תחקופמ הייארב היצזילבולגה

סנדיג ינותנא
,יתרבח ןיינע איה היצזילבולג .ורקיעמ ילכלכ ןיינע הניא ,המצעלשכ היצזילבולגה
.ילכלכ קר אל טלחהבו יטילופ ,יתוברת
,21-ה האמה תישארב םייח ונא וב םלועה תרדגה איה ירבד לש אצומה תדוקנ
םיפוסוליפה ופצש יפכ ,ללכ הארנ וניא אוהש ,רובס ינא ."ונתוא עיתפהש םלוע"כ
ומזי רשאכ ,הלכשהה יגוה םינכמ ונא םתוא 18-ה האמה ןמ הלכשהה תפוקת לש
יסיסבה ןורקיעה .ישונאה ןימהו עבטה תודוא היפוסוליפב אלפומה ךפהמה תא
םיעדוי ונאש לככ :אוהו ינויגהו טושפ היה הלכשהה תפוקת לש הבישחה דוסיב
לככ ,ונלש םיסרטניאה תא תרשל ונייח תא בצעל לכונ ןכ םלועה תודוא רתוי
לכונ ןכו וניתודלות תא רתוי בוט ןיבנ ןכ היגולונכטהו עדמה םוחתב רתוי חילצנש
ותרהצה תיתשתב יזכרמה ןורקיעה היה הזש ,יל הארנ .ונדיתעב רתוי בוט טולשל
ןיבהל הליחת ךירצ הירוטסיה תושעל ידכ" :סקראמ לש תמסרופמה
תויהל היה ךירצ וישכע םייח ונא וב םלועה ,וז תואר תדוקנ יפל ."הירוטסיה
םלוע תויהל ךירצ היה הז .םיסנתמ ונא םהב םירבדב טלוש ונלש ןויגיהה וב םלוע
םתוא םג ,יתעדל .ונרובע יוזיח-רבל ונדיתע תא םיכפוה ויה היגולונכטהו עדמה וב
וליפא וא דיתעה יבגל סקראמ לש ותפקשהל תונקפסב םיסחייתמה םישנא
רבו סקמ ומכ ,דיתעה יבגל הלכשהה תפוקת ישנא לש הרישיהו הרואנה הפקשהה
אהת וב םוקמ היהי םלועהש ,ובשח םה םג - אקפק וא לוורוא םירפוסה וא
,ורבסש ינפמ ,םהיניעב ןח אצמ אל םנמוא הז .וב שחרתמה לכ לע הקודה הטילש
.הרידא תיטרקורויב הנוכמ וזיאב דכלינ ונלוכש

םיווח ונאש יפכ ,וא תמדוקה האמה ףוסב ותוא וניווחש יפכ ,םלועהש ,ןעוט ינא
ןיאש ,איה ונלש תוסנתהה .ללכו ללכ הזכ וניא ,השדחה תיחכונה האמה תישארב
גרוב אוה ונתאמ דחא לכ וב םלוע וניא אוה ,יוזיחל ןתינה דיתע ונל שי וב םלוע הז
יפכ ,םינקסע לש דוקפת הזיא םיאלממו םיצצורתמ ונלוכ הב קנע תנוכמ וזיאב
ונא ,ונתטילשב אצמנה םלוע הז היהיש םוקמב ,ךפיהל .ששח הכ רבו סקמש
ילבמ ישפוח בבותסמה םלוע ,ונתטילשל ץוחמ השעמל אצמנה םלועב םיסנתמ
.יוזיחל םינתינ םניאש ,םישדח םירבדב ןייפואמה םלוע ,וילע הטילש ונל היהתש
םירבד וליפאש ,וזחנ אל ןלוככ ןבור רשא ,תוריתס רצוי ונמלועש ,רבתסמ
םוקמב ,ןכל .רתויב םיבוטה הרבחה ינעדמ ידי לע אל םג ,וזחנ אל יוזיחל םינתינה
םיווח ונאש המ יכ ,הארנ ישונא ןויגיה ידי לע קודה ןפואב טלשנה םלוע הז היהיש
ללכמ אציש םלוע" הנכמ ינאש המ וא הנושמ הרוצב ענה םלועל רתוי המוד
,עבטה תודואו םירחא תודוא ,ונמצע תודוא ונלש רבטצמה עדיה ."הטילש
ידכמ ,םייח ונא וב םלועה לש יוזיחל םינתינ יתלבה םיטביהב והשכיא םיכורכ
.םיידיתעה ונייח תא ךירעהל

ךפהמה - 20-ה האמה ףוס לש הירוטסיהב רתויב םיטלובה םיעוריאה דחא
אל יאדווב ,הזחנ אל ללכ ,הפוריא חרזמב יטסינומוקה שוגה קוריפו מ"הירבב
ןב טעמכ ,הבר תוריהמב ,תומילא אלל שממ שחרתה רבדהש ןוויכ .עריא הב ךרדב
תא ריכהל דומלל ידכ ,ומויב םוי ידמ ,ןמז םישידקמ חור ינעדמ תואמ דועב ,הליל
.וללה תורבחה

אוה יכ ,יל רפיסש ,םזינומוקה אוב ינפל גארפב יחש ,םסרופמ רוספורפ יל רוכז
בשחנש םדא .םיטסינומוקה תביזע רחאל םשל בושי יכ ,ותעדב הלעה אל םלועמ
קיזחת מ"הירב יכ הפיצ ,יטייבוסה םזינומוקה רקחב םיליבומה םיחמומה דחאל
ןוטלשה תרוצ לש םשור התשע תיטייבוסה המצועה .הנש האממ הלעמל דמעמ
המלענ ,תחא הכמב ,זאו בצעל היה לוכי והשימש ,רתויב תשרשומה תירטילטוטה
םוקמ שי .ףולח-רב רבדכ הלגתה הבר הכ המצוע לעב הארנש המ .הליל ןב טעמכ
.וז העפותמ והשלכ חקל תקפהל

יכ ,קפס ןיאש המודמכ ,"הטילש ללכמ אציש םלוע"ה תא םיעינמה תוחוכה דחא
ליטהל ןיא ךא ,םיכילהתה תא םיניזמ םיבר חוכ יביכרמש ,רורב .היצזילבולגה וז
הפוקתב הרוקש הממ רכינ קלח עינמה םרוגה איה היצזילבולגהש ,ךכב קפס
לכב תעגונ רבכ איהש ,בצמל העיגה היצזילבולגה .םייתרבח םייוניש לש תיחכונה
רתויב יתועמשמה ןוידה הארנכ אוה םלועה יבחרב היתודוא ןוידהו ונייחב םוחת
.תיחכונה הפוקתב ,הרבחה יעדמ םוחתב להנתמה

הטילש לש תקפסמ הדימל עיגהלו רוזחל חילצנ םאה :איה ונרובע חתפמ תלאש
תא תועינמ ןה יכ הארנש ,הלאה תועפותה תא ליבגהל ידכ ,ונלש הירוטסיהב
יבויח והשמ רמול םא .שונא תולשממ לש הטילשה בחרמל ץוחמ לא םלועה
.תאז תושעל םילגוסמ ונחנא ,םימיוסמ םינבומב ,ירה ,אשונה לע רתויב

םימוחתה לכל רדחש גשומ

םש יתשמתשה ."חצנ לש תואצות" :ארקנש ,רפס יתבתכ הנש 14-כ ינפל
תניחבמ יסיסב והשמ הזב שיש ,יל היה הארנש ינפמ ,היצזילבולג חנומב הנושארל
שמתשהל וברה אל דועש ,קפס ןיא לבא .יחכונה םלועב הזה םוחתב שחרתמש המ
תוימואלניב תורבח לע ןבומכ ורביד םישנא .הימדקאה םוחתב היצזילבולג גשומב
הפוקת התואב הזה גשומב שמתשהל וברה אל םיקסעה םוחתב םג .ב"ויכו
אל וישכע .רחא ירלופופ תרושקת יעצמא לכב וא הבותכה תונותיעב אל יאדוובו
תא ריכזי והשימש ילבמ ,עובשה תומימ דחא לכב טעמכ ,ןותיע חותפל ןתינ
קושל ,היצזילבולגל סחייתמ יקסע ךמסמ לכ וא וחתפתש רפס לכ םג .גשומה
תויוסחייתהב בטיה םילבותמ םיאקיטילופ לש םימואנהו .ב"ויכו ילבולג
.ןוהה קוש לש היצזילבולגל

,תוחפ וא הנש 15 לש הרצקה הפוקתה תצורמב ,רבע היצזילבולג גשומה ,ןכ םא
גשומ םוש השעמל ןיא .םוקמ לכב אצמנ אוה וב בצמל םוקמ םושב אצמיהל אלמ
הלימל ךפהו םימוחתה לכל הפיקמ הכ הרוצב רדחש ,הרבחה יעדמ םוחתב דיחי
.הרצק הכ הפוקת ךות ,הרוגש

ןויד לש ןושארה בלשה .םיבלש ינשב להנתה היצזילבולגה אשונ לע ףיקמה ןוידה
תוירלופופ תורגסמב םינוידב םג תמיוסמ הדימבו הימדקאה יגוחב יאדווב ,הז
עברא-שולשכ ינפל דעו 20-ה האמה לש 90-ה תונש תישאר זאמ להנתה ,רתוי
םיבוטה םיבתכה וב וקסעש ,ךכב בטיה ןייפואמ היה ןושארה םינוידה בלש .םינש
,דלה דיוייד ,הנידמה יעדמל יטירבה החמומה םהיניבו הלא םיאשונ לע רתויב
ינקפס ןיב חוכיווכ ןוידה תא גיצמ ,תונוש תורגסמב אשונה לע בתכש
לע ןושארה םינוידה בלשב .הב םיבהלנה םיכמותה ןיבל דחא דצמ היצזילבולגה
,ןוספמות טנרגו טסרה רמוה ומכ םירפוס היצזילבולגה ינקפס תא וגציי אשונה
םיבהלנה םיכמותה תדמע ."הלאש ןמיסב היצזילבולג" רפסה ירבחמ
,ןיימוא .י'ג.יא.ןא ינפיה םיקסעה בתכ ומכ םירפוס ידי לע םיגצוימ היצזילבולגב
םואל-תונידמ לש ףוסה ,תולובג תלוטנ הלכלכ :אשונה לע םינוש םירפס בתכש
.הלאב אצויכו

םה .ןיינעל םניא היתודוא םיבורמה םירובידהש ,םינעוט היצזילבולגה ינקפס
םוחתב םירפוס לש האצמה וא םה היצזילבולג תודוא םירובידה לכ יכ ,םינעוט
תא ףוקתל וא החוורה תנידמ תא ףוקתל ידכ ,הזב םישמתשמה הקיטילופה
יתרבח קדצ לש הביצי תכרעמ תונובה ברעמה תונידמ לש תולשממה לש םיגשיהה
םה ,וא ;םיילבולג םיקסע לש םיסרטניאה תא תרשל ידכ ,ןכ םישוע םה יכו
ןועיטה .20-ה האמה ףוס ומכ ,רתוי וא תוחפ ,תיארנ 19-ה האמה ףוס ,םירמוא
והשמ םא וא הנתשה אל הברהש ,אוה היצזילבולגה ינקפס לע רתויב בוהאה
ויה 19-ה האמה ףוסבש ,ןוויכ רבעל הגיסנ וז התייהש ירה ,הנתשה םנמוא
ירוזאה גוסהמ דחוימב םיבר תולובג ויה אל ,םיפסכב רחס היה ,םיימלוע םיקווש
הרזח אלא םניא ורקש םירבדה בורש ,םינעוט היצזילבולג ינקפס .האלה ןכו
הנתשה אל םלועה ןורקיעבש לבא ,ןכל םדוק םינש האמ םייק היהש ,בצמל
תכשומ תעמשנ היצזילבולגה יבגל תאזה תינקפסה הדמעה .דחוימב תרכינ הדימב
הלאה םירובידה לכש ,םינעוטה יתרוסמה לאמשה םע םינמנה םישנאל דחוימב
קובדל ךישמהל ןתינש ינפמ ,ןמז זובזב םה הקיטילופה םוחתב תישילש ךרד לע
.המרופרה רחאל ,לאמשה לש תיתרוסמה תוינידמב

,םינעוט םה .טעמכ רומגה ךפיהה תא םירמוא היצזילבולגב םיבהלנה םיכמותה
,םג םינעוט םה .רבעב הרקש המ לכמ תילכתב הנוש יחכונה היצזילבולגה ןדיעש
לש יראה קלחה תא ודביא םימעש ,ךכ ידכ דע תכל קיחרה תולובג לוטנ םלועש
םיטנטופמיא ושענ םייטילופ םיגיהנמש ,םעפ םהל התיהש ,תיאמצעה הכלממה
.בחרתמה ילבולגה קושהו קנע תורבח לש ןהידיל רבע חוכה ברמש ,ןוויכמ םלועב
הנידמ-ירע לש ןדיעב תויחל םידיתע ונחנאש ,ייאמוה לשמל ,דוע םינעוט םה
.םואל תונידמ לש תובישחה לע הברהב הלעת הנידמ-ירע לש תובישחה יכו תושדח
תואמ המכו המכ ,הארנה לככ ,ויהי םירושע המכ דועבש ,רמואו ףיסומ ייאמוה
וא תוצרא ימוחתב ןיידע הנאצמית ןה .םלועה תלכלכב וטלשיש ,הנידמ-ירע
גנוק גנוה ןוגכ םירע ,ןרובע דחוימב הבושח היהת אל המצע הנידמה לבא ,תונידמ
םירע ןה הלאש ,תוארל ןתינ .האלה ןכו סירפ וא ויקוט וא ןודנול ,יאחנש וא
יפיצפס ןפואב אלו תילבולגה הלכלכל תנווכמ ןהלש היצטניירואהש ,תוילבולג
השולש ןיבמ ,דחא אוה .ןהמ דרפנ יתלב קלח תווהמ ןהש ,םואלה תונידמל
שמתשה ימ הנשמ אל .םואל-תונידמ לש ןפוס לע םירפס ,הכ דע ,ובתכש ,םישנא
היה הז .הז םש אשונ םהלש רפסה םגש ,םיפסונ םיינש לע יל עודי לבא ,תרתוכב
,השעמל םייתסה הז ןוידש ,ןעוט ינאו היצזילבולג לע ןוידה לש םדקומה בלשה
.םייאמדקאה םיגוחב יאדווב

לע הרידא תיריפמא הדובע התשענ תונורחאה םינשה שמח-עברא תצורמב
ןתוא ביצאו ידמל תורורב ךכמ תונקסמה .היצזילבולג לש םינושה םיטביהה
םילדבה םימייק .םיעוט היצזילבולגה ינקפס :ןמקלדכ דואמ תיתיצמת הרוצב
האמ ינפל היצזילבולג ןיבו ונלש ןדיעב היצזילבולג ןיב ,םייעמשמ-דח ,םייסיסב
הנושארה היצזילבולגה ןדיע תפוקתכ ,19-ה האמה ףוס לע רבדל היה ןתינ .הנש
היצזילבולגה .הנוש ונלש ןדיעה לבא .ןיבהל לק ותוא ילבולג ןדיע לחה זאש ינפמ
םישנא רפסמל תעגונ איה .רתוי הברה תכל הקיחרמ ,תרכינ הדימב תיביסנטניא
ונמצע תא ליבגנ םא .הברהב הבר תוריהמב תלהנתמ איהו הברהב בר
ןוהה יקוושב שחרתמב קר המגודל לכתסנ טושפו תילכלכ היצזילבולגל
.היתודימב המיהדמ טושפ תונורחאה םינשה 15 תצורמב םתומדקתה םיילבולגה
םיפסכה יקוושב רלוד ינוילימ תואמ המכ לע דמע דבלב הנש 20-כ ינפל רוזחמה
2-כ לש רוזחמב רבודמ ,םינורחאה הכרעהה ינותנ יפ לע ,וישכע .םיילבולגה
.הלאה םיקוושב ,םוי ידמ רלוד ןוילירט

תואקסעהמ רכינ קלחש ,ןוויכמ טרפב ,רבעב ךכל המוד העפות אוצמל ןתינ אל
יבחרב תועש 24 ךות לש סיסב לע תועצבתמה תמא ןמזב תואקסע ןה וללה
חכוהש יפכ .עדימב רחס ,(סיטדומוק) םיכרצמב רחס לש תואקסע שי .םלועה
תב הפוקתכ וילא סחייתהל שיש ,יחכונה היצזילבולגה ןדיע ,הנורחאל רוריבב
.ןכל םדוק וניסנתה ובש ,רבד לכמ הנוש טושפ ,דבלב הנש 30-כ

יכמות םג ,הז גוסמ םינוידב לבוקמכ לבא ,אופיא ,םיעוט היצזילבולגה ינקפס
תולעב תויהל וכישמי םואלה תונידמש ינפמ ,םיעוט םיבהלנה היצזילבולגה
רבעב ויהש יפכמ רתוי ףא תובושח םואל תונידמש ,ןועטל וליפא רשפא .המצוע
ויה אלש ,םייטילופ תודסומ םג אצמנב ויה םימדוקה םינדיעה לכבש ,ינפמ
וז תכרעמש ינפמ ,תיטייבוסה תכרעמה התיה םהבש ןורחאה .םואל-תונידמ
לש טושפ אלו תונידמ תצובק לש תכרעמ ,תיתכלממ ןיעמ תכרעמ התיה
לש רידאה ףקיהה תורמל ,תולובג תרסח הלכלכב ןיידע םייח ונניא .םואל-תנידמ
הנומת ונל שיש ינפמ ,רתוי וא תוחפ ,םייתסה הזה ןוידה .םויכ תוילכלכ תואקסע
ונל התיהש יפכמ ,תימלוע ללכה הרבחב תמאב שחרתמש המ לע הברהב הרורב
.תודחא םינש ינפל

םינבומב ,דואמ הנוש הז ןויד .בורקמ הז לחה היצזילבולג תודוא ינשה ןוידה
תמייק היצזילבולגה םא הלאשה לע ןויד אל רבכ הז .ןושארה ןוידהמ ,םימיוסמ
.רבעהמ תילכתב הנוש יחכונה היצזילבולגה ןדיע םימיוסמ םינבומב םא ,ללכב
תודוא אוה ןוידה .היצזילבולגה תואצותב אלא ,ךכב קסוע אל רבכ ןוידה
םעפב ילואו תובוחרב םיקבאנ וילע רתויב יתואיצמ ןויד אוהו היתוכלשה
ךרד ,ןוטגנישוו ךרד ,לטאיסמ תובוחרל ואצי ,םישישה תונש זאמ ,הנושארה
םינויד ולא ,ימדקא ןויד וניא רבכ ,יחכונה ןוידה .גארפ דע סרייא סונאוב
,ךכ םא .םירחא םיבר םירבדל ףסונב ,תילבולג הרבח לש הדיתע לע םייסיסב
הרבחה יעדמ תניחבמ ןיטולחל יסיסב ןויד אוה היצזילבולג תודוא ינשה ןוידה
ןוידה םא אלא ,םויכ בוט יטילופ גיהנמ תויהל ןתינ אל .הקיטילופה תניחבמו
.תואצותה הנייהת המו רבדה תועמשמ לע תעד תווח ךל שיו ךל ןבומ הזה
עצמאב דימת םילצלצמש ,םידיינ םינופלטב יוטיב ידיל האב היצזילבולג)
.(...ריכזא אל ןתואש תוביסמ ,תואצרה

,רמול ןתינ םיוסמ ןבומב .ונלוכ רובע דואמ יתועמשמ היצזילבולגב ינשה ןוידה
לש הסיפתה תלוכיש ינפמ ,21-ה האמה דיתע תא עירכהל יושע ינשה ןוידהש
תילבולגה הרבחה לש הרוצה םע דדומתהל - םיקסע ,תולשממ - הריזב םינקחשה
,םעפ יא ,רוזחל לכונ םאה הלאשה יבגל רתויב תערכמ הדוקנ היהת הווהתמה
המדק לש האמ היהת 21-ה האמהש ך,כל םורגל לכונ םאה ,הירוטסיהב טולשל
היצזילבולג גשומב .הז ןויד תרגסמב םיינזאמה ףכ לע בצינש ,רבדה הז .אל וא
,וז השיג םע ההדזמ ינא .ותוא חונזל םיעיצמה םישנא שיש ,בחר הכ שומיש השענ
ימצע ינאש ,בשוח ינא לבא .הז ןוחבאב תרכינ הדימב םיקדוצ םה יתעדלש ינפמ
לכ תרחא ןכש ,אשונל סחייתהל תיפולח ךרד רדעיהב תאזו וב שמתשהל ךישמא
.היצזילבולג ורמואב ותנווכ המל רמול ךרטצי דחא

ילכלכ קר וניא עינמה חוכה

אלא ,הז ןיא וליאכ היצזילבולג שרפי והשימש רוסאש ,רמול תערכמ תובישח שי
,רמולמ ענמיהל םג ךירצ .םיילבולגה ןוהה יקווש אל וליפאו ילבולגה רחסה קוש
קלח ונשדקהש ,הדבועה חכונל .אדירג ילכלכ אוה היצזילבולגה תא עינמה חוכהש
ןדיע תא עינמה חתפמה חוכ ,אשונה דומילל ,תונורחאה םינשב ,ונייחמ רכינ
שי םא .תרושקתה םוחתב הכפהמה אלא ,ומצע קושה וניא שדחה היצזילבולגה
הדעומ תאש ,תרושקתה תכפהמ וז ירה ,תיטננימוד הענה תמצוע לעב דיחי םרוג
ןתינש ,ןימאמ ינא .הנורחאה הפוקתה לש הירוטסיהב קיודמב םקמל ןתינ
רשאכ ,20-ה האמה לש תומדקומה 70-ה תונשל תאז רזחשל ןתינ ,תאז תושעל
הירוטסיהב הנושארה םעפה וז התייה .ללחל רגוש ןושארה ירחסמה ןייוולה
הצקה םע םלועה לש דחא הצק ןיב תידיימ תרושקת הרשפאתה הב תישונאה
תרושקתל םיבשחמה תיגולונכט ןיב םיהדמה גוויזה שחרתה ךכמ האצותכ .ינשה
.וננדיע לש םיטלובה רכיהה ינממס םהש ,תילבולג

הלאש ינפמ ,םיילבולג ןוה יקווש םייקתהל ולכי אל תרושקתה תכפהמ אלל
ךכל סחייתהל ןתינ אל .םיבשחמ תיגולונכטו תרושקת ןיב הזה גוויזב םייולת
םא .םייונישה לש יגולונכט יוטיב ןיעמ והז לבא ,תיגולונכט ידמ רתוי הרוצב
תא יטייבוסה חוכה דביא עודמ ,הררופתה מ"הירב עודמ דבעידב ריבסהל םיצור
,םירחא םימוד םיבר םירבד םג ריבסהל לוכי הזו ,שדח ילבולג ףדב דוקפתה תלוכי
וא הקירפא םורדב דייהטרפאב ךפהמה וא לארשיב םולשה ךילהת ללוכ
רכינ קלח ירוחאמ .דנלריא ןופצב םולשה ךילהת וא הפוריא חרזמב םיעוריאה
.םישדחה תרושקתה יעצמא םייוצמ הלא םיעוריאמ

ןיא םא םגו ןשיה יתיישעתה ןדיעב תורחת תלוכי לעב םרוג התיה מ"הירב
בקע תעקרוקמ ,רוחאמ ירמגל הראשנ מ"הירב .םייטסיטטסה םינותנל םינימאמ
הלכלכה תורצוויהו תרושקתה יעצמא תיצזילבולג הנמיס התוא היצמרופסנרטה
לש הלכלכהו המצועה וכפה ךליאו דעומ ותואמ .עדימה תלכלכ וא לקשמה תרסח
תלגוסמ התייה אל מ"הירב .תואיצמב ןגועמ וניאש ,יתוזח ינוציח ןגפמל מ"הירב
המצועה ןונגס םעו תילבולגה היצמרופניאה תלכלכ לש שדחה ןדיעב תורחתהל
גוס .הטמ יפלכ ודוקדוקש ,יכרריהה יטרקורויבה הנבמה לעב יטירוטואה
תא לילכ דביא עתפל ,םוקמ לכב טולשי יכ ,חוטב היה רבו סקמ רשא ,המצועה
הנתשמה תיזוכיר תוחפ הברה תכרעמ לש תושירדה חכונ דקפתל תלוכיה
,ונימודה טקפא שחרתמ היה אל היזיוולטה אלל ,יתעדל .תוריהמב תחתפתמו
טשפתהשו בטיה דעותמ היהש ,םיירשפאה םייונישה לע ילבולג גולאיד ןיעמ
שיא .הקירפא םורדב שחרתהש המל םג רושק הז .הפוריא חרזמ תונידמל עיגהו
ךכ ורבסש הלא .תומילא אלל הקירפא םורדב ךפהמ ,םעפ יא ,היהיש ,בשח אל
םגו ןאכ םולשה ךילהת תישארל ןידה אוה ,הרק תאז לכב הזו רתויב םיטעומ ויה
.הלאה םירבדה לכ ןיב ינללוכ ילבולג רשק שי .דנלריא ןופצב

תילבולג עדימ תרבח לש התורצוויהש ,איה ,יללכ ןפואב ,ילש תוארה תדוקנ
תמרוג איה :הלופכ העפשה ךכל שי ,רמולכ .היצזיטרקומדל הדוסיב תמרוג
םייטרקומד תודסומ לש החימצה תא תמדקמ איהש ,ןוויכמ היצזיטרקומדל
דב ,תללוש איהש ןוויכמ ,היטרקומדה לע םייאמ םג רבדה לבא .םלועה יבחרב
,אסיג דחמ .םייסקודותרוא םייטרקומד תודסומ לש תוימיטיגלה תא ,דבב
לש רתוי לודג רועיש םילבקמ ,היטרקומדה לש רתוי הבחר השירפ םילבקמ
.ןימז עדימ לש שדחה רדסה יפל עדיב םידיוצמה וא השענב םיברועמ םיחרזא
םניא םייסכודותרוא םייטילופ הרקב ינונגנמ יכ הארנ ,ןמזב וב ,אסיג ךדיאמו
היטרקומד תחמוצ תונידמה בורבש ,איה האצותה .תושירדה לע דוע םינוע
.םלועב רתויב תויטרקומדה תונידמב וליפא ,תינועריג

ידיד יבגל .ורקיעמ ילכלכ ןיינעכ ,המצעלשכ היצזילבולג לע בושחל ןיא
איה .ילכלכ קר אל טלחהבו יטילופ ,יתוברת ,יתרבח ןיינע איה היצזילבולג
לש תבורעת איה ,ינובירה יפואה תרוצ תא הנשמ ,ינובירה יפואב תודונת תללוחמ
תא ראתל ףידעמ ינא .תורתוס תואצות הל שיו דיחי חוכ אלו םינוש תוחוכ
הרוצ ונחור יניעב תוארל ןתינ .תידממ תלת הרוצ תלעבכ רחסה תיצזילבולג
הז חוכמ קלחו םואלה תנידמ לש החוכמ קלח תלטונ היצזילבולגה .תשלושמ
הפיחד לש טקפאו דגנ לקשמ היצזילבולגל שי ,ןמזב וב .תילבולגה הלכלכל רבוע
,חוכ לש תויזוכיר ירוזיפ לש תושדח תויורשפאל תושירד תרצוי איה .הטמ יפלכ
איה ןמזב ובו תירוזא תוהז לש תושדח תורוצ תורצוויה ,תימוקמ תיתוברת תוהז
םיילכלכ-ויצוס תוברת ירוזא תרצוי איה .םידדצל ,ןפוא אוהש הזיאב ,תפחוד
תא תובורק םיתעל םיצוח הלא .ןכל םדוק םייק היה אל רבדה םהבש ,תומוקמב
דוחיאב אוצמל ןתינ ךכל תובר תואמגוד .םואל תונידמ ןיב םידירפמה תולובגה
הנידמב םימקוממ םניאש ,תולובג םיצוחה םישדח םירוזא םירצונ םש ,יפוריאה
,ךכ .תנווכמ היצזילבולגה לש הלאה תודונתה תשולשמ תחא לכ .תחא תיפיצפס
תימוקמ תונמואל לש תירזכא הסרג הציפה תימוקמ תונמואל לש החימצהש
וב ,תמרוג וז .היצזילבולגל תויטנ םע רישי ןפואב רושקה רבד ,םלועה יבחרב
,תונוש תונידמב תונוש תואצותה .דוחיאל ןהו םיקלחל קוריפל ןה ,תינמז
םלועל ןורקעב ליבומ וניא אוהו דיחי ךילהת אל והז .םלועב םינוש תומוקמב
.םיבצינ ונא וינפבש ,דורווה דיתעל רישי ןפואב רושק רבדה .דחואמ

לאמשה תעפות הנכמ ינאש ,םיגשומב היצזילבולג לע בושחל אל ינויח ,ךכל ףסונב
םא ןיב ,תינוציק תינלאמש העפות לעכ היצזילבולג לע םיבשוח םא .ינוציקה
ונתוא תחגנמ היצזילבולגה" םיבשוחו ב"הראב וא הילגנאב ,לארשיב םיבשוי
,יתעדל .הילע לכתסהל תיעטומ ךרד וז .הילא ונמצע תא םיאתהל ונילע ,ץוחבמ
תוצובקש העשב .(יטקלאיד) ינויגה רתוי הברה והשמב רבודמ תורבח יחנומב
םייונישש העשבו תרבוג םישנ לש ןתמצועש העשב ,רבעה ןמ תוררחתשמ םיחרזא
ונא - תושדח תויגולונכט םילצנמ םישנאש ןמזב ,הרבחב םיללוחתמ םירחא
םייונישב םירושק ונלוכ ונלש םוימויה ייחב .היצזילבולגה יכילהתל ונלוכ םימרות
,ץוחב םש קר אלו ונברקב ןאכ תשחרתמה העפות איה .הלא םיכילהתל םימרותה
.רחא םוקמב

ונייח תא ,םייטרפה ונייח תא םינשמו דחי םירבוחה תוחוכ רפסמב רבודמ
,לשמל ולאשת םא .םיפסונ םיבר םימוחתו החפשמה ,ןיאושינה דסומ ,םיישגרה
םייוניש איה ךכל הביסה ,םלועה יבחרב החפשמה אשונ לע ןויד להנתמ עודמ
יקלח ןפואב ליבומ םתוא ,םישנא לש םיישיאה םהייח לע םיעיפשמה םיידוסי
.םירחא תוחוכמ םג םיעפשומ לבא ,םישנ ידיב היוצמה חוכה תדימב לחה לודיגה
רבודמ אל . ליגרב הילע םיבשוח םישנאש המ קר הניא היצזילבולג ,ידיד יבגל ,ןכל
והזש ,איה תאז םכסל רתויב הבוטה ךרדה .ץוחב םש קר אל הז ,ילבולג קושב קר
לחה ,הלעמ יפלכ הטמלמ ללוחתמה ,ונלש הרבחה לש םייסיסבה תודסומב יוניש
לע ,ונמצע לע םיבשוח ונחנא ךיא ,ישגרה םוחתב םייוניש ,םיישיא םיסחי ירשקמ
,םיגשיה לש תוהז ,החותפ רתוי הברה תוהז וז וננמז תב הרבחב .תישיאה ונתוהז
הצקב וליאו .דחאה בטוקב הרוקש המ הז .ןכל םדוק היהש המל רבעמ הברה
,רובס ינא ,ןכל .םיילבולג םינבמ לש תושדח תורוצ לש ןתובחרתה תאצמנ ינשה
וללוחתה הב ,הנושארה תיתיישעתה הכפהמה לש הפוקתל תצק המוד הזש
אלא ,תעכ שחרתמ םהה םייונישל המוד והשמ .םינושה תודסומב םייוניש
וניאש ,ילולימה ןבומב ,םלועב םדא ןיאו בחר הברה ףקיהב שחרתמ הז וישכעש
.ךכמ עפשומ

םידגנתמ המל

לש תואצותה יבגל ןוידהמ םיקיסמ המ ,ונליבשב הז לכ לש תועמשמה המ
המ .ונייח יבגל ךכל שי תועמשמ הזיא ,לואשל ךירצ ונתאמ דחא לכ ?היצזילבולגה
תובוחרב םישנאה םישוע המ ?היצזילבולגה תודוא ינשה ןוידהמ קיסהל ןתינ
ןנשיש םשכ ,היצזילבולג "דגנ" תוניגפמה תונושו תובר תוצובק ןנשי ?לטאיס
,דגנ םהש םישנאה םידגנתמ המל םיעדוי ונחנא ."דעב" ןהש תונושו תובר תוצובק
.םהמ םיינש לע קר דומעא .ונל עודי םירבדהמ קלח תוחפל וא

הרבחב תויחל םיכירצ םישנאש ,ןויערה אוה ול םידגנתמ םהש םירבדה דחא
תורבח ידיב יוצמה חוכה ידי לע אל יאדוובו תוירחסמ קנע תורבח ידיב תטלשנה
.םלועה לע וטלתשה יהשלכ ךרדב רשא ,הלאכ תויברעמ
העמשמש ינפמ ,אוה היצזילבולגה תא רוצעל םיצור םה וללגבש ,ינשה רבדה
רכשנ אצוי םישנאהמ קלח קר ,קחשמל ץוחמ םישנאהמ קלח ריאשמה ןוטלש
.ןויווש-יא לש םינוש םיגוס תרוטע תימלוע הרבח ונל שי .דצב םירתונ ראשה לכו
ירוחאמ והשכיא תאצמנ יתראיתש ,םייוניש לש תבורעתש ,םירמוא דגנ םיחומה
תרוצ תא הנשמ תויברעמה קנעה תורבח ידיבש חוכהש ,םירומאה םירבדה ינש
םירוזאו תומיוסמ תוצובק תבוטל לעופ רבדהש ,יעבט אלא הז ןיאו םלועה
.םלועב םימיוסמ
?בחרה םלועב הדרח תוררועמה תויגוסה ןה המ ?ןוכנ הזה רבדה המכ דע

.תיברעמה הטילשה ,םייברעמ םיקסע ידיב המצועה איה הנושארה הייגוסה
,העפותה תא םינחוב םאש ,רובס ינא ?יברעמ טקיורפ איה היצזילבולג םאה
תוטלוש תויברעמ תורבחש ,ןוכנ .םימיוסמ םינבומב תאז לבקל ךירצש ןבומכ
,קיסהל דואמ השק היהי לבא .הרידא העפשה שי קנע תורבחלו תימלועה הלכלכב
טקיורפ וא עדומ טקיורפ םיוסמ ןבומב איה ,תאז ןיבמ ינאש יפכ ,היצזילבולגש
תוחפ אל תויברעמ תונידמ לע העיפשמ איהש ,ןה ךכל תוירקיעה תוביסה .יברעמ
,םלועב רתויב הלודגה הנידמב רבודמ םא הנשמ אל .תרחא הנידמ לכ לע רשאמ
לש תוכלשהה בקע ינוציק יוניש לש ךילהת רבוע ב"הרא לש הנבמה .ב"הרא ומכ
רשאמ ןיינעמ רתוי הברה והשמ איה .היצזילבולגה תא םיללוחמה תוחוכה
,ןוכנ הז ,יללכ ןפואב .םלועה יבחרב תטשפתמה הטושפ תיברעמ האצמה
ךכב ןיא ךא .תעדומ האצמה ידי לע םיענומ היצזילבולג לש םימיוסמ םיטביהש
ללגבש ,רמוא הז ןיא .תאז תונשל חרכהב הלוכי תעדומ תוברעתהש ,רמול ידכ
היצזילבולג יכילהת םדקל ידכ ,תעדומ הנווכ ךותמ ואצמוה םימיוסמ םירבדש
.רתוי רחואמ דעומב ,תעדומ הנווכ תועצמאב רוחאל םגיסהל ןתינ

היה טנרטניאה .ךכב חכוויהל ידכ ,טנרטניאה לש תוכלשהה לע לכתסנ םא יד
ידכ ןוגטנפה ליחתהש ,הרקה המחלמה לש טקיורפ ,הליחת הנווכ ךותמ טקיורפ
.תיניערג המחלמ לש הרקמב ,עדימב קלחתהלו רתוי תובוט עדימ תוכרעמ חתפל
ינא .םוקמ לכל טשפתה אוה ןכמ רחאל לבא .תואטיסרבינואה לא טשפתה םשמ
לש תוכלשהה תא רוחאל גישהל ןתינש ,רמול ינויגה יתלב הז היהיש ,בשוח
םיבלשב ןיידע תואצמנ טנרטניאה תוכלשהש ,קפס ןיאו .ונייח לע טנרטניאה
יקיחרמ םייוניש טלחהב םהש ,הלא םייוניש לש םיטביהה .רתויב םיינושארה
יברעמ טקייורפ אוה הז לכש ,רמול ינויגה הז היהי אל ,הרבחה לש הנבמב תכל
תורוצב היהש יפכ ,ןיידע וב םיטלושה הלא םה םייברעמ תוחוכש תורמל ,דבלב
ןהכ דיוויד בתכש יפכ ,יתעדל ,רמול רשפא יא םג .תימלוע תכרעמ לש תומדוקה
תורבח ידיבש המצועהש ,"םלועב הנטולשת קנע תורבח רשאכ" ,םסרופמה ורפסב
דגנ םיחומה .ןוכנ אל טושפ הז .םלועב תיטננימודה המצועה איה קנעה
.ךכב ןימאמ אל ינא לבא ,תאז םירמוא םיבר םישנא ,תאז םירמוא היצזילבולג

הנראשית ןהשו קנע תורבחל רשאמ המצוע רתוי ןיידע שי םואל-תונידמל ,יתעדל
,קפס ןיא .דיתעב ךורא חווטל ,תורבח ןתוא רשאמ רתוי הבר המצוע תולעב
המצועה רשאמ רתוי הברה םיבושח וראשיי הלועפ םיפתשמה םייטילופ תוחוכש
:רתויב תורורב ךכל תוביסה יתעדל .יהשלכ תיקסע הרבח לש
.אל קנע תורבח וליאו תוירוטירטב תוטלוש תונידמ
תוסיוול שמשמה גוסהמ קוח ללוכ ,קוח ןונגנמל השיגב תוטלוש תונידמ
תוסנל קר תולוכי ןה .תאזכ השיג ןיא תורבחל וליאו ,המגודל טפוסורקימ תונכות
.העפשה ליעפהל
וליאו תיאבצ המצוע וא תומילא יעצמאב תוטלוש םואל-תונידמ ,ישילש רבד
ושע םואל-תונידמש ,םיחומה ללוכ ,רוכזל םיכירצ ונלוכ .םהב תוטלוש אל תורבח
.םעפ יא ,קנע תורבח ושעש יפכמ ןהלש תויסולכואל םיעורג רתוי הברה םירבד

.קנעה תורבח ידיב יוצמה חוכה לע חקפל דציכ איה ונלש היעבה
תורבח לע םימואל-יצוחו םיימואל חוקיפ ילהנ ןונגנמ תריצי איה ונלש היעבה
.המצוע תולעב קנע
םאה תונידמ תולובגל הרזח וצווכתי קנע תורבח ובש ,םלוע תריציב רבודמ אל
קר ךירצ ,םלועה לש ובצמב ב"הרא תא םישאהל שי יכ ,םירמואש הלא לכ .ןהלש
הדמעל גוסית ב"הראו ןוטלשל הלעי שוב רמ םא הרקי המ תוארלו תוכחל
קרש ,שח ינא .הרואנ תוגיהנמ אוה יחכונה םלועב שורדש המ .רתוי תדדובמ
תורבחו תוימואלניב תוססובמ קנע תורבח דצל םילעופה םואל-תונידמ יגיהנמ
תרדסה תא לולכל בייח הז .תאזכ המצוע קפסל תולוכי - הלאכ תוימואלניב
הנוכנ הנבה ךותמ תאז תושעל םיבייח ,קנע תורבח לש םיסרטניאה לע חוקיפה
.תואיצמב איהש תומכ ,תימלועה תכרעמה הנבמ לש

דימת לידגמ חרכהב היצזילבולגה רועישב לודיג םאה ,ןויווש יא לש הייגוסל רשא
םג .ךכ הז ןיא יכ ,הבושתל עיגהל ידכ ,הייגוסה תא ןוחבל קיפסמ ?ןויוושה יא תא
רחס ירשק לש ןבומב ,היצזילבולג לש תמצמוצמה הסרגה תא םיחקול םא
אשונה לע הנושארל וכרענ םייביסנטניא םירקחמ לש ןווגמ רחבמ .םיישפוח
השעמל והשלכ דחוימ רשק ולעה אל הלא .תונורחאה שולש-םייתנשה תצורמב
ןיב וא רתוי תוינעה תוצראב דחוימב ,ןויווש-יאו ישפוח רחס לש תובחרתהה ןיב
,אוה ינללוכ ןפואב ולעה ןכ םירקחמהש המ .תורישעהו תוינעה תונידמה
רשאמ ןויווש-יא תוחפ שי רתוי תישפוח הלכלכ לש תכרעמ תולעב תונידמבש
שיש ,רתויב םיבוטה םירקחמהש ,קפס ןיא .הרוגס תילכלכ תכרעמ םע תונידמב
שי תישפוח הלכלכ לש תכרעמ םע ,םלועב רתויב תוינעה תונידמבש ,םיארמ ונל
םע תוינעה תונידמב .תונורחאה םינשה םירשע תצורמב 4.5%-כ לש החימצ רועיש
.ספאל ףאושה החימצ רועיש שי הרוגס תילכלכ תכרעמ

ינועהמ םדאה ינב ץלחל

קר וישכע ונינפב החותפ :ןועיט דוע תוחפל ,הרצקב ולו ,גיצהלו ףיסוהל ינוצרב
,שדחמ הקולח ךרד רקיעב אל תאזו ינועמ םישנא לש לודג רפסמ ץלחל תחא ךרד
תיטילופ הניחבמ הבושח תויהל היושע שדחמ הקולחש ,םיכסמ ינאש תורמל
איה ינועמ םיבר םישנא ץלחל ידכ ,ונל תרכומה הדיחיה ךרדה .םואל תונידמל
,הנידמ לכ ינפב תדמועה הלאשה ןכל .םיינעה םיפתתשמ הבש ,ילכלכ חותיפ ךרד
הבחרה תילבולגה הלכלכה םע תורשקתהה יאנת איה ,לארשי ומכ הנידמ ללוכ
תורשקתה ןיא וא שי םא אל איה הלאשה .תימלוע-ללכה הרבחה םעו רתוי
ןוגכ ,םישדח םיילבולג םיכילהתמ ןמצע תא דדובל הנסנתש ,תונידמ ןתוא .תאזכ
רתויב יתוכמסה ןוטלשה תולעב תונידמ תויהל תוכפוה ,המרוב וא האירוק ןופצ
.םלועב רתויב תוינעה תונידמהו

טלחהב םה םייגולונכט םייוניש .היצזילבולגה תללוחמ םירבד הזיא םיעדוי ונחנא
הנכופהת תומלש תוישעתש ,ךכל םימרוג םיריהמ םייגולונכט םייוניש .דחא םרוג
לבגומ רפסמב היולתה היינע הנידמב רבודמ רשאכ .חלכה ןהילע דבאש ,תוישעתל
םייונישב טולשל ןתינ אל לבא .דואמ העיגפ תויהל הלוכי איה םירצומ לש
ונחנאש ,חיטבהל ונילע ןכל .תאז תושעל תלוכיה ןיא דחא ףאל .םייגולונכט
יכ ,ומלובל םיכרד שפחל םוקמב םייגולונכט םייוניש לש לגה םע שולגל םילגוסמ
.עוציב-רב אל ללכב הז

םישנמ חוכ תעינמש ,םיעדוי ונחנא .ינוע םירצוי םייפרגומד םייונישש ,ונל עודי
שמתשהל ךירצ לבא .רבעב ונעדיש יפכמ רתוי הברה םיעדוי ונחנא .ינוע תרצוי
יוכיס שיש ,רובס ינא .ךפיהל אלו התוכיא תא ףוקתל ידכ ,היצזילבולגה יכילהתב
דחי ורבחתי הלאמש זכרמה ןמ םייטילופ םיגיהנמ םא דחוימב ,חילצי הזש
.תויביטקפא תוילבולג תוינכות רוציל וחילציו

אלל טיישל בייחש ,םלועב ונרתונ םאה :יירבד לש אצומה תדוקנל וישכע רוזחא
דוע םילגוסמ ונא ןיא ותואש ,היסומלרדנא לש בצמב אצמיהל בייחש ,הנווכה
:תויהל הכירצ ךכל הבושתהש רובס ינא ?ונלש תורטמה תא תרשיש ידכ ,בצעל
םלועה" לע הטילש לש תמיוסמ הדימ תוחפל ונידיל ריזחהל םיכירצ ונחנא .אל
טושפ םא םג ,הרקי אל הז .תאז תושעל תלוכיה ונל שי םא ,"הטילש ללכמ אציש
ונחנא .אהיש לככ יוצר רבדה היהי ,ימואלה רושימב םייונישל ונמצע תא ליבגנ
םיכרד גישהל םיבייח ונחנא .רתוי םינמיהמ םיימואל-בר תודסומ םיקהל םיבייח
םע םייוסינ ךורעל םיבייח ונחנא .תילבולגה הלכלכב הטילש לש רתוי תוליעי
אוה יפוריאה דוחיאהש ,ןימאמ ינאו םואל-תנידמ לש רושימה יבגל היטרקומד
.םואל-תנידמ לש רושימל לעמ ,תויטרקומד תולשממ םע הז גוסמ יוסינ לש גוס

,ךכב ריכהל ונילעש ,ףא לעו הירוטסיהב טולשל לכונ אל םלועלש ,תורמל
הלכשההש תורמלו הרוחסה תא הקפיס אל ,םיוסמ ןבומב ,הרואנה הלכשההש
,תאזכ תויהל תבייחו תישונאה תוברתל יזכרמ רבד ןיידע איהו ונרובע תערכמ
לבא .תועט טושפ איה ונדיתע תא ןווכל ,םלועב טולשל ,םלועה תא בצעל ןויסינה
םיכירצ ונחנאו ונלש הירוטסיהה ךלהמ לש ןוויכה לע עיפשהל תלוכיה ונל הנשי
.תאז תושעל תוסנל

לע דמועש המש ןוויכמ ,יטסטנפ ףקיהב םירבד םה םיינזאמה ףכ לע אצמנש המ
לע רוזחת אל 21-ה האמהש ,חיטבהל ונתלוכיב םאה :אוה םיינזאמה ףכ
,הנושארה היצזילבולגה הנכמ ינאש ,המ תפוקת .20-ה האמה לש הירוטסיהה
הלשממ לע הפוקת התואב ורביד םישנא .הרידא החטבה הברקב הליכה
לודיגה ללגב תומחלמ לע חלכה דבאש ,ובשח םיבר םישנא .ב"ויכו תימלוע-ללכ
וז התיה ,םלוע תומחלמ יתש :הרק המ םיעדוי ונלוכ לבא .תידדה תילכלכ תולתב
ךלהמב ,תומחלמב וגרהנ םישנא ןוילימ 200-מ הלעמל .השעמל הללמוא האמ
.20-ה האמה
:הלאשה תלאשנ וישכע
?20-ה האמהמ הקתנלו 21-ה האמה תא ךושמל ןתינ םאה
היינשה היצזילבולגה תפוקת .ונרובע עוציב-רב ילבולג טקיורפ והזש ,יל הארנ
יפכמ ,הזב הז רתוי הברה םירושקל ונתוא תכפוהו תיביסנטניא רתוי הברה
.הנושארה היצזילבולגה תפוקת התשעש
הנש האמ ינפל םישנאל ויהש ,תומולחה תא וננדיעב םישגהל תוסנל ונילע ןכל
.תואיצמל הלאה תומולחה תא םגרתל תוסנלו2001 ראוני - 32 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ