:קחצי תדיקע - הכביו קחצי ,לאעמשי
יתימה דוכלמה
2002 ראוני - תשק הלוש
חישב םייוניש רחא בוקעל ןתינ התועצמאבש ,המזירפכ הז רמאמב שמשי קחצי תדקע ביטומ
ויתולובגל רבעמ אוה בחרה ימרונפה אשונה .לארשי תומחלמל סחייתמה יגולואידיא-יתורפסה
הדוהי לש ותריצי ךותמ תוגציימ תואמגוד לע ורקיעב ססבתי ןכלו יחכונה ןוידה לש
הרוצה דצמ .ןכותה דצמו הרוצה דצמ :תומילשמ טבמ תודוקנ יתשמ ןחביי אשונה .יחימע
ןכותה דצמ .יתימה ןועביקה םע ררושמה דדומתמ ןתועצמאבש ,תויתריציה םיכרדב ןנובתנ
הדוהי .ינוליח-ימואלה רשקהב ןהו יתדה רשקהב ןה יחימע לש םיינכפהמה םירסמב קוסענ
בואשל הברה אוה ."םיינוליחה לש ך"נת"כ םיבר ידי-לע רדגומ לבא ,יתד תיבב לדג יחימע
.הנממ םילועה םירסמה ןמ םיברל דגנתהו חכוותה םג לבא ,תודהיה תורוקממ

סנכנ םיהולא .ינוליח שיא היה אל יחימע הדוהי םצעב" זוע סומע רמוא ורכזל דפסה ירבדב
אוה םיהולא .הבוהאהמ תוחפ אלו ןכשהמ תוחפ אלו ןבלחהמ תוחפ אל ןולסב ולצא אציו
ררושמ אוה ןמזב ובו .תושק ותא רבדמו ישיא גולאיד ומע םייקמ יחימעו ימיטניא תיב-ןב
תדה תא ,תיחישמה תדה תא ,תינמואלה תדה תא ,תדסוממה תדה תא אנוש אוה יכ ,יתד-יטנא
."םידעוצה תונויגלה ידיב ילכל תכפוהש

רודל ךייש היה אוה .ימואל-ינוליחה רשקהב םג יחימע תא ועיתרה םידעוצה תונויגלה
תרתוימ התייה המחלמ לכ .הברקההו הרובגה סותימ דגנ תאצל זעה ,תאז לכבו ח"מלפה
.תיחשמכ ספתנ חוכ לכ .ויניעב

:2000-ב רואל אציש ,יחימע לש ןורחאה ץבוקה ירישמ דחאב ןויעב חתפנ ןויעה תא

םיינש קר אלו םהרבאל ויה םינב השולש
.הכביו קחציו לאעמשי ,םהרבאל ויה םינב השולש
ןטקה היה אוה יכ ,הכבי לע עמש אל דחא ףא
.הירומה רהב הלועל הלעוהש ,בוהאהו
,ךאלמה ליצה קחצי תא .רגה ומא הליצה לאעמשי תא
ןטק היהשכ .דחא ףא ליצה אל הכבי תאו
ןטקה ךבי ,ךבי ,הכבי ,הבהאב ויבא ול ארק
.הדיקעב ותוא בירקה אוה לבא .ילש דומחהו
.הכבי היה הז לבא ,ליאה בותכ הרותבו
.וימי לכב לא לע בוש עמש אל לאעמשי
וימי לכב קחצ אל בוש קחצי
.הפיסוה אלו תחא םעפ קר הקחצ הרשו
,םהרבאל ויה םינב השולש
,הכבי קחצי ,עמשי
.לא-הכבי לאקחצי ,לאעמשי

(חותפ-רוגס-חותפ :ךותמ ,יחימע הדוהי)

חותפ – רוגס – חותפ ולש ןורחאה םירישה ץבוק ךותמ ,רומאכ ,לוטנ רישה
תירבעה תורפסב הדקעה ביטומ לע יתורפסה חישב הנשי-השדח ,הכורא ךרד םכסמ ומכ אוהו
תונברוק תעבות ןיידעו העבתש ,המחלמ ,םיברעה ןיבל וניניב תכשמתמה המחלמה .השדחה
לע םג ןבומכ העיפשהו תיביטקלוקה העדותב יזכרמ םוקמל הדיקעה סותימ תא הריזחה םיבר
.תונורחאה םינשה םישימח ךלהמב ץראב הרצונש ,תיתורפסה הריציה

תילארשי-תידוהי-תירבעה תוברתה לכ תא .תילאוטסקט-ןיבה הקיטקרפה לע תורעה המכב חתפנ
םע םיחחושמ םיטסקט" הבש תוברת ,הלודג החיש לש תוברתכ יתיצמת ןפואב רידגהל רשפא
תדחוימה תיתוברתה הקיטקרפה .םהל ומדקש ,םיטסקט םע םיחחושמ םירחואמ םיטסקט ,"םיטסקט
תוניחבמ ,איה םירצמ תאיצי תשרפ .ומצע ארקמב רבכ היוצמ תכשמתמ תירוד-ןיב החיש לש וזה
ארקמה ירפסמ איהש ,רתסא תליגמ ,רבדמל השוריגו רגה תשרפ לע האובב רופיס ,תומיוסמ
שי דועו ררגבו םירצמב הרשו םהרבא ירופיס םעו ףסוי רופיס םע תחחושמ ,םירחואמה
םייגולאידה םירמוחל שרדמה םג הנענ תיטקלאידהו תיגולאידה וכרדב .בורל תואמגוד
אלממ ,םתוא בתכשמ ,םהילע ביגמ אוה .יארקמה טסקטב הליחתכלמ םייוצמה םייטקלאידהו
.תינרדומה תירבעה תורפסב םג ךשמנו ךלוה ךילהתה .שדחמ בתוכ םג םימעפלו םירעפ
ןפואב םיבצועמ םיטסקטה :תנווכמו תעדומ איה הז הרקמב תילאוטסקט-ןיבה הקימנידה
ףתתשי םגו םיקיתעה םיילאוטסקטה םירוכזאה תא ההזי ליכשמה ארוקהש ידכ ,יביטקלפר
הרתי .הז לא הז םידהדהמש ,םיטסקטכ תוריציה תא ןחבי :תורחא םילמב וא תועמשמה תיינבהב
םמצעל םיריתמ ,םהל ומדקש ,םיטסקטה תא "שדחמ" לוכיבכ םיבתוכש ,םירחואמ םיטסקט ,וזמ
םינמזומ םתוברת ךותב םירועמה םייתריצי םיארוק .שדוקמה טסקטה תא תונשלו רימהל
.םהיתודמע תא תונשלו רימהל םגו ,יגהל ,שורדל ,םיזמרה תובקעב תכלל ,גולאידב ףתתשהל
לע ,תודוהל שי ,תססובמש ,הרישע תיתוברת תרוסמ ,וז הניחבמ ,ךישממ יחימע לש טסקטה
םירמוחה לש םרוזחש ידי לע תוברתה לש ןומיסה יכילהת תא רמשמ אוה :יטקלאיד ןויגיה
חיש לש תוברחה םינבאה" תועצמאב ,וריש תא הנוב אוה ;םהב דרומ אוה רשאכ םג םיקיתעה
ררחתשהל ,היבו הינמ ,עבות םג לבא ,סוארטש-יול דולק לש ותרדגהכ ,"םודק יתרבח
.סותימה לש ותתיפלמ

הדקעה סותימ תובקעב רצק ירוטסיה עסמ
יביטמיטלואה תויצה תא סנ לע הלעמ רופיסה .ב"כ תישארבב השרפה לע ססובמ הדקעה סותימ
השרפה .הלועל קחצי ונב תא תולעהל ןכומ היהו יהולאה וצל הנענש ,םהרבא ןימאמה לש
המלידב לכל םדוק תדקמתמ ,תורודה ךלהמב תונוש תויוסחייתהל התכזש ,תירוקמה
םאה ,ןיפוליחל וא ישונאה רסומה ילוקישמ ררחושמ יהולאה וצה םאה :תירסומ-תיגולואית
:הארו) יוויצה לש ירסומה ןכותב הנתומ וניא יביטמיטלואה ןימאמה לש " רוויע"ה תויצה
רצע םיהולא ךאלמ ,ןבה תא בירקה אל באה איהה השרפה לש הפוסב ,עודיכ .(1998 ,איגש יבא
רופיסה .ינושארה רופיסה והז .םיאבה תורודל למס הכפה ונב תא דוקעל ותונוכנ לבא ,ודעב
וניא רופיס ,לבא .היימודל היימוד ןיב הקספה ןה םילמה .םוצמצ לע ססובמ יארקמה
הקצונו השבגתהש ,תואיצמ המכו המכ תחא לעו םישוריפל החותפ יאדו תואיצמה םג .תואיצמ
לש ורופיס :םירופיס המכו המכ יתיצמתה טסקטב האירקה תובקעב ראתל רשפא .תיתימ תינבתל
,קחצי לש ורופיסל המוד וניא ,דעוימה ןבל תובר םינש ךשמב קקותשהש ,ןקזה באה ,םהרבא
אוה ירמגל רחא רופיס ;איהה תעב םינש 13 ןב ,תרוסמה תרמוא ךכ ,היהש ,ריעצה רענה
,םירענה םג םנשיו ;הדקעה לש העיווזמה הנומתה ןמ לילכ תרדענש ,םאה ,הרש לש הרופיס
ךאלמה לש ורופיס תא םג הנומתב אצמנ ילואו הירומה רה תולגרמל ןווכתמב וראשוהש
ןיידעו .(הדקעה ירויצב ךאלמה לש ותומד בוציעב הברה העיקשמ ,לשמל ,תיטסלפה תונמאה)
המכל שרפתהל הלוכי תויומדה ןמ תחא לכ לש הגהונ םג ירהש ,תויורשפאה לכ תא וניצימ אל
אוה םאה ?הדקעה לא ךרדב םימיה תשולש ךלהמב םהרבא לש תמעורה ותקיתש תא החנמ המ :םינפ
הכרבהש ,ןימאמ אוה ןיידע םאה ,רוגקריק לש וחוסינ יפ-לע ,"הנומאה ריבא" ןיידע
ירוהרהו קפסהש ,רחא םהרבא הז ילואו ?םייוכיסה לכ וספא םא םג וב םייקתת תיהולאה
רשקב המו ?יהולאה וצה דגנכ האחמ אלא הניא תינשקעה ותקיתשו ושפנ תא םיאלממ הריפכה
,לאה לש תירזכאה ותשירד תא אלמל ויבאל עייסל ןוצר ךותמ הלועפ ףתשמ אוה םאה ?קחציל
השה היאו םיצעהו שאה הנה" :רענה לש ותלאש ירוחאמ רתתסמ המו ?םיריעצה וייח ריחמב םג
תוימואתפב ותוא תופלל הדיתעה העווזה לש ארונ שוחינ ילוא וא המימת הלאש ,"?הלועל
?עגר דועב תירזכא

םישרדמה ןיב .יתפומ רופיס וב ואר ,םינושארה תורודב ,וישרודו רופיסה ינשרפ לכ אל
תוארל שיש ,רמאיש ימ םג שיו .היומס תרוקיב לש תומינ םג אוצמל רשפא אבר תישארבב
.ןולשיכ ,לאה םע חוכיוו םוש אלל ,לעופל חוכה ןמ וצה תא איצוהל םהרבא לש ותונוכנב
רתוי הברה הפוקתב קר .תפומ תמגודכ הדקעה תשרפב שמתשהל הברמ וניא ארקמהש ,ןייצל יואר
שודיק" ןויער .ידוהיה חישה זכרמל הדקעה תשרפ הרזח ,אבכוכ-רב דרמ רחאל ,תרחואמ
ישדקמ לש םרופיס שדוחמה רופיסב .ירוקמה רופיסה לש וירנצסה תא יתוהמ ןפואב הניש "םשה
ןברוקכ הלוע "קחצי"ו שחרתמ וניא סנה .הנומתה זכרמ תא אלממ ,םהרבא אלו "קחצי" ,םשה
תלעפה ךות ,תד תרמה התפכש ,היציזיווקניאה תפוקתב ,םייניבה ימיב .הנומאה חבזמ לע
וז הפוקת ."תודיקע" ללוכה םשב הנוכש ,הריש לש לודג ףוג רצונ ,םייוניעו רוריט
רופיסה .יגולואית-יתד רתונ סיסבה לבא ,יתיתשתה רופיסה תלילעב םייוניש הסינכה
לש ותונמאנו ותבהא איה תכל-תקיחרמ המכ דע התעמ רפיס ,היצמרופסנרט רבעש ,ירוקמה
םייחה לא טשפומה ןויסינה ןמ רבע שגדה .ותנומא חבזמ לע וייח תא בירקהל ןכומש ,ןימאמה
םניא ויתובא ןחלופ תא םייקלו ותנומא תא תויחל ןימאמל םירשפאמ םניאש םייח .םמצע
ןמזב םינימאמ ועיגה הלחלח תררועמ תוינוציקל .םייואר םייחכ םשה ישדקמ יניעב םיספתנ
םהישנ תא ובירקה תפרצ ןופצו ןיירה קמעב תוידוהי תוחפשמ לש תובא .ןושארה בלצה עסמ
רבעש ,ירוקמה רופיסה .יגולואית-יתד רתונ סיסבה ידכ ,םהידי ומבו םנוצרמ םהידליו
ןכומש ,ןימאמה לש ותונמאנו ותבהא איה תכל-תקיחרמ המכ דע התעמ רפיס ,היצמרופסנרט
םייח .םמצע םייחה לא טשפומה ןויסינה ןמ רבע שגדה .ותנומא חבזמ לע וייח תא בירקהל
יניעב םיספתנ םניא ויתובא ןחלופ תא םייקלו ותנומא תא תויחל ןימאמל םירשפאמ םניאש
בלצה עסמ ןמזב םינימאמ ועיגה הלחלח תררועמ תוינוציקל .םייואר םייחכ םשה ישדקמ
םהידליו םהישנ תא ובירקה תפרצ ןופצו ןיירה קמעב תוידוהי תוחפשמ לש תובא .ןושארה
…םימ-תמחב קר ,רגה ,ומא תאו ותוא דייצמ אוהשכ ידכ ,םהידי ומבו םנוצרמ
לע ונב תא בירקהל ןכומ היהש ,ונל אוה בא הזיא /וניבא םהרבא ול םיארוק ונחנאו"
ךנב תא חק) "...םירהל הבהא עדי אוה לבא /םינבל הבהא עדי אל םיהולא ,רחא רבד /חבזמה
.(חותפ רוגס חותפ :ךותמ ,תבהא רשא ךדיחי תא

הרמה שדחמ רבוע ,ותוהמב ינחלופ-יתד סותימ ,וניארהש יפכ ,אוהש ,קחצי תדיקע סותימ
אוה םעפהו השעמה רופיס הנתשמ בוש .ינוליח-ימואל-ירוטסיהה חישה לא רדוחו תיגולואידיא
,יביספה יומידה :ןויערה ריצה לע םג ומכ ,הלילעה ריצ לע תולעמ 180 לש בוביס םילשמ
רקיה תא בירקהל ,לוכיבכ ,םינכומ תובאהו ירבעה םחולה יומידב רמומ ,קחצי לש ,יריטרמה
זכרמב "קחצי" אצמנ בוש וזה הלילעב .םיינוליח-םיימואל םילאידיא לע ןגהל ידכ ,לכמ םהל
.תוומה תא םישדקמ תאז לכבו םיסנל םיפצמ ןיא ,הברקהה תא ענומ וניא םיהולא .המבה
הדקעה לש שדחה חישה ךותל הסינכמ ינוליחה חישה לא יתדה-יריטרמה יומידה לש וזה הרמהה
רובידב שומישה רצויש ,תוירשפא יתלבה ,תויגולנאה ןמ עבונ סקודרפה .םישקומ המכו המכ
םהייח לע םימחלנ םה ירהש ,ברקה תודש לא םימחולה םיאצוי הנעמלש ,םייחה תשודק :יתימה
רשאכ .תוומ יעוגעגב וליפא ילוא וא תוומ תשודקב התעמ "העוגנ" םהל םירקיה ייח לעו
ןויסינה ,וזמ הרתי .םייחה-תשודק לע תושק תוכלשה ךכל שי "שודק"כ תוומה תא םירידגמ
,תטשפומה הריזה ךותב ,שפנה תמב לע ,רבד לש ופוסב ,שחרתהש ,םודקה באה לש יגולואיתה
שדוחמה רופיסב רמומ ,ומצע םיהולא ,רוכזכ ,םזי ותואש ,ישיאה ןויסינה לש ,הבר הדימב
גשומ ,יביטקלוק ןויסינל ךפוה ישיאה ןויסינה .ברקה הדש לש תישחומ-תיצראה הריזב
.יוצרל רוביגה ןברוקה תא ךפוהו "םשה שודיק" לש יביספה גשומה תא התעמ ףילחמ הרובגה
תולמ לע תקיודמ הזרפרפ אוה "תבהא רשא ךדיחי ךנב תא חק" :רמש ימענ לש םסרופמה הריש
תונכומה ,(ותוהמב יטסינלה ךרע אוהש) הרובגה ךרע .רבד הנשמ איה ןיא .יארקמה רופיסה
קבאמה תפוקתב החנמ לאידיא תויהל ךפה "היואר התימ" איה התימה םא תומל רוביגה לש
.תינידמ תואמצעל

תליחת"ב עשוהי .ב .א ,"היטבמאה תכלמ"ב ןיול ךונח .1967 רחאל ,ךכ-רחא שחרתמ רבשה
דגנ םיחומ םוימויה םשב ,םייחה םשב םירחא דועו רואל קחצי ,יחימע הדוהי ,"1970 ,ץיק
תומחלמל תוקינעמש ,תוטלחומה תואידיאה ינפמ דרח םגו דלס יחימע הדוהי .הרובגה סותימ
תמה ערה לש תולוגמה וינפ לע דרוי םשגה ולש ברקה הדשב .יאוריה בגש ןדצב אבה תוומלו
שדקל שי ותואש ,דיחיה ךרעהו תתחשומ דימת איה המחלמה .תיהולא תוחכונמ םיקיר םימשהו
."ךתליהת איהו" םסרופמה ורישב ררושמה שקבמ "יתטימ לע תומל הצור ינא" .םייחה ךרע אוה
,תוטושפה תויווחל ,גוז ינב ןיב הבהאל ,םינטקה םייחה תשודקל שדקומ ולש ללהה
.תויצראה ,תוינשוחה

ומכ ,תיטסלפה תונמאה םוחתב םירחא םינמא םגו) יחימעש ,תולגל ,ןכל ,עיתפמ הז ןיא
,אוה ליאה .ליאה לא םהלש שדוחמה הדקעה רופסב יזכרמה דיקפתה תא וריבעה (לשמל ,ןמשידק
הדקעה רופסב יזכרמה רוביגה לש םוקמה תפלחה .הדקעה לש יתימאה ןברוקה ,רבד לש ופוסב
עייתסהל ילב ,תוומב ,ברקה הדש תואצות לש המיאה הזחמב ןנובתהל ארוקה תא תבייחמ
ןיא ,יחימע ידי-לע שדחמ רפוסמ אוהש יפכ ,הזה רופסב .סותימה לש "הנגהה יפקשמ"ב
תא העווזה לע תוטעהל ןויסינהו הריזה תא ןמזמ בזע םיהולא ,םייגולותימ םירוביג
םיפתושל ,םיעדויל קר עייסמ ("םיקחצי" וא "םימהרבא" ונלוכ) קיתעה םידיקפתה-יקחשמ
:הינונקל

הדקעה לש יתימאה רוביגה
ליאה היה הדקעה לש יתימאה רוביגה
.םירחאה ןיב הינונקה לע עדי אלש
.קחצי םוקמב תומל בדנתה ומכ אוה
,ןורכיז ריש וילע רישל הצור ינא
תוישונאה ויניע לעו לתלותמה רמצה לע
יחה ושארב ךכ-לכ תוטקש ויהש םיינרקה לע
תורפוש ןהמ ושע טחשנש רחאו
םתמחלמ תעורת לוקל
.הסגה םתחמש תעורת לוקל וא
הנורחאה הנומתה תא רוכזל הצור ינא
:ןדועמ הנפוא ןותיעב הפי םולצת ומכ
םירדנוגמה וידגבב קנופמהו ףוזשה ריעצה
הכורא ישמ תלמשב שובלה ךאלמה ודילו
.תיגיגח םינפ תלבקל
תוקיר םייניעב םהינשו
םיקיר תומוקמ ינש לא םיטיבמ
ליאה ,ינועבצ עקרכ ,םהירוחאמו
.הטיחש םרטב ךבסב זחאנ
.ןורחאה ודידי ךבסהו

התיבה ךלה ךאלמהו
התיבה ךלה קחצי
.ןמזמ וכלה םיהולאו םהרבאו
הדיקעה לש יתימאה רוביגה לבא
.ליאה אוה

(1982 ,דסחה תעש)

לכ לע ,ונלש הבישחב סותימה לש ותוחכונ ?תיתימה הינונקה ןמ רהזיהל ךירצ המל זא
.היתולבגמ לע רקיעב דומעל יוארה ןמ - יחכונה רשקהבו החכוהב הכירצ הניא ,הימוחת
ומכ רבדה תא ריכהל ןויסינה לע אלו יומידו היגולנא לע תססובמ תינחלופ-תיתימה הבישחה
ןעוטש ומכ ,םלועה ןמ אלו ןושלה ןמ התויח תא תקנויה תינושל תכרעמ וז .ומצעל אוהש
םתועמשממ םינמיסה תא עיקפמ רוביד לש הז גוס .(1978) תויגולותימ ורפסב 'תראב דנאלור
.םייגולואידיאה ויכרצל םהב שמתשמו היצקודרו הללכה םהב ךרוע ,תינושארה ,תירוקמה
תבכרומה תועמשמה ךותמ תצלחמ יתימה רובידב עובק ןפואב היוצמה תיגולנאה הקימנידה
,תולודגה תותדה שולש לכב .תיגולואידיאה התרטמל תומיאתמה תויקלח תויועמשמ קר הרישעהו
םהרבא םלסאב .ונב תא בירקמה באה סותימ :דחא יסיסב סותימ םייק תורצנבו םלסאב ,תודהיב
םישרדמ שי ונלצא םג .ושי ונב תא בירקהל באה-לאה ןכומ תורצנב ,לאעמשי תא בירקמ
םש לש םשרדמ תיבל ,םיימשל הלעוהו ויבא ידי-לע טחשנ ןכאש ,לצינ אל קחציש ,םירפסמש
בירקמה באה תנומת .םייחל רזחוה זא קרו השיא תאשל ותעש עיגהש דע הרות דמל םש ,רבעו
שיו תיברעמה תוברתה לכ לש תיביטקלוקה העדותב ,ןכ םא ,תעבוקמ ותנומא חבזמ לע ונב תא
תויועמשמ קר תבכרומה תואיצמה ךותמ ץלחמש ,יתימה רובידה .תינסרה העפשה ,קפס אלל ,הל
,תימעפ-דחה היווהה תא עיקפמ תרשמ אוה התואש ,תיגולואידיאה הרטמל תומיאתמה תויקלח
ןמצע לע תורזוחה תועפותה לש הריפסה לא התוא ריבעמו םייפיצפס ןמזמו םוקממ ,תירוטסיהה
היצאוטיסה םהב םירקמ םתואבש ,וניארה ןכא ."שארמ רוזג לרוג"ל ךפוה ,תורחא םילמב ,וא
תושמגה יתימה רובידב שומישה רצי תיסיסבה תיתימה הלילעל דוע המיאתה אל תירוטסיהה
רובידב שומישה .התיפלה ןמ לילכ תררחתשמ הניא העדותה לבא ,הלילעה סיסבב םייונישו
ןנובתמל רשפאמ וניא יתימה ןועביקה .יטילופ-או ירוטסיה-א חרכהב ,ןכל ,אוה יתימה
.תיטילופה ותוגהנתה תא ךכ ךותמ רוזגלו תויפיצפס תוירוטסיה תויצאוטיס לא סחייתהל
,ןברוק היהנ דימת :הנתשי אל םלועלש המ לא ,עובקה לא ותוא תוריזחמ תויתימה םייפקשמה
דחא רודל רבעמ תכשמתמ המחלמה רשאכ ,הלחלחה הברמלו "םיקחצי"ה תא חבזמה לע הלענ דימת
ףתתשנ ,םייחב ראשינ םא ,אבה רודבו "קחצי" ונא םימעפל .םידיקפת םיפילחמ םג ונחנא
קרפל תנמ-לע ,סותימב שמתשהל יחימע לש הריחבה ."םהרבא" לש ודיקפתב העווזה הזחמב
רופיסה לא וניטבמ תא טיסהל הסנמ םנמוא איה .יטקלאיד דוכלמב ותוא םג הריתומ ,ותוא
."שרגמ" ותואב תקחשמ איה ןיידע לבא ,ליאה לש ורופיס לא ,יתימאה

ץבוקב ,1980-ב ?יתימה ןועביקה ןמ ונתוא ררחשל לכוי המ ?הווקתה תא ,ןכ םא ,אצמנ ןכיה
העורה לעו ידוהיה באה לע אלפנה רישה תא יחימע בתוכ "תובושתו תולאש :הלודג הוולש"
תוצובקה ןמ תובא ינש .ולש ידגה תא שפחמ יברעה העורהו ונב תא שפחמ ידוהיה באה .יברעה
םייושע ,דקש ןושרג רמוא ,עשיה ירסח (םהיאצאצ ומכ וא) םהיאצאצל םיגאודה תוניועה
םיסנמ םהינש .חוכב תידדהה םתאנש לע רבגת לעופב תבהואה םתגאדש םושמ המלשהל איבהל
.אידג-דח תרשרשמ ,ארונ דוכלמה ןמ םהיריקי תא ררחשל
,ילוא ,ולכוי םה קר םהינבל תישונא הבהא ידי-לע םירבוחמש ,םידיחי ינש ,תובא ינש
.ונתוא םג ררחשלו ררחתשהל

ןויצ רהב ידג שפחמ יברע העור
,ןויצ רהב ידג שפחמ יברע העור
.ןטקה ינב תא שפחמ ינא לוממ רהבו
ידוהי באו יברע העור
.ינמזה םנולשיכב
לעמ םישגפנ ונינש תולוק
.עצמאב קמעב ןטלושה תכרבל
וסנכי אלש םיצור ונינש
ךילהת ךותל ידגהו ןבה
.אידג-דח לש הארונה הנוכמה
,םיחישה ןיב םתוא ונאצמ ךכ רחא
.םינפב וקחצו וכבו ונילא ורזח וניתולוקו
ןב רחא וא ידג רחא םישופיחה
דימת ויה
.הלאה םירהב השדח תד תלחתה

:תרחבנ היפרגוילביב
ינזאב תדהדהמ הדקעה השעמ רחאל םהרבא לש תכשמתמה ותקיתש" ,1997 ,רמתיא דלונירג -
11.5.97 ,תורפסו תוברת ,ץראה ,"האחמ תקעזכ
ynet:ךותמ ,יחימע רכזל דפסה ךותמ ,סומע זוע -
.דחואמה ץוביקה ,רסומל תד ןיב תודהי ,1998 ,יבא איגש -
6.10.2000 ,תורפסו תוברת ,תונורחא תועידי ,"תקפואמה ותקעצ" ,2000 ,ןושרג דקש -

2002 ראוני ,36 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא