- תוילארשיה רגתא - ס"ש
ןויווש יא החיצנמה העונת
רונמ דוהא
רגתא - ס"ש - דלפ באוי תכירעב , 2001 ,"דמח" ירפסו תונורחא תועידי ,םירמאמ ץבוק לע
תוילארשיה

,"תילארשיה הקיטילופב תנבומ תוחפהו רתויב תרבודמה תיטילופה העפותה ,קפס אלל ,איה ס"ש תעונת"
ןויע ימוחתמ םירקוח 15 ידי לע ובתכנ ץבוקב םירמאמה 11 .ותכירעבש רפסל המדקהב דלפ באוי ןעוט
תירטש םולש ימס :םירמאמה תורתוכמ דומלל ןתינ "תוילארשיל רגתא" ס"ש לש התויה לע .םינוש םייתרבח
לע בתכ ןהכ רשא ;"ס"ש המשו הדיח" לע בתכ דלפ באוי ;"תויחרזמו תוידרח ןיב :17 דוכלמ" לע בתכ
יול לג ;"?תינויצ-תידרח העונת" איה ס"ש םאה הלאש יאנב-םואב ינור ;"ינוליח-יתדה עסשהו ס"ש"
,הידבוע ברה לש ונוזח תא ררב רהוז יבצ ;"'ינתאה םיעותעתה ןויזיח'ו ס"ש" לע ובתכ ךירמא באזו
תפוקל ס"ש לש התולע לע רמולכ ,"הכפהמה לש הריחמ" לע הבתכ רלסט יקיר ;"הנשויל הרטע ריזחהל"
יבצו רשיפ המלש ;"יביטקלוק ןורכיזו יטילופ טפשמ"כ יערד טפשמ תא החתינ יקסליב הרואיל ;הנידמה
ס"ש לש תוינוי"ב ולפיט רעי יפאו ןמרה רמת ;"?תכ וא הייסנכ" איה ס"ש םאה םמצע ולאש ןמרקיב
.ס"של תילארשיה תונותיעה תבוגת תא וקדב יול הרדנאו ןמלה הרשו ;"תואיצמו יומיד –

,תושגרה תמצוע"ש ,ןעוטו דלפ ףיסומ תילארשיה הקיטילופל ס"ש לש התויזכרמ רבדב וירבדל קוזיחכ
םיחנומב התוא ריבסהלו חתנל םתלוכיל ךופה סחיב תדמוע דחאכ היכמותו הידגנתמ ברקב תררועמש
ףיקמ םנמוא רפסה ."רסחה תמלשה" :ותרטמלו ץבוקה תובישחל ןאכמו .[12 'מע] "םילבוקמה םייטילופה
המוד ךא ,רקחמל קפס אלל םרותו [תורישע םיילוש תורעה ךא ,לד סקדניא ללוכ] םידומע 500-ל לעמ
ר"ד לש ןיוצמה ורמאמו העפותה םע דדומתהל יניצר ןויסינ םוש השענ אל התע דעש ,הנעטל םוקמ ןיאש
.חיכוי 'בורקמ' תעה בתכב םייתנשכ ינפל םסרופש ,הפיח תטיסרבינואמ ןייווטוג ינד

היכמות לצא תוזע תוישגר תובוגת תררועמ ס"ש היפל דלפ לש ותנעטל רשאב קפס ןיא ,ןפוא לכב
חתנלו ןיבהל ןתינש ,חיכומ אוה ןכש ,הבושח ץבוקה לש ותמורת וז הניחבמ קר ולו דחי םג הידגנתמו
,הרישעה תיפרגוילביבה המישרב םג אוצמל ןתינ וז הנעטל הכימת .לוקשו ינובת ןפואב וזה העונתה תא
העונת איה ס"ש ,ךכ םא .טדטשנזייא לאומשו רבו סקמכ םינוקיסאלק תללוכה המישר ,רפסה ףוסבש
לבוקמש המל דוגינב תאז ,תינשדח היגולואידיא לע ,ונתפוקתב תורחא תועונת ומכ ,תנעשנה תיטילופ
תא ונייפאש ,תועונתל וז הניחבמ המודה שפנל העושי העיצמה תיתד הייחת תעונת איה ס"ש וליאכ בושחל
.ינרדומ-םורטה רבעה

ויחנומב 'תיתרוסמה' וא – תינרדומ-םורטה הפוקתה ןיבל תינרדומה הפוקתה ןיב תרכומה הנחבהל
הייחת תועונת 'תיתרוסמה' הפוקתב :הרצקב הילע דומעל שיו ונניינעל הבושח הכלשה - ץ"כ בקעי לש
אל ךא ,יתרבחו יטילופ חוכל ןתכיפה ידכ דע הבחרו הקומע העפשה רובצל ויה תויושע תויתד
ירה תינכפהמ תונשרפל וכז םא םגש ,םיקיתעה שדוקה יבתכ אלא ,ןתוא השמיש תינשדח 'היגולואידיא'
םינעשנ םא םגש ,ןועיט ינבמב תנייפאתמ תינרדומה היגולואידיאה ,תאז תמועל .ךכ וגצוה אל םלועלש
''הליזפ" לש הלצב דמוע אוה ותובישח לכ םעש ,ירוטר דיקפת אלא וז תונעשיהל ןיא םיקיתע םיגשומ לע
תיתרוסמה היגולואיתל דוגינב ,רמולכ .םייטילופה 'וישכעו ןאכ'ל תינרדומה היגולואידיאה לש תיתטיש
תוטיש ,חוכ יכרעמכ םיהזמ םינושה הירבודש המל סחיב המצע תננפאמ תינרדומה היגולואידיאה
הקיזב ,תאז לכ .להקה תעד לע קבאמב תודוקנ תריבצל םיכרדו םיבאשמה תקולח לע הליעי תודדומתהל
– תינרדומה להקה תעד :דועו תאז .םירקבל תושדח רוציל שי םתוא ,םירבשמו םיעוריאל הקודה
ךתוחה לדבהה איה - [ירוטסיה םידקת אלל תיתרבח העפות המצעלשכ] ןומהה תעפות לש רישי רצות איהש
ןלדוג אהי ,תוימיטניאב ונייפאתה תויתרוסמ תויתד תועונתש דועב :תופוקתה יתש ןיבש ,ינשה עירכמהו
.תוימינונאב תוינרדומ תועונת תונייפאתמ ,אהי רשא ללוכה

היכמות םע 'תחחושמ' ,'ונתיב לארשי' וא לשמל דחואמה ץוביקה לש וז ומכ ס"ש לש התוגיהנמ ,ךכ
השע אל ט"שעבהש ,ךכב ונניא לדבהה :קודו .תינורטקלא-רשקותמו ךוותמ ,ימינונא ןפואב םיילאיצנטופה
םא יכ ,יגולונכטה ריצה לע ונניא לדבהה .ןכ 'ץיבבולמ ותימע וא ך"ש ברה וליאו היגולונכטב שומיש
םלועב ךפהו היצזילאוטריו רבע יטרקנוק םייח חרוא היה יתרוסמה םלועבש המ .יתרבחה ריצה לע
ןורבח ,המוד ןפואב ;ריעב ויח היכמות בורש ,הדובעה תעונתל למסל היהנ לשמל ץוביקה .למסל ינרדומה
לש לודגה בורל למס אוה צ"גב ;קוריה וקה לש ןוכנה דצב םיררוגתמ םבורש ,םילארשיה םיצנל למס איה
לש הידהוא בור רובע למס איה "הנשויל הרטע בישהל" המסיסהו ;ויתורשל וקקדזי אל םלועמש ,םישנא
איה םילמס לע ותונעשיהו ןומהה לש תוימינונאה .ישפוחה םהייח חרוא לע רומשל וכישמיש ,ס"ש
םינוכנ ולא םירבדו .ךפיהל אלו ,טנרטניאה דעו סופדהמ ,תרושקתה תויגולונכטב שומישה תא הקימעהש
.תוביתנ דעו הפיחמ ,ןטסינגפא דעו הניטנגראמ - סובולגה לע הניפ לכב

םירמאמ ולאב עירכהל אלא ןיא וז תמצמוצמ תרגסמב ךא ,תוסחייתהלו ןויעל יואר ץבוקב רמאמ לכ םנמוא
תירטש םולש ימס לש ורמאמ – ץבוקב ןושארה רמאמב תוארל שי ,יתעד תוינעל .דקמתהל שי
תירקחמה םתמורת לשב אקווד ואל ,ץבוקה לש 'לגדה ירמאמ' תא ,ךרועה דלפ באוי לש ורמאמבו –
.םרקחמ אשומ תא תנייפאמה הריתסל המודה םתוא תנייפאמה תימינפ הריתס לשב אלא ,תילוגסה
לש הבצמ ךא ,...אילפהל תחמוצ ס"ש..." המויק תונש 16-בש ,איה תירטש-םולש ימס לש תיזכרמה ותנעט
דע הרשפא ס"ש יכ ,רוכזל שי" ,תירטש ףיסומ ,"הז רשקהב" ."הדמתהב שלחנו ךלוה היעיבצמ תייסולכוא
תירטש .[21 'מע] "םיקהבומ םייתרבח-יטנא םינייפאמ ילעב ביצקת יקוח רשע-השימח לש םתקיקח תא םויה
היפואו התומד בוציע לע העפשה טעמכ ןיא המצע ס"של" :הדיתעו ס"ש לש הרוקמ תא וחותינב דואמ ףירח
תינמיה הלכלכה ידי לע החוורה יתוריש לוסיח תאו תילכלכה הבזכאה תא אורקל הליכשה ס"ש ...יטילופה
איה ס"ש ...המצעב הלא החוור יתוריש קינעהלו רצונש ללחה ךות לא סנכיהל זפ תונמדזהכ םתוא הלצנו
םינוויכה [ש אלא] ...יטילופ חוככ ס"ש םג םלעית םמלעיה םעש ,ןכתיי .תוביסנו ןמז לש הדלות אופיא
,אוה ךופהנ ...תוילכלכ-תויתרבחה תוביסנה לש ןמלעיה לע םירשבמ םניא תילארשיה הלכלכה לש םיצרחנה
.[48,50 'מע] "...חרוכל תוכפוה ס"ש ומכ תועונתו ...בוטיקה תא הקימעמו תכלוה לארשי

הלש לדחמ יפלכ השק תרוקיב הנפמ תאז לכב אוה ,"תוביסנה ירפ" ,תירטיש לש ותטישל ,ס"ש תויה ףרח
תיב" ןיב דירפהל התונוכנ תדימב וא הלש היצזיטרקומדב ס"ש הלשכנ ותנעטל .תינוצרה התלועפ דממב
תעדל תטלוב ס"ש לש התויטרקומד-יא .[51 'מע] תאז רידגמ אוהש יפכ ,"יתגלפמה ףינסה ןיבל תסנכה
העונתה - תרחא 'תיחרזמ'-תינכפהמ העונת ותעדל הנייפאש היטרקומדל התוא םיוושמ םא רתוי דוע תירטש
לש התוחתפתהב הנוילע תובישח [יטרקומדה דוסיל] סחייש ,ומצע יניימוח הז היה" :ןאריאב תימאלסאה
םיאשונב ומצעב עירכהלמ ענמנו תויטרקומד תוטלחה תלבקלו תוריחבל ףיטה ןכל .התוביציבו הכפהמה
.[34 'מע] "...תקולחמב םייונש

עבונה ךלהמ ,תכל קיחרמ טעמ תירטש היטרקומד יחנומב יניימוח לש ןאריא תא ורואיתבש ,המוד
ללכב 'תויברעמה' דגנכ ץצוח תאצויה תיטנטילימה 'תויחרזמ'ל תרהצומה תיגולואידיאה ותוביוחממ
'מע] טרפב – הדובעה תגלפמ יגיהנמ וא ב"הרא יאישנ – לוכיבכ םיטלובה הירבודו
רתוי דוע טלובה רבד ,תיטרקומד העונת הנניא ןכא ס"ש :ותרוקיב םצעב עוגפל ןבומכ ךכב ןיא .[31-32
.הב םיכמותה םישנאה ןווגמו התויממע עקר לע

ומצע ךיישמש ,תירטש םולש ימס לש ותדמע תא תנייפאמה המוד תיתוהמ הריתס לע עיבצהל שי וז הדוקנב
.[425 'מע] 'תיחרזמה-תיטרקומדה תשק'ב הנורחאל םינגרואמה 'םישדחה םיחרזמה' םשב הנכמ אוהש המל
הלש תויטרקומדה ןיבל התויממע ןיב רעפה תא ןיטקהל – ס"ש ינפב תירטיש ביצמש הרירבה
תשקה לש התויטרקומד ןיב הערכה לבקל וילע םג 'תשקה' שיאכ :וינפב תבצומ תויהל תבייח –
הינומגהה דגנכ – םיפירחה וירבדמ עמתשמכ – לועפל ונוצרב םא תאז ,התויחרזמ ןיבל
אלש ,יתרבחה םקרמה תא שילחהל האובב 'תוינתא' תונחבה תטקונ הנניאש ,תחוורה תינמיה-תילכלכה
העיבת רוזגל הרומא יטילופה ףינסה לא תסנכה תיבמ רובעל ס"שמ ותעיבת ,תורחא םילמב .וקרפל רמול
.יטרקומד-לאיצוסה יטילופה 'ףינסה' לא תוהזה לש 'תסנכה תיב'מ רובעל 'תשקה'מ המוד

תוביסנלו םיינבמה םיצוליאל"ש ,ןעוט דלפ .תיטסינרדומ השיג ךותמ וכרדל אצוי דלפ באוי םג
דלפ םשיי תידמעמ-תינתאה הירואיתה תא .ידמעמ-ינתא שרוש ס"ש לש התוחתפתהל ומרתש ,"תוירוטסיהה
האמה ףוסב בשומה םוחתב הלעפש ,'דנובה' תעונתב ונוידב הנושארל
הפי החוכ הנש 100 ינפל 'דנובה' רקחל ותוא השמישש הירואיתהש ,וריהבהב 20-ה האמה תליחתבו 19-ה
דועבש ,תנעוט תידמעמ-תינתאה הירואיתה . יאניתשלפה 'דמעמ-ונתאה' לש יוושכעה ומוקמ רוריבל
הדובעה תקולח גרדמב הלש םוקימה תריציב חינז דיקפת שי תמיוסמ הצובק לש יתוברתה ןויפאלש
הדובעה תקולחש לככ" :ותחצנהב יזכרמ דיקפת - יתוברתה ןויפאל – ול שיש ירה ,תינרדומה
יגוס לע רובגל תינתאה תוירדילוסה לש התייטנ לדגת ןכ" ,דלפ ריבסמ ,"רתוי תטלוב תיתוברתה
– דלפ לש ונושלב "הדיח" – דחוימ טעמ ס"ש לש הרקמה .[53 'מע] "...םירחא תוירדילוס
היצזיטילופ"ב םא יכ ,תינתא תונלדבב אל יוטיב ידיל אב ס"ש תא ביכרמה יחרזמה 'דמעמ-ונתאה' ןכש
."ילרוטקלא יוטיב [תלעב]...תיביטרגטניא תיתד העדות לש

תודע יאצוי בורמ רתוי םיססובמו םיליכשמ םיזנכשאה בור ויפל רכומה יטסיטטסה אצממה לע ןעשנ דלפ
דועב ,ךכ .םתובלתשה תדימל רבסהכ םינושה םילועה לש םתעגה יותיע תא עיצמו [56-57 'מע] חרזמה
םישימחה תונש תליחתב םבורב ועיגה - וז הצובקבש םיטלובה םה קאריע ילוע – היסאמ םילועהש
– וז הצובקבש םיטלובה םה וקורמ ילועו - הקירפא ןופצמ םילועהש ירה ץראה זכרמב ובשייתהו
ותנקסמש אלא .[58 'מע] תוילאירפירפ תונוכשבו חותיפ תורייעב ובשייתהו םישימחה תונש ףוסב ועיגה
:יטילופ-יגולואידיא ,רחא רבסה לע תנעשנו ,העודי הדימב יכיטסה ,יגולונורכה רבסהל רבעמ לא תגרוח
אלא ,םייתוברת תולגתסה יישקב הנושארבו שארב םיצוענ םניא תיחרזמה חופיקה תשוחת לש הישרוש"
לש הייחד םושמ הב שי ...ס"של העבצהה ...תילארשיה הרבחה ילושל תיתרבחהו תילכלכה םתקיחדב
חופיקל היצמיטיגל רוקמ ,תשמשמ ןיידעו ,השמיש רשא ,תינויצה הדובעה תעונת לש היגולואידיאה
.[55 'מע] "הווהב םיחרזמה

ויה הילע "ןויוושה-יא הנבמ לש החצנהה תמישמ" תאצות רשאמ תוחפ אל ויה ולא "חופיקו הייחד"
"היינשה היילעה תפוקתב רבכ" ,הימי תישארמ תינויצה הדובעה תעונת ישנא ,דלפ'ד אבילא ,םידקפומ
,םינושארה םיזנכשאה :ךכ לכ םירכומה םינויצ-טסופה םינועיטה תא ריכזמ דלפ לש ונועיט .[60 'מע]
םידוהיהמ ,םישנהמ ,םיברעהמ ומלעתה ,וזה ץראל ועיגה םיטסילאיצוסהו םיריעצה םיטסילאידיאה
'מע] "םייעבט םילעופ" םשב וניכ םתוא ןמית ידוהימו "ןשי בושיי" יאנגה םשב וניכ םתוא םיקיתווה
:םינוש םידממב תונויצה הלהינש ,תיטילופה היצלופינמל סיסבכ ושמיש ולא תויתוברת תונחבה .[60
.האלה ןכו ןוחטיבל תוכזה ,םיימואל םיבאשמ תאצקהל תוכזה ,טאקיפיטרסל תוכזה ,הדובעל תוכזה
יאמב 17-ל דעו 1977 יאמב 17-המ האחמה תועבצהל ןאכמו חופיקה תושגר תא הדילוה וז תנווכמ תוינידמ
.1999

'םייחרזמ' קר אלש ,רוכזל שי ךא .תובר םייניע הארנה לככ תורוונסמ האחמה תועבצה לש 'ןתחלצה'
רבסההש ירה 'הרישיה הריחבה קוח' תא ףיסונ םא .ןכ ושע 'םייחרזמה' לכ אלשו יפלקב האחמ ועיבה
קבאמה תאוושהמ תוחפ יתריצי םא םג רתוי בכרומ היהנ ךכ ךותב ס"ש לש התיילעלו ללכב האחמה תועבצהל
הנבנ היה רתוי לוקש ןועיט .היינשה היילעל 1999 לש תוריחבה תכרעמ תאוושהמ וא 'דנוב'ל יאניתשלפה
הלוע - םילועה תעגה יותיע ןינע – דלפ לש יגולונורכה ורבסה ,לשמל .םרשקהב םירבדה תמיש לע
,היצזינרדומ התוא ,םינוש םיידוהי םירוביצ ברקב התוטשפתהו היצזינרדומה בצק םע דחא הנקב אקווד
הרבחה יאנתל תונושה תוידוהיה תובוגתה ,עודיכ .טרפב היילעלו ללכב הריגהל ראשה ןיב האיבהש
.היסאבו הקירפא ןופצב ןכמ רחאל קרו הפוריא לש החרזמו הזכרמ ,הברעמב ושבגתהו וכלה םישדחה
תוררופתהו שועיתה יכילהת תוטשפתה םע דבב דב תונווגמ תויטילופ תויושי ללכל ושבגתה ולא תובוגת
תפסותל רשאב .ולא םיבחרמב - דחי םג תידוהי אלו תידוהי – תיתרוסמה הרבחה
תונעשנ טרפב תויטילופ תועונתו ללכב תוירוטסיה תועפותש ,קפס ןיא דלפ לש תיטילופ-תיגולואידיאה
.ןהיליעפ לש ןוצרה חוכו םהיתופיאש לע םג

תמישמל" םימותר תינויצה הדובעה תעונת לש ןוצרה חוכו תופיאשה תא תוארל דלפ לש ותעצהש אלא
,הקוסע התיה הדובעה תעונת .ןיטולחל ךרפומ אל םא תכל קיחרמ הארנ "ןויוושה יא הנבמ לש החצנהה
ןינב' ךילהת לש תוכלשה יריתעו םיבכרומ ,םינוש םיטביהב ,המויקל םינושארה תורודה ינשב תוחפל
,ןכ םא ,רתונ .תינרהט תרוקיב םהילע םמוקל ,הארנה יפכ ,םיכישממ םה םא םג םיעודי םירבדהו ,המואה
'םייחרזמה' לש ילכלכה םלושינ לע תיארחא הדובעה תעונת לש תינויצה תוינוליחה םאה הלאשב ןודל
תוריחבה תוכרעמ תואצותב ןבומכ תכמתנה תילילש הבושת וז הלאשל עיצה רבכ תירטיש .ןורחאה רודב
רבכ הדובעה תעונתש ירה ךכ לע םירעטצמש ,םישנא המכ ןיידע ורתונ םא םג :'92 לש וז איצוהל ,ןלוכ
םיביוחמ ןיידע םה םא םג – 'םיינוליחה םיזנכשאה' אליממו וזה ץראב טילשה םרוגה הנניא
.תאז תושעל חוכ ילוטנ – "ןויוושה יא הנבמ לש החצנהה תמישמ"ל

התלועפ רבדב תירטיש לש ותרוקיבמ הלועש יפכ ,ס"ש לש הרקמל אקווד הפי החוכ וז הנעט ,ללכב םא
שבגל" איה ס"ש תרטמש ,ןעוטה דלפ לש וירבדמ םג הלוע וזכ הנעט ,השעמל .העונתה לש תינויווש-יטנאה
,םתוללכב םיזנכשאה וניא 'רחאה' [ו]...יטננימוד 'רחא' דגנכ [הלש תיביטרגטניא תידוהיה] תוהזה תא
םינומט התחלצה דוסו ס"ש לש תיטילופה התנובת ...הדובעה תעונת לש הז דוחייב ,ינויצה דסממה אלא
לגודה ינוליחה ביכרמה דגנ אלא ,יזנכשאה ביכרמה דגנ אל הירחוב לש םלוכסת תא לעתל התלוכיב אקווד
.[69 'מע] "...היצזינרדומב

האמב הדלונ םלוע תסיפתכ הנרדומהש קר אל] ןויווש ראשה ןיב השוריפ היצזינרדומ םא ,תורחא םילמב
האמה עצמאמ תיאפוריא-ברעמה הקיריפמאהש אלא ,ינקירמא-יתפרצ ינכפהמה תורחה טקייורפ םע דחי 18-ה
המואמ המרת אל ,תירטיש לש ותנעטכ ,ס"ש םאו ;[תוינויוושל שועית ןיב קזח םאתמ החיכומ 20-ה
דגנ רקיעב תנווכמה תידוהי תוהז תחפטמ ס"ש ,דלפ לש ותנעטכ םאו ;היכמות לש םהייח יאנת תאוושהל
אקוודש ,איה תשקבתמה הנקסמהש ירה – "היצזינרדומב תלגודה תינוליחה תינויצה הדובעה תעונת"
הדימעמ וז הנקסמ ."ןויוושה יא הנבמ לש החצנהה תמישמ" תא המצע לע החקלש וז איה ס"ש לש התוגיהנמ
היצרגטניא ירהש .'תרחא' תיביטרגטניא תוהז תריציל ס"ש תלעופ ויפל ,דלפ לש ףסונ ןועיט לצב
גשומ תא םינקורמ םא אלא ,הז םע הז דחא הנקב םילוע םניא ,'תורחא'ו היצרגטניא רמול אלש ,תויתדעו
.ונכותמ תויביטרגטניאה

תוסייגתהל" העונתכ תוארל שי ס"ש תאש ,אוה ,דלפ לש ויחנומבו ,הז חותינ יפ לע ,"ס"ש תדיח" ןורתפ
הנידמה דגנ 'תוסייגתהה' םצעב הארי לקידר-ודביספ וא טסינרדומ-טסופ קרו "הנידמה דגנכ תיטילופ
ינויווש-יטנא ןכלו ירוטזינרדומ-יטנא דממ הנידמה דגנכ ס"ש לש יטילופה הקבאמל .ררחשמ קבאמ
.ינויצקאיר רמול אלש ,יביסרגר אלא ,יביסרגורפ ונניא אוה ,הזככ .קהבומ

הדובע ילכ קר אל איה ,הלש 'תורחאה'ו תויחרזמה לע ,ס"ש לש התוברת דלפ ןכל םדוק ןעטש יפכ ,ןכא
לע קר אל ,תירטיש לש ותנעטכ ,תינבנ ס"ש .ןכוסמ יתוברתו יטילופ קשנ ילכ אלא ,ילארוטקלא
תא תרתוס הנניאש ,הדיחיה תיביטרגטניאה העדותה תריבש לע אלא ,תויתכלממה תורגסמה לש ןתוררופתה
ןיידע תוינויצה ,תוימואלה ,תועודיה היתוריתס לכ םע .תימואלה העדותה איה אלה ,היבו הינמ המצע
תוירדילוס לש תולובגב הלש םיטקילפנוקה תא תלהנמה הרבח לש התריציל [יאנת-לע] החטבה הווהמ
'לארשי םע' לש היצרגטניא לע ןעשיהל הכישממו הנעשנ תונויצהש ןוויכמ תאז .התמגמב תינויווש
.אסיג ךדיאמ ,התרגסמב יחה לאודיבידניא לכ יפלכ תלעופ איהש ךות ,אסיג דחמ תצקמב 'ןיימודמ'

תא ררבלו היתולובג תא ןמסל ,ןוידל תילארשיה היצרגטניאה תמליד תא דימעהל רקוחה לש ותבוח
אלל םלש ונניא הז תוריש ךא ,בושחו בוט תוריש ונינפלש ץבוקה השוע וזה הניחבה ןמ .היתויורשפא
ןויד םירשפאמ ,ץבוקב םיפסונ םירמאמ ומכ ,ןאכ ורקסנש םירמאמה .םרשקהבו םרושאל םירבדה תניחב
ךא ,תוילארשיה לש םיבר ינמ דחא רצות איה התוהמב תינרדומ העפות התויהבש ,ס"שב יתטישו בקונ
אלל ,איה ,םיינרדומ-טסופ םימרוגמ םג הכימת תלבקמה ,התעדות יפ לע תינרדומ-יטנא העפות התויהב
.הליחתכלמ התוא הרשפאש ,תילארשיה היטרקומדל ןכוסמ רגתא הווהמ ,קפס

2002 לירפא ,37 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל