2002 לירפא - 37 הנפמ - תכרעמה ןמ
2002 לירפא - רוצ ילא ,ימהרבא ילא
יפוליח תרגש – ץיקה לש קיעמה ומוחל ומוקמ תונפל ליחתמ ונצראל ינייפואה דעומה רצק ביבאה
היתוקעומ לע םיננולתמ וא היתואלפנ לע םיאלפתמ ומכ שדחמ םעפ לכ םא םגש ,וז הרגש .תונועה
המלשהה ןכ אל .הכורב הרגש איה ,(רתוימה תא וקחמ – "תפצ ינקזל רוכז אל זע הכ רוק/ברש")
ןיאו םילקאה תריזגכ אוה וליאכ ,ץראבש םימעה ינש ןיב םילסמה תומיעה תוארונ לע םיחווידה תרגש םע
.ותונשל ךרד

הרבחב עסש לש ותקמעהו ותובחרתה איה ןהבש ןורחאה אלו ינוחטיבהו ינידמה בצמל תושקו תובר תוכלשה
וא םיחטשב תרשל ןופצמ ימעטמ בוריסה תייגוסב תודמע רקסמ הנורחאל הלעש יפכ ,תידוהיה תילארשיה
םדקש שדוחה תמועל 8% לש היילע) םיחטשב תרשל בוריסב םידדצמ עברכ דועב .חוכב תויולחנתה תונפל
ריבכהל ךרוצ ןיא .תויולחנתה תונפל ברסל תוכזב םידדצמ רתויו הזה רפסמכ ,(ןורחאה רקסה דעומל
ץמנייטש ןוכמ לש ראורבפ רקס ךותמ) הלא םינותנ ינש לש ל"הצל הרומחה םתועמשמ לע םילמב
.(א"ת תטיסרבינואב

220-כל דע הנורחאל עיקרהש ,םילטבומה רפסמב דימתמה לודיגה איה ,ונייחב תרגתשמה ,תפסונ העפות
םוחתבכ ,הז ןינעב םגש המודו ונכותב םיבר עזעזל ולדח רבכ הלא םירפסמ .(היוטנ דיה דועו) !ףלא
,ילכלכה רבשל תונורתפש העיבקה .הארונה הקוצמהמ ץלחיהל ידכ ,רבד השענ אלו טעמכ ,ינוחטיב-ינידמה
תא םחנל ידכ הב ןיא ינידמה ןורתפב ךורכ ,(הלטבאב – קויד רתיל) הקוסעתב אוה ויוטיבמ דחאש
.קפואב הארנ םרט ינידמ ןורתפש ,דוע המ לטבומה

ימוחתב רקיעב ,היצזילבולגה לש היטביהמ המכל שדקומה בחרומ "בנשא" רודמב חתפנ יחכונה ןויליגה
.(רונמ דוהאו ביבר ריאי ,קב ךירלוא) ל"יבה הקיטילופהו (ןמיילק םירפא םע בחרנ ןויאר) הלכלכה
רגתאה לעו אשונה לע הבשחמל ררועל שקבמ ,הלש םיפסונ םיטביה לע עיבצמה רמאמב ,ץיטוא באז
איה היצזילבולג .ורקיעמ ילכלכ ןיינע הניא המצעלשכ היצזילבולגה" .היצזילבולגב שיש היטרקומדל
םייתנשכ ינפל ותאצרהב סנדיג ינותנא רמא - "ילכלכ קר אל טלחהבו יטילופ ,יתוברת ,יתרבח ןיינע
םגה ,םלועב הצואת תרבוצה האחמה תעונת ,ןכאו .(תרזוח האירקל יואר ,32 'סמ "הנפמ" ואר) לארשיב
.םייתרבח-םייתוברת םהיעינמש ,םינוגרא םג םינמנ "האחמה תיצילאוק" יביכרמ ןיב ירה ,ילכלכ הרקיעש
.אשונל שדקומה רודמב םה ףא םילולכ האחמה ייוליג לע םימצמוצמ םינותנ

."דעי" רודמב רוצ ילא לש ורמאמב ,תיתרוקיב םינפ תלבקב "הנפמ" יפדב םג הכוז "תרנכ תנמא"
.הרבחה ינפכ טרופסה ינפש ,ןעוטו ךוניחה לע טרופסה תוברת תוכלשהב חישמ רשא ןד רודמ ותואב
.ץוביק ירבח לצא ללוחתמה םיכרעה יוניש תא "םינפבמ" רודמב םינחוב רנזור םחנמו ןתיול לאירוא
תליחת םע ץוביק ירבח ידי-לע םיצמואמה םיכרעה לע הנורחאל ךרענש ,רקחמ יאצממ לע ססבתמ םרמאמ
.21-ה האמה

יפכפכ לייא ידי לע "הנפמ"ל בתכנש ,ןורחאה רמאמה םג םסרפתמ ,"האירק ןמיס" ,םירפסה תריקס רודמב
לטקל ףסונ אוש ןברוק .םיכרד תנואתב הגרהנש ,הנידמהו בושייה תודלות לש הרופ תרקוחו הרומ ,ל"ז
.ןידבאד לע לבח .המע םילשהל רוסאו תכלוהו תרגתשמש ,הכמ וז םג .ץראה ישיבכב ארונה

ףרח .1993 יאמ שדוחב רוא האר ןושארה ןויליגה ."הנפמ" תעפוהל תירישעה הנשה תא חתופ הז ןויליג
םידימתמ ונא (17 ןויליגב םייתסהש עויס) עייסלמ השדחה תורדתסהה תוקלתסהו םירומח םיילכלכ םיישק
לש השיג ךותמ הרבח תויעב םע דדומתמה תירבעב (דיחיה אל םא) םידיחיהמ תעה-בתכ לש הניקתה ותאצוהב
המשגתה אל ןיידעו הז רושע טעמכב ץראב ושחרתה תובר תוכופהת .יתרבח קדצו תוירדילוס חופיט
.ירוביצה ןוידהו ןויעה דקומב דומעת היתויעב לע הרבחהו ונצראב רורשי םולשש ,ונתעפוה םע ונתווקת
.ותובחרתהל םיהמכו ותונמאנו ותדמתה לע םיחמש ונא רשא ,וניארוק רוביצ תכימתב ,ונכרדב ךישמנ ונא

םיכרועה - !המיענ האירקו חמש תוריח גח
2002 לירפא ,37 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל