:תכרעמה ןמ

ןודלו לארשיב תויושחרתהה בצקב דומעל לוכי וניא "הנפמ"כ ינויע ןועבר
ונדועב .הילאוטקאה יצחלמ ררחושמה תעד לוקיש ךותמ ,ןקמועל ןתועמשמב
דקמל םיסנמו - תינידמ וא תילכלכ ,תיתרבח - תחא הדבכנ הייגוסב םידקמתמ
לש הרדס ונילע תשגרתמ ,םיבורקה תונויליגה דחאב קימעמ ןויד הביבס
.םעז רובעי דע תוחפל ,ירוביצה םויה רדס תיתחתל התוא םיקחודה םיעוריא
תוריחבה תכרעמ איה (הכונח ברעב הז ןויליג תמיתח תעב) יוושכעה "םעזה"ו
.הנשה תישארמ וילא ונרדרדתהש ,ינידמהו ינוחטיבה ךבסה חכונל תענמנ יתלבה
ךרבנ" םדוקה ןויליגב הז רודמב בותכל ונואיבהש ,תוביסנה תא רכוז דוע ימ
םולש ןוכיי םמעו ונברקב תוירדילוסהו יתרבחה קדצה ומדוקי הב הנשב ךרבתנו
?"ונרוזאב

ןוידה' ,המ םושמ ,יורקש המב רשכ אסא בתוכ ,תודספנה תועפותה תחא"
איה ,תיטילופ הבבגו יאנותיע שקמ רתוי הברה וב ןיא תובורק םיתעלש ,'ירוביצה
'תמ' םויה ,ץוביקה 'תמ' לומתא ,תונויצה 'התמ' םושלש :דיפסהל תוטיהלה
תוליזב ,ירסומ ןפואב תלאונ קר אל איה תאזכ תירוטר הרובק לכ .םולשה ךילהת
הפוקשו הנכותב הדודר םג איה ,ללכ ךרדבש ,אלא ,יתימאה תוומל סחיב הב שיש
.(רבמצדב 6 ,"םירפס") "תובילע ידכ דע היתומגמב

םע וניסחיו םולשה תלאשב דחאה םיקסוע הז ןויליג דקומבש ,םינוידה ינש
,ןורמ ילנטס ,ןולייא ימע) וניתולובג ךרואלש הלאו ונלובג ךותבש הלא ,םיברעה
.ב.א) תיתוברת-בר תיטסילרולפ הרבחכ לארשי לש התומדב ינשה ;(תרפא עשילא
ךשמיי הז ןויד .(רענש בד ,פוק בקעי ,ןמבורג בקעיו הניא ,ןורדלק םיסינ ,עשוהי
הבחרהב תרקסנ ,יטסילאיצוסה היוטיבב ,תונויצה וליאו .אבה ןויליגב םג
ץבוקה לע ןרוג בקעי לש ונויד זכרמב םג תדמוע תונויצה .תלוק לארשי לש ותסמב
ונתרכה ךותמ בחרנ םוקמ הלא םיאשונל םישידקמ ונא ."תונויצה ןדיע"
.םולשה וא תונויצה ידיפסמל םיפרטצמ ונא ןיאו םתוינויחב

םיריעצ חישב הבחרהב ןודנ וב (טבלתמו) יח טלחהב ךא הנתשמה - ץוביקל רשאו
.אבה ןויליגב

לע חקופמ טבמב ףיקשמה ,סנדיג ינותנא תאצרה חסונ :םעפה ןויליגב דוע
,ןורחאה ץיקב ,ץראב ורוקיב תעב האשינ האצרהה .היתוכלשהו היצזילבולגה
םירפס תורוקיבב םתחנ ןויליגה ."הנפמ" רובע המגרתל ותמכסה ונלביק ונאו
.תובוגתבו

םימוליצה רודמ תבחרה ללוכ ,ובוציע לש יפרג ןונעירב ונלחתה יחכונה ןויליגב
הננער תוזחה וליאו ,תכרעמה וקל םינמאנ ,ויהשכ וראשנ םינכתה .םייתונמאה
.האירקה תא םיענהל ידכ ,רתוי

לכ דקמתת הנושארל וז .תוריחב יקסעב הפוטש ץראה אהת םיבורקה תועובשב
םמצע ינפב םיבצינ םהשכ ,םידמעומה לש תינידמה םכרדו םתוישיא לע הכרעמה
תוריחב ,ןכא .ןהיניב תודדומתמ תויטילופ תוגלפמ וא תוינויער תועונת ןיאו
לש המוקמו םולשה יבגל םלוע תוסיפת יתש .הערכהל דחא אשונ םע תוישיא
םישיאה רשאכ ,רחובה לש ובל לע תודדומתמ לבתה לש הז קלחב לארשי
.וילא ךרדהו םולשה תייגוסל ,תיבטוק םיתעל ,הנוש השיג םיגציימ םידדומתמה
ביכרמ םה דמעומ לכ לש - ערלו בוטל - ותלועפ "דרוקר"ו תבכרומה ותוישיא
ךא ,םהמ דחא לכ לש םיגשמו םיגשיהמ םלעתהל השקו הריחבה ילוקישב בושח
ןתמו םימדה ךפש תקספה תלאש םעפה תדמוע םיינזאמה ףכ לעש ,רוכזל הבוח
.םולש לש רדסהל יוכיס

תויועטמ ,ומיוק אלש תוחטבהמ עגרל םלעתהל שיש ,םירובס ונא ןוצר יאב
הרבחל "הכונח תועמ"כ םסרופש ,לארשיב ינועה לע דירחמה ח"ודהמ וליפאו
.םולשל יוכיס ןתינ לכ םדוקו תוריחבה רחאל דע הלא לכ םע ןיתמנ .תילארשיה2001 ראוני - 32 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ