האצותה ןחבמב היצזילבולגה
הטיסרבינואה ,ןמיילק םירפא 'פורפ ןלכלכה תא םינייארמ ,"הנפמ" יכרוע ,רוצ ילאו ימהרבא ילא
תירבעה

- רבוג ימ לש וחוכ ?ןוהה וא םידבועה הלא ויהי םאה ?היצזילבולגהמ הנהיי ימ
תשלחנ הלש תוינרבוסהש ,הנידמה ןובשח לע קנע ידיגאתו תוימואל ןיב תורבח לש
?םיקנעה ןסרל יפוריאה דוחיאה לשכ תויודכלתה חוכבש וא
ינשה דצה .םילוז רתוי םירצומ התע ולבקי ,ונהיי ןופצב םינכרצהש ,ןבומ יד
,הז ךרוצל םורדב םינרצי .רפתשהל חרכומ םורדב םינרצי לש םבצמ - עבטמה לש
.םורדב ןוהה תא אלו םורדב הדובעה תא אקווד ללוכ

םידקנ ?תלעופ ימ תבוטל - היצזילבולגה תוכלשה :אוה חחושל םישקבמ ונא וילע יללכה אשונה :הנפמ
איה היצזילבולגה יכ ,בתכ 1998-בש ,היידרוב ,דחאה .םיגולויצוס ינש לש אקווד םירבד גיצנו
,ינשה .ברעמה לש םיילכלכ םיסרטניא לש תימלועה הטילשה רמשל הדעונש ,יארפ םזילטיפק לש היצרוטסר
תימואל ןיב הדובע תקולח תרצויו ברעמה תבוטל תינלצנ איה השדחה תואיצמה" 2000 תנשב בתכ ,לבורפ
היצזילבולגה לע הפקתהה תא םיחתופ ונא הזב ."תינויווש אל ,השדח

:ןמיילק םירפא
ללוש וא ךמות ינא םא ,טסיטמגרפכ .םזילטיפקה לע אל יאדו ,היצזילבולגה לע ןגהל סרטניא יל ןיא
םיגוההש ,ףיסואו םידקא .דבוע הז ימ תבוטל ,דבוע הז ךיא ןחוב ינאש ינפמ הבר הדימב הז ירה ,והשמ
הנידמה עדמב הרוקמש ,"תינידמ הלכלכ" לש הלוכסא םיגציימ םה .ילש הפשב םירבדמ םניא םתטטיצ םתוא
תעונת לש םזיסקרמ הזל ארוק ינא) דואמ תוינטשפ תויטסיסקרמ-ואינ תומגידרפ םע היגולויצוסבו
,לבורפ לש ותעיבק תא אמגודל וחק .וחיכוהל םוקמב שקובמה תא חינהל ,םעפ אל ,הטונה (רעונה
הז ,בוט עמשנ הז ."תינויווש אל ,השדח תימואל ןיב הדובע תקולח תרצוי" היצזילבולגהש ,םתרכזהש
תמרוג היצזילבולגהש התייה אל ותנווכש ,רעשמ ינא ?תיתדבוע ןוכנ חרכהב הז םאה ךא ,ענכשמ עמשנ
תוצראה ןיבל ןניב רכשה ירעפש אלא ,"תוחתפתמ" ןתונכל גוהנ סומינה םושמש ,תוצראב הלטבאל
תמר הלוע םג ןמזה ותואב ירה ,ןכ םאו ?תורקל יופצש המ הז םאה ?הרק הז ןכא םאה .לדג תוחתופמה
?ער וא בוט הז זא - רעפב לודיג םע דואמ הפי בשייתהל לוכי הזו - תוחתפתמה תוצראב רכשה

דצל בוט והשמ םאש ,הסיפתה ןהב תפקתשמש ,יל המדנ .תוחכוה אל ,תורהצה םה םתאבהש םיטפשמה ינש
,רחאה דצל ער אוה םתסה ןמ (ןפי םג ןהילע תינמנש ינפמ ,תואכרמב) "ברעמה" תונידמל רמאנ ,דחא
.ךשמהב ךכל סחייתא דועו םינלכלכל דואמ הרז הסיפת יהוז .תוחתפתמה תונידמה הז הרקמב

םקרמ לש סרה ומכ ,היצזילבולגל דגנתהל תורחא תוביס םתרכזאש גוסהמ םיגולויצוסל שיש ,טלחהב ןכתיי
יטילופהו ירוביצה םלקשמב םייוניש - וצרת םא ,"היצזידלנודקמ"ה - יתוברת דוחיי לש שוטשט ,יתרבח
לוקש רשאמ רתויכ םיברל האריי הלא לש םקזנש ןכתייו .םינוש םירדגמ ,תודמעמ ,הייסולכוא תוצובק לש
עדיב תנגועמ הניא איה ךא ,העד היבגל יל שי .תרחא תכרעמ רבכ וז לבא .תוילכלכה היתואצות דגנכ
.העיבהלמ ענמא ןכלו ילש יעוצקמה

אוה ןושארה .םהילא סחייתהל שיש ,היצזילבולגה לש םיטביה המכ ,תולאש המכ שי תילכלכה הניחבהמ
,ןעוטש ימ םגש ,יל המדנ ?רתוי ליעי רוציי החיטבמ היצזילבולגה םאה :תילכלכה תוליעיה תייגוס
הז ןבומב ,רתוי הליעי איהש ,םיכסי ,ויוושה-יא תא הלידגמ היצזילבולגבש השדחה הדובעה תקולחש
תא ןעוט ,םתסה ןמ ,היה ,תרחא .םדוק רשאמ םיתורישו םירצומ רתוי קיפהל ןתינ םיבאשמ םתואבש
תא לואשל םיבייח ונחנאש ;המצע ינפב הרטמ הנניא תוליעיש ,ךכ לע ,קדצב ,עיבצי אוהש אלא .ךפיהה
.הנממ ונהייש הלא ויהי ימ ,תתרשמ וזה תוליעיה ימ

ןיבש ,הז אוה דחאה .םיירקיע םיכתח השלשב תוחפל ןוחבל שי היצזילבולגהמ האנהה לש וזה הלאשה תא
ינרציה הז לע ולוכ היה שגדה .ינכרצה ןפל בל תמושת הנתינ אלש טעמכ רבעב ונלצא .םינכרצו םינרצי
יכ ,רתוי לוכאל םג לוכי אוה רתוי רכתשמ אוהש המב םאה לבא .ותדובע תרומת רתוי רכתשי םדא ךיא -
שיו .ץראב דבלב הטעומ תוסחייתהל םויה דע הכוזה תדרפנ הלאש רבכ וז ,ולזוה ךרוצ אוהש םירצומה
ןיבל ןוה ןיב ,ומצע ינרציה דצה לש הז אוה דחאה .םהילא סחייתהל שיש ,הנשמ יכתח ינש םג ןאכ
ןיבו תוחתופמ תוצרא ןיב ,תונידמ ןיב אוה רחאה ךתחהו .םידבוע לש תונוש תוצובק ןיב ףאו ,הדובע
.םויכ חישב ןהב םישמתשמש תוירוגטקה ןהש ,םורד-ןופצ לש ךתחה הזל ארקא .תוחתופמ אל תוצרא

תעמתשמה םייחה תמרו ימלועה קשמב ותובלתשה תדימו קשמה לדוג ןיב רשקה אוה ןיינעה לכ תנבהל יאנת
התוא גישהל תנמ לע ,רתוי הלודג הלכלכב רוזש רתוי תויהל בייח אוה ןטק רתוי קשמש לככ .הזמ
אוה ,יאקירמאה רצותל האוושהב ,ימואל ןיבה רחסמה לקשמ ,ב"הרא לש הז ומכ ,לודג קשמב .םייח-תמר
קשמה ךותב ןיפילחו תוחמתה רשפאמה לודגה ימינפה קושה - ךכל הביסה .ץראב רשאמ ךומנ ךורע ןיאל
םא .םינפב שחרתמ לכה ,הדירולפמ םתוא "םיאביימ" ,םיזופת אבייל םיצור קרוי-וינב םא יכ .ומצע
תונטק תודיחי ,ןכל .הפוריאב םג המוד העפות הארנ זא ,תחא הדיחיכ יפוריאה דוחיאה לע לכתסנ
לכה רצייל תוסנמ ןה םאו תוחמתהל תולוכי אל ןה .ויד לודג קוש ןהל ןיא תרחא יכ ,בלתשהל תוחרכומ
ויה .הלאכ תונויסינ ויה .דואמ הובג היהי ,תוליעי יגשומב ,ריחמהש וא ןדיב הלעי אל רבדה ,דבל
תא קר ורכזת - םיילכלכה אקווד ואל ,םלועל תוחתפהבש םייתוברתה םיטביההמ ,תוחתפההמ ודחפש תורבח
קשמ םא .תרגוסמ הרבחכ דמעמ קיזחהל רשפא ןמז המכ איה הלאשה .היזיוולטל ןוירוג-ןב לש ותודגנתה
תויהל םיחרכומ יזא ,ריחמה תא םלשל םינכומ אל םא .ריחמ הזל שי - תאז תושעל רשפאו - רגתסמ
.תימלועה הלכלכב םירוזש

ןכ ינפל ויח םה ךיא לואשל ךירצ
לש דואמ הלודג העונת שי החותפ דואמ תישענ תימלועה הלכלכה תמאב םא ,םירבדה עבטמ ?בצמהמ הנהנ ימ
לש רוציי ,רמולכ .קחשמה יללכ הלא .רתוי לוז אוהש ןכיהל רובעי רוצייהש ,תופצל רשפאו םירצומ
אל ,תרצות תדיחיל הדובעה רכש - רתוי ךומנ הדובעה רכש םהבש תומוקמל רובעי הדובע יריתע םירצומ
,הדובע תומיצע ןהש ןהמ הלא ,רוציי לש תומיוסמ תורוצש ,תופצל רשפא ,לודגב זא .ללכב הדובעה רכש
תא רפשל היושע תאזה הקולחה ,ןכל .ןוה טעמו הדובע הברה ןהב שיש ,תוינע םויה ןהש ,תוצראל ורבעי
טלחומ דוגינב תוינעה תוצראב םינרצי לש םבצמ תא רפשלו ,תורישעה תוצראב ,ןופצב םינכרצה לש םבצמ
.םירחא תומוקמבו לטאיסב היצזילאבולגה דגנ םיניגפמהמ קלח ונעטש המל

ןופצב םינכרצהש ,ןבומ יד ?ןוהה וא םידבועה הלא ויהי םאה .ונהייש םינרציה םה ימ איה הלאשה
.רפתשהל חרכומ םורדב םינרצי לש םבצמ - עבטמה לש ינשה דצה .םילוז רתוי םירצומ התע ולבקי ,ונהיי
המ תא ,לשמל ,חקינ .םורדב ןוהה תא אלו םורדב הדובעה תא אקווד ללוכ ,הז ךרוצל םורדב םינרצי
הרבח רשאכש ,רעשמ ינא .תולמעתה ילענ - היצזילבולגה תמרוגש ,לוצינל המגודכ תובורק םיתעל אבומש
,רבד לש ושוריפ .ףסכ םש העיקשמ איה ,לשמל היזנודניא ,תחתפתמ ץרא וזיאב לעפמ המיקמ "קיינ" ומכ
ןוה ילעב םיחיוורמש ,ןוהל האושתה תא ןיטקהל רומא הז .היזנודניאב חיכש רתוי השענ ןוהש
.תויהל תוכירצש ,תומגמה הלא לבא .ימצע תא הלשמ אל ינא ,קלח ךכ לכ דבוע דימת אל הז .םיזנודניא
הז לודגבש ךכ .םש הדובעה רכש תא הלעי הז ימוקמ אוה הזכ לעפמב עקשומה ןוהה םא םג ,הרקמ לכבו
הדובע תבוטל ,ןופצב הדובע תערל ,םורדב םינרצי תבוטל ,ןופצב םינכרצ תבוטל :ךכ דובעל רומא
ידוגיא ויה (לטאיסב תוסנכתהה תעב) ימלועה רחסה ןוגרא דגנ ףקותב יכה ובצייתהש ימ ,ןכל .םורדב
ןוה ילעב תערלו תוחתפתמה תוצראב םידבוע תבוטל - ןכ םא .ודחפ תמאב םה .םיאקירמאה םידבועה
.תוחתפתמה תוצראב

איה תמאה) ןדריל ,הזעל םתוא םיאיצומש ינפמ םירגסנ םילעפמש ,םינעוט ץראב ?הנוכנ תאז הנומת םאה
לדבההש ינפמ םומינימה רכש ללגב הזש ,שארה תא ולבלבי אלש לבא .(הברהב םילוז תומוקמ שי םויהש
40-50% אוה רכשה ןדריב םא .תיתועמשמ ונשי אל םומינימה רכשל תורוגא המכ דועש ,הובג הכ אוה רכשב
תוצראב .ץראב ראשי אל-ןכ לעפמ םא ועבקי אל םומינימה רכשל תורוגא המכ דועש רורב הזעב רכשהמ
לדוג רדסמ ללכב רכשה ,הזכרמב רבעשל םימעה רבח תוצרא ויהש המו היסא חרזמ-םורד תוצראב ,ןקלבה
ץחל שי ןכל .הדובעה יריתע ,םייתרוסמה םיפנעב רקיעב ,תוחתופמה תוצראב םידבוע םירטופמ ןכל .רחא
אל םדוקש ,תוצראב הקוסעתה תלדגהלו רכשה תאלעהל ץחל שיו ודירוהל המגמב הלאה תוצראב רכשה לע
ומיקי ,הלגעה לע םה םג וצפקי יאדווב םהמ קלח .םש ןוהה ילעב ןיינע רורב תוחפ .הדובע םש התייה
תמייק םאש ,ףיסוהל םוקמה ןאכ .תרשפאמ היצזילאבולגהש ,םיקוושל השיגה תא לצנל ,םילעפמ םמצעב
תא תוחתופ ןניאו םירחאמ תושרוד ןהש המ םייקמ וניא ןבורש הז ברעמה תונידמ יפלכ תקדצומ הנעט
ףדוע לע אל ןילהל ךירצ "םורד"ה תוצראל גאודש ימ .תוחתפתמה תוצראה לש אוציל ףוסה דע ןהיקווש
.רסחב הקול איהש ךכ לע ,ךפיהל אלא ,היצזלאבולג

םיקוח וללה תוצראב ןיא .םש םילצנמ ךיא הארת לבא ,קדוצ התאש ןכתיי ,היצזילאבולגה ידגנתמ ורמאי
םה וללה םישקה םירופיסה .םייארונ םייזיפה םיאנתה ,םינטק םידלי םש םידיבעמ ,דבועה לע הנגה לש
ןו'ג םשב הלוגד תילגנא תינלכלכ ןאכ טטצא ?הפולחה איה המ ,איה הלאשה .םקלחב תוחפל ,םינוכנ ןכא
היה רשפאש תילאמש יכה התייהש ינפמ ילואו השיא התייהש ינפמ ילוא לבונ סרפב התכז אלש) ןוסניבור
רדהנ ינפקות יסומלופ ןונגס הל היה .(תילכלכה הירואיתה לש יזכרמה םרזב ןיידע ראשיהלו תויהל
םיטסילטיפק ידי-לע לצונמ תויהל לש הקוצמה" :(ןורכיזהמ טטצמ ינא) אבה טפשמה תא םעפ העבט איהו
misery of being exploited by) ."ללכ לצונמ תויהל אל לש הקוצמה תמועל ספאכו ןיאכ איה [םירז]
is nothing compared with the misery of not being exploited at all [foreign] The
(.capitalists

םה םיארונ םיאנת הזיאב וארת ,םתישעש המ וארת" הסרתהל הבושת וז .היצזילבולגל הבושת אל וז
.דובעל אובל םתוא חירכה והשימ םאהו ןכ ינפל ויח םה ךיא לואשל ךירצ יכ ."םש םייחו םידבוע
,קושטואקה ףרש תסכמ תא איבה אל םא דיה תא םדאל םיתרוכ ויה יגלבה דלופואיל ךלמה לש וגנוקב
תקפסמש איה היצזילאבולגה אקווד ,ןכ לע רתי .םויכ בצמה הז אל ירה לבא .וילע התשוהש ,ימוגה
.תוחתפתמה תוצראב רתוי םיבוט הדובע יאנת רוציל תוסנל ,םדוק הדימ התואב תמייק התיה אלש ,תורשפא
,םישנא ברעמב שיו ישילשה םלועב הרצויש ,הרוחס יברעמה םלועב תורכומ "קיינ" ומכ תורבח םאש םושמ
אל םא םכלש הרוחסה תא םירחנ ונחנא :דיגהלו הלאכ תורבח לע ץחל ליעפהל םילוכי םה םהל תפכאש
אל םאו תואנ רכש ומלשת אל םאו 6 ינבמ תוחפ םידלי ודבעי אל םכלש םיקפסה לצא וא םכלצאש ,וגאדת
.םיריבס הדובע יאנת םכלצא ויהי

דצב םילעפמה ,Maquilladora-ה ילעפממ דחא םע רושקש ,הנורחאל םסרפתהש ,הרקמ ןייצל יואר הז רשקהב
.(יאקירמא ןופצה ישפוחה רחסה םכסה ,NAFTA) א"טפנ תובקעב ומקוהש ,ב"הרא םע לובגה לש יאקיסכמה
קפוסש ,ןוזמה ביט לע תוחמל היתימע תא ןגראל התסינש ינפמ "ואריו ועמשי ןעמל" םש הרטופ תדבוע
תוחוקלה לע ץחל וליעפה םה .ןיינעה לע "ושבלתה" ב"הראב םיטפשמל םיצרמו םיטנדוטס המכ .םהל
ויקסעומ לש שפוחה תאו תדבוע התוא לש הירוטיפ לוטיב תא גישהל וחילצהו לעפמ ותוא לש םייאקירמאה
.דגאתהל

.הקוסעתה ףקיה ןובשח לע אובל םילולע םהו הדובעה תא םירקיימ הלאכ םיגשיהש ,ךכמ םלעתהל רוסא
ץראב םג ררועתיש היה יוארה ןמש יפכ ,וזה המלידה ביבס דימתמ חוכיו שי .רורב אל – המכב
םא .המכב לואשל ךירצ ןיידע ,הלטבא לידגת תמאב םומינימה רכש תאלעהש חיננ .םומינימה רכש ןינעב
היהתש ,יל המדנ יזא 30% לש האלעה ולבקי םומינימ רכשב םיקסעומה לכ לבא ,רתוי םילטבומ הרשע ויהי
,םוקמ לכמ .ישילשה םלועב רכש תואלעהב םג ןידה אוה .קזנה תא הווש הזש ,הבחר יד תירוביצ המכסה
רתויו רתוי םיקוושמ וללה םילעפמה היצזילאבולגה רובג םעש ינפמ הלא םירבדב ץוחלל תורשפא הנשי
.הלאה םיאשונל תושיגר ןהב שיש ,תוצראב םירכומ םהו םהיתוצראל ץוחמ

םינאידניאה ירה ,וקיסקמב םיטסיטפזה תא המגודל םיאיבמ םא .הפולחה התייה המ לואשל ךירצ דימת ךא
,ךכ ןועטל תטלחומ תוטש וז .היצזילבולגה ללגב וא א"טפנ ללגב םיינע רתוי ושענ אל ספאי'צ תנידמב
תכרעמה ךותבשו תילבולגה תכרעמל ץוחמ םהש - הידגרטה קוידב וזו .וזה תכרעמל ץוחמ ללכב םה יכ
תורחתהל םיכירצ ויה םיימוקמה עקרקה ילעב ול .םתולעבב וניא ,עקרקה ,ירקיעה באשמה םהלש תימוקמה
.הלוע אקווד היה םרכש זא וללה םינאידניאה לש הדובעה יתוריש לע םירז םיקיסעמב

הזו תורפתמ םש וחתפ םידוההו םיניסה .סויצירואמ ומכ ,תולודגה תוחלצהה תא תוארל ןיינעמ דואמ
ויפוי תא דבאמ יאהש ,יל םירמואש תורמל ,ךכ-לע םיננואתמ םיימוקמה םיבשותהש ,יתעמש אל .הפי דבוע
.ידמ שעותמ השענ אוהש ינפמ

היצזילבולג לש ךילהת אל ,היצזינרדומ לש ךילהת הז :הנפמ
:ןמיילק
רז ירחסמו ינכט עדיו ןוה תסינכ לש - היצזילבולגה לש אצוי לעופ התיה םש היצזינרדומה לבא ,ןכ
אוהש ינפמ באוכ ךילהת אוה החימצ לש ךילהת לכש ןוכנו .ןאכמ םישדח םירז םיקווש תוחתפתה לשו ןאכמ
סרהנ וכלהמב לבא ."רצוי סרה" הניכ רטפמוש גולויצוסהו ןלכלכהש המ ,םנמוא ,והז .סרה לש ךילהת
.ביאכמ רבד הזו םייקה יתרבחה םקרמה

וצר םש .םחפה ירוכ יפלכ התוינידמב הילגנאב ר'צאת תפוקתב לשמל העיפוה סרה לש וזה השיגה :הנפמ
הרומת םוש ולביק אל םירוכה וליאו לעייל

:ןמיילק
,איה תמאה ,ךכל רבעמ .הנוש רופיס הזו יטילופ חוכ דקומ סורהל ןוצרה ורקיעב היה רבדה ר'צאת לצא
בצמב גוהנל ךיא תעדל איה המכוחה .תוחיוורמש תוצובקו תודיספמש תוצובק תויהל תויושע יוניש לכבש
בושיחב םייוצר םהש ,םייוניש בכעל אל םג ןמז ותואבו םיעגפנל קזנה תא רעזמל ידכ ,הזכ
.יתרבח-ללכה

אלו אובייה םע ץראב אל - תורחתהל לוכי וניא אוהו יחוור אל השענ אוהש ינפמ לעפמ םירגוס רשאכ
ןיאו הנש 30 םש דבעש והשימ םיאור .היזיוולטב םירטופמה תא םיאור - תורחא תוצראמ אוצי םע ל"וחב
תוידיסבוס" תקנעה לע רבוד םעפ הידבשב .ארונ הז .רחא םוקמב הדובע גישהל תורשפא םוש טעמכ ול
ומויק תא םיחיצנמ םכח דואמ ןתוא םינוב אל םאש ינפמ – "תוינפוס" .הלאכ םילעפמל "תוינפוס
םוקמב הנש 30 ודבעש םישנא .רמגיי אל הז םלועלו הנש 30 ודבעש םידבוע םש ויהי דימת זאו לעפמה לש
.רבעמה תא "קילחהל" םיכרד אוצמל ךירצו תינרדומה הרבחב הלק תיתקוסעת הפולח ,ללכ ךרדב ,םהל ןיא
וא תוחפ לעפמה םג ,ושרפי הלאה םידבועהשכ .קמטציו ךלי לעפמה לבא ,דובעל וכישמי םה :טילחהל רשפא
תועצמאב המוד והשמ םימעפל םישוע ונלצא .ירשפא הז םהב תומוקמ שי לבא ,לק ךכ לכ אל .רמגיי רתוי
היעב תרתונ זא םג .ותדובע םוקמ לוסיחל דבועה תמכסה תא תונקל ךרד םצעב וזש ,םילדגומ םייוציפ
ןיאש ,םילעפמ לש םייחב םתקזחהש ,רוכזל ךירצ לבא .הסנרפ קר אל וז הדובע םוקמ יכ ,השק תישונא
ינשב .הרחתמ אובי תעינמ ידי-לע וא תיתלשממ הכימת תרזעב קר תירשפא תילכלכ תויח רתוי םהל
םירצומה לש רתוי םיהובג םיריחמב םא ןיבו םיסמב םא ןיב ךכ לע םלשמש אוה רוביצה ,םירקמה
.םהילעבל אלא ,הלאה םילעפמב םידבועל אל ךלוה םלשמ רוביצהש הממ ,בורה םיתעל ,קלחו .םינגומה

ימלועה ןוהה תקולח
תולשחנה תוצראב םייחה תמר התלע ןכאש ,תחכוה ךירבדב .ונלעהש הייגוסב ןוידה ביתנל רוזחנ :הנפמ
רשפא םא ,ימלועה ןוהה תקולח :ורקמה תמרב לכתסנ םא לבא .היצזילבולגה תוכזב םג תוחתפתמה וא
,הלאשה תא דדחנ םא .שעותמה םזילטיפקה תבוטלו תוחתפתמה תערל בוש איה ,תחא הדיחיכ ותוא תוארל
האצותכ םצמטצה םורדבו ןופצב תואצמנש תונידמה ןיב רעפה םאה .הנש 30-ב ךילהת לע לכתסנ
תא הווש םייחה תמר תיילע םאהו רושיגל ללכב םינתינ םירעפה םאה ?הנממ האצותכ לדג וא היצזילבולגמ
תומואה ןיב תינויווש תוחפ דוע הקולח לש קזנה

:ןמיילק
הרק המ רמאל לק .םיחוכיו הברה םהילע שי ךא .םינותנ ,םנמוא ,שי אל וא רעפה לדג םאה הלאשה יבגל
ןטק וא לדג תוצרא לש יהשלכ הצובק ךותב ללוכה רעפהש ,רמאל יתמ לבא .תוצרא יתש ןיב הסנכהב רעפל
תוסנכתה ,תוקחרתה וא תוברקתה התייה םאה הלאש שי תיפוריאה הליהקה ךותב וליפא .ךבוסמ רתוי הז -
המ לואשל ךירצ ,תאז םע .הנורחאה התלמ תא ןיידע הז לע הרמא אל תילכלכה תורפסהו .תורדבתה וא
תונידמה יבשות ןיבל םניב רעפה וא םלוסה תיתחתבש ,תונידמה יבשות לש םייחה תמר - רתוי ונל בושח
לבקל ונילעש ,חוטב יניא ללכו .רתוי בושח רעפה ךיניעבש ,עמתשמ ךלש הלאשה חוסינ םצעמ ?תורחאה
.וילאמ ןבומכ תאז

תמר לע רתוול ןכומ ינא - דיגהל לוכי התא .יתועמשמ דואמ רבד םה הרבח התוא ךותב םיילכלכ םירעפ
םיחתמהמ דחפמ ינאש וא תינויווש רתוי הרבח הצור ינא .רתוי םינטק םירעפ ויהיש רקיעהו םייח
קלח ךמצע האור התאו רבודמ םהב םישנאל רתוי בורק יח התאש לככ .רצוי לודג ןויווש-יאש ,םייתרבחה
הרבחבש ,םיכסנש יל המדנ לבא .יח התא הב הרבחב ידמ םילודג םירעפ הצור אל התא םהומכ הרבח התואמ
לבא ,הפי אל הז ילוא .ונל בושח תוחפ םהיניב רעפה לדוג ,םימע ןיב קחרמה לדגש לככ - תימלועה
םייחה תמר יהמ אלו יח התא הב הרבחל ךיפתוש לשו ךלש םייחה תמר יהמ איה ךתוא הדירטמה הלאשה
עבונ אוהו הלילשה לקשמ לע ,ללכ ךרדב ,אוה םירעפב ןיינעה .שדלגנבב ,ןיפוליחל ,וא ב"הראב
הפצהמ תורישעה תונידמה לש ששחהו "הדירי"מ ,לארשיב ,ונלש ששחה ומכ :הריגה לע תירשפאה םתעפשהמ
.תוינעה תונידמהמ םירגהמב

ינפל דוע התייהש ,האירוק םורד תא .ןורחאה רושעב דואמ רהמ וחמצש ,ןיסו ודוה תא המגודל חקינ
ןלוכב השחרתה תונורחאה םינשה םירשע תצורמב .דנליאת תא וא םלועב תוינעה תוצראה תחא הנש םיעברא
ינוציח קוש ילבש ,ןאוויט תא רבכ ריכזהל אלש .היצזילבולגה תוכזב אקווד םייחה תמרב הריהמ היילע
םיטלחומ םיגשומבש – ינפל םניא םינותנה – תויהל לוכי דואמ .רבד םושל העיגמ התיה אל
,ב"הראב תעצוממה הסנכההמ זוחאכ רמולכ ,םייסחי םיגשומבש תורמל ,לדג ב"הראל ןהמ קלח ןיב רעפה
לודגל ךישמת איה םא זא ב"הראבש וזמ 3% איה םויה ןיסב שפנל הסנכהה םא יכ :םצמטצה אקווד אוה
ןהיניב תוסנכהה סחי ,דבלב 1.5% לש בצקב הלדג איה ב"הראב רשאכ ,הנשל 10% לש םיהדמה יחכונה בצקב
םיכרעב רלוד 3000-מ רתויב לדגי טלחומה תוסנכהה רעפ ,תאז תורמל לבא ,7%-כל םינש רשע דועב עיגי
!םייוושכע

.רתוי בוט םויה יח ןתייסולכואמ םילודג םיקלחו הכומנ דואמ המרמ ואצי הלאכ תוצראש ,קפס ןיא לבא
יכ) םהייח תמרב תיילעמ ונהנש ,ןיס לש םיקלח םתואב תוחפל ,םיניסה לש םהיפמ עומשל הצור יתייה
20 ינפל ויח הבש המרב תויחל םירכבמ ויה םה םאה םידוהה לש וא (םילודג םיירוזאה םירעפה ןיסב
!תיבויח היהת וזה הלאשל הבושתהש ,םכתעדב עגרל םילעמ םתא .בוט רתוי ויחי אל ב"הראבש דבלבו הנש

הברה שי ,ןוצר-תועיבש-יא שי .ונניעב ןח תאצומ איה ןיאשכ םג ,רוכזל ךירצ דימת התואו תמאה וז
ןתינ דציכו םהלש םייתימאה תולוועב דקמתהל יאדכ ךא .היצזילבולגב םג ,םזילטיפקב םיפי אל םירבד
ינימ לכ לש םסחי תא םינייפאמה םירבדה דחא .תוטובח תואמסיס חירפהל אלו םהילע תוצפל וא םענמל
ירעפ תא הלידגמ איהש ,םעפ .רחא ןיממ הנעט הדגנ םיפלוש םעפ לכ םהש ,אוה היצזילבולגל אתרק ירותנ
תלדגה לש בלש ונשי הריהמ החימצבש ,הז טעמל ,תוחכוה םוש ןיא הזל) תוחתפתמה תוצראה ךותב תוסנכהה
לע םילכתסמ םא אלא ,החכוה םוש ןיא תמאב הזלו םיינע רתוי הברה ושענ םיינעהש ,םעפ .(םירעפ
אוה היצזילבולגל םהלש רשקה לכש ,הלאכ תונוסא המכ דועו רחא רופיס הזש ,הרהסל םורדמש ,הקירפא
.םתוינמז-וב

שיא ,ףוסוליפ לאשנ םא ךא .ןתיי ןלכלכש תופצל היה רשפאש ,תקהבומ הבושת איה ךלש הבושתה :הנפמ
"גגל ץופקי" אוה ,רסומ

:ןמיילק
םתאש ,ןורחאה הזל רשא .רסומ שיא חרכהב וניא ףוסוליפ ,בגא ךרדו .ןלכלכ קר ינא – יתנוטק
,ירסומ המ ...ולש הבוגל הציפקה רשוכ לע רשאמ ויקומינ לע רתוי עומשל הצור יתייהש ירה ,וב םילתנ
רתוי תונפמ ןניאש ,תורישעה תוצראה לע תרוקיב יל שי .העד שי יל םג הז לע – ירסומ אל המ
תופורתה יריחמ תדרוהל להנל תוצלאנ תונורחאה הלאמ המכש קבאמהו .תוחתפתמה תוצראל עויסל תורוקמ
?היצזילבולגלו הזל המ ךא .ימלועה רדסב רדסב וניא המ בטיה שיחממ סדייא דגנ

םיגולויצוס אל היצזילבולגה תואצותל םיסחייתמ ךיא ןוחבל יוארה ןמש ,םדוק יתרמאש המל רזוח ינא
דימענ םא ודיגי הלא המ ,רמולכ .רבדל םירמייתמ םה םמשבש ,תוצראה יבשות אלא ,ברעמב םיפוסוליפ וא
רבכ םה הזה לאשמבו .אל וא היצזילבולגהמ האצותכ ומקש ,םילעפמב דובעל תכלל הרירבה ינפב םתוא
הרידא הריהנ תמייק תוחתפתמה תוצראה לכב .םיילגרב אלא ,תולוקב אל וב ועיבצה םה .םתבושת תא ונתנ
וקיסקמ - הלאה םייתעווזהו םייקנעה הייסולכואה יזוכיר םירצונו .הלודגה ריעל רקיעב ,ריעל רפכהמ
הרואכל .םהלש "תולבפ"הו םיחפה תונוכשו ינועה תונכשמ לע – ריהק ,ייבמוב ,ולואפ ןס ,יטיס
ריעב םהייחש המכ יכ ?םירפכהמ םיאצוי םה המל זא .הלא םירעב המוצע הלטבא הנשי ירה יכ ,דרוסבא הז
,יתרוסמה רפכב םהייחמ םהיניעב םיבוט םה – ונלש םיגשומב םיישונא יתלב םיתעל – םישק
.יברעמה רקבמה יניעב ךכ לכ הפיה ,ירויצה

איה האצותה םאה .תויעב ןומה רצוי יוניש לכ .םיקלח וא םיטושפ ,םייקנ תויהלמ םיקוחר הלא םיכילהת
םלועהש ,דואמ בוצע הז .רתוי דוע העורג ,היצזילבולג רדעיה רמולכ ,הפולחה לבא ,אל – ?הפי
ןויוושה-יא תא ןיטקהל לוכיש ,ימלוע ןוטלש ןיאש דוע לכ יאדווב ,קדוצ אל םלוע הז .הזכ אוה
.תומוא ןיב ירוטסיהה

תא "קפוד" ימלועה קנבהש ,םינעוט גארפו לטאיסב םיניגפמה ?ימלוע ןוטלש ןיאש ,רמא ימ :הנפמ
הניטנגרא תא סרה אוהו ב"הרא לע העפשה ול ןיאש ,הדבוע .םיקזח יפלכ עונכו םישלחה

:ןמיילק
דע .תיטמוטפיס יל תיארנ "הניטנגרא תא סרה" ימלועה קנבהש איה "הדבוע"ש ,םיעבוק התא הב תונקספה
עבטמה ןרקל .הניטנגראב תונורחאה םינשב הרקש המ םע רשק םוש ןיא ימלועה קנבל ,תעגמ יתעידיש המכ
םש םישנאלש תורמל ,הניטנגרא תלכלכ תא ורדרדש םה ןרקה אלו קנבה אלו .אל קנבל ,ןכ ילוא –
לש לשוכה לוהינה איבהש ,עבטמה תסירקב םימשא םהלש םיאנידמה אלו םירז םימרוגש ,בושחל חונ ילוא
.קשמה

תוצראל תועקשהל ףסכ סייגל ידכב – ימלועה קנבה .תרחא הרטמל םקוה הלאה םיפוגה ינשמ דחא לכ
אל םיאקירמאה אליממ ,ןכל .םיירחסמ םיעצמאב ןתוא סייגל תוחילצמ ןניאו תועקשהב רוסחמ תולבוסה
ךירצ אל הזו .סייג ימלועה קנבהש ףסכל בושח רוקמ ויה םיאקירמאה אליממ םג ןכלו ולש תוחוקל ויה
.ותאצוה ךרד לע העפשה איהש וזיא םג ול היהת ףסכה תא םיסייגמ ונממש ימש ,עיתפהל

שי םואתפש ,ןהלש םימולשתה ןזאמב תוכבתסמש ,תונידמל הלצה שרק שמשל הדעונ ,תאז תמועל ,עבטמה ןרק
םהלש עבטמהו ולטנש ץוח תובוח עורפל תולוכי ןניא ןהיתולשממש וא םימולשתה ןזאמב לודג ןועריג ןהל
התיה ןרקה תרזעל תוקקזנה ןיב יכ םא) רתוי תושלחה תולכלכה הנייהת הלא ,םירבדה עבטמ .רערעתמ
ןרקב תורבחה תונידמה לש תופתתשההמ אב קלח ?ףסכה תא תסייגמ ןרקה ןיאמ .(הילגנא םג םיוסמ בלשב
הלא םגו םיקנב תרזעב םיפסונ תורוקמ סייגל הלוכי םג איה .ןתסנכהל םיוסמ סחיב תדמועה ןמצע
םשמש ינפמ - ב"הראב תובשוי ,ןרקהו קנבה ,תודסומה ינש לש תולהנההה ןכל .תורישעה תוצראב םיאצמנ
.ףסכה רקיע אב

ןוויכב ןהלש ימואלניבה רחסה רטשמ תא תונשל תונידמ ענכשל הסינ ימלועה קנבה הב רבעב הפוקת התיה
תאז השע אוה .אוציב רתוי הלודג הכימתו אובי לע תויתומכ תולבגמ לוטיב לש ,רמולכ ,היצזילרביל לש
ןבומב .רבעמה תפוקת תא "קילחהל" דעונש ,חונ יארשא ןתמב םגו ןהיתולשממל שיגהש ,תעד תווחב םג
.היינשל תחא תוינוציקמ טעמכ ימלועה קנבה רבע תונורחאה םינשב .היצזילבולגה תבחרהל לעפ אוה הזה
וא םישנ םימדקמש ,םיטקיורפ םדקל ךיא :תיתרבח תוברועמ לש ןמיסב וישכע דמוע ולש רהצומה םויה רדס
םלועה תונידמ לש תויסולכואב השק תועגופש ,היצרהליב וא הירלמ ומכ תולחמ תדחכהל םיטקיורפ
.ישילשה

ןוכנ לצנל ליכשה אל ןהמ קלחש ,התייה היעבה ימלועה קנבה ידי-לע ורזענש ,תוצראה לש תוארה תדוקנמ
לוטיל הנידמ ףא חירכה אל ימלועה קנבה לבא .ןבוח תא עורפל ושקתה כ"חאו הזה לוזה ףסכה תא
אל אוהש ןויכמ ךא ,ןהלש ץוחה רחס לש היצזילרבילל תוצרא ףוחדל הסינ םנמוא אוה .ונממ תואוולה
.לבגומ היה תוולה תונידמה לע ולש ישממה ץחלה חוכ םג זא הקוצמ תותעב אקווד הוולה

ןתוא ריזחהל הלכי אלו תואוולה החקל איה ,םיעבשה תונשב הטטומתה ןילופ ירה :הנפמ
:ןמיילק
,תועקשהל שמיש - ימלועה קנבהמ תואוולה ויה אל ,בגא ,ןבורש - וללה תואוולההמ רכינ קלחש ינפמ
רבכ םה .יסנניפ ןוה לש עצבה תפידר וז ,הז רשקהב ,םיניינעמה םירבדה דחא .תויחוור-אלכ ולגתהש
םיחיטבמש ינפמ הלאכ תומוקמב ועיקשיו וצורי ןיידע םהו ןילופב ווכנ ,וקיסקמב ווכנ ,ליזרבב ווכנ
וול םה .הבוט המגוד תאז ןילופ .לודגב םיווכנ םה ,ןמזל ןמזמ ,ןכל .ההובג רתוי תיביר םש םהל
םג הרק המוד רבד .עורפל ןיאמ היה אל זאו תואושת אשנ אל םהמ לודג קלחש םיטקיורפב ועיקשה ,הברה
אלש יאדו זאו םייטרפ םיסיכ ינימ לכל לזנ הזה ףסכהמ קלח .הלאה תוצראהמ קלחב ימלועה קנבה םע
.ףסכ הברה ךכ לכ םהל עיצהל ךירצ היה אל אוה ילואש ,ימלועה קנבה תא םישאהל רשפא .האושת התייה
רתוי אוהו החימצ דדועל רקיעב היהש ,ודיקפת תא אלמל קיספה אוהש ,תרוקיב וליפא שי ןורחאה ןמזב
.ןיטולחל םויה םש "ללותשמ" יתרבחה שגדהש ,תויתרבח תויעבב קסוע ידמ

ןרק .תמיוסמ תילכלכ היסקודותרוא תגציימה תינרמש דואמ תוינידמ שי הל .תרחא תגהונ עבטמה ןרק
אל רבשמהש ,חיטבהל ידכ ,םיאנת ביצהל הלוכי איה ןכל .רבשמב תאצמנ ןתלכלכש ,תוצראל הוולמ עבטמה
םישק םהש ,םיאנת הפוכ איה םיתעל .םיקנבמ תסייגמ ללכב איה קלח ,היתורוקממ אב ףסכהמ קלח .רוזחי
.דבכ דואמ םהלש ימינפה יתרבחה ריחמהש ינפמ דואמ

תונידמה תוינרבוסו היצזילבולג
וז .תילכלכ תוינידמ להנל תולשממ לש תוינרבוסה תלבגה אוהו דואמ רומח דחא טביה שי היצזילבולגל
תוינרבוסהמ קלח לע רתיו ב"הרא לש טנסה ,לשמל ,ךכ .לטאיסב םיניגפמה ועימשהש המ אלו היעבה
ליטהל לוכי אל יאקירמאה םיקקוחמה תיב םויהש ינפמ .א"טפנ םכסה לע םתח אוהשכ ,ב"הרא לש תיטילופה
,ילמרופ טביה רדעיהב םג לבא .הדנק יבגל םג ךכו .תוינרבוס לע רותיו הז .וקיסקממ אובי לע סכמ
תא הליבגמו קשמה לע דואמ רהמ העיפשמ ינוציחה קושה לש הבוגתה היצזילבולג שיש עגרב ,הזכ ,יתקוח
.הלשממה לש הלועפה שפוח

םייח-תמרב דרנ .דבל לכה רציינ ונחנא ,תוחורה לכל' :רמאל הלוכי הנידמ .רוגס אוה קשמהשכ ןכ אל
וזיאמ ,הזכ קשממבש ,ונמצעל ראתנ '.םלועה ראשב םייולת תויהל אל ,םיצור ונחנאש ךיא תויחל רקיעה
זא הלוכי הלשממה .הלטבא תרצונו תוחפ תונקל םיליחתמ - םוי דלי המ םיעדוי אל םישנא ,הביס איהש
קשממ קלח התאש עגרב ךא .הלטבאה תא לסחלו םישוקיבה תא לידגהל היעב םוש םש ןיאו ףסכ סיפדהל
ןיפילחה רעש לע ןגהל הסנמ התא םאו .ןיפילחה רעשל הרקי והשמ ףסכ סיפדת הלשממה םא - ימלוע
בלשב .לדג ךלש אוביה ףדועו לוז רתוי תיסחי השענ אוביה ,רקייתמ אוציה ,תולעל םיליחתמ םיריחמהו
,ןטק קשמב לבא .תחפל םיצלאנו תומלענו תוכלוה ח"טמה תורתיש ינפמ רתוי הזב דומעל רשפא יא םיוסמ
ליחתמו תימוקמ םיריחמ תיילעל םגרתימ ףכית תוחיפהו לודג אוביה ביכרמ ,ילארשיה קשמה ומכ
.ונממ ץלחיהל לק אל וניסנתנש יפכש ,םיפשכ-לגעמ

לש הלועפה שפוח םג .תילכלכ חותפ םלועב הברהב ןטק תירטינומה תוינידמה םוחתב הלועפה שפוח קר אל
התניש ב"הרא םיששה תונשמ .יליבומ רתוי השענ םלועהש ,ךכמ תעבונ ןאכ היעבה .תילקסיפה תוינידמה
,יקסע ,תורבחו .םיילגרב ועיבציש ,םישנא ואצמיי דואמ םיהובג םיסמ ולטוי םא .הריגהה יללכ תא
םאה - איה הלאשה .תוחיתפ היהתש ךכל קיפסמ .היצזילבולגה אל וליפא וז .ךכש יאדוובו יאדווב
תוטלתשה לש טביההמ הילע םילכתסמ היצזילבולגה דגנ םהש הלא לכ .הרוגס תויהל הנכומ הנידמה
,לודג הלקשמ ןכלו הלודג הלכלכ וז ,רורב .םלועה תלכלכ לע ,ברעמה תונידמ הנוכמש המ וא ,ב"הרא
- הרבח לכ ,קשמ לכ לאשנ לבא .יפוריאה דוחיאה תוצרא תלכלכ תא םג ,הז ךרוצל ,הילא ףרצנ םא דוחיב
ריחמה תא םלשל וכרטצת ,תיקלח קר ולו ,םירגוסמ התא םא לבא ,םירגוסמ ראשיהל םינכומ םתא םאה
לש העפשהל ,תודונתל רתוי הברה םינותנ םג םתא זא לבא ,חתפיהל םינכומ םתאש וא ךכ לע ילכלכה
תבוטל הב ועירכה םלועב םיקשמה בור לבא .הדח הבושת הל ןיא תינורקעש ,המליד איה תאז ?םלועה
.תוחיתפה

הזיא תוארל ןיינעמ דואמ היצזילבולגה דגנ ,םירחאה תומוקמבו ,לטאיסב םיניגפמה לע םילכתסמשכ
רורב םלצאש ,םיאקירמאה םייעוצקמה םידוגיאה ויה הלא .טלב דואמ הז לטאיסב .םש תורצונ תויצילאוק
םהש ,םילבלובמ םש ויה ךא .םקלח יבגל תוחפל ,תורחת םירצוי ישפוחה רחסה ימכסה .םהלש םחלה הז -
דצב 'םיקורי' ינימ לכ ויהו (ויפלכ הדהא יל שי ,םינפב אוהש הפיא ,ילצאש והשמ) ידסממ רבד לכ דגנ
תא ופקיש םהינועיטו םהיתואמסיס ,יל הארנ ךכ ,רקיעב .דבוע ןיינעה ךיא הנבה ירסח םישנא ןומה
אוה דחא דצ לש חוורהש ,רמולכ – "ספא םוכס קחשמ" הנוכמש המ שפות םיילכלכ םיסחיבש ,החנהה
ןוכנ הזש ,תויהל דואמ לוכי .לודגהו קזחה דימת אוה חיוורמהשו רחאה דצה לש דספה ועבט םצעמ
.תילכלכ ןוכנ וניא יאדווב הז .תיטילופ

םייקסע םידיגאת לומ תונידמ לש ןחוכ
תלשממ אל וז וילע טלושש ימ .היצזילבולגה ךילהת לש יטילופה טביהל אקווד ןוידב םדקתנ :הנפמ
תורבחה לומ תימואלה הנידמה תמצועב הדירי ונל שי םאה .תוימואל-בר תורבח אלא ,ב"הרא
,המגוד ונל תתנ .ןהלש תוינמה ילעב יפלכ אלא ,דחא ףא ינפב תויארחא אל השעמלש ,תוימואל-ברה
הוואגה ללגבש ,ישילשה םלועב רקיעב ,תונידמ ויהי .תוינרבוסהמ קלח לע רתיו יאקירמאה סרגנוקהש
!ריחמה תא םלשנ :ורמאי תימואלה

:ןמיילק
וז ,תאז הנשעת ,ןכא ,ןה םאה .טילחהל הרבח לכ לש התוכז וז .היצזילבולגל ףיטמ אל ינא .ןתוכז וז
.םיעבוקש םה תיסחי םירישעהש ,וזכ איה תורבחב תוחוכה תקולחש ,דיגהל לוכי התא .תרחא הלאש רבכ
ילואו ,עבטמה ןרק דצמו ב"הרא תלשממ דצמ ץחל םייקש ,קפס ןיא םג .םיכסמ ינא ,קדוצ אל םלוע והז
םיקשמה ידסחל תקקזנ הנידמ םא לבא .תיטסילטיפק הלכלכ לש ןוויכב ,ימלועה קנבהמ םג הזמ תוחפ תצק
.ץוחב ראשיהל ,תאז תושעל תרכבמ איה םא ,הלוכי איה םהב םיטלוש םהש םיפוגל וא םיחתופמה םייברעמה

יתש לע םייק אוה .םייק ןיידע אוה ירה ,םייקסע םידיגאת לש םחוכל תיסחי תונידמ לש ןחוכל רשא
וא יפוריאה דוחיאה ומכ ,תונידמ ידוגיא לש – היינשה .תדדובה הנידמה לש וז - תחאה .תומר
תדדוב הנידמ ףא םילופונומו םילטרק דגנ ותוינידמב השוע דוחיאהש המ .((WTO ימלועה רחסה ןוגרא
םא ןיבו םיימוקמ םא ןיב ,םילופונומו םילטרקל ,םירבדה עבטמ .תושעל החילצה אל הפוריאב
,התע םהל שיש הממ ,תדדובה הנידמה דגנ ודמעשכ יטילופ העפשה חוכ רתוי הברה היה ,םיימואל-בר
.יפוריאה דוחיאה תוריכזמ םלומ תבצינשכ

הרישיה תיתלשממה תוברועמב הלודג הגיסנ םלועה לכב הנמתסה םינורחאה םירושעה ינשב ,ןכ-לע רתי
יפכ לבא .יטרפה רוטקסה םע היסחיב הלשממה לש החוכ תדיריל איבהל היה חרכומ הז ,הרואכל .קשמב
,םיקסעה דצמ ,ךופהה ןוויכב םיצחל הנימזמ םג וזכ תוברעתה ,ץראב ןויסינהמ הפי םיעדוי ונחנאש
םצמצמ םג תיתלשממה תוברועמה םוצמצ .םהלש םיילכלכה םיסרטניאה תא תותרשמה תויתלשממ תוטלחה תלבקל
דציכ ,רורב ירמגל אל הזש ךכ .רחא וא הז קסע םע תינטרפ ביטיהל הלוכי הלשממה וב םוחתה תא אליממ
םיקסע לש םחוכ לבגוה םג ליבקמב ךא ,הטילש תוחפ וישכע שי תולשממל םנמוא :המצועה ןזאמ הנתשה
!ןתוא ןרמתל

תויוצר ןניאש ,תולועפ תלבגהב איה תוילכלכ תורבח יפלכ הנידמה לש החוכ אטבתמ ןהב םיכרדה תחא
,יפוריאה דוחיאב .ב"ויכו הביבסה תוכיאל הגאדב ,יתרכזה רבכש ,םילופונומב המחלמה ומכ .הרבחל
םיאנת ללוכ ,ןקלח לע םילבוקמ םניאש ,םיללכ תורבחה תונידמה לע תופכל הסנמ הלודגה תרגסמה ,לשמל
לע םיכמתסמה דיבעמ-דבוע יסחי לש הילע םתלחהל הילגנאב תודגנתהה ירחא בוקעל ןיינעמ .םיילאיצוס
הדובעה יאנת לע העפשהה לש ןיינעל ונתוא ריזחמש המ .םימדקתמ רתוי הברה םהש ,הינמרגב גוהנש המ
.ךכ םשל היצזילבולגה תא לצנל רשפאש ,ישילשה םלועה לש תוצראב םידבועה לש

,היידרוב הלעהש ,ןועיטה תא החוד השעמל התא :וב ונחתפש המל רוזחנ ןוידה לגעמ תא רוגסל םא :הנפמ
םזילטיפקה לש היצרוטסר איה היצזילבולגהש

:ןמיילק
םתאש יפכ ותנעטל סחייתא ,וישכע ןוידה ךרוצל לבא .יתארק אלש המ תוחדל לוכי יניאו ותוא יתארק אל
רטשמה ,יטסינומוקה שוגה היהש המב טעמלש םושמ קר ולו יל תיארנ הניא תאזה הנעטה .יינפב םתילעה
יאדווב ,רקובמ תוחפ םזילטיפקל הרזח הנורחאל הנשיש ,קפס ןיא םנמוא .לטבתה אל םלועמ יטסילטיפקה
ךכ לכ אל - היצזילבולגה לש אצוי לעופ הז םאה .תילכלכה תכרעמב הרישי תיתלשממ תוברעתה תוחפל
,היצזילבולגל תפחודש ,םזילטיפקה תוקזחתה יהוזשו הכופה איה תויתביסהש ,רתוי יל הארנ .יל רורב
.ךפיהל אלו

תונשבש ,הרכזש השיפת םלועה בורב הטלש םירשעה האמה תיצחמב .הירוטסיהל תצק רוזחל ךירצ ילוא
הב שי ,תוערגמ ןומה וזה תכרעמל שי ."הרוחסה תא הקפיס אל" ,הדבע אל תיטסילטיפקה תכרעמה םישולשה
הקופת ,רוצייב תוליעי איבהל הרומא תוחפל איה לבא .לזגו דוש הב תוארל רשפא ,תוירזכא הברה
התייה ,תאז תמועל .זא הלשכ וזה תכרעמה ,דבע אל הז יברעמה םלועב םישולשה תונשב .םישודיח ,הלודג
אקווד םיחרזאה תמחלמ ירחא המצע תא םקשל החילצהש ,מ"הרב לש וז ,תכשומ ןמז ותואב התארנש ,המגודה
זא םינכומ ונייה ונלוכ אלש ,ארונ ישונא ריחמב םג ךא) קשמה לש יזכרמ לוהינו ילכלכ ןונכת תרזעב
,הינמרגמ תוחפ אל ,ברעמה תונידמ היינשה םלועה תמחלמבש ,הדבועה םג ךכל הפסונ .(ומויקב תודוהל
םגו המיחלה יכרוצ תא קפסל םג היה רשפא יא תרחא .יחרכה היה הז .דואמ יזכרמ ןונכתל וקקזנ
ךישמהל ,יוצר וליפא ,רשפאש ,תובר תוצראב ובשח המחלמה ירחא .בער תפרח ולבסי אל םישנאש ,חיטבהל
לכב - הנאג ,המרוב ,לארשי ,ודוה - םירז לועמ וררחתשהש תוצראב .הנידמה תוברעתהו יזכרמ ןונכתב
.תיתלשממ תוברעתהו תויזוכיר לש םגד אוהש הזיא וצמיא הלאה תוצראה

תיטילופ - תותיחשל חתפ תחתופ תיתלשממה תוברעתהה .תונורסח שי הזה םגדל םג ךכ-רחא רווחתהש יפכ
היצזיטילופו ןהיחוור תא לידגהל תנמ-לע ,הלשממה תא ןרמתל םיקסע לש תונויסינ הנימזמ איה .תישיאו
שי םזילטיפקבש ומכ .ץראב םג הפי ונרכיהש תועפות - םייתגלפמ םינקסע תוצפל תנמ-לע ,םיקסעה לש
תעונת דימת שי הרבח יניינעב .תילאידיא הטיש ןיאש ,רבתסמ .ול תופולחב םג תונורסח שי ,תונורסח
וא םדקומבש ,תופצל ןתינו .דואמ ינוציק ,דחא ןוויכל הכשמ היצזילבולגה םיוסמ בלשב .תלטוטמ
קלח לע .םימיוסמ םימוחתב יהשלכ הגיסנ תנמתסמ םויה רבכ יתעדל .הדגנ היצקאיר ררועתת ,רחואמב
.םנשיש תונורתיה ליבשב םימלשמש ,ריחמה אוה קלחו טלתשהל ןתינ תולוועהמ

2002 לירפא ,37 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל