ץוביק ירבח לצא םיכרע יונישו םיכרעב הנומא
ץוביקה רקחל ןוכמה ,רנזור םחנמ ,ןתיול לאירוא
רשאכ ,וירבח לש םיכרעב יוניש לש ךילהתב ןותנ ץוביקה
תיתרוסמה תיצוביקה היגולואידיאב םיכמות םתיצחמכ קר
הל םידגנתמ עברכו

הרבח םגו "תירטנולוו הרבח" תעב הב התויה אוה הלש יזכרמ ןייפאמ רשא ,תיתרבח הרוצ אוה ץוביק
םיינבמה תונורתפה תויה לשב "תנווכתמ"ו וירבח לש תוכייתשהה תביס לשב "תירטנולוו" ."תנווכתמ"
תורבח לש םדוקפתו םמויק ,םדסוויה .וירבח לש םתכימתבו ישפוחה םנוצרב םייולת ודוקפת יכרדו ולש
לע רשא ,רקחמה .םהיכרע תכרעממ ,הנושארבו שארב ,םיעפשומ םינווכתמו םיירטנולוו םייתרבח םינוגראו
םייוניש רשאכ ,תאזה תעב ץוביק ירבח לש םהיכרע רקחב דקמתמ ,הז רמאמב םיחוודמ ונא ויאצממ קלח
םיפתוש ויה רשא ,םיצוביק 20-ב ופסאנ רקחמה ינותנ .םייצוביקה םייחה יטביה לכב םיפצנ םיגילפמ
ךרענ רשא ,ץוביקה רקחל ןוכמה לש ,1991- 1992 םירחאו רנזור – הכירצה רקחמ) םדוק רקחמב
.(1987 תנשב

,םינושה םיכרעה תא םויכ ץוביקה ירבח םיצמאמ הדימ הזיאב :איה רמאמב סחייתנ הילא הנושארה הלאשה
,וארה רבעב וכרענש םינוש םירקחמ רשא ,םיכרע םתוא .ץוביקה לש דוסי יכרעכ רבעב םילבוקמ ויה רשא
ידדצ-בר רבשמ לש תואיצמב ,םויכ םג םייק הז בצמ םאה .םהב ודדיצ ץוביקה ירבח לש עירכמ בורש
לבקתמה יכרעה ליפורפה תגצה ידי לע ,לכ תישאר ,תאז ןחבנ ?ינויערו יפרגומד ,ילכלכ – ךשמתמ
.םיבלש ינשב גצוי – תויכרעה תודמעה תוגלפתה לע ססובמה – הז ליפורפ .ונרקחמ יאצמממ
העונתה לש תרהצומה תיגולואידיאה הדמעה ןיבו םירקחנה תודמע ןיב המאתהה תדימ תא ןחבנ הליחת
.יטפשמ ךמסמכ םג שמשמה ץוביקה תונקתב החסונש יפכ תיצוביקה

תרהצומה היגולואידיאה יפלכ תודמע – ץוביק ירבח לש יכרעה ליפורפה
ץוביקה תונקתב םישגדומה םייזכרמ םיכרע העבשב םיבישמה לש הכימתה תדימ תא ונחב ונכרעש חותינב
תונקתבו םייללכ םה הלא םיכרעמ השולש .ומויק תקדצהל תויסיסבה תוחנהה תרדגהבו ויתורטמ תרדגהב
לש תודוסי לע היונבה תיטסילאיצוס הרבח לארשיב םיקהל ףאוש ץוביקה" :הקספב םיאטובמ םה ץוביקה
ןויוושב ,םזילאיצוסב הנומא :ןלהלדכ תולאש יטירפל ולא תועיבק ונמגרת ונרקחמב ."יתרבח קדצו םולש
ץוביקה לש תויזכרמה תורטמה יתשב םיקסוע ונרקחמב םיפסונ םיטירפ ינש .יתרבח ןויוושבו ילכלכ
ןפה תא תאטבמה "הנידמה יכרוצ תושרל הדימע" :תונקתב תונוש תורוצב תורכזומה יתרוסמה
ןפה תא תאטבמה "ןויווש לע תססובמה תקדוצ הרבח רותב ץוביקה תמקה"ו ץוביקה תורטמב ינויצ-יתמישמה
םיעיפומה ץוביקה לש םייפיצפס םייפותיש םיטביהל םיסחייתמ םינורחאה םיטירפה ינש .יפותיש-יתרבחה
םינוש םייפותיש םירדסה יפלכ תודמעה לש בולישו הכירצה םוחתב תינויווש השיג :תונקתב טרופמב
תוברעו תפתושמ הכירצ ,ףתושמ רוציי ,רוצייה יעצמא לע תפתושמ תולעב ומכ ,ץוביקה תא םינייפאמה
.םירבחה ןיב תידדה

ודוחיי תא םיאטבמה םידעיה וא םיכרעהמ דחא לכב םיכמות םיעבר השולשל תיצחמ ןיב יכ ,ולעה םיאצממה
.ץוביקה לש יכרעה

היגולואידיאב םיכמות (50.6%) םיבישמהמ תיצחמכ קר יכ ,איה תודמעה חותינמ תלבקתמה הנקסמה
םאה .םייניב תדמע טקונ (25.5%) רחא עברו הל םידגנתמ (23.8%) עברכ .האולמב תיתרוסמה תיצוביקה
היגולואידיאה תא ףילחהל תרמייתמ רשא ,תיביטנרטלא ,השדח היגולואידיא החתפתהש ,ךכמ קיסהל ןתינ
?םייזכרמה היביכרממ קלח וא תיתרוסמה

םהש ,םיכרע השולש יפלכ תודמעה תא טרופמב ונחב רשא ,םיקרפה יאצממ תרזעב וז הלאשל סחייתנ
;יתקולח קדצו ןויווש ;םזיביטקלוק – תויפותיש :תיצוביקה היגולואידיאה לש םייזכרמ םיביכרמ
.םזילאיצוסו

םזילאודיווידניא תמועל םזיביטקלוק
סופדב שגדה .םייתוברת םיסופד רותב םזילאודיווידניאו םזיביטקלוק ונרדגה תיעדמה תורפסה תובקעב
.הצובקה לש תוגהנתהה תומרונל תוימרופנוק לעו םירחאה םע "תופתוש"ה ,"דחיה" לע אוה יטסיביטקלוקה
האור אוה .םירחאב יולת יתלב אוה דיחיהש ,ךכ לע אוה שגדה יטסילאודיווידניאה סופדב ,הז תמועל
.ביטקלוקה ידעי ינפ לע תופידע ולש םיכרצו תונוצרל ןתונ אוהו יאמצעו ידוחייכ ומצע

םיטסיביטקלוק םיכרעב התנומא תניחבמ תחא השקמכ תיצוביקה הייסולכואה תא ןייפאל רשפא יאש ,ררבתמ
ונניאש ,טועימ ונשי יטסיביטקלוקכ ומצע גיצמ הכותמ הובג רועישש תורמל .םיטסילאודיווידניא וא
םג ,םרב .יטסילאודיווידניאכ ומצע גיצמ םיבישמהמ הובג רועיש ,ינש דצמ .ולא םיכרעב הנומא אטבמ
תונוש וא ןוויג הב שיש ,הייסולכוא יהוז ,רמולכ .ךכל םיכסמ ונניאש ,לטובמ אל טועימ יוצמ ןאכ
בלושמ יוטיב םהש ,םיכרעב הכימת לש תויזכרמ תויטנ לע םיעיבצמ םינותנה ,תאז םע דחי .םיכרעב
.ינויווש יוטיבב םהינשו םיטסילאודיווידניא םיכרעל םגו םיטסיביטקלוק םיכרעל

םייטסילאירטמ םיטסילאודיווידניא םיכרעב הנומא ןיב הנחבה ונאצמ יטסילאודיווידניאה סופדה ךותב
תופיאש םיאטבמה – םייטסילאירטמ-טסופו – ההובג םייח תמרל הפיאש םיאטבמה –
רקוחה ידי לע החתופ רשא ,תיטסילאירטמ-טסופה הירואיתה תא תמאות וז הנחבה .ימצע שומימל
ברעמה תוצראב ולח רשא ,םיכרע יוניש לש םיכילהתה תא ריבסהל תנמ לע ,((Ingelhard ,טרהלגניא
.םיששה תונש זאמ תוחתופמה

תנשמ) יחכונה רקחמה יאצממו 1987 תנשב ופסאנ וינותנש ,הכירצה רקחמ יאצממ ןיב ונכרעש ,האוושהב
היילעו םייטסילאירטמ םיטסילאודיווידניא םיכרע ץומיא תדימב דואמ הבר היילע הלחש ,ונאצמ (2000
םיכרעב הכימתה תמר .םייטסילאירטמ-טסופ םיטסילאודיווידניא םיכרע ץומיא תדימב הנותמ
לש וזמ ההובג רתוי הברה רבעב התייה ימצע שומימל הפיאשה איה םייוטיב רשא ,םייטסילאירטמ-טסופה
תדימב הנותמ הדירי םג הלחש ,ררבתה םירקחמה ינש ןיב האוושההמ .םייטסילאירטמה םיכרעב הכימתה
ךומתל אל םיטונ םיירמוחה םיכרעב םיכמותהש ,אצמנ םירקחמה ינשב .םיטסיביטקלוק םיכרע ץומיא
רועיש םהיניב – םייטסילאירטמ-טסופה םיכרעב םיכמותה לצא ןכ אל .םיטסיביטקלוק םיכרעב
םיכרע ןיב בולישה .המוד ןפואב קלחתמ םיטסיביטקלוק םיכרעב םיכמות םניאש ולא וא םיכמותה
םיטסילאודיווידניא םיכרע םיצמאמה לצא רקיעב ,ןכ לע ,םייק םיטסילאודיווידניאו םיטסיביטקלוק
.םייטסילאירטמ-טסופ

יטרקנוק יוטיב םע םיטסיביטקלוקה םיכרעל רשקהב האצמנ םיבישמה ןיב רתויב הלודגה המכסהה יא
יוטיבכ תאז ונשריפ .ץוביקה ייחב תוינויוושו תידדה תוברע ,ףותישב הכימתב םיאטובמה ,יצוביק
תוירוביצב יוצמה חוכיווהו ןכתיי ,רמולכ .תויכרע םע דחי תויטרקנוק תויוסחייתה בלשמש ,חוכיוול
אלש ,רעשל שי .םיישעמ םירשקהב אלא ,תיללכ תיטרואיתה המרב ךכ לכ ונניא ולא םירשקהב תיצוביקה
ןיידע םייצוביק םייח ירדסה לש םירשקהב ןויוושהו תוירדילוסה ,תופתושה קוריפב םיכמותהמ םיטעמ
.םיילטנמורטסניא ,ילוא ,םה יצוביקה רשקהב םהילוקישו םייללכ םיטסיביטקלוק םיכרעב םיקיזחמ

יתקולח קדצו ןויווש
הכימתה תדימ המ התייה ,םיצוביקב םילחה םיינבמה םייונישה חכונ ,הז אשונב הנחבנש תיזכרמה הלאשה
תמועל ("הווש הקולח"ו "ויכרצ יפל דחא לכל") יתקולח קדצ לש םיינויוושה תונורקעה םיכוז הל
ןהו םייללכ תונורקע יבגל ןה הנחבנ וז הלאש ?("ותמורת יפל דחא לכל") םיינויווש-יתלב תונורקע
,ררבתמ םיאצממה חותינמ .רבעב וכרענש ,םירקחמ יאצממ םע האוושה םג ונכרע .םייפיצפס םירדסה יבגל
רתוי השלח תוינויווש-יתלבה תודמעב הכימתה .רבעב רשאמ רתוי הבר תוינויווש-יתלב תודמעב הכימתהש
תונורקעה םושייב תוקסועה תולאשב רתוי הקזחו ץוביקל תיפיצפס םיסחייתמ אלש ,םייללכ תונורקע יבגל
.ץוביקב םינוש םילומגת יגוסו םימוחת יבגל הלאה

םוחתב תויוצרה תושיגה תוגלפתה יבגל איה םימדוק םירקחמ יאצממ םע רתויב תיתועמשמה האוושהה
לודיגה .37%-ל 9%-מ - עברא יפ תוינויווש יתלבה תודמעב הכימתה הקזחתה הז אשונב .ץוביקב הכירצה
עוצקמ יפל ילאיצנרפיד רכש תגהנהב םג ךמות ההז זוחא ."המורת יפל" הקולחב הכימתב אוה ירקיעה
.תואירבו ךוניח םג תוללוכה תוטרפהב םיכמות 16% קר הז תמועל .דיקפתו

תובקעבו ונתעדל – אוהש ,"בכרומ ןויווש" לש סופדה רמשנ םאה התייה ונקדבש תפסונ הלאש
בצמ אוה בכרומ ןויווש .יתרבח קדצ חיטבהל ידכ ,יוצרה בצמה - (Walzer) רצלוו .מ ינידמה ףוסוליפה
בצמה תא תענומ תאזכ תובכרומ .םינוש םימוחתב םיגוהנה הקולחה תונורקע ןיב םילדבה םימייק וב
ילעבו יטילופ ןוטלש םהב תונקל םילוכי םיילכלכ םיעצמאו ףסכ ילעב וב ידמעמ הנבמ םע תורבחב םייקה
.םיילכלכ תונורתי גישהל התועצמאב םילוכי תיטילופה הטילשה

םירמשנ ,םדוקה רקחמה ךרענ רשאכ ,םיעבשה תונש ףוסמ ולחש ,םילודגה םייונישה ףא לע יכ ,ונאצמ
הכירצה ימוחת – םימוחת ינשב .ץוביקב םינושה םימוחתב תויוצרה תושיגה ןיב םילדבהה
תיתרבחה הכרעההו העפשהה תקולח ימוחתב וליאו תוינויווש תושיגב בורה ךמות – ימצעה שומימהו
חכונ ,םלוא ."הרבחל המורתל םאתה"ב הקולחב רקיעב ;תוינויווש יתלב תושיגב בורה ךמות –
רכש יקלח וא אלמ ןפואב וגיהנהש ,םיצוביקה יובירו םיינויווש יתלב םירדסהב הכימתה לודיג
חכונל תאז .דיתעב רערעתהל דמוע וניא "בכרומה ןויוושה" סופד םאה הלאשה הלוע ילאיצנרפיד
רערעתיו הלא םידיקפתב קיזחהלו ךישמהל וצרי רתוי הובג רכשל םיכוזה םידיקפת ילעבש ,תורשפאה
.םידיקפתב היצטורל יתרבחה סיסבה

יגולואידיא ימצע גויתו תיללכ היגולואידיא
היגולואידיאל הקיז םירקחנה לצא תמייק הדימ הזיאב איה הז אשונב הקדבנש ,תיזכרמה הלאשה
.םיצוביקה ירבח לצא רבעב המייקתהש יפכ ,תיטסילאיצוס

םירידגמ םירקחנהמ 55%-ש ,ךכ לע העיבצמ "טסילטיפק" וא "טסילאיצוס" רותב ימצעה גויתה תוגלפתה
הדירי םנמוא הלח ,הנש םישולשכ ינפל ךרענש ,רקחמ יאצממל האוושהב ."םיטסילאיצוס" רותב םמצע
הייסולכואב רקחמב ,תאז תמועל .םיטסילאיצוסכ םמצע ורידגה םירקחנה בור םויכ םג ךא ,תיניצר
."םיטסילאיצוס" רותב 25% קר םמצע ורידגה ,תוהז תולאש ולאשנ וב רשא ,תילארשיה

הקזחה הקיזל תויפולח ןהש ,תושיג שולש תוחתפתהל תודע םהב שי המכ דע ונקדב םינותנה חותינב
:רבעב האצמנש םזילאיצוסל

ורחבו תיטסילאיצוס וא תיטסילטיפק היגולואידיא ילעבכ םמצע ורידגה אל םירקחנה לש שילשכ .א
תוחנהה תא םאות הז סופד .הרורב תיגולואידיא הקיז רדעיהל יוטיב ךכב תוארל ןתינ .תיעצמאה הבושתב
.םזילטיפקו םזילאיצוס ןיב בוטיקה תשלחה לע תורפסב תוחוורה

היגולואידיא ילעבכ םמצע ורידגה - 12% - םיטעמ קר - תיטסילטיפקה היגולואידיאה תלבק .ב
.תיטסילטיפק

תוסיפתל ,ללכ ךרדב ,םיכיישש ,תודוסי ןיב ףוריצ ידי לע ,שדוחמ יגולואידיא בוציע לש ךילהת .ג
רותב םמצע ורידגה אל םירקחנהמ שילשש ,אצממה סיסב לע ,ןכא .תובירי ףאו תונוש תויגולואידיא
לש הרוש .שדוחמ יגולואידיא בוציע לש ךילהת חתפתמש ,קיסהל ןתינ "םיטסילטיפק" וא "םיטסילאיצוס"
:ןוויכ ותואב םיעיבצמ םיפסונ םיאצממ
,"לאמש" רותב םמצע גייתל םג םירקחנה ושקבתנ "טסילטיפק" וא "טסילאיצוס" רותב ימצעה גויתל ףסונ
הייסולכואה לש םגדמב) ."ןימי"כ 5%-ו "זכרמ"כ 20% ,"לאמש"כ םמצע ורידגה 75% . "ןימי" וא "זכרמ"
אלש הלאמ שילש ינשש ,ררבתמ םיגויתה ינש ןיב בולישמ .("לאמש" רותב 25% קר םמצע וגיית תילארשיה
."זכרמ" רותב דחא שילשו "לאמש"כ םמצע ורידגה "םיטסילאיצוס" וא "םיטסילטיפק" רותב םמצע ורידגה
,םיבישמ לצא םייק דחא גוס .שדחמ יגולואידיא בוציע לש םיגוס ינש לש םמויק לע ךכמ קיסהל ןתינ
אל םירתוומש ,הלא לצא םייק ינשה גוסה ."םיטסילאיצוס" רותב אל ךא ,"לאמש"כ םמצע תוארל םיכישממש
."לאמש" רותב ימצעה גויתה לע םג אלא ,"טסילאיצוס"כ ימצע גוית לע קר

,תובירי ףאו תונוש תויגולואידיאמ יזכרמ קלח רבעב ויהש ,םיביכרמ ןיב ףוריצ לע םיעיבצמה םיאצממ
הלעמל תמועלש ,ררבתמ .תונוש תויתרבח תורטמל תסחוימה תובישחה תדימ לע תולאשל תובושתהמ םילבקתמ
תסיפתמ קלח ןהש ,יחרזא ןויוושו טרפה תויוכז לע הנגה לש תורטמל הבר תובישח םיסחיימה 90%-מ
ומכ קוידב ,דבלב הכימת 57%-ל הכוז תישפוח תורחת לש תילכלכ-תילרבילה הרטמה ,יטילופה םזילרבילה
.ילכלכ ןויווש לש תיטסילאיצוסה הרטמה

:שדחמ יגולואידיא בוציע לש םיגוס השולש לע רבדל ןתינש ,ונל הארנ ,םוכיסב

היה אל הז בוליש רשאכ ,רבעל דוגינב תיטסילאיצוסה הסיפתב יטילופה םזילרבילה בוליש לע שגד .א
.לבוקמ

םיטסילאיצוסכ םמצע םירידגמהמ קלח רשאכ ,תיטסילאיצוסה הסיפתב םיטסילטיפק תודוסי בוליש .ב
.תישפוח תורחתו תיטרפ המזויל הבר תובישח םיסחיימ

םירידגמ אל הב םיקיזחמה רשא ,ל"נה םייטסילטיפקה תודוסיה תא השיגדמה תיטסילאיצוס-אל הסיפת .ג
."לאמש" רותב אלא ,"םיטסילטיפק" רותב אלו "םיטסילאיצוס" רותב םמצע

רותב םמצע םירידגמ אלש הלא תלחנ קר אל אוה שדחה יגולואידיאה בוציעהש ,ןכ לע הארנ
העונתל תדחוימ הניאש ,תינויער הכובמ לש העפות אטבמ אלא ,"םיטסילטיפק" וא "םיטסילאיצוס"
.רתוי תיללכ אלא ,תיצוביקה

םינושה םיכרעב הכימתה תדימ לע םייצוביקו םייפרגומד םינייפאמ תעפשה
םהיתודמעב םירקחנה ןיב םילדבהה תא םינוש םימרוג םיריבסמ הדימ הזיאב םג ונקדב רקחמה תרגסמב
םלוא םייצוביקהו םייפרגומדה םינייפאמהמ תעפשומ םנמוא םינושה םיכרעב הכימתש ,ררבתמ .תויכרעה
אלש ,םימרוג תעפשהבו תומדוק תויטירק ליג תופוקתב הארנכ לח םיכרעה בוציע .תמצמוצמ וז העפשה
.ונרקחמב קודבל ונלוכי

יפל) רתוי בוט יתרבחו ילכלכ בצמב םיצוביקל םיכייתשמ םהש לככו רתוי םירגובמ םירקחנהש לככ
םזיביטקלוק ,םזילאיצוס) ץוביקה לש םייתרוסמה םיכרעב רתוי םיכמות םה ךכ (םירקחנה תסיפת
.תללוכה תיצוביקה היגולואידיאה תא רתוי םיצמאמו (ןויוושו

.םהיניב םימייקה םייטסיטטסה םימאתמה תקידב ידי לע םינושה םיכרעה ייוטיב ןיב רשקה תא ונחב
תויהלמ הקוחר תאז הפיפח לבא .םיכרע לש םינושה םייוטיבה ןיב הטעומ אל הפיפח הנשי יכ ,ררבתמ
םיטשפומ םיגשומ םה – רוהטה םייוטיבב – םיכרעש ,החנהה תא םאות הז אצממ .האלמ
תרזעב םידדמנ םה רשאכ ,לבא .םייטרקנוק רתוי םייוטיב תועצמאב קר םתוא דודמל רשפאש ,םייללכו
םייטרקנוק םיביכרמ .ךרעה לש "הרוהטה" תוהמל יוטיב םניאש ,םיביכרמ םג םהב שי םייטרקנוק םייוטיב
לעו רתוי םיטשפומה ךרעה יביכרמ יבגל םיחינמ ונאש יפכ הזל הז םירושק תויהל אקווד םירומא אל הלא
תמיוסמ תולת-יא םג תמייק ךא ,םיכרעה ןיב םיפתושמ םינכמ םימייקש ,ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה ןכ
.םהיניב

בור יבגלו לבגומ ונלש רקחמב וללכנש םימרוגה לש רבסהה רשוכש ,םיארמ וניאצממש ,ןייצל שי
.םירקחנה תודמעב םילדבההמ ןטק קלח קר ריבסהל ונחלצה םייכרעה םייוטיבה

(ץוביקה לש ילכלכ-יתרבחה בצמו ליג) תויכרעה תודמעה בור לע העפשה םהל שיש ,םימרוגה ינשל ףסונ
םילדבה ריבסמ הזה םרוגהש ,ררבתמ .ץוביקל וסנכוהש ,םיינבמה םייונישה רפסמל תיסחי הקזח העפשה שי
יבגל םג אלא ,תללוכ הטרפהו ילאיצנרפיד רכש יפלכ הדמע ומכ ,תויטרקנוק תויכרע תודמע יבגל קר אל
וילאש ,ץוביקב םייוניש רתוי ויהש לככ :טסילאיצוסכ ימצע גוית ומכ ,רתוי םיטשפומ ךרע ייוטיב
לש וצוביק ךייתשמ הילא העונתל .טסילאיצוסכ ומצע תא גייתל תוחפ רקחנה הטונ ךכ רקחנה ךייתשמ
.םיילמינימ םה תועונתה ןיב םילדבהה ,רבעל תיסחי .תלבגומ העפשה קר שי רקחנה

וימרוגו םיכרע יוניש
:םייונישה תמצוע
היגולואידיאב שרופמ קלח ונניא רשא ,ךרע ותוא יבגל אקווד לח רתויב יתועמשמה ילואו לודגה יונישה
ירמוח רשועו תירמוח םייח תמרל הפיאשו תובישח לע עיבצמה ךרעה :תיצוביקה העונתה לש תרהצומה
זוחא הלע תיסחי הרצק הפוקת ךותב ."ינרמוח םזילאודיווידניא"כ ונרדגה הזה ךרעב הכימת ;םיהובג
תופיאש ילעב יכ ,אצמנ יחכונה רקחמב םגו םימדוק םירקחמב םג .61%-ל 24%-מ וזכ הפיאש םיעיבמה
.םיינויוושו םייפותיש םיכרעמ גייתסהל םירחאמ רתוי וטנ ,תינכרצ השיג ילעבכ םג ורדגוהש ,הלא

םינושה וייוטיבב הז ךרעמ םיגייתסמה זוחא רשאכ ,ןויוושה ךרעב הכימתה יבגל םג לח יתועמשמ יוניש
.90%-כ הז ךרעב וכמת רבעבש תעב הב ,שילשל לעמ אוה

45% ורחב אל יחכונה רקחמב ."טסילאיצוס" רותב ימצעה גויתה יבגל לח ישילשה יתועמשמה יונישה
ץמאמה רוביצה בור תמועל ,רמולכ .רבעב וב ורחב אלש ,10%-מ תוחפ תמועל תאזו הזכ גויתב םיבישמהמ
תלחנ ןיידע איה תוינויווש תושיגמו םזילאיצוסמ תוגייתסהה וייחב יזכרמ ךרעכ תוינרמוח תופיאש
.רכינ טועימ ךא ,טועימ

תא םיאטבמה תויצוביקה תועונתה לש םיכמסמב םג םייוטיב תא םיאצומ רוביצה תודמעב הלא םייוניש
העונתה לש הנושארה הדיעווה תוטלחהב םיכרעה קרפ :אמגודל .תינכדעה תרהצומה היגולואידיאה
עיפוהש ,"ץוביקה תודוסי" קרפמ דואמ הנוש ,תולודגה תויצוביקה תועונתה יתש דוחיא ירחא ,תיצוביקה
הכירצה ,רוצייה יחטש לכב ףותישו ןויווש" :םוקמב .םיששה תונש ףוסב חסונש ,"ץוביקה תונקת"ב
ףותיש" עיפומ אל ףותישה ימוחת טוריפבו "תוערו תופתוש ייח םויק" לע תעכ רבודמ "ךוניחהו
לע יללכ ןפואב רבודמ הז םוקמבו "ויכרצ יפל דחא לכל" ינויוושה ןורקיעה עיפומ אל ;"הכירצב
ללכ תרכזומ הנניא ץוביקה תונקתב העיפומה לארשיב תיטסילאיצוס הרבחל הפיאשה ;"םדאה ךרע ןויווש"
םויקלו ומויקל ותוירחאו טרפה תונוביר" :םישדח םיכרע םיעיפומ ,הז תמועל .תושדחה תוטלחהב
."תמדקתמ םייח תמרו םייח תוכיאל הפיאש"ו "ותחפשמ

:תויכרעה תודמעב םייונישה ימרוג
ןהו תילבולגה הביבסל ןה םיסחייתמ הלא םימרוג .םייונישה תשולשל םיפתושמה םימרוג הליחת ןייצנ
.תילארשיה הביבסל

תודמע בוציע לע תרושקתה יעצמא תטילשלו תיתרושקתהו תיגולונכטה הכפהמל הנווכה תילבולגה הביבסב
תטילשלו תוצעומה תירב תוטטומתהל ;ישילשה םלועהו חתופמה םלועה ןיב םירעפה תפרחהל ;תועדו
,םייזכרמה םייונישה תשולש לע ועיפשה הלא תויוחתפתה .תילרביל-ואינה ,תיטסילטיפקה היגולואידיאה
הכימתה תשלחהל ומרת תויגולואידיאה תורומתה .ןיפיקעב ןהו רישי ןפואב ןה ליעל וניוצש
לש תובר תוינכות ידי לע םירבעומה םירסמל .םיינויוושה תונורקעבו תיטסילאיצוס היגולואידיאב
לע הבר העפשה – ןהלש ימוסרפה קלחה ידי לע דחוימבו – םיינורטקלאה תרושקתה יעצמא
.תוינכרצו תוינרמוח תושיג תוחתפתה

םייחה תמר תיילע דצב םייתרבחהו םיילכלכה םירעפה תפרחהל םג ומרגש ,םיליבקמ םיכילהת ויה לארשיב
הדובעה תעונת לש רבשמהמ םג עפשוה תיצוביקה העונתה לש ילכלכהו ינויערה רבשמה .תוינכרצה תושיגהו
.תוברתלו ךוניחל זכרמהו םידבועה תרבח ומכ ,תורדתסהה לש תויתרבחהו תוילכלכה תורגסמה תוטטומתהמו
העונת טעמכ הראשנ םיבשומה תעונתב רבשמה תובקעבו הלא תורגסממ קלח התייה תיצוביקה העונתה
.הדיחי תיפותיש

םייונישהמ םיינש לע ועיפשהש םיידוחיי םימרוג
הירואיתה שמשל הלוכי הזה יונישה רבסהל ינויע סיסב רותב .תוינכרצ-תוינרמוחה תופיאשה תיילע .1
תדירי – הכופה העפותב אקווד תקסוע איה ,הרואכלש ,תורמל ,טרהלגניא לש תיטסילאירטמ-טסופה
יאקירמא רקוח – טרהלגניא .ימצע שומימל תופיאש תיילעו ברעמב םיריעצ לצא תוירמוחה תופיאשה
תא ריבסמ – םינש תורשע המכ רבכ םיכרענה םיפטוש םיימואל-ןיב םירקס לע ויתועיבק ססבמה
:םייזכרמ םימרוג ינש תרזעב ,םויה םג תונוש תודונתב ךשמנו םיששה תונשב לחהש ,הזה יונישה
ריעצה רודה לדג היינשה םלועה תמחלמ ירחא ,הז רבסה יפל .תורוד יפוליחו ילכלכה בצמב םייוניש
ולדג םהב רבשמהו הקוצמה יאנתמ דואמ םינוש ויהש ,ילכלכ ןוחטיבו תילכלכ תוביצי לש םיאנתב ברעמב
תישיאה תלוכיה יוצימ לש םיירמוח אל םימוחתב םיריעצה תופיאש וזכרתה ,ךכמ האצותכ .וירוהמ םיבר
דרמ"ל המרגו םיעבשהו םיששה תונשב הקזח התייהש – וז המגמב תמיוסמ הגיסנ .החותיפו
ברעמה תונידמב הלח הלא םינשב .םינומשה תונשב הלח – "שדחה לאמשה" תוחתפתהלו "םיריעצה
לע טרהלגניא לש םירקסה ועיבצה וז הפוקתב .םייחה תמרב הדירי הלחו הלטבאה הרבג ,תילכלכ הגיסנ
תושיגל הרזח התייה אל ךא ,ןוויכ יוניש בוש לח םיעשתה תונשב .תוינרמוח תופיאש לש תשדוחמ היילע
.הנושארה הפוקתה לש תוינוציקה

םתוא ידי לע ריבסהל רשפא ,ןורחאה רושעב ,ץוביקב תוינרמוחה תופיאשב הדחה היילעה תאש ,ונל הארנ
רבעב ץוביקב וכרענש םירקחמב .ךופה ןוויכב אוה יונישה יכ םא טרהלגניא ידי לע וניוצש ,םימרוגה
לש הובגה זוחאה טלב םיריעצה לצאו הייסולכואה ללכב תוירמוחה תופיאשה ילעב לש ךומנה זוחאה טלב
,ילכלכה ןוחטיבה ידי לע הרבסוה תוינכרצה תופיאשה לש הכומנה תופידעה .ימצע שומימל םיפאושה
ויה םירבחה אלו תודסומהש ,ךכל ומרג רשא ,םייפותישה הכירצה ירדסה ידי לעו ץוביקב תורבחה התנקהש
הדיריה ידי לע קר אל םרגנ ילכלכה רבשמה זאמ לחש יונישה םג .םיירמוחה םיכרצה קופיסל םיארחא
םרוג .ונממ עבנש דיתעב ןוחטיבה רסוח ידי לעו ,תילארשיה הרבחל האוושהב ,םייחה תמר לש תיסחיה
קופיסל תוירחאה רקיע תא םיבר םיצוביקב וריבעהש ,הכירצה םוחתב הטרפהה יכילהת ויה רחא בושח
.םירבחה לש תיזכרמ הגאדל ךפה הכירצבו ףסכב קוסיעה .םירבחה ידיל םיכרצה

םילדבהה תא םיריבסמה םייזכרמה םימרוגהש ,ךכ לע עיבצמ ונרקחמב ונכרעש ,םינותנה חותינ םג
לש בצמהו (תורודה יפוליח תא אטבמה) ליגה :טרהלגניא ידי לע ושגדוהש ,הלא םה תוינרמוחה תופיאשב
לככו רתוי עורג ץוביקה לש ילכלכה בצמהש לככ רתוי תוקזח תוינרמוחה תופיאשה רשאכ – ץוביקה
.רתוי םיריעצ םירקחנהש

בכרהב תינגומוהמ רבעמ ,םיצוביקה בורב ,לח םיששה תונש זאמ :תוינויווש-יתלבה תושיגה תוקזחתה .2
ןוויגה ,תוירוד-בר תורבחל םיצוביקה תכיפה רקיעב ךכל ומרת .הכותב הבר תוינגורטהל הייסולכואה
ותוא דחא לכל" – תינכמה תינויוושה השיגה .םייתלכשה םירעפ תווהתהו יעוצקמהו יתקוסעתה
תוטיש יתש ןיב תוטבלתה התייהו םישדחה םיאנתל המיאתה אל ,הפוקת התואב הטלש רשא – "רבד
םיכרצה קופיסל תוירחאהשכ ,םיכרצמ לש הווש הקולח םוקמב ףסכ לש הווש הקולח :הכירצה םוחתב הקולח
תמאותה םירבחה לש םינושה םיכרצל םאתהב ,םיתורישו םיכרצמ לש הווש יתלב הקולח :וא ;טרפל תרבוע
."ויכרצ יפל דחא לכל" ןורקיעה תא

הטישה וליאו ("ויכרצ יפל דחא לכל") היינשה הטישה לש םושייה תורשפא תא דואמ םצמצ ילכלכה רבשמה
איה :תיזכרמ הלבגמ שי הטרפהה תשיגל ,םלוא .םיבר םימוחתב הגרדהב המשוי ,הטרפהה תטיש ,הנושארה
םיירוביצ םיביצקת לש תיתועמשמ הטרפה ,ןכ ומכ .תינגורטה הרבח תמאות אלו "תינכמ תינויווש"
רדסהב ."ותלוכי יפ לע דחא לכמו ויכרצ יפל דחא לכל" לש רדסהה תחת םייק היהש ,ןוזיאה תא תעקעקמ
האצותכ .תידוחייה ותלוכיו םיידוחייה ויכרצ :ומצע אוה וניה ומצע םדא טפוש ויפ לע ןוירטירקה הז
ונניא םדאש ןוויכ ,םרב .המורתה םוחתב ןהו הכירצה םוחתב ןה הבר תישיא ןיב תוינגורטה הנשי ,ךכמ
םיביצקתב הקומע הטרפה תלעפומ רשאכ רבדה ןכ אל .ךכב היעב תיארנ אל – םירחאל ומצע הוושמ
רומא לבא ,("םתומכ רבדה ותוא לבקמ אוה םאה") הכירצה םוחתב םירחאל ומצע הוושמ םדא ןאכ :םינושה
ונניאש רדסה והז .(תידוחייה ותלוכיל ומצע הוושמ) "ותלוכי יפל" לש ןורקעה יפ לע םורתלו ךישמהל
םינפומה םיבאשמה תמר תמאתהל העיבת העיפומ רתויב הרצק הפוקת ךות ,ןכ לעו ימינפ לקשמ יוויש רב
יפל רכש לש תינויווש יתלב הקולחל העיבתה התלעש ,ךכל םימרוגה דחא אוה הז .המורתה תמרל הכירצל
.החפשמהו רבחה ידיל םיכרצה קופיסל תוירחאה לש האלמ הרבעהל העיבתו עוצקמו דיקפת
תרבוג וז השיגמ תוגייתסהה :"הדיחא תינויווש הקולח" יפלכ השיגה ילדבה תא רקיעב םיריבסמ וניאצממ
םייוניש רתוי רקחנה לש וצוביקב וסנכוהש לככו רתוי ריעצ ליגה ,רתוי ההובג הלכשהה תמרש לככ
.םיינבמ

םוחתה רבעל יכרעהו יתרבחה םוחתהמ םיצוביקה תוליעפב שגדה תטסה תא םג ומע איבה ילכלכה רבשמה
ןיב רשקה ןורקעל יתקולח קדצ לש םיינויווש תונורקע םושיימ רבעמל תמרוג וז שגד תרבעה .ילכלכה
ץירמתכ לעפת ההובג רתוי תירמוח הרומת תלבקל תורשפאה יכ ,החנה סיסב לע תאז .הרומתל המורת
.תוילכלכה תורטמה תגשה לע לקתו ןוירפה תרבגהל

םמצע םיאורה םירבח .תוינכרצ-תוינרמוחה תופיאשה תרבגה םג המרת תוינויווש-יתלבה תושיגה תיילעל
רתוי םייזכרמ םייעוצקמו םיילוהינ םידיקפת ילעב ומכ ,רתוי ההובג תילכלכ המורת תלוכי ילעבכ
תויזכרמה תוביסהש ,ונל הארנ .םיילכלכה םיעצמאה לש תינויווש הקולחל רבעבמ תוחפ וישכע םינכומ
לא תודסומהמ הבר הדימב הרבע התגשהל תוירחאש הדבועה ,ההובג םייח תמרל תופיאשה תיילע ןה ךכל
,תוסחייתה תצובקל םיכפוהה ץוביקל ץוחמ םימוד םידיקפת ילעב םע םיקדהתמה םירשקהו םמצע םירבחה
.םמצע םיוושמ םה הילאש

:תורעה
.21-ה האמה תליחת םע ץוביק ירבח ידי-לע םיצמואמה םיכרעה לע רקחמ יאצממ לע ססובמ הז רמאמ *
תנשב ופסאנ רקחמה ינותנ .הפיח 'נואב ץוביקה רקחל ןוכמב ךרענ ,ןיוופ םהרבא םג ףתתשה וב ,רקחמה
'מ ,'א ,ןתיול :ב ומסרופ רקחמה לש םיאלמה םיאצממה .500 :םיבישמה רפסמ .םיצוביק 20-ב 2000
.הפיח 'נוא ,ץוביקה רקחל ןוכמה ,ץוביקה דיתעו םיכרעב הנומא ,(2000) רנזור

לבוקמ ללכ-ךרדב .םלועב לבוקמה הזמ ילארשיה יטילופה חישב הנוש ןבומ "ןימי"ו "לאמש" םיגשומל
תמועל אוה שגדה לארשיב .םזילטיפקלו תונרמשל היז אטבמ ןימיו םזילאיצוסלו המדקל הקיז אטבמ לאמשש
.תדגונמ הדמע אטבמ לאמשהו תיניתשלפ הנידמ תמקהלו םיחטשה לע רותיוול דגנתמ ןימיש ,ךכ לע הז

:היפרגוילביב

םהימרוגו ץוביקב הכירצ יסופדב תורומת .(1991) גרבמדלוג .חו ,קילג .י ,.מ ,רנזור
.הפיח תטיסרבינוא ,יפותישה ןויערהו ץוביקה רקחל ןוכמה ,הפיח .(טרפה תמרב)
םהימרוגו ץוביקב הכירצ יסופדב תורומת .(1992) גרבמדלוג .חו ,קילג .י ,.מ ,רנזור
.הפיח תטיסרבינוא ,יפותישה ןויערהו ץוביקה רקחל ןוכמה ,הפיח .(ץוביקה תמרב)
Ingelhart, R. (1990). Culture shift in the advanced industrial society, New
York: Princeton Univ. Press.
Walzer, M. (1983). Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality,
Basic Books, N.Y.

2002 לירפא ,37 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל