לארשיב ךוניחב םזירטילימ
2002 ראוני - ילזמ הלרו רוג תיגח
תא לואשל ונלחתה ,ונתאמ תחא לכ לש םייטרפה םידליה לודיג ךלהמב ,םינש ינפל רבכ
דעצה תא ךפוה המ ונלאש .אבצל םיכלוהו םילדג לארשיב םינבו תונבש ,הרוק ךיא ,ונמצע
העדותב ותוא עבקמ המ ;לארשיב תידוהיה הרבחב ךכ-לכ וילאמ ןבומל ,סויג ,הזה ידיתעה
,םיישעמה םינונגנמה יטרפ ירחא בוקעל וניסינ .יעבטו ענמנ יתלב לוכיבכ אוהש ,בלש רותב
.הזה דמעמה רומישל םילעופו תוברתב יזכרמ םוקמב יאבצה תורישה תא םיביצמש
טועימש ,ריבס .וילאמ הרוקש ,ףסכנו יוצר ,יעבט םייח ךלהמ חרכהב אל איה אבצל הכילהה
תלילשו םיהובג םינוכיס וב שיש ,השקונ רטשמל ,השק תרגסמל סנכיהל יעבט ןפואב ורחבי
וב תוארל םתוא ולדיגש םושמ סויגב םירחוב םיריעצו תוריעצש ,רורב יד .ישיא הריחב שפוח
אל איה םא - תבייח תוריש תבוח הב הגוהנש הרבח .םהייחל ינויגהו ריבס ,שקבתמ והשמ
.המיחלה חרוכבו סויגה תוציחנב הנומא רוציל - תיזיפ היפכב תסייגמ
סויגל השעמל םיכנחמ הרומו הרוה לכ ,לארשיב תידוהיה הרבחה ,תויח ונחנא הבש הרבחב
םישועו תושוע ונחנא דציכ ריאהל הסננ הז רמאמב .אל םאו עדומב םא ,ליעפו יבקע ןפואב
.תאז

ומרג םהלש ךוניחהו תורביחה ךילהת" :יכ ,םיסייגתמ לע בתכ ידנארג .ק םשב גולויצוס
תוינידמ לעופל איצוהל ידכ ,םייאבצ תונורתפ טוקנל ןיקתו ריבסש ,ןימאהל םבורל
הז לכש ,ןימאהל םגו תויופידעה רדס שארב אבצב תועקשהה תא דימעהל ינויגהש ,תיתלשממ
חרכהב הכורכ תירבג תוהזש ,ןימאהל – דחוימב ילואו - םגו ענמנ יתלבו ילמרונ
".יאבצ תורישב

ןילק'ג תיטסינימפה תרקוחה .דייהטרפאה תונש אישב הקירפא םורד לע בתכנש רואית הז
:היצזירטילימ ךילהתב הרבח אבה ןפואב הנייפא ,הקירפא םורד לע איה םג הבתכש ,קוק
רטשמ לש ובל בל איה םיריבס םיינידמ םיעצמאכ ,יאבצ חוכ לש תונורתפ לבקל תונוכנה"
".הייסולכואה תא ליעפהל ךישמהל לגוסמ אל אוה הידעלב .יטסירטילימ

יזכרמ יאנתכ תספתנ (קורוש דקנל) "תולייח" ,ילסכודרפ ןפואב ,היצזירטילימב הנידמב
רודה תעקשהב הכורכ "הייסולכואה תלעפה" יאבצה תורישהמ רתוי דוע ילוא לבא .תוחרזאל
םה הלא .תרשל םתוא חולשל םמצע םירוהה תמכסהבו סייגתהל םיריעצו תוריעצ ךוניחב רגובמה
.םייאבצ תונורתפב שמתשהל ךישמהל לכוי רטשמש ,ךכל םייחרכה םיאנת

לודגל םהל םורגל םינווכמש ,םייכוניח םיבאשמ םידליב םיעיקשמ הרבחכ ונחנא ,ןכ םא
ךרוא לכל ,םידליה ןגב ,תיבב יביטקא ןפואב םיעיקשמ ונחנא הלאה םיבאשמה תא .סייגתהלו
,תומוסרפב ,םידלי ירפסב ,ללכב תוברתה ךרד ,ס"נתמב ,העונתב ,רפסה תיב לש םינשה
.תירלופופ הקיסומב ,רעונו םידלי ינותיע ללוכ ,תונותיעב ,היזיוולטב

רבכ היהי אל לדגתש דע" :םהלש םידליל םירמוא םירוה הברה .דואמ הצופנ תחא אמגוד ריכזנ
הדליה וא דליהש ילבמ םג הז תא םירמואש הרוק ."אבצל תכלל יכרטצת אל רבכ תא" :וא "אבצ
החפשמהמ והשימשכ ,תודירטמ תושדחב הייפצ ידכ ךות ,רמאנ הז ,לשמל ,םימעפ הברה .ולאש
אל רבכ י/לדגתש דע" :ןבל וא תבל םירמואו םיחנאנ אבא וא אמיא .סייגתמ הביבסהמ וא
".המחלמ היהת

םע תודדומתה החוד אוה .הקחדה לש ךלהמ הז ,דחא דצמ .לופכ ןונגנמ לפוקמ תאזה הרימאב
,הילע ןגהלו הדליה לש המולשל גואדל ,דליה לע רומשל ךרוצהו ןוצרה ןיב השקה הריתסה
הריבעמ תאזכ הרימא ,ןמז ותואב ,ינש דצמ .ךשמהב םיכחמ ןוכיסהו סויגהש ,העידיה ןיבל
"םלוע לש וכרד וז" יכ ,תואיצמהמ קלח אוהש ,קפואב הכחמ אוהש ,םייק סויגהש ,רורב רסמ
ליגמ לחה סויגה תא העדותב לתוש אוה .הנכה לש רסמ הז .ונלש הרבחה לש הכרד תוחפל וא
.ןיררוע הילע ןיאש ,םייח תדבועכ ,דואמ ריעצ

םידליו תודלי םיליגרמ ונחנא .תיטסירטילימ תיתעדות תיתשת תינבנ הבש ,ךרדל אמגוד תאז
וא םיאקיטילופ לש תוינידמ אלו חרוכ ,ונילע תיפכנש תואיצמ ,םייח תדבוע תומחלמב תוארל
ומכ ,עבט ןוסא ןימ ויה וליאכ תומחלמ םיגיצמ ונחנא .הרבח ידי לע טקננש ,הלועפ וק
המצועב ןתוא םדקל הז ןלומ תושעל רשפאש המ לכו ןתמירגב קלח ונל ןיאש ,המדא תודיער
הארק ףלוו היני'גריוו תיטסינימפה הגוההו תרפוסהש הממ קלח איה תאזה העדותה .ןנוגתהלו
.תומחלמ החיצנמו תרציימ ,תרשפאמ ,תלבקמש תוברת :המחלמ תוברת ול

תוברת לש םירצות וא םייוטיבכ תומחלמ הראית ףלוו היני'גריווThree Guineas רפסב
.ץוחבמ הילע תופכנ אלו הרבחה ידיב תורצוימ ןהש ,הריהבה איה .תיאבצ תוברת וא המחלמ
.תואיצמ חרוכ אל ,הרבחה הנבמ לש אצוי לעופ ,היצזירטילימ יכילהתבו ,ןהב התאר איה
תא ,םייאבצה הבוגתה יסופד תא ,אבצה תא ביצהל םידלי םגו םירגובמ תדמלמ תאזכ תוברת
לש תושגר תחפטמ איה .תובישחהו הכרעהה םלוסב דואמ הובג םוקמב ,תופידעב תיאבצה הבישחה
.סייגתהל ההימכ וליפאו תונוכנו אבצ יפלכ הצרעהו הכרעה

םאה .רשק שי ילוא םא םילאוש אלו רעונה ברקב תומילאב םיקבאנ ונחנא ,ןמז ותואב
ובו םחליהל םהלש תידיתעה תוסייגתהה תדבוע תא תיעבטכ לבקל םידלי לדגל ,ילוא ,רשפא-יא
אוה םיינחוכ תונורתפ תלבקל ךוניח ?םיינלבוסו רחאל םייתפמא ,םיינרשפ םתוא לדגל ןמזב
רידגמו תומילאה תועפותמ קלח םחתמ אוה .תומילא לש היצזילמרונ השועש ,ךוניח חרכהב
,תוניקת תושענ ןה "תימצע הנגה" לש תפרוג תיוות תחת .לוכיבכ "תומילא-אל"כ ןתוא
םניא ,ךכ-לכ םיטושפ םניא םוחיתהו תולובגה השעמל ."רדסב" – תוילמרונ ,תוריבס
רשק שיש ,תונעוט תובר תויטסינימפ .ללכ םיירשפא יתלב ילוא םהש ןכתיי .םייקנו םידח
.םישנ יפלכ תומילא ןיבל הרבחב תומילאה ןיב

ונחנא תוישעמ םיכרד הזיאב ,םישוע ונחנא המ לואשל ,םיטרפב ןנובתהל וניניעב בושח
,םייתרגשו םיריעז םה הלאה םיכילהתה בור .דיתעל םילייחו תולייח רצייל ידכ ,תושמתשמ
עקר תוחנה םיססבמ םירבועש םירסמה .םירקובמ יתלב טעמכ ןכלו םייטמוטוא וליפא
המ .וילאמ ןבומו "יעבטש המ" ,"םלועה ךרד"כ ןתוא םיווחש ,"תוארנ יתלב" ,"תופוקש"
בצעמה רצותה ,תוברתה לש ובל בל םירקמ הברהב אוה ,וילע םילאוש אלש המ ,וילאמ ןבומש
.ונרבעש ךוניחה לש יזכרמה

יטסירטילימ רסמ יריבעמכ םיגחה
?סויגל ,ןכ םא ,תוכנחמ תוימוימוי תורגש הזיא
םהש יפכ ,םיגח הברה .םידומילה תינכותב יזכרמ םוקמ םיספות םיגחה ,לשמל ךרה ליגב
הריחב לש ,"םיער"ו "םיבוט"ל םלועה תקולח לש םירסמ םיריבעמ ,ךוניחה תכרעמב םיגגחנ
םוי ,םירופ ,הכונחב רבודמ .תויעב ןורתפל תימיטיגלו הריבס ךרדכ חוכב וא המחולב
תוומ ,םייאבצ תונוחצינ ,תוברק ,תומחלמ ראפל תונמדזהל םיכפוה םהמ קלח .חספ ,תואמצעה
:תירדגמ הדובע תקולח לש עלבומ לדומ םג ללוכ ךילהתה .ברקב םירוביג תומ ,ביוא לש
,הנגה תונועט ,תועייסמ ,תוכמותה ןה םישנה-תונבה ,םיקזחה םימחולה םה םירבגה-םינבה
תכרוכ איה .סויגל הנכה לש תיתעדותה תיתשתהמ יזכרמ קלח איהש ,הקולח וז .תוצירעמ
ותכיפה תועצמאב רבגל ךפוה ןב היפלש ,הסיפת תרצויו (קורוש דקנל) תולייחב תוירבג
הפוצמה (gender) ירדגמה דיקפת תא דואמ ריעצ ליגמ םימינפמ םינב םגו תונב םג .לייחל
םירוביג ,םירטוש ,םילייחל םירופב םישפחתמ םיריעצ םינב הברה ךכ-לכ ,הרקמב אלו םהמ
.הביבסהמ המח הכימת םילבקמ םגו םיינחוכ םיינוימד

הקזח תישגר המתכה תרצוי איה .הרובגו חוכ לש םיסותימב דקמתהל הטונ ןגב םיגחה תארוה
הצרעהו חוכל תיבויח תישגר תוסחייתה תססבמו תטשפומ תוילנויצר וחתיפ םידליהש ינפל דוע
,"םיערו םיבוט" ,"ןבל-רוחש" לש םיחנומב תואיצמה לש תימוטוכיד הסיפת תינבנ .אבצל
,("רחא"ה) הינש הצובק לומ "םיבוטה" רותב ףרוג ןפואב ההוזמה (ונחנא) תחא הצובק
."םיערה" רותב הלוכ ההוזמו היצזינומד תרבועש

הרמחה דגנ םידוהיה תוממוקתה תא תירוטסיה הניחבמ ןייצמ ,אמגודל ,הכונחה גחש דועב
רורחש לש גחכ דוסי תותיכבו םיבר םינגב דמלנ אוה תיטסינלהה תוברתה לש תיתדה הייפכב
םינוויה :תימואל תוממוקתה לש םה רפס יתבו םינג דואמ הברהב םיטקננה םיחנומה .ימואל
םע הקזח דואמ תוהדזה ךות דמלנ גחה .םתוא וחצינ םירוביגה םיבכמה וליאו ונתוא ופדר
,הרובגו חוכב דקמתהל הטונ ןגב להנתמש ,יטמרדה קחשמה .םירוביגה םיבכמה לש חוכה
ןיכהלו ךומתל תורומא תונבה דועב ,םיצימא םימחול לש בושח דיקפת וב שי םינבלשכ
.תוביבל

רופיס ךרד םג דמלנ ,באכב הרובגב הדימע ךות ,תבאוכ תיביספ הברקה לש ףסונ ישנ דיקפת
ילסרבינוא רסמ לע שגד ,ללכ ךרדב ,רדענ לארשיב ךוניחה תכרעמב הכונח .הינב תעבשו הנח
תידוהיה תוימואלה תובישח לש ירלוקיטרפ רסמ אוה שגדומש המ .תדו הנומא שפוחל תוכזה לש
.םיבכמה לש םתמצועו םחוכ תועצמאב השומימו

.(םיערה) ויפתושו ןמה ידיב (םיבוטה) םידוהיה תפידר לע שגד ךות דמלנ םירופה גח םג
םירופ ןכאו .ךומנ יתרבח דמעמב םיביצמה םיטסיניבוש םירסמב בטיה םיכורכ םיימואל םירסמ
,ךלמ ילב" :ןכו "ןומראהמ ישרוגת ,(ךלש) ךלמל יתייצת אל םא" ויפלש רורב רסמ ללוכ
ידוהיה ביטקלוקה לע ןגהל ידכ ,הרשכ ךרד לכ הליגמה רופיס יפ לע ."םייח םניא ךייח
דיחי ןוטלש ללושה ילסרבינוא רסמ .יוג ךלמ לש ותטימ ךרד תרבוע איה םא םג ,העיגפ ינפמ
.םירופ לש רשקהב ,ךוניחה תכרעמב דמלנ אל ינתא טועימ לש הפידר לכל דגנתמו ץירע

:ראשנ ,רתוי וא תוחפ ,רסמה .רורחשה תמחלמ םויכ ,םויה םג ,ןיידע דמלנ תואמצעה םוי
,וחצונ לבא לארשיל ושלפ ברע תונידמ עבש תואבצ לכו םיל ונתוא קורזל וצר םיערה םיברעה
הלש תואמצעה תליגמב החיטבמה תיטרקומד הנידמ תמקה לע שגד ללכ ךרדב ןיא .הנידמה המקו
ל"הצ תונחמ ומצע גחה םויב .אבצה גחכ גגחנ גחה .ןימו עזג תד לדבה אלל ,תויוכז ןויווש
םינג הברה .םהיניע ומב אבצה תא תווחלו ,םהב רקבל תוגהונ תוחפשמו ,להקל םיחותפ םיבר
יש םיחלושו ,רורחשה תמחלממ הרובג ירופיסל םיבישקמ םידליה ,ל"הצ תוליח ילגדב םיטשוקמ
.לייחל

וא הלוחה ה/דליל וא ךרצנל אל המל ?לייחל יש אקווד המל :תניינעמ הנורחאה המגודה
יש וא אפורל יש אל עודמ .םילייחהמ רתוי הברה ישל םיקוקז ,ללכ ךרדב ,הלא לכ ?שישקל
תוחפ אל הדותל םייואר הלא לכ ?םודא דוד ןגמ ת/דבועל יש וא יאבכל יש וא תוחאל
:תניחבב הדות תרכהו הצרעה לש תושוחת םידליב חפטל ךרד אוה "לייחל יש" לבא .םילייחהמ
הנבנו תוהדזה תושוחת תורצונ ".הדות םהל העיגמ ,ךילעו ךילע םירמושו םינכתסמ םילייחה"
ורמשת התאו תא םג ,ךילעו ךילע וישכע םירמוש םהש ומכ" :ידיתע סויג ללוכה ימצע יומיד
."ןגב םידלי לע ךכ-רחא

םלועה לש תימוטוכיד הסיפת ססבל םיכישממ םיבר תועוצקמב םינכתה תוהובג רתוי תותיכב
ידומילב :םינוש תורוניצ תועצמאב שחרתמ הז .דימתמ ימויק םויאבו תכשמתמ הפידרב הנומאו
ףצרכ תדמלנש ,תידוהיה הירוטסיהה רקיעבו הירוטסיהה דומילב ;עשוהי רפסב דחוימבו ך"נת
תוימואלה תא ,תובורק םיתעל ,הגיצמש ,האושה ידומיל תועצמאב שחרתמ הז .תופידר לש
ןכו ,ברק תשרומ ירועישל םימעפל םיכפוה תדלומ ירועיש .האושל הבושת רותב תילארשיה
.האלה

.תידוהי תינויצ טבמ תדוקנמ ירוטסיה עדי הנקמ םידומילה תינכות תוהובג תותיכב
ר,שקב ירקיעה םרוגה תא תוימשיטנאב האורה הלוכסאה יפ לע תדמלנ לארשי םע לש הירוטסיה
םיררוצ לש ןויסינ אוה הירוטסיהה לש וז הסרגב יזכרמה ריצה .םירחא םימעל לארשי ןיבש
וטלקנש ,םיגחל ףסונ ,ךכ .תוימשיטנא תונש םייפלאכ ספתנש המב ידוהיה םעל לכנתהל םינוש
תוירוטסיה תודבוע" םירקמ הברהב םירעמ הירוטסיהה דומיל ,יתיווח ישגר רושימב ךרה ליגב
,היציזיווקניאה ,םייניבה ימיב תופידר ;תולכנתה יעוריא לש ףצר תומדב "תוילנויצר
.האושה ףוסבלו יקצנלימח תוערפ ,דרפס שוריג

אוה שגדה .םיימשיטנאה םיעוריאהמ קיסהל ןתינש ,תילסרבינוא תונקסמ תורדענ ,ללכ ךרדב
לומ ןנוגתהל ךרוצה לעו ,ידוהי ותויה םצע לע ףדרנש ,ןברוק ידוהיה םואלה לש ותויה לע
וא תופדרנל יוכיסה תא ותיחפיש ,םיאנת תריציב ילסרבינוא קוסיע ןיא .ירלוקיטרפ ביוא
םידמלנ םה .תימצע תרוקיבל תונוכנ םירדענ םירסמה בור .טועימ תויוכז תרימש לש תובישחב
יווקל םוקמ ילב ,תטלחומ תמאכ לבקל םידימלתה לעש ,תחא היפוסוירוטסיה ,תחא טבמ תדוקנמ
.םירחא הבישח

ךישממ ידוהיה םואלה היפ לעש ,וז הירוטסיה לש רישי ךשמהכ דמלנ יברע-ידוהיה טקילפנוקה
תישגרה תונוכנה תא ,המיחלל תוקדצהה תא ןיכמ הירוטסיהה דומיל .ושפנ לע דומעל
ןיא ."ץיוושב םייח אל ונחנא"-ו "הרירב ןיא" יכ ,"ונצרא דעב תומל" תילאוטקלטניאהו
תא רותפל היצפואה לש וא ,ןקלחב תוחפל ,תויחרכה אל ןה תומחלמש ,תורשפאה לש רוכזא
.תומחלמ ןניאש ,םיכרדב ךוסכסה

תיאבצה הירוטסיהה תשגדה
,תיאבצה הירוטסיהה ,רפס יתב הברהב ,תשגדומ הנידמה לש הירוטסיהה ידומילב ,ןכ ומכ
,תוברת ,הלכלכ לש םירחא םיטביה .תונושה תומחלמל תוקדצהה תמישרו תוברקה טוריפ ללוכ
שי תדמלנה היגולונורכב .תומחלמל תיסחי םיינשמכ - ללכב םא - םיגצומ םייתרבח םיחתמ
ןיא" :בוש .םיחילצמו םיננוגתמ םידוהיה - םיפקות םיברעה :ינטשפו רורב יזכרמ ביטומ
"המחלמ קר םיצור םה" לבא ,"םולש םיצור ונחנא" ;"רבדל ימ םע ןיא" יכ ,"הרירב
."חוכ קר םיניבמ"-ו

לע ,תורחא טבמ תודוקנ לע ,תיניתשלפה תוברתה לע ןוכיתב דמלנ ,ללכב םא ,דואמ טעמ
םידימלתה היגולויצוס ירועישב דבלמ .תבכרומ תואיצמו תוימינפ תוריתס ,תומליד ,םיחוכיו
םיחרזמ ,םילועל םיקיתו ןיב םילעופש ,תוחוכ לע ,םייתרבח תודמעמ לע םידמול אל
.םירישעו םיינע ,םירבגו םישנ ,םיזנכשאו

רסוחל חוכ לש תושוחת ןיב חתמ לש יזכרמו ףסונ טביה יוטיב ידיל אב האושה תארוהב
תגספ איה האושהו ןברוק לש עובק דיקפתב םידוהיה תא הביצמ תדמלנה הירוטסיהה .םינוא
,ילמרופ אלה ןהו ילמרופה ןה ,האושה דומיל .תאז םירשאמש ,תוערואמה ףצרב ,ךכל תוחכוהה
וליא .תידוהי הנידמ התייה אלש םושמ העריא איהש ,רורבו דח םשור םידימלת לצא רצוי
.תרחא היה לוכיבכ לכה לארשי תנידמ זא רבכ התיה

לע םירמשנ ונחנא םויהש ,עמתשמ .ןברוק אלו ןפקות תויהל ףידע וז ךרדב תשכרנה העדותב
השענש ,רבד לכל הקדצה תקפסמ םג תאזכ הדמע .תונברוק םלועל בוש תויהל אל ידכ ,ונשפנ
לע םחלנה ןברוק לש איה השוחתה .םויק תמחלמכ תספתנ לייחכ השוע ינאש המ לכ .אבצה ידיב
תודרשיהל תגאודש ,תודרשיה לש היגולוכיספ ,הקזח דואמ תימינפ תואיצמ יהוז .וייח
רישי ןפואב ןה ךוניחה תכרעמב םירבועש ,םירסמ הלא .תודרשיהה תוכיאל אלו תיזיפה
יתבב םיכרענש ,האושה םוי יסקטב ףיקע ןפואב ןהו ,,תותיכב םירומה לש תויולג תורימאב
.יזכרמה ימואלה גחב המצועב רשקנו תואמצעה םוי ינפל עובש רפסה

םה .ונדימשהל שקבמה חוכה דיקפת תא "םרותב" םיאלממ ,עדומ אלו עדומ ןפואב ,םיברעה
הקדצהה ,ךכו ."וניתולכל ונילע םידמוע רודו רוד לכב" הרושה לש רישי ךשמהכ םיספתנ
רודמ םידוהי לש תיביטקלוקה תוהזב תוצוענה תושוחת לש הז ךסמ .הרורב םהב םחליהל
תשרדנה הדרפהה תא תושעל ,ונתאמ קלחל ,רשפאמ וניא האושה תמוארטל ישילשו ינש ,ןושאר
םיכפוה המחלמ לכו רוריט עוריא לכ ,הדרפה רדעיהב .תואיצמה ןיבל ןברוקה תושוחת ןיב
דגנ קבאמה יכ ,איה ךכמ תעבונש הנקסמה .םידוהי םתויה לשב קר םידוהיל תולכנתהל לוכיבכ
ללוכ םיחרזא גרה :היהי רשא הריחמ היהי ,הלועפ לכ קידצמה המרוח תמחלמ אוה ביואה
.המלש הייסולכואל קחודב םישק םייח ,םדא תויוכז תרפה ,תויסולכואל רצוע ,םיבר םידלי

לש תואצרהו ע"נדג ירועיש ךרד ,רפסה תיבל סנכנ ומצע אבצה ןוכיתב םידומילה ףוס תארקל
תויגולוכיספ תואנדס ,לשמל ,םינוש םינפואב סויגל הנכהב םיקסוע םיבר רפס יתב .םיניצק
תכרעמה לש תיתועמשמ דואמ תוברעתה שי .'וכו תונוש תודיחיב םירוקיב ,םירוהו םידליל
לש העפותל םידע םג ונחנא תונורחאה םינשב .תוהובגה תותיכב ,ךוניחה תכרעמב תיאבצה
.רפס יתב לוהינל םייאבצ םידקפמ תחנצה

.ילמרופ-אלה ךוניחבו ךוניחה לש הטרפהה ךילהתב םג םימייק םיקומע היצזירטילימ יכילהת
םג שי .םייתרקוי םיבשחנו םירקי דואמ םהמ קלח ,אבצל הנכה לש םיסרוק םיחוור ץראה לכב
תופתתשהה .סויגה ירחא םימייוסמ םידיקפת תלבקל יאנתכ להנמ אבצהש ,םייאבצ םדק םיסרוק
ןמזה יבאשמ לעו םירוהה לע תיאבצה הרשכההמ קלח לש תויולעה תא הליטמ םצעב הזכ סרוקב
.הריעצה וא ריעצה לש

הרבחה הנבמ רמשמ םזירטילימ
חיוורמ ימ :ןה סויגל ליבומ לארשיב ךוניח וב ןפואה חותינל ךשמהב תולועש תולאש
ימו ךכמ תוקזחתמו תונבנ הל ץוחמ וא הייסולכואב תוצובק הזיא ,המחלמל תדמתמ תוננוכמ
.חוכ רסח ,ינשמ םוקמב התועצמאב תוקזחומ הייסולכואב תוצובק הזיא ,דיספמ

ןי'ג ,ןדריר יטב ,ולנא היתניס ןהיניבו היצזירטילימ יכילהת לש תויטסינימפ תורקוח
חישה לש דוסי תונורקע ןוידל דימעמה ירקחמ ימדקא חיש ורצי תובר דועו ןייטשלא הקתב
םה ימ תאו חוכ םיפיסומ םה ימל ,הלאה תונורקעב הנומאה תתרשמ ימ תא קדובו ינוחטבה
.םישילחמ

,ץראב לשמל ,תונוש תוצובקב הטילש רמשמ םזירטילימ ,ןתעדל
הווש דמעממ םבור תא רידהל םיכרדה תחא .לארשי יחרזא םיאניתשלפב
םירגהמו תויולבגומ םע םישנ/א םג .אבצה ךותמ םתרדה אוה תויוכז
,לודגה םבורב ,םיקחרומ תויבסלו םילאוסקסומוהו ץראל םישדח
םסויג וא םסויג-יא תועצמאב ,רתיה ןיב ,העפשההו חוכה ידקוממ
תאזכ הרדהש ,רתויב הלודגה הצובקה ןה םישנ לבא .תוריש ידיקפתל
תוהזה שוביגל תינויח הלש הרדההש ,הצובק םג תווהמ ןהו הילע הלח
.תוטלושה תוצובקה ירבח לש

– "יוכידה לש המנפה" לע רביד ,יתרוקיבה ךוניחה םרז תא דסייש ,הרירפ ולואפ
םישנ הברה ,םנמואו .םיטלושה לש תונעטב ןימאהל םיטלשנ םישנ/א םידמול ובש ךילהת
,תיעבט איה תויתרבח חוכ תודמעמ ןתרדהש ,תונימאמו הרבחה לש ינומגהה טבמה תא תוצמאמ
,החיטבמ "יוכידה לש המנפה" דציכ הארה הרירפ ."תודלומה" ןהיתונוכתל המיאתמ ,תיחרכה
תא (לוכיבכ) תוקידצמה תונעטב הנימאמ המצע איה וא אוה יכ ,יונישל ףאשי אל טלשנש ימש
.העפשהה ידקוממ התקחרהו התותיחנ

ןיחבהל תרשפאמ אלש ,תוברת – ךוניחה רציימש ,"הקתשהה תוברת" לע םג בתכ הרירפ
תוכנחתמ ונחנא וז הסיפת יפ לע .ודגנ לועפל ןוצר לש החימצ תמסוח ךכו יוכידב ללכב
הנוש ונלש תואיצמה םא םג ,תוטלושה תוצובקה לש תונשרפה ךרד םלועה תא תוארל םיכנחתמו
העדות ונב תחפטמ ןכו וננובשח לע םתוא תתרשמ תינומגהה תונשרפה םא םג ,תוגיצמ ןהש וזמ
.הליבסו תינתייצ

תייאר דמלמ ךוניח לכ ןכש ,יטילופ ךוניח ,םיגוסה לכמ ,ךוניחב האור תיתרוקיב היגוגדפ
הלבק דמלמ ךוניחה םא .הילאמ תנבומו תיעבטכ םילבקמ םיכנחתמה התואש ,תמייוסמ תואיצמ
תוצובקמ עונמל הסנמו תוטלושה תוצובקה תא דימת טעמכ תרשמ אוה תמייקה תואיצמה לש
רשפאמו דמלמש ,ךוניח אוה ,ותמועל ,ררחשמ ךוניח .יונישל לועפל תוחפוקמ וא תואכודמ
ךוניח הז .הרבחב םיילוש תוצובק לש םיקתשומה םירופיסה תבכרה ידכ ךות ,יתרוקיב טבמ
.יתרבח יוניש ןעמל הלועפל ליבומה העדות יוניש רוציל ןווכמה

איה .המצוע תברו תמכחותמ הקתשה תוברת הטילשמ תויאבצו אבצ יאשונב תינומגהה תונשרפה
.ימויקה םויאה תנעט ירוחאמ םתוא הריתסמו היצזירטילימה ינונגנמ תפישח לע השקמ
תכרעמב םידמלנש ,םיעובקה םיימואלה םיביטרנה תועצמאב ,רתיה ןיב ,תינבנ איה ,לארשיב
.םדוק ונרכזהש ,תוירבגהו המיחלה ,חוכה לש םיבטרנ םה הלא ןיבמ םיבושחה .ךוניחה
.תודרשיהה םצע לע קבאמכ התוא גיצמהו המחלמל האיצי קידצמה חיש הנבנ םתועצמאב

2002 ראוני ,36 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא