2002 ראוני - 36 הנפמ - םירמאמה ריצקת
דוד ןב ןד - תשעתהל תע
ךלהמב תכלוהו תררופתמ לארשי לש ינוחטיבה הנסוח ססובמ הילעש ,תיתרבח-תילכלכה המקרה
.הנידמה לש הדיתע לע תמייאמה תישחומו תידיימ הנכסב רבודמ .םינורחאה םירושעה תשולש
תדוקנל תוריהמב םיליבומה םיאוות לע םיאצמנ ונא ךא ,ןוויכ תונשל רחואמ אל ןיידע
.הנידמה לש הלרוג תא ץורחת רשא ,רוזח-לאה

רנייר םירפא - היחרזא לכ תלכלכ
תא ריזחי םחוריו םיקפוא ינב לש "הדרמה ןויסינ"ב םשאויש ,ןושארה יתרבחה "ןלאמשה"
.תילארשיה היטרקומד-לאיצוסה לש דובאה הדובכ

ןורוד םהרבא - םילטבומב ותמחלמו ילארשיה דסממה
וליג םהיתודמעב אלא ,םהיפלכ היטפמא וב ןיאש קר אל םילטבומה יפלכ דסממה ישאר לש םסחי
."םילטבומב המחלמ" לש השיג ,תרכנתמ השיג

תיזג המלש - תומיע וא םויק-וד - ןוחטיבו הרבח
הרורב תופיפכ הפופכ תינוחטיב-תיאבצה תכרעמה .יטפשמ-ילמרופה בצמל רשאב חוכיו ןיא
חוקיפה תלאשב ןודלו רובעל םיסנמ רשאכ ,םיכבתסמ םירבדה .תיחרזאה תושרל תטלחומו
.תינוחטיבה תכרעמה לע יחרזאה

גנונפוה םחנמ - ךשמתמ ינוחטיב חתמ חכונ תימואל תוירדילוסו תויחרזא תויוכז
תעצבמה תושרל קינעהל רשפאמו ןוטלשה תויושר ןיב תוחוכה ןזאמ תא הנשמ םוריח בצמ
.הל תונתינ ןניא ללכ ךרדבש ,תויוכמס

ילזמ הלרו רוג תיגח - לארשיב ךוניחב םזירטילימ
,ןמז ותואב .ליעפו יבקע ןפואב סויגל םיכנחמ לארשיב תידוהיה הרבחב הרומו הרוה לכ
.רשק שי ילוא םא םילאוש אלו רעונה ברקב תומילאב םיקבאנ

לג ןבואר - ?הכורא המחלמב הרבח קחוש תמאב המ
ונחנא המ םשל" ההימתהו ןורתפ רדעיה לש השוחת ;תומחלמל "םויס-וק" רדעיה ;תואדו-יא
אלו תילארשיה הרבחה לע דבכה טקפמיאה תאו הקיחשה תא םירצויש ,הלא םה - "?תאז םישוע
.ןמצע תומחלמה

תשק הלוש - יתימה דוכלמה :קחצי תדיקע - הכביו קחצי ,לאעמשי
העדותב יזכרמ םוקמל הדיקעה סותימ תא הריזחה םיברעה ןיבל וניניב תכשמתמה המחלמה
םינשה םישימח ךלהמב ץראב הרצונש ,תיתורפסה הריציה לע םג ןבומכ העיפשהו תיביטקלוקה
.תונורחאה

ןוזדוד ירוא - היצזילבולגה ןדיעב תימצע הדמשה
- תלעופ איהש ךרדב .ץוחמו םינפבמ המצוע יבר תוחוכ ידי-לע תפקתומ תילארשיה היטרקומדה
.קתקתמ תימצעה הדמשהה ןועש

קזיא ירפ'ג - היטרקומד-לאיצוסה דיתעו "תישילשה ךרדה" - דיג ינותנא
יטילופה ץחלה יכ ,םיעבוקו תוביטנרטלא לש רתוי בחר ןווגמ םיעיצמ שדחה לאמשהמ וירקבמ
.תישילשה ךרדה לש ןוכנה יאוותה לע רומשל הדיחיה ךרדה אוה

ידעלג ןד - היצזילבולגה חבשבו היטרקומד-לאיצוסה תונגב
1997 זאמ וצרפש ,םיילכלכה םירבשמהמ םלעתמו היצזילבולגה חבשמ סנדיג לש ינשה ורפס
.ךליאו

ימהרבא ילא - האוגה םזילאודיווידניאה ינפב יטסילאידיאה ביטקלוקה תגיסנ
יביטקלוקה םזילאידיאה תא ואטיבש ,םיכרעה ןיב ויה ללכה ןעמל תויתמישמהו תובדנתהה
יפואה תא שיגדמ ,םייונישה חכונ רערעתמ םדמעמש ,םיכרעה רתי ןיב ,םהב העיגפהו ץוביקב
.םצעתמה םזילאודיווידניאה שבלש ,יטסיאוגאה

רפוע סחנפ - ןהכה דוד לא בתוכ תרש השמ - לארשי ץרא לש הירוטסיההו לצייפ תבצמ
.ופוליסו רבעה תחכשה תא ריתמה הירוטסיהל יטסיבשלוב סחי סרוג ינניא
הפי ןרהא - אמגודכ אבוקנ תיב - הבישה תוכזו םייברעה םיטילפה תייעב
הייסולכואה תא תוארל םיפידעמ ויה ןהיפל םילארשי םיגיהנמ רפסמ לש תויואטבתה תועודי
.שוריג תוינידמ עצבל ינידמה גרדה לש היחנה התייה אל חטשב םידקפמל ךא ,תבזוע תיברעה

דבוע בקעי - תוינרדומה תונומוקהו בוטנב יכדרמ
תונומוק ירבח םע תפעוסמ םירשק תכרעמ חופיטל רסמתהל וייח לש ןורחאה רושעב רחב בוטנב
החתפש ,רשק תכשלכ ,"ימואלניבה תונומוקה ןחלוש" תא דסייו םלועה יבחרב תוינרדומ
.לארשיב ץוביקהו תונומוקה ןיב שגפמב השדח הפוקת

ןיומ רוטקיו ,רוקוניו ןרהא - ןאכ רבכו םש ןיידע :לארשיל היסורמ
תריציל ,תורחא םילמב ,וא תונלדבל םילועה לש ןוצרל סחייתמ םיצופנה םיסותימהמ דחא
אלו תילמרופ תיסור תונגראתהל סחייתהל רשפא יאש ,תוארמ רקחמה תואצות .יסור וטג
תויטסילרולפ תומגמל יוטיבכ אלא היצגרגסל ןוצרכ ,תיטילופו תיתוברת ,תיתרבח ,תילאמרופ
. תילארשיה הרבחה לש

רועסי םהרבא - תילארשיה הרבחה לע תרוקיבל טרופקנרפ תלוכסא סויג
,ותעדל הגרחש לע תונויצה תא רקיב רמייהקרוה :תוילארשיה תשורח ןמרקוצ השמ לש ורפס לע
גרח אל ןמרקוצש ,המדנ םימעפל .תויעב רותפל התרמויל רשאב ימיספ היהו "תודהיה חור"מ
.המוד הדמעל רבעמ

2002 ראוני ,36 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא