תוינרדומה תונומוקהו בוטנב יכדרמ
2002 ראוני - דבוע בקעי
תוגהו היישע ימוחת לע םתוח העיבטהש ,םילעפ תבר תוישיא היה (1900-1985) בוטנב יכדרמ
רבח .ם"פמו יצראה ץוביקה ,ריעצה רמושה ידסייממ :לארשי תנידמבו ידוהיה בושייב םיבר
הנושארה תינמזה הלשממב יוניבהו הדובעה רש ,תואמצעה תליגמ לע םותחה הנידמה תצעומ
ריאמ הדלוג לש םהיתולשממב ןוכישה רשו (1955) ןוירוג ןב תלשממב חותיפה רש ךכ רחאו
ןורחאה רושעב רחב הז שיא ."רמשמה לע" לש ךרועה תובר םינש ךשמבו דסיימה היה ;לוכשאו
םלועה יבחרב תוינרדומ תונומוק ירבח םע תפעוסמ םירשק תכרעמ חופיטל רסמתהל וייח לש
ןיב שגפמב השדח הפוקת החתפש ,רשק תכשלכ ,"ימואלניבה תונומוקה ןחלוש" תא דסייו
.לארשיב ץוביקהו תונומוקה

יאדווב וישכע" ורמאו םירבח וילא ואב וירבדל .תונושארה 70-ה תונשב תואלמגל שרפ בוטנב
ןיינועמ ינא ....ימוי רדס לע הניא תונורכיז תביתכ" :םהל בישה אוה ."תונורכיז בותכת
."רבעב אלו דיתעב

: ךכ לע בתוכ אוה "םירפסמ םימי" ורפסל המדקהה ירבדב
,בר קופיס יל ומרגש ,תויוקסעתה יתאצמ תואלמגה רושעב"
- ץוביק םגד - תונומוקה תעפוהב יתוניינעתה ןוגכ
ץוביקה תא יתשקיב תובר םינש ךשמב ..םלועה יבחרב
הז ךא .רשק לש טוח ליחשהל הסניש ,והשימ תונמל יצראה
יכדרמ לחה ךכ ."...ימצע לע תאז יתלטנש דע השענ אל
,רשא ,תוינרדומה תונומוקה םע םירשק חתפל בוטנב
ישנא - וירוענ רוד לש ןקוידה ןהב הלגתה ,וירבדל
לא בוטנב לש רשקה .םירשעה תונשב ריעצה רמושה
רפסב יארקאב לקתנ רשאכ לחה תוינרדומה תונומוקה
דייקניק טאק הבתכש ,Walden Two Experiment
ןיווט תינקירמאה הנומוקה ידסייממ ,(Kat Kinkad)
תונושארה םינשה לע (1967 -ב הדסונש Twin Oaks) סקוא
ארקנ דייקניק טאק לש הרפס" : וירבדל .הנומוקה לש
,תויעבה ןתוא .יצוביק לש ויתודלות רופיס ומכ יניעב
םינושארה רצח :הנומתב) "...ןנורתפל תונויערה םתוא
(םיצוביקהו תוצובקה םא - הינגדב

יכ ,הבשחמ ךותמ 1975 ויתסב לארשיב רקבל תרבחמה תא ןימזהל ותוא האיבה ותובהלתה
תונומוקהו תיצוביקה העונתה ןיב ינושאר רשק תריציל בוט דעצ היהת דייקניק תנמזה
דייקניק הרייס וכלהמבו םידחא תועובש ךשמנ רוקיבה .סקוא ןיווט לש הגוסמ תוינרדומה
תיצוביקה העונתה יגשיה לע םיבר םיחבש הפיערה ,רוקיבה ףוסב ,ןויאירב .םיצוביק המכב
הבשחמ ידכ ךות ,ץוביקה תודסומ לע יתננובתה" :הפיסוהו תופי תוילנומוק תוליהק תמקהב
תכלל םיצפח ונא םאה : הלאש שי וניבגל ,םינקירמא וננה ונא ...ונא וניתודסומ לע
השקתת המצע איה יכ ,התייה התכרעה .(15.10.1976 םתוח ,"םתאו ונחנא" ) "?הז ןוויכב
.ץוביקב דסוממה םייחה חרואל לגתסהל

רואל איצוה ךכ םשל .םלועה יבחרב תונומוקב םירבח םע רשק תריציב בוטנב לחה 1976-ב
דעונו תונומוקה ןיב ץפוה רשא ,Newsletter "International Communes Desk" םשב ןיטלוב
לכב יטסילאיצוסה לאידיאב ךומתל אוה עינמה יכ ,ריהבה אוה .היצמרופניא תפלחהלו רשקל
תעונת םא יכ ,תינויצ העונת קר הניא תיצוביקה העונתה ןכש ,שרוש תוכהל לחהש םוקמ
ןיב תופיצרב עיפוה ןיטלובה .תימלוע תוירדילוס חופיטב תניינועמה תיטסילאיצוס תונומוק
.1976-1985 םינשה

רזוחב ."ץראל ץוחב תונומוק םע םירשקל הדעווה" יצראה ץוביקב 1977-ב המקוה ותמזויב
הקמנהה ירבדב .Communities ב"הראב תונומוקה לש תעה בתכ לע םותחל ץלמוה םיצוביקל
רוכינהמ הנש לכ םיחרוב םיריעצ םישנא יפלא ..תוחתופמה תוצראה לכב ..." : בתכנ היינפל
רשא ,...תויביטנרטלא םייח תורוצ םיקהל יניצר ןפואב םיסנמו ...תוינרדומה םירעב קיעמה
תיתרבח היצנטופ תלעב העונת איה תאז .ץוביק לש תומדל ןבורב תוברקתמ רבד לש ופוסב
,הביסה וז .עויס רסוחב ,םיעצמא רסוחב הכרד סלפל תצלאנ איהש אלא ,... - הבר תילכלכו
תוצראב תאזה העונתה םע םירשק רושקל הילע לטוהש ,הדעו םיקהל יצראה ץוביקה תא האיבהש
"..תלוכיה תדימב הל רוזעלו תוקוחר

אוהו םלועב תונומוק ירבח םע םירשק רוציל ויתונויסינ הפי ולע אל הנושארה הפוקתב
םללכבו וניבתכמ לע םינוע אל השעמל תונומוקה ירבח" :דייקניק טאקל בתכמב ךכ לע ןנולתמ
יבגל ךתצעב לאוש ינא ...תויפוריאה תונומוקב רתוי עורג בצמה …סקוא ןיווט ירבח
ילוא ךשמיי ןיינעה רסוח םאו תונומוקה ישנא תא רתוי בוט הריכמ תא ."הכשלה" תוינידמ
"םנוצרל דוגינב םישנאל רוזעל תורשפא ןיא .הכשלה תא רוגסנש יאדכ

בחר הנעמל הכז ןמז רחאלו ירפ ףוסבל האשנ תונומוקה ירבחל םיבתכמ תביתכב ותונדקש
תונומוקה לש ןמלועב השענה לע בוטנב לש היצמרופניאה תא וביחרה וחתפתהש םירשקה .רתוי
םירשק התע ונל שי ..." :בתכ ויתונורכיז רפסב .ומצע לע לטנש תוחילשב ותרכה תא וקזיחו
.הפוריא תונידמב הלכו תירבה תוצראו ןפי ,הילרטסואו דנליז וינמ לחה תונומוק םע
םיקסוע ונא ךא .רויד לש םיביטרפואוק ןה םצעבש ,תוינוריע תונומוק יפלא םג תומייק
םיצוביקה תמגודכ ,ןויוושה ןורקיע תא תומייקמהו תוסנכהב תוקלחתמה תוירפכ תונומוקב
רובקלו ריעה ןמ חורבל ןהירבח תרטמ - תויטסיפייקסא ויה ןבורש ,התייה ןהלש הרצה .ונלש
וכלה תובר תונומוק ...םמצע ןעמל קר ,תויתרבח תורטמ ילב ,דדובמ םוקמ והשזיאב ןמצע
וישכע ונדיקפת .ןשוביגל םורגיו ןהל רוזעיש ימ ,ןתוא ךירדיש ימ היה אלש ינפמ דוביאל
המל ועיגיש ,תידדה הרזע לש תותשר ומיקיש ,תויצרדפ ונגראיש ,ורבחתיש ןתוא ענכשל
ףאו ןתא םירשק םימייקמ ונאו הלאכ תויצרדפ ומק רבכ הקירמאב ...ונעגה רבכ ונחנאש
תועוצקמ ינימ לכ ןאכ דומלל ידכ ,הצרא העיסנה ימדמ קלח ןומימל תוגלמ ןהל ונגשה
.(163-164 'מע) "..דועו םידלי ךוניח ,תיצוביק היינב ,תיצוביק היישעת - םייצוביק

םירשק ורצונ ויעגמ תובקעב .תימלוע העונת תמקהל ןוזח לש דחוימ יפוא היה חתיפש םירשקל
תוחרוא לש תונוש תוטיש ץמאלו דומלל ןוצרבו םיידדה םירוקיבב םיוולמ ויהש ,םיקזח
.ץוביקה

רשטוב ןלא לש רמאמ דמלמ בוטנב לש תומזויל תונומוקה ישנא לש סחיה לע
אוה .תונומוקב רשקה תותשרו תויצרדפה תווהתהב ןדה (סקוא ןיווט רבח ,Allen Butcher)
(Malon Wilkus) סוקליו ןולמו איה םיצוביקב רויסהמ הרזח דייקניקש רחאל יכ ,בתוכ
העונתה םע רשק רוציל שי יכ ,ובשח (סקוא ןיווטל היפואב הליבקמה) East Wind הנומוקהמ
ץוביקה םע דחוימבו םלועב הרישעהו הלודגה תינוליחה תילנומוקה העונתה איהש ,תיצוביקה
םה בוטנב לש ויבתכמ תארשהב .תונומוקל יפסכ עויס גישהל םהל רשפאמ היהש ,יצראה
היצרדפ דסייל וטילחה םיינשה .תונומוקה לש ןמויקל קזחמ םרוג איה היצרדפ יכ ,וכירעה
תיצרדפ תמורת תא םכירעהב םיצוביקה תיצרדפל המודב ,תינופצה הקירמאב תונומוק לש
לולכל ךירצ היצרדפל םיאתמה םשה יכ ,וטילחה תוטבלתה רחאל .םישדחה םיצוביקל םיצוביקה
Federation of Egalitarian Communities :םשה לע וטילחהו "תוינויווש" גשומה תא
.(FEC)

העונתה דצמ חותיפ תוולמו יסנניפ עויס תלבקל תוינויוושה תונומוקה ישנא לש םתווקת
םינשב .םיידדהה םירוקיבה תועצמאב םיישיאה םירשקה וקדהתה םלוא ,ושמומ אל תיצוביקה
בוטנב .תוינויוושה תונומוקב ץוביק ירבח לש םירוקיב המכ ויה FEC-ה םויקל תונושארה
היצרדפה סנכב ףיקשמכ ףתתשהל ,קרוי וינב זא ההשש ,(היבחרמ רבח) רועסי םהרבא תא חלש
ץוביקה תא ול ריכזה וז הנומוקב רוקיבה יכ ,רמאו East Wind-ב םג רקיב רועסי .ןהלש
.םינושארה וימיב

םישגפמ לש תומזוי לע הפוריאב צ"הושה יחילש דצמ תועידי בוטנבל ועיגה 1979-ב
,תונומוק לש ימואלניב לביטספב" :רסמנ םיבתכמה דחאב .הפוריאב תונומוק לש םיימואלניב
תונומוק תשר תמקה לע טלחוה דנלוקסב ןוטסירואל הנומוקב 1979 רבמטפסב םייקתהש
,הינד ,הידבש , היגברונ :תוצרא 16-מ םיראנומוק 100 לעמ וב ופתתשה .תימואלניב
,הדנק ,הילרטסוא ,ןפי ,דרפס ,הילטיא ,ץייוש ,תפרצ ,היגלב , דנלוה ,הינמרג ,הינטירב
לע ידדה דודיעו קוזיח - תשרה ידיקפת ... .(רימע ץוביק רבח) לארשימ גיצנ ףאו ב"הרא
".ימואל-ןיב תושדח ןולע תאצוה ,עדימו הרזע ,ןויסינו תונויער יפוליח ידי

רכינ אלו תונומוקה ןיב תורכנתה התייה זא דע ןכש ,תדדועמ"כ העידיה תא רידגה בוטנב
לע תועידי םג רשקה תכשלל ועיגה 1980 תנשב ".הלועפ ףותישו תידדה תורכיהל ןוצר
.הקירמאב FEC-ה תוינויוושה תונומוקה לש היצרדפה תוססבתה

ירבח םע וירשק .לארשיב תונומוק לש ימואלניב סוניכ םוזיל ותוא ונברד הלא תועידי
הנודינ הבש ,םיבתכמ תפילח םהיניב החתפתהו םיבחר ויה רבכ הפוריאבו ב"הראב תונומוק
סנכ ,ץוביקב רוקיב בלשל התייה השבגתהש העצהה .ויתומגמו לארשיב סנכה ןומיזל המזויה
.לארשיב לויט דחא םויו ןויעו ןוידל

תא ךכל גישה אוהו תיללכ תוחילש לש דממ לארשיב סנכה םויקל תוושל ץמאמ השע בוטנב
םייתכלממ תודסומו (ם"קתו יצראה ץוביקה) תויצוביקה תועונתה יתש לש תויוריכזמה תכימת
.םלועב םיריעצ ברקב תילארשיה הרבסהל םג סנכה תובישח לע ותכרעה תא ולביקש ,םינוש

לארשיב ימואלניבה תונומוקה סנכ
.טפושה ןיעב ,םירפא ירה יכוניחה דסומל רבע םשמו 1981 רבוטקואל 4-ב לעפאב חתפנ סנכה
וינו הילרטסוא ,הקירמא ןופצ ,הפוריאב תונידמ 15-מ תונומוק לש םיגיצנ 50 וב ופתתשה
ונממ ורדענש ןוויכמ ,זאד תונומוקה םלוע לש גציימ םגד ויה אל סנכה יפתתשמ .דנליז
תונומוק ונייהד -בוטנב תרדגהכ -"תוילאירוטטקיד"ו) תויתד תונומוק יגיצנ ןווכמב
לש שגפמב הצר בוטנב .ונמזוה אלש ,(יתד יטמזיראכ גיהנמ וא ורוג ביבס וצבקתהש
ךכ רחאו םיצוביקב םידחא םימי םירבחה וחראתה סנכה ינפל .תויטרקומדו תוינוליח תונומוק
.םינויד לש עובש םייקתה

:סנכהמ ויתויפיצו םיפתתשמה תא בוטנב גיצה החיתפה ירבדב
סנכ תויהל יושעש המב קלח תחקל ידכ ,תונוש תונידמ 15-מ תונומוק ירבח 50 ןאכל םתעגה"
תפלחהל ,תיביטנרטלא םייח תרוצל ךרד הרומכ תונומוקו םיצוביק לש לנויצנרטניא לש דוסיה
הז סונכב ונלש רתויב לודגה רגתאה ...תיטסילאיצוס תיתייליהק הרבחב תעקוש םינומה תרבח
לכונש ידכ ,הזל הז עייסל םילוכי ונא ךיא ,דחי תושעל םילוכי ונא המ טילחהל אוה
לומגת הז אהי - ונמכחהש ,והשמ ונדמלש השגרהב סנכה תא םכסל לכונ םא .ונילעפמב חילצהל
".ונלש ףתושמה ץמאמה לע יואר

תוגלפמה לש וז ןיבל ונלש הטישה ןיב יתוהמה לדבהה" :רמא םינוידה לש דוחייל רשאב
תוליעפ תועצמאב איה יונישל הדיחיה ךרדה יכ ,םינימאמ ונא ןיאש ,אוה תויטילופה
.םייחה תוחרוא םקרמ תא תונשל אוה םיצור ונאש המ ,הלומעתבש תובישחה לכ םע .תיתלומעת
יפלא ויהי הקירמאב יכו 250 םוקמב םיצוביק 5000 ויהי לארשיב יכ םיצור ונייה
".םילמע ונא ךכ לעו ונלש ןוזחה והז ...תונומוק

ירבח ,םיצרמה .םינוידל תוחיתפכ ,ץוביק ירבח ,םירקוח ידי לע ועמשוה סנכב תואצרהה לכ
חורב החלצהו ןוחטיב תשוחת ורדיש ,תיצוביקה העונתה יגשיה לע רקיעב ודמעש ,ץוביקה
הקולחה .ןהיתויעבו םהלש תונומוקה תא וגיצה ל"וחמ םיחרואה וליאו "לשכנ אלש ןויסינה"
,םיצרמה וריבעהש רסמה .תוחונמ ימ לע להנתה לוכה אל יכ ,ךכל םימרוגה דחא התייה תאזה
,תונומוקה ירבח דצמ חור תרומ ררוע ,םיגשיה לע קר עיבצהל הייטנ ךות ,ץוביקה ירבח
ךא .םיילנומוק םינפ יסחי רקיעב - םהייחל תויטנבלרה תויעבב סנכה ךלהמב קוסעל וצרש
,"יאמ וגנול" תויתפרצה תויטסילאיצוסה תונומוקה ירבח לש ויה רתויב תויתרוקיבה תוגשהה
לעו תונומוקב םינפ יסחי לש תוילוש תויעבב תוקסעתהה לע ולבק םהו הנוש התייה םתרוקיבש
.תולעופ ןה ןהבש ,תונידמב םייתרבחה םיקבאמה לש תויטילופה תויעבל תוסחייתה רדעיה

דחי םג םייתרוקיבהו םייבויחה םיטביהה יוטיבל ואב תונומוקה גיצנ לש םוכיסה ירבדב
םינוש םיאשונב םיגיצנה ברקב תועדה-יקוליח ,ץוביקה יפלכ התלעש תרוקיבה יכ ,םהב רמאנו
המכסהה ימוחת יכ ,תישאר : םירבד ינש ריתסהל םילוכי םניא "םירעוסה םיחוכיווהו
דעצ ,ריבכ גשיה תלמסמ וז הדיעו יכ ,תינש ;תוקולחמהמ םילודג תואידיאבו םייחה תוחרואב
תדועת הווהמ איה .הלודג העונת לש השוחת תלחנהבו תימלוע תשר דוסייב המידק לודג
".הז סנכ לש םינגראמה רתיו בוטנב יכדרמ לש תוריסמלו ןוזחל הכרעהו הרקוה

:ורמואב סנכה תא םכיס בוטנב
ונילעו הזל הז םיבורק ונאש ,וניליג יכ ,יל הארנ"
איבת תפתושמ הדובע יכ ,ןימאמ ינא ...דחיב אצמיהל
אוצמל תוכירצ תונומוקה הנידמ לכב .תויבויח תואצותל
.ןהלש םילאידיאה תא םדקל ידכ ,תותואנה םיכרדה תא
הז זאו תויללכ םיכרד תוותהל קר לכונ היצרדפה תודסומב
םיאתמש המ תא רוחבל ןמצע תונומוקה לע לטומ היהי
ךכ םשל .םלועה תא תונשל םיצור ונחנא ...ןהלש םיכרצל
".הריבכ הארשהלו הייגרנאל םיקוקז ונחנא

הליחתכלמ התייה וז המגמ .הפי הלע אל תוינוליח תונומוק לש ימלוע ןוגרא םיקהל ונוזח
לש תוספורטופאה תא וצר אל םה .ךכל םינכומ ויה אל סנכה יפתתשמ בורש רחאמ ,יוכיס תרסח
ענמנ רבשמה .וצוציפל איבה טעמכו ןוטרש לע סנכה תא הלעה הזה אשונה .םהילע ץוביקה
יללכ חוסינ גשוה הז םוקמבו תימלוע היצרדפ םיקהל המגמה תא הלטיבש ,הרשפ האצמנשכל
רצונ םלוא ,וזוגנ תכלה תוקיחרמ תווקתה .הלועפ ףתשל תונומוקל ארוקה בייחמ יתלבו
."תונומוקה ןחלוש" םויק תא רשפאש ,םירשק לש קזח ןיערג

םימשרלו םוכיסל שדקוהש ,"תונומוקה ןחלוש" ןיטלוב םסרפתה סנכה רחאל םידחא םישדוח
ןיטלובב ומסרופו םהיתבל ורזחש רחאל םיפתתשמ ידי לע וחלשנש ,םיבתכמה רורצ .סנכהמ
םירמאמ ינש םג ךא ,הדותו הכרעה ירבד הברה םהב שי .םיפלאמ תובוגתו םימשר איבמ
םתחש ,ף"שא דיסח ידי לע בתכנו םיצוביקהו לארשי דגנכ עלב ירבד ללכ ןושארה .םיניוע
."תשבוכה תינויצה הנידמה" תא םירחהל תונומוקה ירבחל ארקו "תאפארע רסאי" םינודביספב
םלוא ,תיטסירטילימה לארשי תא םירחהל ךרוצה לע רזחש ,טסיכרנא ידי לע בתכנ ינשה רמאמה
תוריחה חורל ותעדל הנכס הווהמה םיצוביקה לש יטסיסכרמ-יטילופה יפואב אקווד םגפ אצמ
.תונומוקב

לש תויטמגודה דגנכ ןעטש ,יגברונ הנומוק רבח ,דורנו ןאיסירכ בישה םיגרטקמה יבתכמל
,םדא לכ" יכ ,התייה ותנעט .תונוש תועד ילעב םע חותפ גולאידל םינכומ םניאש ,םהיבתוכ
ינפמ הזכ שגפמב ןיינע אוצמל ךירצ םייפותישו םייתליהק םייח דיתעב ןיינע ול שיש
יבגל .םלועב רתויב החילצמהו הלודגה תינוליחה תילנומוקה העונתה איה תיצוביקה העונתהש
".םמויק תונש 70-ב גישהל םדיב הלעש המ תוארל קתרמ הז היה

,הבו הינמרגמ הנומוק תרבח י"ע סנכה לש הריקס היוצמ ,םיבתכמ רורצ ותואב ,רחא בתכמב
ןיבש גוצייב טלוב ןוזיא רסוחמ לבס סנכה" הירבדל .תרוקיב םג שי ,הכרעהה ירבד דצב
ץוביק ירבח ידי לע ונתינ החיתפה תואצרה לכ .ץוביקה יגיצנ ןיבל תונומוקה יגיצנ
,תויגולואידיאה ויתופקשה ,ץוביקה דימת היה םינוידה לכל סיסבהש ןאכמ ,םיילארשי
ונילע היה סוניכה ימי תשמח לכ ךרואלש ךכ . תודחוימה ויתויעבו םינשה בר ונויסינ
עיגהל תורשפא אלל ץוביקה לש לדומה ביבס ובבסש ,םינוידל םיעמשוממ םיניזאמ תויהל
טלמיהל הפיאשה תפתושמ ולא תונומוקל ...תורחא תונומוקל ץוביקה ןיב יתימא גולאידל
דחיה תייווהל קינעהל םיצור םה .טושפו יעבט םייח חרואב תויחל ,יגולונכטה םלועהמ
םינפה יסחיב .תיגולוקא העדות רסחכו ידמ יטרקונכטכ םהיניעב ספתנ ץוביקהו השדח תוכיא
הלועפ ףתשמ אוה תינוציחה הרבחה םע ויסחיב וליאו יטסילאיצוס םייח חרוא םישגמ ץוביקה
,םירחא םיסנכב םג יוטיבל האב תיצוביקה העונתה יפלכ תיתרוקיבה חורה ".םזילטיפקה םע
תויגולואידיא ילעב ויה םהיפתתשממ םיברש תונושארה .80-ה תונשב הפוריאב ומייקתהש
.לארשי תנידמ םע ההוזמה העונת םע תופתוש וחדש ,תוינלאמש

תיתרבסהה תוחילשב ותנומא תא וקזיח םא יכ ,בוטנב תא ועיתרה אל םייתרוקיבה חורה יכלה
אל 82-ה ןב לש ותואירב םלוא ,הזע ותנומאו הנתיא התייה וחור .תונומוקה ןחלוש לש
.הכרעמב ךישמהל ול הרשפא

.םיפילחמ ול שפחל לחהו םימי ךרואל ךישמהל ול רשפאת אל היוקלה ותואירב יכ ,שיגרה אוה
לש תדמתמ הינומגהל הנותנ תויהל הכירצ אלש ,תימואלניב העונת תריצי לש ןוזחה תעפשהב
.תונומוקה ברקמ תוישיא הכשלה זוכירל ןימזהל יואר הז היהי יכ ,חינה אוה ,םילארשיה
דיקפתה תא הל עיצהל ותוא ואיבה התוישיאל הברה ותכרעהו דייקניק טאק םע םיקודהה וירשק
האיבהש ,רבשמ תפוקת הרבע דייקניק תע התואב .םייתנש ךשמל ,תונומוקה ןחלוש זוכיר לש
תונעיהל התטנ אל הלא תוביסנב .שפנ ןובשחו השפוח תפוקתל הנומוקה תא בוזעל התוא
הרוש התלעהו ףסה לע העצהה תא התחד אל ויפלכ הברה התכרעה םושמ םלוא ,בוטנב לש ותעצהל
לש ותפילחמ תויהל הלש תלוכיהמו השפוחב הנומוק תרבחכ חכונה הבצממ תועבונה תויעב לש
.תיצוביקה העונתב ןהו תונומוקה ברקב ןה לבוקמה בוטנב ומכ תוישיא

תועונתה יריכזמ םע םירשק והומכ רוציל לכויש ,לארשיב ףילחמ ול אוצמל חילצה אל בוטנב
התוליעפ תא הכישמהש ,רשקה תכשל תלעפהב ול ועייסש ,םירבח ואצמנ יכ םא תויצוביקה
סנכה תפוקתב בוטנבל רבח רשא ,(םחנמ רפכ רבח) םורד לאוי לש ותלהנהב תמצמוצמה
.ימואלניבה

רצי אוהש ,תפעוסמה םירשקה תכרעמ העקש ומעו 1985 ראוניב ומלועל ךלה בוטנב
.תוינרדומה תונומוקה ירבח םע ויתויובתכתהב

תועונתה לכמ םירבח לש אלמ הלועפ ףותישב דקפתל רזח תונומוקה ןחלושו תודחא םינש ורבע
רשקה ןיטלוב לש ותעפוה םג השדוח .(רבעב ףתוש היה אלש ,יתדה ץוביקה ללוכ) תויצוביקה
,קפס לכ ןיא ךא ,שיאה בוטנב יכדרמב הרושק הניאש ,השדח השרפ וז CALL. םשב תונומוקל
.תיצוביקה העונתה ירבחל ליחנה אוהש ,תשרומל ךשמה הב שיש

:תורוקמ
1984 םילעופ תיירפס - םירפסמ םימי - בוטנב יכדרמ
ירעי די - צ"הושה ןויכרא - ישיא ןויכרא - בוטנב יכדרמ
Darom- ed The First International Conference on Communal Living- .I.C.D.-1982.
Yehudit Agasi Yoel

2002 ראוני ,36 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא