחה לש היצטנמגרפב םיצור רשאכ ,ןהב םיניינעתמ אל .הלוכ הרבחה
.הרבחב אלו םיאטוח תדעב םיצור רשאכ ,ןהב םיניינעתמ אל .הרבחב

תיחרזמה הקעצה

המל ?תונויצל האנשב התוא םהזל המל .תמא לש הקעצ איה תיחרזמה הקעצה
, הרמאש איה תונויצה ירהו ?עוצפה ידוהיה תא דבכל לוכי אל עוצפה יחרזמה
ינב לכל הקיפסמ הנניא תיפוריאה תורואנה תרוסמש ,םייופש םינרדומטסופ ומכ
םתוא רשאכ .טועימב תובשחתה-יאו תונולשיכו,רתי-תודיחא הב שי יכו םדאה
םהזל ךירצ אוה םאה - יחרזמ לאוטקלטניא דצמ ,קדצב ,םיעמשנ םמצע תונויער
חוכיו רבעב ולהינש ,םה םינויצה ירה ?רחא לבסל ,המוד לבסל תומיטאב םתוא
םילרבילו םיטסינומוק .םימוד הבשחמ יווק יפ-לע םילרביל םעו םיטסינומוק םע
(םויה לש םינויצ-טסופה ומכ) םינויצה וליאו םדאה ינב לכל דחא ןורתפ ועיצה
ןוקית המל .דחאל גזמתהל םילוכי םיביטרנה לכ אלו,יפיצפס ביטרנ שיש ,ורמא
?ונממ ןוזינ היהיש םוקמב ,םדוק ןוקיתל ןיוע תויהל ךירצ תורואנה םולחל דחא
םולחה ןמ ,םהלש תוימואלה ןמ רטפיהל םיצור םנמוא לארשיב םיחרזמה םאה
?םהלש ינויצה

םיניינועמ אל םה ךכ ,ילארשיה ןימיב םיניינועמ םניא םינויצ-טסופהש םשכ
ןיבש ,לדבהה ירהו .םתוא תניינעמ אל תישממ תוילרולפ .תירבה-תוצרא תודהיב
ריאמ לדבה אוה תידוהיה הקוצמל ינקירמאה ןורתפה ןיבל ינויצה ןורתפה
לא הצקה ןמ ,םינושו םילודג תונורתפ ינש ואצמ םידוהיש ,הדבועה .םייניע
.תקתרמו הקומע תיתוברת תוילרולפל תודע איה תידוהיה הקוצמל ,הצקה
תוימואלל ,םיקוקז םדועו ,םיקוקז ויה םידוהי לארשי-ץרא לש םיאנתב
אלו םיטלחומ םיאנת אל הלא לבא .היצפיצנמא לש ךילהת רובעל ידכ ,תונויצלו
אל ילואו הנש םייתאמ ינפל דע תמייק התייה אל תוימואלה .םייחצנ םיאנת
ריהק :רבודמ תומולחב םא .הילע םלוח אל םג ינא .הנש םייתאמ דועב םייקתת
הב תאלממ אל תוימואלהו הב תוגזמתמ תויוברת עבשש ,בונהכ ןילק'ז לש
,םייקתה אלש טעמכש ,םולח הזש ,עדוי ינא לבא .ילש םולחה איה ,בושח דיקפת
םולח םמצעל ואצמ אל ביבא-לתב םידוהי ןכל .השולחו הרצק הדוזיפא היהש
ימ .ינויצה םולחה ןמ רחא ,תירשפא תוירדילוס לש םולח ,יוכיס לעב יתוברת
תויצפואה תא אנוש ,םילארשיה לש תוירדילוסה םצע תא אנוש - ותוא אנושש
תומוקמב םירחא תונורתפ ויה לבא .ואצמש תונורתפה תאו םהלש תולבגומה
.תירבה-תוצראב רקיעב .בונהכ לש היצפואה ומכ םיירירווא אלו םיילאיר םירחא

ןמ הלודג תוחפ אל איהו ימואל סיסב לע אלש ,תידוהי הליהק החתפתה םש
ידוהי לש היצפיצנמאה .החילצמ תוחפ אל ,הביצי תוחפ אל ,תילארשיה הליהקה
הקוקז התייה םא םג ,תידוהי תוימואלל הקוקז התייה אל תירבה-תוצרא
םילדבהב ןיחבמ ינרוג ףסוי) תידוהי תד לשו תידוהי תוברת לש תונוש תודימל
בוציעב קסוע אוה רשאכ ,לארשיב םידוהיה ןיבל תירבה-תוצרא ידוהי ןיב הלאה
.(1998 ,דבוע םע ,םילשוריל ץיוושוא ןיב ורפס ואר .האושה ןורכיז לש הנושה
םיריהמ היצלימיסא יכילהת תרבוע תינקירמא-תידוהיה הליהקהש ,הדבועה
ךרוצ ךכב ןיא םא תוברת לש הרומישל יניעב ךרע םוש ןיא .לודג ןורתי ,יניעב ,איה
,םא לבא .יל םסוק טלחהב תויוברת לש בוריע ,הברדא .תוברתה ינב םישנאל
הנגה ןונגנמ אוה רומישש ןוויכ ,םתוברת לש רומישב ךרוצ םידוהיל שי ,רשאכו
לש ,יחה ,ישממה תויוברתה יוביר .ילארשיה בצמה תא לבקמ התא ,ינויח
יפיצפסה ךרוצה תא חיכומ אוה לבא ,תוימואלה חצנ תא חיכומ ונניא ,םידוהיה
ןיבש ,תוילרולפב ןיינעתהל רשפא .קרוי-וינב הב ךרוצה רדעיה תאו לארשיב הב
םינוש םידוהיש ,תונוש תוביטקפסרפ הב אוצמל רשפא ,קרוי-וינל ביבא-לת
םילארשיה לש הנגהה ינונגנמ תא אונשל ,הז תמועל ,רשפא .הז ינפב הז םיביצמ
.םינקירמאה םידוהיה לש םינושה הנגהה ינונגנמב ןיינעתהל אלו

הלגתמ בוש .ןהיניב םילדבהה ילבו ןמצע תויוברתה ילב תויוברת יוביר עיפומ בוש
תורבח יתשב ,תיפיצפסה הרבחב םישנאה לש הנגהה ינונגנמל זבה תויוברת יוביר
ןמ קחרתמה לאוטקלטניאה לש יתרוקיבה דיקפתה תא קר דבכמו תויפיצפס
םעפה - תפסונ היצטנמגרפ וז .לאוטקלטניאה לש דודיב הז .תיפיצפסה הרבחה
.היצטנמגרפ תכומ הרבחב ,היגולואידיאכ וליפא ,ןוצרמ2001 ראוני - 32 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ