2002 לירפא - 37 הנפמ - םירמאמה ריצקת
האצותה ןחבמב היצזילבולגה :ןמיילק םירפא
תוימואל ןיב תורבח לש - רבוג ימ לש וחוכ ?ןוהה וא םידבועה הלא ויהי םאה ?היצזילבולגהמ הנהי ימ
יפוריאה דוחיאה לשכ תויודכלתה חוכבש וא תשלחנ הלש תוינרבוסהש ,הנידמה ןובשח לע קנע ידיגאתו
?םיקנעה ןסרל
לש םבצמ - עבטמה לש ינשה דצה .םילוז רתוי םירצומ התע ולבקי ,ונהי ןופצב םינכרצהש ,ןבומ יד
ןוהה תא אלו םורדב הדובעה תא אקווד ללוכ ,הז ךרוצל םורדב םינרצי .רפתשהל חרכומ םורדב םינרצי
.םורדב

ןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל
היצזילבולגה ירגתא :ץיטוא באז
לש םיבר תוגה ירבדו םירקחמב תונורחאה םינשב ונחבנ תויתרבחהו תוילכלכה היתוכלשהו היצזילבולגה
דצב הרימחמ תיתרוקיב תונשרפל ןתינ ומצע גשומה .םייתרבח םיגוהו הרבחה יעדמ ימוחת לכמ םירקוח
.הכרב ובוחב אשונכ ,ךילהתה תייאר

לשמכ סדוו-ןוטרב ימכסה - הקיטילופו היצזילבולג :רונמ ידוא/יבר ריאי
תימואל-ןיב תילכלכ תכרעמל הרזחבש תונורתיה תא שדחמ לוקשל בייח רתוי ןוגה םלועב ןימאמש ימ לכ
.רתוי תישונא ןכלו היופש ,תמאותמ

תוזת 8 - היצזילבולגה ןדיעב המצועה תא שדחמ רידגהל :קב ךירלוא
םידיגאתה .םינפה תוינידמ לש ןפצמל התייה םיימלועה ןוהה יקושל דוחייבו תימלועה הלכלכל המאתהה
.תובר תונידמ שילחהל םילוכי תימלועה השירפהו תודיינה תונורתימ םינהנה

ולהואב הווחא :רוצ ילא
,תירקש איה תודחאה לש אפרמה החוכב הנומאה .המוגע תיתרבח תואיצמ ריתסמ תונמאה לפרעו המחלמה קבא
.דחא דצ קר תתרשמו תסרסמ

ןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל
?טרופסה םלוע וא הרבחה - רתוי הלוח ימ :חישמ רשא
תוחורהמ עונמלו '"קנ" טרופסב שיש םיימינפה םיכרעה תא שיגדיש ,ינומה יביטרופס ךוניחב ךרוצ שי
.טרופסל םג רודחל הרבחב תובשנמה תוערה

ץוביק ירבח לצא םיכרע יונישו םיכרעב הנומא - רנזור םחנמ/ןתיול ירוא
תיצוביקה היגולואידיאב םיכמות םתיצחמכ קר רשאכ ,וירבח לש םיכרעה יוניש לש ךילהתב ןותנ ץוביקה
.הל םידגנתמ עברכו תיתרוסמה

ןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל
ןויווש יא החיצנמה העונת :רונמ ידוא
דלפ באוי תכירעב ,תוילארשיה רגתא - ס"ש :םירמאמה ץבוק לע
ןאכ ץחל ואולמב רמאמה תאירקל
תילרביל היטרקומד הליחת ססבל :יווא'זיב-לגופ היבליס
ריפוא ידעו ריפוא באוי תכירעב ,תיחרזא הרבחל תסייוגמ הרבחמ לארשי :םירמאמה ץבוק לע
היגולואיכראל ארקמ ןיב :ןרוג בקעי
.רזמ יחימעו ןיול 'ל לארשי תכירעב ,ארקמב תירוטסיהה תמאה לע סומלופה :םירמאמה ץבוק לע
רופיס לש ולוגלגו תודועת רקח :יפכפכ ליא
םייפלא לש 22 'סמ ןויליג לע
"םישדח םינוירוטסיה" לש םתמורת :ןורמ ילנטס
Rogan & Shlaim תאמ The War for Palestine לע
זאכ םויה - תלוויאה דעצמ :ןומק לאירזע
ביריו ביוא - רפוע סחנפ לש ורקחמ לע
2002 לירפא ,37 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל