תרניכ תנמא - ולהואב הווחא
רוצ ילא
היווחה לע םיחווידב תילארשיה תונותעה האלמ הנורחאל
,ץראב ירוביצה חישה יבצעמ תורשע המכ ווחש ,תדכלמה
."תרנכ תנמא" ותרתוכש ,ךמסמה םוסרפל היתובקעב האיבהש
תשקה תוצק לכמ םישיא ועיפוה ךמסמה ירבחמ ןיב
ינב" רדגומ ולוכ ףצרהשכ ,תיתדהו תיתוברתה ,תיטילופה
ןודל ןווכתמ יניא ."לארשיב םייחה ידוהיה םעה
יחרזא לש הרדהה אשונב תונותיעב ועמשוהש ,תורוקיבב
הדירטמה הייגוסה .םירחאה םיאשונבו םייברעה לארשי
לש הזתופיה-התמה ,הנמאה זכרמב תדמועה החנהה איה יתוא
טעמכ ךרוצ וב האורו תודחאה ןורתי תא המיעטמה ךמסמה

תודחאה רדעיהל ינשה תיבה ןברוח תא םיסחיימה הנשמב םיעיפומה םייתד םישרוש שי וז הנומאל .יתימ
היהש ,םיאנומשחה דרמל סחיב עיפוה אל תודחאה רבדב ןועיטהש ,ןיינעמ .ןויצב יחה ידוהיה םעה ברקב
.תודחאה תורמל ימואל ןוסא היהש ,אבכוכ-רב דרמלו םיחרזא תמחלמ רקיעב

םיימינפ םיקבאמב ןותנ ,גלופמ היה ידוהיה םעה השדחה תעה תפוקתב תוחפל יכ ,ןעוט ינא הלא תורושב
תדבועש דועב .תונורחאה םינשה םייתאמ ךשמב הכרבל אלא ,ץעורל אל היה הז בצמו םיקסופ יתלב
סומלופו הפוריא חרזמב םידגנתמה ןיבל םידיסחה ןיב תורשפה רסח קבאמהמ לחה - ידוהיה םעב םיגוליפה
.ימינפה גוליפבש ,תלעותה ןמ הבחר תומלעתה תמייק תועודיה ןמ אוה - הברעמב היצפיצנמאה לע

םויה רדס תא ביתכהש ,ינומגה דמעממ הליהקה ירישעב בלושמה ינברה דסממה הנהנ ט"יה האמה יהלשל דע
הלכשהה תחימצ תא רשפא ,סוזנסנוק רוציל בוריס ידכ ךות ,הז רדס לע רוערעה קר .ידוהיה םעה ינומהל
םלועמ הבחרה המכסהה ילכ תריבש אלל .תונויצהו ידוהיה םזילאיצוסה ומכ ,תוינרדומ תועונת הכותמו
דסממה לש תוגהנתהה יסופדב אליממ סאמש ,ידוהיה רעונה תא הירחא בוחסל החילצמ תונויצה התייה אל
םוחתב ולעפש ,םינושארה םידוהיה םיטסילאיצוסל הילאמ תנבומ התייה הלא םילכ תריבש .יתליהקה
ריעה ינבר לע הפקתמ רוא וארש ,םינושארה םיסרטנוקהמ דחאב דנובה ישנא ומסרפ ידכב אל .בשומה
.םידוהיה םילעופה י"ע תותיבשה תכירע דגנ הכלה קספ וקספש ,הנליו

אלל ולהנתה בורה השדחה תעה תומחלמב .ונינפלש וז חסונ תונמאה תריצימ חיוורמה ימ - לואשל ןתינ
תירסומ ונל תיארנה המחלמה) םיחרזאה תמחלמ ךשמב הלעפ ב"הראב ןופצה תונידמב .תימואל המכסה
תוחוכ ובצנ רחאה הדצבש ,היינשה םלועה תמחלמב םג .סדהרפוקה – היציזופוא תגלפמ (תקדוצו
םינפ יקבאמ קיספתש ,תיתרבחה הנמאל וקקזנ אל תויטרקומדה ,םדאה תודלותב רתויב םיקהבומה עשרה
םולש ינמרגה דסממה הפכ הנושארה םלועה תמחלמב ,תאז תמועל .תירבה תונב ןוחצינ תא ענמ אל רבדהו
וכמתש ,הלא תא רכוז וניא שיא .תינמרגה תורסיקה יבשות לע (burgfrieden) יחרזא םולש – תיב
ינוילימל המרגש ,המחלמל דגנתהל זעהש שיאה - טכנקביל לרק לש ומש תא םיעדוי םיבר ךא ,המחלמב
תונמאש ,דמלמ תונורחאה םינשה םייתאמ לש חקלה .יטילופו ילכלכ ןברוחל הינמרג תא הכילוהו תונברוק
דוע הניא רוביצה תכימת רשאכ ,םוריח יבצמב דסממה י"ע ,ללכ ךרדב ,ומוזינ תרנכ תנמאל תומודה
.יטילופה קבאמה ידעיב קפס םיליטמ םיברו תחטבומ

הפמה לאמשמ הימתוח יפל תוחפל ,הדעונ תרנכ תנמא .המוד טירסת ומצע לע רזוח אתשה לארשיב םג
הרבחה לולצת הזכ םוחית אלל יכ ,(תיתימאה) הדרחה ךותמ יטילופה חישה תולובג תא םוחתל ,תיטילופה
םהב םימוחתל םג בחרתת המכסהה תלוכתש ,וז הצובקל ררבתי רצק ןמז ךות .הייכרנאה תומוהתל תילארשיה
יגולוכיספ עקר לע שממ ,הרקמב אל .דסממה תא תרשמה הנאתה הלעל ויהי םהו םימתוחה ןיב תקולחמ שי
,יתימא רבשמב תאצמנ לארשי תנידמ .תילאטוט םילכ תריבש רשבמה םיאולימה יניצק בתכמ עיפוה ,המוד
הרבחה תא בצעל ךשמתמה ןויסינה .םיאניתשלפה ןיבל וניניב ךוסכסה חכונל תוועתמ ויוטיבש ,רבשמ
תוצובקב תורואנו תוינרדומ תוצובק תפלחה ידכ ךות ,םיינחוכ-םייטילופ םילכב תילארשיה
ץמאמ םייק .םידרחה-ס"שו תנבל-והינתנ לש תפטושה תוינידמה ירחאמ דמוע תוינרדומ-יטנא-תויתרוסמ
אצמנ ילאנויספורפהו ליכשמה דמעמה .תויתליהק-תויפורטנליפ תורגסמב החוורה תנידמ תפלחה לש ףיצר
שי םא .התלשבה תא ריתסמו וז המוגע תואיצמ ריתסמ תונמאה לפרעו המחלמה קבא .קוסיר יכילהתב
דגנתהל םיכירצ םה ,םייטילופה םינוויכל םידגנתמה ,םיווהתמה םיכילהתה לע םיקלוחה םימרוג וניניב
תסרסמ ,תירקש איה תודחאה לש ידיאופריתה החוכב הנומאה .םילכה תריבשל רותחלו תוסרסמ תונמאל
.הלחנו קלח וב יל ןיאש דצ ,ילארשיה ירוביצה חישב דחא דצ קר תתרשמו

2002 לירפא ,37 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל