שדח דלומל תופצל רשפא - תמה תא תויחהל ןיא

תלוק לארשי

לרב .הלש םינוירוטסיה םג ,עודיכ ,ויה הדובעה תעונת לש םיינויערה היגיהנמ
םיחנומב קר אל םיינויערה םירנימסב וצרה ןיקנבט קחצי וא ןוסלנצכ
תא וכימסה אלא ,היוצרו תמייק הרבח לש תומגמו םיכרע לע םייטרואית
המצע תעדותל העיגהש דע ,ץראב הדובעה תעונת לש ןויסינה שוריפ לע םהירבד
םיינויערה תורוקמה רוריב התייה תואצרהה תילכת .הלש ךלמה ךרד תאיצמלו
תוביסנה םע השיגפהו הפוריא חרזמב העונתה ימיקמ לש םיילטנמהו
תיללכ תורדתסה תמקה דעו "דבועה בושיי"ה תונויער חוסינ דע תוילארשיצראה
,ןיקנבט לצא ,וא 1930-ב תדחואמ הגלפמו 1920-ב ידוחייה הייפואו םידבועה לש
.1927-ב דחואמה ץוביקה תמקה דע

וליאכש ,"ךלמה ךרד" רשאכו תמיוסמ הדוקנב תואצרהה ומייתסנ ,המ םושמ
היה אל ,גלפתהלו ךבתסהל ,לתפתהל הלחה הירוטסיהה רושיא תא הלביק
.תואצרהל ךשמה

הקדצה ויה ןה ,דחא דצמ .הייעב הנומט התייה ןמצע תויסאלקה תואצרהב ,ןכא
,דחוימה לע ועיבצה ןה ,ינש דצמ .ירוטסיה ןויסינ ידי לע היגולואידיא לש
םה המכ - לואשל ןתינו םקוהש הנבמבו ובצועש תופקשהב היהש ,ירוד-דחה
.םירחא תורודל סחיב םג םיפקת

לע אטח .החילס תשקבלו םיאטח ןיינמל הירוטסיהב קוסיעה ךפהנ ונימיב
,"םזיבשלוב" לע אטח ,תינומהה היילעה תטילק לע אטח ,הטילש ןונגנמ תמקה
תדוקנמ .הלאב אצויכו יטילופ-ילכלכ סקלפמוק ,יכרגילוא ןונגנמ תמקה לע
שיש ,ןולשיכו לוכש לש הירוטסיהכ תיארנ הירוטסיהה םייפלא תנש לש תואר
.הליחמ הילע שקבל

תמשגה לש תונויסינ רואלו םלועב ללוחתהש ,תוגילפמה תורומתה חוכמ
הינותנו ץראב הדובעה תעונת תלחנ קר הנניא רבעה לא סחיה תייעב ,םזילאיצוס
םיתעל שמישש ,הינטירבב רוביילה לש אמגודה תא איבהל לוכי ינא .םידחוימה
וינ" המצע תא הנכמ הגלפמה םויכ .םזילאיצוס תארקל תוחתפתה לש תפומ
םה ןיא ,תאז םע .רבעב וטקננש ,תוינידמ יווקמ קתניהל תנמ לע "רובייל
םניאו ,19-ה האמה זאמ ,תיטירבה הדובעה תעונת לש הירוטסיהל םישחכתמ
.ךרובמ לעפמ אלא ,אטחו הגשמ הב םיאור

וא ןחבמב ודמע אלש ,ולש תונורקע רפסממ רענתהל ךירצ םויה לש רוביילה
תקולחמב היונש תורענתהה תדימ יכ םא ,םירחובה להק לא םירבדמ םניאש
,םסרופמה 4 ףיעס תא ,םצמצל תוחפל וא ,שוטנל םיכירצ םה .המצע הגלפמב
תמחלמ רחאלש ,הריוואב עצמב לבקתהש ףיעס ,תבחרנ המאלה לע רבידש
םיכירצ םה ;היינשה םלועה תמחלמ רחאל עצבתהל לחהו הנושארה םלועה
המשאוה תינפקותהו תיכונאה םתוינידמש ,םייעוצקמה םידוגיאה ןמ גייתסהל
ררחתשהל םהילע ;ולש תורחתה רשוכ ןדבואבו יטירבה קשמה לש ורוגיפב
רזגמה לע הסמעמ הליטמה (tax and spend) תונרזפו יוסימ תגלפמ לש םתכהמ
תעגופה ,ידמ הבידנ ,החוור תנידמ לע םיסמה םלשמ יפסכ תא תזבזבמו ינרציה
ךירדהש ,ינאיסנייקה םגדהמ ררחתשהל הכירצ הגלפמהש וא .הדובעל ץירמתב
"עציהה דצ" לע אלו "שוקיבה דצ" לע שגדה תא םשו התוינידמ תא
רסוח םגו היצלפניא םג ,םיעבשה תונש לש "היצלפגטס"ל איבהו (Supply side)
.החימצ

רבעל תותירכ טג ןתונ וניא םלוא ,תוינידמ יווק תונשל הסנמ שדחה רוביילה
םנמוא םה .רבעה ןמ םיפקת םיכרעל םינמאנ וראשנ םה יכ ,םינעוט וישנאו
הסנכהה לש תשדוחמ הקולח לע דוע םירבדמ םניאו תבחרנ המאלהמ םיענמנ
קר אל טרפה תוביוחמו תויתליהקה ומכ ,םיכרעב םיקיזחמ םה םלוא ,תימואלה
.יולת אוה םג התחוורו המולשבש ,הליהקה תבוטל םג אלא ,תיטרפה ותסנכהל
תונוש םיכרדב ועיגה ,םירוביצ ומכ ,םיגיהנמו םיגוה .תוברת לש היעב םה םיכרע
לרב .תורחא תוצראב ךכו ונלש הרקמב םירבדה ךכ ,יטסילאיצוסה ןויערה לא
"םדאה יוליע" לעו תדבועה הרבחה לע ,לווע דגנ תוממוקתה לע רביד ןוסלנצכ
תקתונמה תוישיאה לש תישפוחה התוחתפתה לע רביד ילתפנ ץרפ ;תאז הרבחב
לש התבחרה תא םזילאיצוסב האר תרש השמו תידמעמה הרבחה ילבכמ
.היטרקומדה
הרבחה ,ןויוושה ,םיברה תלעות ,קדצה ךרע תויהל היה לוכי הז הפוריא תוצראב
היה אל ונלצאש רבד ,(סירומ םאיליו ,ןיקסר) יטתסא ךרע וליפא וא תירדילוסה
.ללכ םייק

- ץראב בשחנה היהש ,ךרעה ןמ וליפא רתוי םידימתמ תויהל םייושע הלא םיכרע
לש הרבע תא ךירעהל םילוכי ונחנא ,םתניחבמ .הדובעל ידוהיה םעה תרבעה
ראשנ המ לואשל םילוכי ונחנא .הווהב רבד היפב שי םא לואשלו הדובעה תעונת
.םצק לא ועיגה הבר הדימבש ,םייפיצפסה הלועפה יווקלו תודסומל רבעמ

לש הפוריאמ ונלביקש הזמ רחא יגשומ םלועב םויה םיאצמנ ונחנא ,הרקמ לכב
ןיא םזילאיצוסה יכרע לע םויכ רבודמ רשאכ .הלש םזילאיצוסהו 19-ה האמה
ץיפקמש ,דוסיה ןמ הרבחה תא הנשמה ,ילקידר היצזיליביצ יוניש לע רבודמ
תא ,רבד לש ופוסב ,קלסמש ,שפוחה תכלממ לא חרכהה תכלמממ התוא
ינפב םיבחרנ םיקפוא חתופו ידמעמ דובעיש - הנוכש המ תאו תודמעמה
הלאמ םינוש םיחנומ םויכ םה רוביצב ירוטסיהה ןוידה לש םיחנומה .תושונאה
אל הרבחו הכפהמ תארקל םזילטיפקה תוחתפתה לש הכרעהה ןמו תודמעמ לש
יחנומ ,תינאיסאה םגו תימלסומה םג ,תיברעמה היצזיליביצב .תידמעמ
היצטניירוא ,םדאה תויוכז ,שפנל הסנכהה .םירחא םה תוסחייתהה
תא םיווהמה םה תודימו תד ירקיע וא ילרבילו יטרקומד רטשמ ,תיטילופואיג
,ידמעמ ןורקיע יפל תדכולמ הניא לשמל ס"ש .הרבחב תוגלפתההו ראתמה יווק
.תיתרבח האחמ םג הב היובח יכ םא

ילבמ םגו היתונויער לש תוארה תדוקנמ אל הדובעה תעונתב ןודל ,ןבומכ ,רשפא
המ ,הרבחה יעדמב וישכע לבוקמכ ,לואשל רשפא .תירוטסיה הדיחי הב תוארל
.יטילופה רטשמל וא היצזינרדומל ,החימצל התוינידמו םינושה הינוגרא ומרת
עירכמ דמעמ הל הנקמ ילארשיה יטילופה הנבמב ריצ תגלפמ י"אפמ תויה
.העונתה לש תימצעה הרדגהה לש ןוידה יחנומ םניא הלא םלוא ,תוטלחהב

תונויצה" תבשחנ ,ץראב הדובעה תעונת יורקש המ תא ךירדהש ,חתפמה ןויערכ
האמה ףוסב ,ותעשבו ןיקריס ןמחנל עודיכ סחוימ הז ןויער ."תיטסילאיצוסה
המרופר תונויער וחוור תונויצב יכ םא .םיחנומב הריתסכ רבדה בשחנ 19-ה
היגוה .התמשגה ךרדב םגו הנכותב םג םזילאיצוסל תדגונמ הבשחנ איה תיתרבח
ןיינק ילעב לש תינומרה הרבחב וצרו יביטרפואוקה דצב יטרפ ןיינק ולספ אל
.יטרפ ןיינק לוטיבב אלו םידבועו

אלא ,תידוהי תוימואלב ריכה אלש ,דבלב וז אל ,יפוריאה םזילאיצוסה וליאו
אלו רוביצה תושרל םייקה קשמה תרבעהל ךרדכ ,תודמעמ תמחלמ לע דמע
.שדח קשמ תיינבל סחייתה

םשגתת תונויצה יכ ,התעשב ההומת הזרכה ןיקריס ןמחנ זירכה ,תאז תמועל
היהתש חרכהה ןמ םידוהיה תנידמ" .ללכ םשגתת אלש וא תיטסילאיצוס ךרדב
."םשגתהל איה הדיתע םא תיטסילאיצוס

ןמצע תא וארש ,היסורב ןויצ ילעופ לש תונושארה תוצובקל דגונמ היה רבדה
.תיטסילאיצוס תונויצ ןיבל הניב לידבהל שיש ,תירטילורפ תונויצ תואטבמכ
,ץראל הריגהה אשונכ םידבועה דמעמ תא השיגדה תאז תירטילורפ תונויצ
.ולש היינבה ידיקפת תא אלו,רורחשהו תיטילופה העדותה

הללכש ,ול תדחוימ תינויער תכרעמב םירועמ ויה ןיקריס ןמחנ לש ויתונויער
התייה הב יטננימוד דוסי .יתרבח ןוזחו םידוהיה לרוג לע תיפוסוירוטסיה הפקשה
םקלחבו םיטסיסקרמ אל םייטסילאיצוס םיגוחב החוורש ,תודגנתהה
לש טרופרא תדיעווב הבצועש יפכ ,תיטסיסכרמה הסיפתל ,םיטסיכרנא
םזיסקרמה ידגנתמ .יסורה םזיסקרמב םגו (1891) תינמרגה היטרקומדלאיצוסה
לעו רוצייה ימרוג לש תיטסינימרטד תוחתפתה לע םזילאיצוסה סוסיב תא וחד
ינוצר טקא תויהל היה רומא םזילאיצוסה .ךכמ םיעבונה תודמעמה ידוגינ
תעדומ אלו תיכיטס הירוטסיה התייה הכ דעש ,הפקשהב קיזחה ןיקריס .ירסומו
םישנא לש תעדומ הירוטסיה תויהל הדיתע ךליאו ןאכמש ,הירוטסיהה וליאו
הציפק תורשפא לש תיקינדורנה הנומאה הפעתסה םג וז הפקשהמ .םיישפוח
בלש אלל ,תיטסילאיצוסה הרבחה לא תיטסילטיפק םורטה הרבחה ןמ הרישי
.יטסילטיפק

ץרא וא לארשי-ץרא ,תדלומל םידוהיה לש הריגהה תא ךירעה אוה ,ךכל םאתהב
תמקומה הנידמ ןנוכל ןויסינה ןכלו יכיטס ךילהתכ אלו ינוצר ךילהתכ ,תרחא
הצור ."םידבע לש תיתרבח הנמא"כ והומכ יתרבח ןויווש-יא לע תתשומ ,טקאכ
.דבעתשהל ומיכסהו םתוריח לע םנוצרמ םילועה ורתיו וליאכ - רמול
תונידמה תכרעמ לע הססבתה תינאילצרהה תינידמה תינויצה ,ותכרעהל
תובשייתהה םג ויניעב התייה ,ךכל המוד .יטרפ ןוה לעו ראצו רסיק לש תמייקה
ןוהה ןמ ישונא רורחש לש יפואה תא ,ךכ םושמ ,ורסח ןהיתש .הניטנגראב
אוה ,ךכ םושמ .רצוקמ הדובע םויב ,רתויה לכל ,אטבתה יתרבחה םזימרופרהו
.יטרפ ןוה ידי לע םילעפמ תמקהלו תויטרפ עקרק תושיכרל דגנתה

היה לוכי הקוסעת רצויה ןוה אללו דיבעמ אלל הדובע לש השדחה הרבחה ןוזח
םידוהיה תנידמ לע ורפסב ומסרופש ,וינועיטמ םידחא םלוא .ינוימד תואריהל
,ןעט אוה .תואיצמב םרושיא תא ולביקו םיפקת ויה 1898-ב תיטסילאיצוסה
ומלשי ,הלוז הדובע יטרפ ןוה ילעב וקיסעי לארשי-ץראכ תחתופמ אל ץראבש
היהת האצותהו יפוריא לעופל םויק רשפאמ וניאש ,רתויב דורי הדובע רכש
היה המ לואשל רשפא ,ןכאו .דובכו דמעמ ,םויק הנקמ הניאש ,ץראה ןמ האיצי
םינכמ ונאש המב םיצולחכ רתוי רחואמ ואבש ,םידוהיה םילעופה לש םלרוג
ויה םאה .םהילעפמו םהיתומזוי תא וחתיפו ונגראתה אלול ,"היינשה היילעה"
חטשב קר אל ,םתוהז בוציע .ץראה תא םיבזוע וא ררופמו ינסרה דוסיל םיכפוה
השעו ץראב םתוא שירשה ,תיבושייה הרבחה לש םיאשונה לולכמב אלא ,ילכלכה
.הב גיהנמ םרוגל םתוא

:יקסבולטי'ז םייחל םעפ רמאש יפכ ,דיתעה ןוזח שיאכ ומצע תא האר ןיקריס
.דיתעה תא לטונ ינא וליאו ידוהיה הווהה תא ךל תתל ןכומ ינא
עודיכ השענ אוה .דדוב םדא לש תונויער ןיקריס תונויער ויה ולש הווהב ,ןכאו
אוה 1909-ב קרו היינשה היילעה ישנאל תיבטוק דגונמ ךכבו טסילאירוטירטל
קרו ,םייטסילאירוטירטה ויתונויער תא שוטנל ילבמ ,תינויצה תורדתסהל רזח
.ולש םירמאמ םסרפל ליחתמ "תודחאה" 1914

םזילאיצוס" לש תונויער ואבוה ןיקריס תורות לש הרישי העפשה ןיאב
ילעופ ידי לע תוחסונמו תורישי תונויער תועפשה ויהש הדימב ,"יביטקורטסנוק
.יקסנלפק המלש (ירטסוא אלה) םגיהנמו םירטסואה ןויצ
אלו "תיטסילאיצוס" םתגלפמ תא וניכ םירטסואה ןויצ ילעופ
םיחנומה לש תועמשמה .םיסורה ןויצ ילעופ לש םיוניככ ,"תיטרקומדלאיצוס"
תמשגה השוריפ היטרקומדלאיצוס .םויכ תלבוקמה וזמ הנוש הלאה
תריצי ידי לע אלו ןוטלשה תסיפתו הכפהמ ,תודמעמ תמחלמ ידי לע םזילאיצוסה
הגלפמ .יטסילטיפקה רטשמב רבכ םיווהתמה תיטסילאיצוס הרבחו קשמ יאת
הלועפ םג אלא ,תודמעמ תמחלמ קר אל תרמוא ,תאז תמועל ,תיטסילאיצוס
.תיביטקורטסנוק

תינכות יפל המקוהש ,היבחרמב היצרפואוקה .ידמל לד היה השעמל שוריפה
אל ,םירטסואה ןויצ ילעופ ידי לע יטסילאיצוס שוריפ השרופש ,רמייהנפוא
.הלודג החלצה התייה

םירשעב ומדקש ,ןיקריס תורות תא 1918-ב ומצעל ץמיא ןוסלנצכ לרב רשאכ
םשב ,תידוהיה תימואלה העונתל ץוחנה יתרבחה ןכותה םשב רביד אוה ,הנש
תולודג תורדנופיטל .ילארשיצראה ןויסינה םשבו םילועה לש היצביטומה
תורוצה תא רצי הז דבוע .ירבעה דבועה תא ורציי אל דבעושמ ןוירטילורפו
.ידוהי םידבוע רוביצ תווהתהל דוסיה תא ךכב חינהו תונושה תויפותישה
,דיתעל לודג הדימ הנקב ,תינכות תעצהו רבעה תונויסינ םוכיס לש תע התואב
םישעמל םיירוטסיהה םיקפואה תלעב תינויערה תרגסמה תא ןיקריס קינעה
.ץראבש תופיאשלו

רטשמ לש וביטש ,תעב וחסונ ןוסלנצכ לרב תונויער םגו ןיקריס תינכות םג
לש ויפוא והמ הרמא אל יטרפה ןוהה תעקפה .רדגוה אל ןיידע יטסילאיצוס
תינכות ורסח היסורב ןוטלשה תא ושבכש ,םיקיבשלובה וליפא .יפולחה רטשמה
הרותש ,תינטנופס החימצל תופצל היה ןתינ ץראה תוביסנב .יתרבח ןיינב לש
לש הדימו תימואל עקרק ,הריכש אלו תימצע הדובע לש םיקשמ תווהתה .ךרד
הדיחיה ןיב סחיה לש תוינורקעה תולאשה תא דיתעל וחד תידדה תוירחאו ףותיש
ויה םירומא הלא לכ .הדובעל ןוהה ןיב וא הרבחה ללכ ןיבל תדדובה תיקשמה
.הדיתעה תוחתפתהב םינומט תויהל

הרשכוה אל ןיידע תושונאה יכ ,רבס ,1920-ב ץראל אב רשאכ ,ומצע ןיקריס
לש רתוי תכל תקיחרמ הטיש ,םתסה ןמ ,ןיבה ךכב) "יטסינומוק רטשמ"ל
ותינכות תא הניכ ןכלו הרורב תינכות לעב וניא ןיידע םזילאיצוסה ףאו (ףותיש
,ןינל תרדגה לע ךמתסהל היה לוכי אוה ."תיביטרפואוק לארשי ץרא"כ ולש
םימיל .םיינכרצו םיינרצי םיביטרפואוק לש תשרכ השדחה הרבחה לע ,ןמז ותואב
,רמואה יטסילאיצוסה ןויערה תא םישגהלו הנידמה תא רימהל תאז תשר הדיתע
.םישנא לע ןוטלש םוקמב םירבדה לוהינ איה הנידמה יכ

ןיאו וז תא וז חרכהב ומילשה אל תיטרואיתה תכרעמהו תילארשיצראה הריציה
ילעופ תחלשמ לש תינכותה הדמע עקרב .טילש ךירדמ התייה הירואיתה יכ ,רמול
חורה ךלה לע דיעהל היושעה תינכות ,ןיקריס תארשהב 1920-ב לארשי-ץראל ןויצ
.התווהתהו הכלהש תואיצמה לע רשאמ רתוי הפוקתה לש

הבש ,"תדבוע הרבח" לש לודג ןוזח ותוא לש תורוקמה תא רוקחל רשפא
יטרפה ןיינקהו "םואלה ןיינק" םה רוביצה תודסומו רוצייה יעצמא ,תיתשתה
המל וא הלכלכה ןויגיהל םימיאתמ םה םא לואשל רשפא .שומיש יצפחל לבגומ
וזש ,היה המדנו ןמזה חור היה הזש ,איה הדבוע םלוא ,"ישונאה עבטה" הנוכמש
הרמא אל תירוביצה תולעבה .לארשי-ץרא ןיינבל רתויב המיאתמה ךרדה םג
"םיביטרפואוק תירב" דומעל התייה הרומא הדגנכש םושמ הטילשה לש זוכיר
.םיינכרצו םיינרצי םיביטרפואוק תשר לע תססובמה

רוסמל התצרו יטסילאיצוס לוהינ לש תונורקע תרדגהב תכל הקיחרה תינכותה
תעיבק ידי לע ,קשמה תוסיוו ןונכת תויוכמס םיביטרפואוק תירב התואל
רכש לש הז ןיינעב .הדובעה רכש תעיבקל תונורקע םג ומכ ,יוסימו םיריחמ
ךרדכ הלכשה דדועל ,רכשל הלכשה ןיב סחי תגצהל ןויסינ השענ ףא הדובעה
לומגת ןתמ ידי לע ,תוכשומ יתלב תודובעל םילעופ חיטבהל םג ךא ,רכש תאלעהל
.רתוי הובג

ושענש ,םייפותישה תונויסינה ןמו ץראה לש הילאירה ןמ תקחורמ התייה העצהה
תינכותה .תינויערה תינכותב הוותוהש הממ הנוש ימינפ רטשמ ילעב ויהש ,הב
הסחייתה ,הלוגס ידיחי לש ןיינע קר הניאש ,ללוכ יתרבח רטשמל תבחרנה
רסוחל םגו ןכרד תישארב זא ויהש תוצובקב תינויושה רכשה תטיש לא תרוקיבב
.תוצובקה תא םיבזועה םידבועל יוציפ

התייה 1920 ביבס הפוריאב וכלהש ,תויטסילאיצוס תורותל תוסחייתהה
ףסוי .תוגייתסהל םוקמ ונתנ םג םלוא ,רושיאו הארשה רוקמ וויה ןה .תיכרע-וד
םזילאיצוסל ךרדה לע 1919-מ ראואב וטוא לש ותינכות תא םסריפ רנרב םייח
:תוגייתסה ירבד םג ףיסוה אוה םלוא ,ךרע ותוא "המדאה" ןוחריב
ןיא ,יממע קשמ רסח םעו הנידמ רסח םואל לש וינב ,םירבעה םיטסילאיצוסל"
ונלש תיטסילאיצוסה המרגורפה ...הנממ דומלל השעמל הכלה הברה םנמוא
ןוקיתל אלו תישארבמ והשזיא "שי" תמקהל ,דחא דצל קר תנווכמ תויהל הלוכי
םזילאיצוסל תאזה הנוכנהו הרשיה ךרדה ךא .ונלש וניא אוה םגש ,םוגפה
תוביתנל לאושה לארשיב םדא לכ ךירצ התוא תעדלו איה הלודג הרות הפוריאב
."םלוע

תחאכ לישכמו הרופ ןויער

.הדובעה תעונת לש ינויערה תועפשהה בחרמ םג הנתשנ ימואלה תיבה תפוקתב
ןמ תוקתניה הלחה ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפלמ ,תמדוקה הפוקתב רבכ
תירב התשענ ימואלה תיבה תפוקתב .הפוריא חרזממ ואבוהש ,םיחוסינה
תא תוקחל וסינש ןיב ,םיטסילאיצוסה םימרזה לש תוסחייתה תדוקנל תוצעומה
השמיש תינכפהמה היסור .ומע תורחתהל וא ותוא לוספל ,יטייבוסה ןויסינה
.הפוקתה בור ךשמב תבאוש ןבא םגו רגתא ,הארשה רוקמ

ברעמו זכרמ לש שדח תועפשה בחרמל הדובעה תעונת החתפנ ,רחא דצמ םלוא
.המחלמה רחאל התנתשנ תיפוריאה היטרקומד-לאיצוסהש דוע המ ,הפוריא
,תודמעמ תמחלמבו תידמעמה היגולונימרטב קיזחהל ופיסוה תוגלפמה םנמוא
ולחהו תולשממב ףתתשהל ולחה ןה השעמל םלוא ,םזילאיצוס תמשגהל ךרדכ
תופתושל םג היצמיטיגל ונתנ הלא לכו לעופב םזילאיצוס םישגהל תונויסינב
יטסילאיצוס ךרע סוחייל םג ומכ ,תימואל הגהנהל ףאו תינויצה הלהנהב
.םייפותיש םילעפמל

תוגלפמב תואסרגה םע תוחיתמב ץראב ינויערה יפואב תונתשהה הדמע םיתעל
תונמאנה יכ, הנומאה הטלש םש .הפוריא חרזמב תויחאה תועונתבו
םזילאיצוסל הדיחיה ךרדכ ,תודמעה תמחלמב הקזחהב היולת תיטסילאיצוסה
.הדיגב תקזחב אוה וילע רותיווהו

ישנאל ריעצה לעופה ישנא ןיב חוכיווהש ,ךכ לע הומתל םייושע ונחנא םויכ
תודחא ישנאו "תודמעמה תמחלמ" לע היה ,דוחיאה ינפל ,הדובעה תודחא
ץראב םתוליעפ תא גיצהל תנמ לע ,םילתופמ םישוריפ עיצהל ויה םיכירצ הדובעה
."תודמעמ תמחלמ"כ

הדובעה תודחא תגלפמ היה ירקיעה ואשונש ,תיטסילאיצוסה תונויצה ןויער
תיטסילאיצוסה היינבה ךרד איה תונויצה תמשגהל ךרדה יכ ,רמא תירוטסיהה
.םידבועה לש תיללכה תורדתסהה תועצמאב
חוכ לעב ןויער ,דחי םג לישכמו הרופ ןויער היה תיטסילאיצוס תונויצ לש הז ןויער
.ץוחבמ וילע םירוערעה ויה הליחתכלמ .תובזכאו תוקולחמל רוקמו םוצע יתריצי
לע ,ידמעמ ןורקעב ימואל ללכה ןורקיעה תרמה לע ורערע םייללכ םינויצ
דמעמ ארקנש המ תא גיצהל הרמויה לעו יטרפה ןוהה לש היצמיטיגל-הדה
,לפכ ,תויונמאנה לפכ דגנו "סנ-דח"ל ארק יקסניטוב'ז .המואה רצויכ םידבועה
.תונויצה תשיטנו םזינומוק ינפמ ןסחמ וניאש

הליחתכלמ וקיזחה ריעצה לעופה ישנא .םינפבמ םירוערעה ויה רתוי םירומח
הדובעל רבעמה תא ורידגהו "תיטסילאיצוס תונויצ" אלו "תדבוע תונויצ"ב
יקשמ ידי לע עצבתהל היה רומא הז רבעמ יכ םא ,ידמעמ אלו ימואל ןיינעכ
תודחא ישנא ןיבל םהיניב בר לדבה היה אל ךכבו הריכש הדובע יקשמ אלו םידבוע
.הדובעה

ךרדב ץראה תא תונבל ןתינ יכ ,ןויערה לש תושיטנה ויה רתוי תורומח
םילועלו הדובעה דודג ישנאמ קלחל עריאש יפכ ,הבזכא לשב תיטסילאיצוס
.ץראה תא ובזעש ,םירחא
החסונה ןמ תישילשה היילעה ישנא לש הבזכאה ףאו תוגייתסהה ,תונקפסה
.הז ןורקיעל ריעצה רמושה ישנא תדמעב הפי תפקתשמ "תיטסילאיצוס תונויצ"
םג םלוא ,תירוטסיהה הדובעה תודחא לש תינרמויה הגיזמה תא וחד אל וישנא
הרבח םישגהל רשפאש ,הילשא יהוז יכ ,וכירעה םה .התוא וצמיא אל
.הכפהמ אלל םזילאיצוסל עיגהל רשפאשו יטסילטיפק רטשמב תיטסילאיצוס
רחאלו 'תויצוביק' ,'םזילאיצוס' ,'תונויצ' ומכ תואחסונב םתטיש תא וחסינ םה
.'ינכפהמ םזילאיצוס'ו 'תיצולח תונויצ' ןכמ

ןיב סחיה תא רידגהל ויה םיכירצ םה 1946 דע הגלפמ ושענ אלש תורמל ,םלוא
תודחוימ תודמע רפסמ וחסינ ןכלו תיטסילאיצוסה הכפהמה ןיבל יצוביקה אתה
בושייב תוינידמה ,תוצעומה תירבל סחיה ,םייברעה םילעופה םע םיסחיה הדשב
.תינויצה העונתה לש תינידמה תינכותהו המינפ

הדובעה תודחא יגיהנמ תא ועינה תיטסילאיצוס-תינויצה הגיזמה לע םירוערעה
לרב .התופקת לע דימעהלו תאזה הגיזמה תא שרפל לארשי ץרא ילעופ תגלפמו
תיטסילאיצוס הניאש תונויצ המשגהב קר אלו ןויערב וליפא יכ ,ןעט ןוסלנצכ
תונויצה .ינויצה הזמ הנוש ינויצ וניאש םזילאיצוסו ,תיטסילאיצוסה וזמ הנוש
הכפהמ לש ףועמ תרסחו תמצמוצמו תלבגומכ ודי לע הגצוה תיטסילאיצוס-אלה
.רקעו יטמגודכ ינויצ-אלה םזילאיצוסהו תירוטסיה

ץראב םידבועה הנה - תונויערה ןיב יחרכה רשק ןיא וליפא יכ ,ןעט ןוירוג-ןב
ודילוהו ץוח יפלכ תויעב טעמ אל וביצה םישוריפה ינשו .םהינש תא םיפרצמ
תונויצה ןיאש ,ררבתה רשאכ םג ,ףוריצה לע רומשל ודעונ םה .םינפב תוקולחמ
.תיטסילאיצוס ךרדב אקווד תמשגתמתויהל ,רומאכ ,התייה הרומא יטסילאיצוס ינויצה ןויערה לש לעופב יוטיבה
דמוע יטרפה קשמהש ,החנהב המקוה איה .םידבועה לש תיללכה תורדתסהה
הדימעה ,םירשעה תונשב ,תאזה תוזחה תונתשה .החינז הריכשה הדובעהו ףולחל
םוצעה הריציה ףחד תא הלטיב אל איה םלוא ,יתורדתסהה הנבמה ינפב תויעב
.הלוכ העונתה לשו העונתה יגיהנמ לש
הב היה .תוטעמ אל תויוחיתמ תלעבו תנווגמ התייה תיתורדתסהה תכרעמה
לש ימצע לוהינב םילעפמו םייזכרמ םילעפמ ,םידבוע יקשמו םיריכש לש ףוריצ
תוברת ,תידדה הרזע ,הלכלכ ילעפמ לש ףוריצ היה ,םינכרצו םינרצי ,םידבועה
.ךוניחו

."ןוזחה תורישב םוימויה" ,ןוסלנצכ לרב ירבדכ ,היה םילעפמה לכ תא דכילש המ
.םוימויה תורישב ןוזחה םג היה ןאכש ,רמולו החסונה תא ךופהל םג רשפא םלוא
,ריבשמה ,הנוב ללוס ,יעוצקמ דוגיא - תודסומה ןמ דחא לכל יכ ,רמול הצור
.תיטמגרפ הקדצה םג תויהל התייה הכירצ ,הלאב אצויכו םילוח תפוק ,הבונת
הריציל דסמה איה יכ ,קיסהל היה ןתינ "ןוזחה" יוטיבכ תורדתסהה תסיפתמ
,"דבוע םע"ו "רבד" .תינידמ הדמעב ומכ ,ךוניחהו תוברתה הדשב תפתושמ
.היביכרו השדחה הרבחה ירשבמ תויהל ויה םירומא "להוא"ו ךוניחל זכרמה
,"ץראה" לומ םקוה "רבד" .תקולחמ םוחתל יגולואידיאה םוחתה השענ ,השעמל
ומדק דחואמה ץוביקה תיירפסו םילעופ תיירפס ."רמשמ" םקוה ותמועל םלוא
.יטילופה חטשב םיעד תומימת התייה אלש יאדווב ."דבוע םע"ל

לש וגיהנמ רשאכ .ידיתע ללכמ קלח םה תורדתסהה יאת יכ ,התייה דוסיה תחנה
ויפוא תא ראית ,ץיבוניבר ןורהא ,םיעבראה תונש תישארב יעוצקמה דוגיאה
דוגיא יכ ,ןייצ םג אוה ,םידבועה ללכל ותקיז תאו ץראב דוגיאה לש דחוימה
."הדיתעה הרבחל ותוא ןיכמו לעופה לש הרכהה תמר תא םירמ" הז יעוצקמ
,הדיתעה הרבחל םדאה תא ןיכהל ךירצ אוהש ,רמאנ יעוצקמה דוגיאה לעש םשכ
תנכה אלא ,םייסיסב םיכרצל הנעמ קר איה ןיאש ,היצרפואוקה לע םג רמאנ ךכ
אוהש ,וילע רמאנ 1930-ב יזכרמה ריבשמה םקוה רשאכ .ידיתע רטשמל לעופה
םייטרפ םירחוס ידי לע ,תוקדצומ יתלב ,םיריחמ תואלעה עונמל קר אל אב
תא תכנחמה" תיפותיש הלכלכ אטבל םג אלא ,םידחוימ הכירצ יסופד עיצהלו
לע ומכ ,הכירצה לע תחקפמה "תדבועה הרבחה" יחרזא ,"רחמה םלוע יחרזא
.רוצייה

הדובעה רסוח תפוקתב השק ןחבמב דמע תונמאנ לש ףוגכ תורדתסהה לש הנסוח
הדובע ירסוחמ הבש ,תואיצמ .םיעבראה תונש תישארבו םישולשה תונש יהלשב
ועיגה רחאה רבעה ןמ וליאו שדוחל יצחו הריל לש הסנכה לע תויחל ויה םיכירצ
.תוקרפתה הנימזה - שדוחל תוריל םישולש לש הסנכהל תוחפשמ

,הדובעה ירסוחמל עייסל תנמ לע תורוכשממ ןוצרמ יוכינ ,"הדפימ"ל תונויסינה
תא ובזע םירבח ףלאכ ן,כאו תוהובגה תורוכשמה ילעב תביזעל םורגל ויה םילולע
םיעצמאו הדובע ירסוחמ תוממוקתה לש תועפות ויה ינשה רבעה ןמ .תורדתסהה
רוידב יתורדתסה ללכ ףותישל םיינוציק תונויסינ .יתורדתסהה דסממה דגנ
הרבחב יצוביק ףותיש םייקל היה רשפא-יא .םיירשפא יתלבכ וררבתה חבטמבו
תורוניצל ,ןמז ותואב ,הלעות תינבומה תיתרבחה האחמה םלוא .הבחר תינוריע
הגילהו ריעצה רמושה .תורדתסהה קוריפל אלו תיטילופ הלאמשה לש
.וז הפוקתב וקזחתה - י"אפמב 'ב העיס ומכ ,תיטסילאיצוסה

הדובעה רסוח תפוקת הפלחתה אלול ,םיכילומ םירבדה ויה ןאל רמול השק
הדבוע ,םלוא .םיעבראה תונש עצמאב ,םידבועל שוקיבהו יסחיה עפשה תפוקתב
תויעב רפסמל .הרערעתה אל התוכמסו הקספ אל תיתורדתסהה המזויהש ,איה
םג .םייתריצי תונורתפ ואצמנ םיינלבקה םידרשמהו הנוב ללוס ומכ תוינבמ
התוא .הרבג ףאו התחפ אל ילרגטניאה הנבמה חוכמ תוינוטלשה תדימ
תיבושייה הפוקתב תיטסילאיצוס הרבחל אובמו טרפל ןגמ הבשחנ תוילרגטניא
הבר הדימ ןייצל יוארה ןמ .הנידמה תפוקתב טרפה תוריחל תולכנתהכ הספתנו
םויכ "תישילשה ךרדה" ישנא רשאכ ,תירטנולוו הרבחב תידדה תוירחא לש תאז
.תויתליהקה תאייחה לע םירבדמ

תורמל .םיטעמ אל םיגשיהב ךרבתהל הדובעה תעונת הלכי הנידמה תמקה ברע
,ימואלה תיבה תפוקת תישארב ,תורמויהו תופיאשה ןיב היצרופורפ לכ רסוח
ןפואב הדובעל "ידוהיה םעה" לש ,"םידוהיה םינומהה" לש רבעמה אשונ תויהל
ףלא 175 ללכמ ויה 1946-ב .יתועמשמ "שי" לע עיבצהל היה ןתינ יטסילאיצוס
263 ונמ םה החפשמה ינבו תורבחה םע .תורדתסה ירבח ףלא 130 בושייב םידבוע
התייה היושע תיפרגואיגה הקולחה .ידוהיה בושייה ןמ 40%-כ השיאו שיא ףלא
ויה םנמוא תורדתסהה ירבחמ 62% ."רפכה לא ריעה ןמ" םיוסמ רבעמ לע דיעהל
םג ."תדבועה תובשייתה"ב 18%-ו תובשומב ויה 20% םלוא ,םירעה יבשות
ודבע םירבחה ןמ 20%- "הדובעל רבעמ" לע הדיעה תועוצקמל הקולחה
11.5% ,תוירוביצ תודובעו ןיינבב 8.5% ,הכאלמו היישעתב 26.4% ,תואלקחב
.םיישפוח תועוצקמו האופר ,הארוהב 5%-ו תודיקפב

לש סותאו ןויער לע ןעשנ אוה .םירפסמב קר אטובמ תויהל לוכי וניא הז הנבמ
רבחה תא הוולמה תפקמ תכרעמב אטיב הז סותאו ."הרבחו הנידמ ינוב תירב"
."רבקה דעו הסירעה ןמ"

ילאמשה רגתאה

םילעפמב ,תורבחב ,תורדתסהב ברה לודיגה לח רשאכ ,םיעבראה תונש ךשמב
ילאמשה רגתאה .הז הנבמ ינפב םישדח םינחבמ ובצוה ,םייכוניחהו םיילכלכה
.י"אפמב גוליפבו ריעצה רמושה לש היצזיטילופב אטבתה
הנבמב םיעיקבל םג סחייתה ןיקנבט קחצי ידי לע חסונש ,יגולואידיאה רוערעה
.תיבושייה הרבחב הז ךרעמ לש ותועמשמ םצעל םג םלוא ,ימינפה יתורדתסהה
ללוכ וניא םא םזילאיצוסל םעט ןיא יכ ורמאש ,דוסיה תודמעב קיזחה ןכא אוה
ידוהיה םעה תא הריבעמ הניא םא תונויצל םעט ןיאו ידוהיה םעה רורחש תא
יוטיב ויניעב היה אל ומצעלשכ תיתורדתסהה תכרעמה לש הלודיג םלוא .הדובעל
תונויצה לש הגיזמה תא שרפ אוה ."ןוזחה תורישב םוימויה תדמעה"ל
.תוימואל ללכה תורגסמה לומ תורדתסהה תואמצע תרימשכ תיטסילאיצוסה
תורדתסהה תושרב תויהל םיכירצש ץולחהו ךוניחה ויה תוקהבומה תואמגודה
התייה הרומא תיטסילאיצוסה תונויצה תמשגהל ךרדה .תימואל ללכ תושרב אלו
הצר םג אוה ,ךכ םושמ .דבוע םעל תחתפתמה תורדתסהה לש החוכמ תויהל
אלה" ,םירחאה "תודמעמ"ה ןיבל תיתורדתסהה תכרעמה ןיב דוגינה דודיחב
אלא תיזוכיר אל םלוא ,"דמעמ תגלפמ" ויניעב התייה הגלפמה ."םידבוע
לש דבלב דחא יוטיב אלא ,יטילופ גשיהו קבאמ לש ישאר ילכ אל ,תיביטרדפ
.דבועה ללכה

ןויערה תא ודימעה ץאומה ילכלכה חותיפהו הלודגה היילעה ,הנידמה תפוקת
.תמדוקה הפוקתב דמע אוה םהב הלאמ םינוש םינחבמב יטסילאיצוס-ינויצה
םאה - רמולכ ,וניעב דמוע יטסילאיצוס ינויצה ףוריצה ןכא םא לואשל היה ןתינ
הרקמב תבייחתמ תונויצה םאו תונויצה תמשגהל ךרדה אוה םזילאיצוסה
,היה ושוריפ "םזילאיצוסל םדוק תויולג ץוביק" םאה .םזילאיצוסה ןמ ידוהיה
לשב חנזנ םזילאיצוסה םאהו .תיטסילאיצוס ךרדב תושעיהל ןתינ אוה ןיאש
ורמייתהש ,תודסומבו וב ןומאה תולדלדיה לשב וא ינוציח ןוה סויג לשב ,תונויצה
.ותוא גצייל

תיתכלממ עורז תיטסילאיצוסה תונויצל הנידמה תמקה התנקה ןכא הכלהל
התלוכיו םיפוגה ינש ןיב המאתהה תדימ התייה היעבהו תיתורדתסהה לע תפסונ
.תיטסילאיצוס תוינידמ ףקשל תועורזה ןמ תחא לכ לש

תינויצה החסונה לא הנידמב תולשממה לש תוסחייתהה ןמ תוחפ אל תיתועמשמ
איה הכלהל .םידבועה לש תיללכה תורדתסהה לש הלרוג היה תיטסילאיצוס
שארב ,איה םא לואשל היה ןתינ השעמל ךרדבש ,תיטסילאיצוסה הרבחה הבשחנ
איה הליחתכלמ .םהילע הטילש יעצמא וא םידבועה תורישל רישכמ ,הנושארו
ןכא םה םא לואשלו תושקהל היה ןתינש ,םיסרטניא לש רבצה ,רומאכ ,התייה
תיללכ תורבח לש ,החוורו רוציי לש ,דבועו דיבעמ לש ףוריצה .דחא הנקב םילוע
,ונזוא םה .תיתכלממ םורטה הפוקתב רבכ תויעב וויה הלא לכ - תוגלפמ ןוטלשו
ןמ הלטנ הנידמה .הווהתמה םידבועה תרבח לש ןויערה ידי לע ,הבר הדימב
תליטנ אל םלוא ,ב"ויכו ךוניח ,ילאיצוס חוטיב ומכ תויוכמס תורדתסהה
םיטונ ונחנא ,הווהה לש תוארה תדוקנמ ,םויכ .התסירקל המרגש איה תויוכמסה
םלעתהל ןיא םלוא ,ורקיעמו ותישארמ ךרפומכ יתורדתסהה הנבמה תא ךירעהל
.הנידמה תפוקת תישארבו תיתכלממ-םורטה הפוקתב וב היהש ,רצויה חוכה ןמ
אלל" הרובקל תורדתסהה תא ךילוהל ןיא ןותנכ תלופמה תא םילבקמ רשאכ םג
וב האר ןוסלנצכ לרבש ,הנבמ לש הסירקה תניחבו הנייה ירבדכ "הניר אללו הניק
.תילארשיה הרבחל ץוחנ שפנ ןובשח איה ,"ירוביג לעפמ"

םידבועה סרטניא תא גציימ תויהל אבש ,יעוצקמה דוגיאהש ,רבדה עריא דציכ
םידיקפ ידי לע להונמה רתוימ ךווית ןונגנמכ ספתנ דחי םג ללכה סרטניא תאו
תפוק הנושארו שארבו ,ילאיצוסה חוטיבה תודסומ ושענ דציכ ?םייתגלפמ
?ליעי יתלבו יטרקורויב הטילש ןונגנמ אלא ,םייטרקומד תוריש יפוג אל ,םילוח
הדימע-יא לשב וא םייוגש םייונימ לשב םאה - יתורדתסהה קשמה עקש דציכ
?קשמה תלוכיל רבעמ רכשל םידבועה ץחלב

תוצראב םגו הפוריאב םג תפומל תורדתסהה הבשחנ ןיידע םיששה תונשב
לש ימינפה רבשמל הרבשמ ינייפוא המכ דע איה תררועתמה הלאשהו תוחתפתמ
םג אלא ,תחא הגלפמ ןוטלש לש תוצראב קר אל ,ירוביצ קשמל םירחא תונויסינ
.תויטרקומד תוצראב

תורומתב םג אלא ,ןונכתו ירוביצ קשמ לש ויפואב קר אל היעבה הצוענ םויכ
.םזילבולג הנוכמש המו היצמוטואה ,תצאומה היצזינרדומה האיבהש ,תוגילפמה
.הז ןחבמב םידמוע םנשיה םילדומהו ןובשחב תאז תחקל בייח קשמ לכ

יצירמת ןיב סחיה לש תומלידה תוחתופמה תוצראה בורב תומייק ,רבד לש ופוסב
רבעמה .םיירוביצה םיתורישהו תיתרבחה תוירדילוסה ןיבל קושה ןויגיהו רוצייה
תוביצמ תוחתפתמ תוצרא לש הלוזה הדובעה תורחתו תוחתופמ תויגולונכטל
םיירוביצ םיקשמ תלוכימ הבזכאה .תורבחלו םילעפמל ,תולשממל םירגתא
,תרקובמ יתלב הטרפהל וכילוה הריהמ תיגולונכט הרומתו תוליעי ינחבמב דומעל
וקרפתהו רכש ירעפ ורצונ רחאה רבעה ןמ םלוא ,החימצה תא החיטבה וליאכש
האחמ תועונתב יוטיב ידיל האב תאז תוקרפתהו תיתרבח תוירדילוס לש תורגסמ
,התמדוקש רחאל השדחה "תודמעמה תמחלמ" יהוז .תומילאו העישפב וא
עיגהל תורבח לש תולוכיה .םלועה ןמ הרבע - דועיי לעב ןוירטילורפ לע הנעשנש
אל היולת הרבחהו הלכלכה הדשב םיתעל םידגונמה הכישמה תוחוכ ןיב ןוזיאל
;םייתוברתה םיכרעבו תיתרבחה תרוסמב םג אלא ,םייטרואית תונורתפב קר
תא עינהל הנידמה לש התלוכי תולובגל םיעדומה םויכ "תישילשה ךרדה" ישנא
תאו "תיחרזאה הרבחה" תא םישפחמ תיתרבחה תוירחאה תא חיטבהלו קשמה
םינשה האמב ,תילארשיה תרוסמב .הנידמה תא םילשתש ,תויתליהקה
,יזכרמ דיקפת הב האלימ הדובעה תעונתש ,"תיחרזא הרבח" הרצונ ,תונורחאה
.הדבאו הסרק איה םלוא

,ונוונתהו וכלה קשמה ללכל תוירחאה תרגסמב דבועה תנגהו הדובע ומכ םיכרע
,הכילוה הדובעה תוברת תרוסמ .יוניש תלוכי רסחו םוגפ ידסומ הנבמ לשב
תויליבומ לש הלעמב ןושאר םרוגכ ךוניחה תשגדה לא ,תמיוסמ הדימב
רבעמל אקווד ואל רישכהל בייח אוהו םויכ הנוש ךוניחה ןוויכ םנמוא .תוינויוושו
ךלה ,תאז תמועל ,תוברתה םוחתב .םיחתופמ קשמ יפנעל אלא ,תינפוג הדובעל
.קושה ןוטלש טלתשהו

.שדח דלומל תופצל רשפא םלוא - תויחהל ןיא תמה תא2001 ראוני - 32 'סמ ןויליג הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ