?תומיע וא םויק-וד - ןוחטיבו הרבח
2002 ראוני - תיזג המלש
תיתרבח-תיחרזאה תכרעמה ןיבש ,ןילמוגה יסחי תויגוסמ המכב ןלהלש םירוהרהה
.רקחמו דומיל לע תכמסנה תימדקא הסמ םניא תינוחטיב-תיאבצה תכרעמה ןיבל
רפסמ הלעמ ינא .ויבגל אכמס-רב תויהל רמייתמ יניאו הז אשונ יתרקח אל םלועמ
ןויסינה ירפ םה ןאכ םירבדה ;יביטקייבוא חרכהב ונניאש ףיקשמכ ,םיאשונ
תלבק לש יאבצה גרדב ןהב ברועמ היהו הלא תולאשב קסעש ימכ ,ילש ישיאה
יחרזאה גרדה לביקש ,תוטלחההו םיטבלה רחא בורקמ בקעש ימכו תוטלחהה
.יטילופהו

ןויסינ ילעב הלש ןוחטיבה תכרעמו לארשי - וננויסינב ימואלניב ןיינע םג םייק יכ ינמוד
,תיטרקומד-תינרדומ הרבחו ןוחטיב ןיבש םיסחיה לש בכרומה םוחתב רתויב ןווגמו רישע
לבוימ הלעמל ינפל היינשה םלועה תמחלמ המייתסנ זאמ םידיחיה ןמ טעמכ אוהש ןויסינ
:םינוש םירושימ השולשב ןווגמו רישע אוה ילארשיה ןויסינה - דועו תאז .םינש
;הלוכ המואה תא הפיקמו תבייחמה תילנויצנבנוק המחלמ *
;ןפקיהבו ןמזב ,חטשב תולבגומה לובג תוירקת *
תומיצע"ב ךוסכסכ םויה רכומה המחלמ חרוא ,הלירגו רורט תוחוכ דגנכ הכרעמ לוהינ *
."הכומנ

תילארשיה המואה יבא ,ןוירוג-ןב דוד ,דחא שיא בציע לארשי לש ינוחטיב-יאבצה דסממה תא
לעבו הריעצה הנידמה לש התומדל רשאב הקזח הנומא לעב ,ןפוד אצוי םדא הז היה .השדחה
.םיקהש אבצל תונקהל שקיב םתוא םיירסומו םיישונא םיכרע

ונניא ."הניפל רבעמ" םלוכ םייוצמ דדומתהל לארשי תשרדנ םמע םיינוחטיבה םירגתאה
ונתבישי לש הרצקה הדוזיפאה איצוהל .תיבה ןמ םוקמ קוחירב וא "םיל רבעמ" תרשל םישרדנ
תוחוכ ןיבש םיסחיל שי תובר תויועמשמ ךכלו תיבב שממ םיתומיעה לכ םילהנתמ יניסב
.תילארשיה הרבחהו ןוחטיבה

רמוא הווה .םיריעצ"ו "םישדח" הלש ןוחטיבה תכרעמו לארשי - ןויצל היוארה תפסונ הדוקנ
.התונשלו הנקתל רתויב השקש תרוסמ ,ןימוי תקיתע תרוסמ ילבכמ - ערלו בוטל - םיפח
םורט לש םימיב ,תיממע תרתחמ לש םייק ןוגרא ךותמ ןוחטיב תכרעמו אבצ וחמצ לארשיב
.יתרתחמה ןדיעב םהל היהש ,ןויסינה תאו תורגסמה תא ,הבר הדימב ,וכישמה הלא .הנידמה

- ןפוד אצוי אבצכ ל"הצ םק הלא םיאנתב
;יטרקומדו יממע אבצ *
;םיינוציח תולייח ינממס רדענה אבצ *
;םלועב םיקיעמהו םיפיקמה ןמ אוהש ,הבוח סויג לע ןעשנה אבצ *
;ןוחטיבה תורישל םישנ לש הבוח סויג ללוכה אבצ *
סויגה לש תויביסנטניאבו וכשמב ,ופקיהב ערו חא ול ןיאש ,םיאולימ תוריש ללוכה אבצ *
.וישנא לש רזוחה

תואיצמבו םימייקה םיאנתב .תרגתסמו הרוגס תילנויספורפ תכ ונניא ל"הצב עבקה תוריש
.םה דח - לארשיב םעהו ל"הצ :ונלש תדחוימה

תיחרזאה תושרל תינוחטיבה תכרעמה תופיפכ
הרורב תופיפכ הפופכ תינוחטיב-תיאבצה תכרעמה .יטפשמ-ילמרופה בצמל רשאב חוכיו ןיא
"חוקיפ"ה תלאשב ןודלו רובעל םיסנמ רשאכ ,םיכבתסמ םירבדה .תיחרזאה תושרל תטלחומו
תועמשמ ןיא חוקיפה םוחתב ,תופיפכה תלאשמ הנושב .תינוחטיבה תכרעמה לע יחרזאה
רשאכ - דועו תאז .וז תוכמס לש ,השעמל הכלה ,םושייב יוצמ ןחבמה ;תילמרופה היכראריהל
םילכ םישורדו חקפל ןוצר שורד חקפמה דצה ןמ .עבטמל םידדצ ינש דימת שי חוקיפב רבודמ
.עמשמ יתרת ,ויתותלד תא חותפל תונוכנ השורד חקופמה דצה ןמ ולאו .תאז םירשפאמה

תכרעמה לע חוקיפל ןתוירחאב תוברועמה תויחרזא תויושר שמח תומייק תילארשיה תואיצמב
.הלא תויושרמ תחא לכ יבגל םידחוימו םינוש םיאנתה רשאכ ,תינוחטיב-תיאבצה

תינוחטיבה תכרעמה הפופכ הל תישארה תושרה איה הלשממה .1
ןיא .ול הפופכה תינוחטיבה עורזה יפלכ דרשמ לכו רש לכ .חוקיפה תוירחאב תאשונה איהו
טפשמה תכרעמ יפלכ ,תסנכה יפלכ דרשמהו רשה לש "תירטנמלרפ"ה תוירחאב קפס ליטמ שיא
םירבדה םיעיגמשמ ,ןיטולחל הרורב תילמרופה תוירחאה דועב ,םלוא .םירחובה רוביצ יפלכו
םתבוח שממל םיטונ וז תושר לש היביכרמ ןיא ,השעמל הכלה ,וז חוקיפ תבוח-תוכז שומימל
.םויה דעו 1948 ןמל לארשי תולשממ לכ תא תנייפאמה הלוח הער יהוז .יטלחהו אלמ ןפואב

ואיבהש ,םירבדה תולשלתשהו עקרה ,תוביסה ןה המ עובקל ךמסומ יניאו וז העפות יתרקח אל
:תוירשפא תורעשה שולש ןאכ הנמא ,תאז םע .הז בצמל
.םיפופכה םיגרדב טלחומ טעמכ ןומא ןתמ לש - תיביאנ דואמ - תחוור תילארשי השיג .א
"תומצעל הרידח" תניחבב היהי יביטקפא חוקיפ וליאכ (ןבומכ ,סיסב תלוטנ) הנומא תחוור
.םיניקת הדובע יסחי םייקל ישוקלו םיילילש םיעקשמל ,תוגייתסהל םורגיו
םיפופכ םיגרד היפל (הנידמ-םרט לש םימימ ,רתוי ףא ילואו) םינש לבוי תב תרוסמ .ב
ןומא רסוח לש העבה תרוקיבב םיאור הלא םיגרד .תינוציח תרוקיבל םמצע חותפל םיברסמ
חוקיפ םרוג תונמל הנוממה תינידמה תושרה הדמע רשאכ ,תחא אל ,ןכאו .םהיפלכ ישיא
יא תא .ולש הלועפה שפוח לוכיסל ולעפ (הנומ הזש רחאל םג ,תחא אלו) הזכ תרוקיבו
ישאר תודגנתהל ,הנושארו שארב ,סחייל שי ,הלשממה שאר דיל ,ןיעידומל ץעוי לש ויונימ
ןיעידומה יתוריש ורגסנ הזכ ץעוי תונמל תונויסינ ינש ושענשמ ,ןכ לע רתי .םיתורישה
.וינפב
,ולש חוקיפה תוכמס תא ליעפהשמ ,הנוממה גרדה .תישילש הביס תמייק יכ ,ינששוח ךא .ג
לש ויתולועפל (דימת תמייקה) הרוי-הד קר אלו וטקפ-הד תילאירטסינימ תוירחא ךכב שמימ
הז בצמבו םירבדה םישענ דציכו המל ,המ תעדל ושורפ הזכ חוקיפ ירהש .ףופכה גרדה
דואמ "ינידמ גרד"ו "?תענמ אל המל ?תברעתה אל המל ,תעדי םא" - הלאשה דיימ תררועתמ
.וילא השעמל תוירחאה תרבוע וב בצמל ,הזכ בצמל עלקיהל בהוא וניא

לוכי ינידמה גרדה דועב הלודג תירוביצ הרעס המק וב בצמ תשחמהל תואמגוד שולש ןאכ הנמא
:העידי רסוח תנעטב "יקנ" ראשיהל היה
בקונה ירוביצה חוכיווה :היתובקעבש "השרפה"ו '50-ה תונש לש םירצמב "שיבה קסע" *
רושיא וא הארוה ,1954-ב ןוחטיבה רש ,ןובל סחנפ ןתנ םולכ - דבלב תחא הלאש ביבס דקמתה
גרדה רושיא אלל ,ןיעידומה תקלחמ שאר לש המזוי וז התייהש וא םירצמב לשוכה עצבמל
תרתחמה ירבח תא ליעפהל הטלחהה תנובתל רשאב ןוחטיבה רש תא לאש אל שיא .וילעמש ינידמה
.הצובקה לש תיעצבמה תורישכה תמרל עדומ היה אל הז דציכ לאש אל שיא ,םירצמב תידוהיה
,דיימ ולסוחו םייח ודכלנ סובוטואה יפטוח םילבחמה ןמ םינש :"300 סובוטוא" תשרפ *
םיינשה תא לסחל הרוה יכ ,ןעט כ"בשה שאר .םוקמב ואצמנש ,כ"בש ישנא ידי לע ,ןכמ רחאל
שאר לביק םולכ הלאשב קר דקמתה ירוביצה ןוידה ."תוכמסבו תושרב" לביקש ,היחנה יפ לע
.םילבחמה לוסיח תוינידמ לש הצומיא תנובתב ןויד היה אל .וזכ היחנה כ"בשה
י"ע ןכוסכ סיוג ,יאקירמאה םיה ליח ןיעידומב ןיצק ,דראלופ ןתנוי :דראלופ תשרפ *
םינכוס ליעפהלו סייגל אלש ןיעידומה תליהקב החוורש ,תוינידמל דוגינב עדמ ירשקל הכשלה
ץעוי לש היצקנופ רדעיהב ,חוקיפ רדעיהב .טרפב םידוהיו ללכב ב"הראב לשמימה תכרעמ ךותב
ילארשי ןכוס תלעפה לע ינידמה גרדה עדי םולכ שיא לאש אל - הלשממה שאר דיל ןיעידומל
.ותלעפה תא רשיא הז דציכו ןוגטנפב

תסנכה איה היינשה תחקפמהו תרקבמה תושרה .2
ץוחה תדעו - תינוחטיבה תכרעמה לש התוליעפב ןירשימב תוקסוע תסנכ תודעו שולש
ץוחה תדעו - רתויב תיתרקויה הדעווה .הנידמה תרוקיבל הדעווהו םיפסכה תדעו ,ןוחטיבהו
וז הדעו .השענה לע הלש חוקיפה תדימבו התוברועמב לכמ תוחפ הבושחה םג איה - ןוחטיבהו
תלבקמ הניא וז הדעו .הינויד ןויסיח - רקיעה ןמ רתוי הנהנ ונניאש ,טנמלרפל הכפה
,תחקפמ הנניאש קר אל םיפסכה תדעו .תינוחטיב-תינידמה תוליעפה לע רדוממ יתלב חוויד
ביצקת לש "הגוע"ה תקולחב הניינע לכ .ןוחטיבה תכרעמ ילוקישב תברעתמ הנניא ףא איה
.ןוחטיבה הכזי וב חתנבו הנידמה

רקבמ תורעהב ,ןוחטיבהו ץוחה תדעוו ירבח םע דחי ,ןודל הרומא הנידמה תרוקיבל הדעווה
יתלבה יפואה לשב ,םלוא .תועדה לכל ,דבוכמו בושח דיקפת והז .ןוחטיבה תכרעמ לע הנידמה
.תלבגומ התמורת ,וז הדעו ינויד לש רדוממ

םצמוצמ וז לש הירבח רפסמ .ןוחטיבהו ץוחה תדעו לש הנשמה תדעו וז הבוטל טלוב גירח
תוחפל ,הינפב המצע תא תפשוח ןוחטיבה תכרעמ .ןיטולחל םירדוממ הינוידו רתויב
.הלבגהו גייס אלל ,תיטרואית

הנידמה תרוקיב איה תישילשה תושרה .3
אושמ אללו ארומ אלל" לש ןורקיעה תא תשמממ איהו תיעוצקמו הליעי תרוקיב תמייקמ וז
:תויעב יתש תוררועתמ היבגל םגש אלא ."םינפ

.םימייקה םילהנהו תוארוהה ,תוינידמה םושייב - התניחבמ קדצב - תדקוממ איה ,תישאר *
.הלבקתהש ,תימיטיגל הטלחה ירוחאמש ,"תעדה לוקיש" תא תנחוב הנניא איה

תושרה םלוא ,תסנכב תונודינ היתורעה ,ח"ודה תא תמסרפמ איה ."םייניש" הל ןיא ,תינש *
.היתוצלמה תא םשייל תזפחנ הנניאו השש הנניא ,םירקמה ןמ םיברב ,תעצבמה

טפשמה תכרעמ וז תיעיברה תושרה .4
תוקיספל דחוימבו טפשמה יתב תקיספל ןוחטיבה תכרעמ לש תטלחומה תופיפכל רשאב קפס ןיא
:תויעב יתש תוררועתמ בושש ,אלא .ןוילעה טפשמה תיבו ץ"גב

ןיא העיבת וינפב האבוה אל דוע לכ .ןודי המב ררוב ונניאו םזוי ונניא טפשמה תיב *
.ידמל תלבגומ ותוברועמ תישענ ךכו .והשלכ אשונב ןודלו "בדנתהל" לוכי טפושה

גרדה ילוקישב ברעתהלמ ןוילעה טפשמה תיב ענמנ היפל םינשה ךרואל תיבקע תוינידמ *
אוהו ותצלמהו ותעד תווח םע דדומתהלמ ענמנ טפשמה תיב .הלשממה שארל ץעיימה ינוחטיבה
.ילמרופ דמעמו םיסרטניא תלוטנ ,תרחא "תילנויספורפ" תעד תווח תכרעמל ץוחמ שקבלמ ענמנ

תרושקתה איה הנורחאהו תישימחה תושרה .5
םינשה 25 ךשמב .םירופיכה םוי תמחלמ זאמ יוניש לח ,רחא םוחת לכמ רתוי ילוא ,הז םוחתב
וזש יפכ "ןוחטיבה תבוט'"ביתכת תא המצע לע תרושקתה הלביק לארשי לש המויקל תונושארה
,הל המדנ .אטח לע התכה םירופיכה םוי תמחלמ רחאל .ןוחטיבה ימרוג י"ע הרבסוהו הגצוה
ןוחטיבה ימרוג ילוקיש לעו תוינידמה לע תרוקיב הענמו ירוביצ ןויד הענמ "התעינכ" יכ
רשא הטירוטוא ןיא ,"השודק הרפ" לכ טוחשל הנכומה תוינידמ ץמאל טלחוה ,זא וא .םינושה
.םימותו םירוא תניחבב הירבד תא םילבקמ

יכ ,תעדה לע הלע אלש ,םירבד םויה םימסרפתמ ,ןכא .דוחל תואיצמו דוחל הנווכש ,אלא
הנכס הרצונ ,ןכ לע רתי .דואמ טעמ הנתשה לעופבש אלא ,1973 ינפל יבמופב ונודייו ופשחי
איה רוביצהו תרושקתה תרוקיב יכ ,המדנ הרואכלש דועב - התמדוקמ תלפונ הנניא רשא השדח
:תושדח תויעב ודלונ לעופב ירה ,תלבגומ יתלב

וחתפנ םימוחת ינש .עדימה תורוקמ לא תגיוסמ יתלבו האלמ ,תישפוח תושיגנ תרושקתל ןיא *
יפלכ םידקפמ לש תמלוה יתלב תוגהנתה לע תונולת תרשפאמה "תישיא 'תוליכר" –
דואמה ,ימעטלו) הברה ןתוברועמ .תיעצבמה תוליעפה לע תרוקיבו םירופיס תפישחו םהידוקיפ
לש טלחומה יוטיבה שפוח דוחייבו (ןהיתונבו) ןהינב םיכוז ול סחיב תוחפשמ לש (תמזגומ
ביגהל תלוכי תכרעמל שיש ילבמ תינוציק תרוקיב תוחיטמה םירדענ תוחפשמו תולוכש תוחפשמ
ןוחטיבה ישנא סחי - ןיטולחל טעמכ ןסרה רסוה דחא תוליעפ םוחתב .םירבדה םע דדומתהלו
.תימוקמה תיניתשלפה הייסולכואה יפלכ

קלח לש הכומנה תיעוצקמה םתמר .תאז שממל תרושקתל השק רקבלו ףושחל הנווכה ףא לע *
ןיא .חווידה םוחתל םתוליעפ תא הליבגמ ןוחטיבו אבצ יניינעל םינשרפהו םיבתכה ןמ לודג
.םמצע לשמ תונשרפו תרוקיב ,חותינ םוזיל תלוכי םהל

םה עבטה ךרדב .תכרעמה ךותב ,עדימ תורוקמב תינתומ םיבתכה לש "םתסנרפ" ,דועו תאז *
יציב תא םרובע הליטמה "תלוגנרתה תא טוחשל" םילולעה םירבד לש הפישחמו תרוקיבמ םיענמנ
.בהזה

הפיאו הפיא לש סחי
תויעב הינפב דימעה רשא שדח בצמל לארשי העלקנ ,םימיה תשש תמחלמ תובקעב ,1967 ינויב
.יטרקומדה םייחה חרוא ןיבל תינוחטיבה תכרעמה ןיבש ,תוטבלתה התוא םוחתב תורומחו תובר
תא השבכ לארשי .היעבה תא ורימחהו ושקה קר זאמ תויוחתפתהה ,ךפיהל .רתפנ םרט הז בצמ
םיחטש םיאצמנ זאמ ,הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב םיניתשלפב תופיפצב םיסלכואמה םיחטשה
ינפל ל"הצ תוחוכ וניפ םתוא ,A יחטש וליפא ."שובכ חטש'"לש ישעמו ידירוי דמעמב הלא
.םידדצה ינש תא בייחמו רכומ לובגל רבעמ היוצמה "הרז הנידמ"ל וכפה אל ,םינש שמח
ןוטלש ,ןאכמ .ןיטולחל וזמ וז תונושה להנימו קוח תוכרעמ יתש איה תענמנ יתלבה האצותה
- ןאכמו ברעמה תונידמבש ,םירואנה ןמ םיכרעו קוח םייקל הסנמה ילרביל-יטרקומד ילארשי
:םירימחמ שוביכ יאנתב םיניתשלפ ןוילימ השולשכ קיזחמה יאבצ לשממ

םימויא רצוי הז המחלמ בצמ .ןורתפמו םויסמ הקוחרה המחלמ לש בצמב שובכ חטש והז *
;תימוקמה תיברעה הייסולכואה יפלכ ילארשיה סחיב םהמ םלעתהל רשפא יאש ,םיצוליאו

הנניא איה .הלא םיחטש לש עירכמה קלחה יפלכ "תילרטינ" תויהל הלוכי הנניא לארשי *
;הירוטירטה יפלכו הייסולכואה יפלכ תויביטקייבואבו תושידאב גוהנל הלוכי

;"קוריה וק"ה ירבע ינשמ לגרב הכילה לש םיחווטב ,"תיבב" שממ אצמנה שובכ חטש והז *

לארשי המזי ,'70-ה תונש ףוסמ דחוימבו ,המחלמה רחאלש םינושארה םימיה ןמל טעמכ *
- טפשמו קוח תוכרעמ יתש לש ןמויק תא הבייח וז תולחנתה .הלא םיחטשב תיביסמ תולחנתה
תולחנתה - ךכב יד אל ."השובכ" עקרק תצבשמ התוא ךותב - םיניתשלפל תחאו םידוהיל תחא
תיבושייהו תיתשתה ,ןומימה ,אסיג דחמ .ןיטולחל הנוש יחרזא לשממ תוינידמ הבייח םג וז
תוכימסבו ,אסיג ךדיאמו םיילארשיה םילחנתמה לש םייחה תוכיאבו המרב םיטלובהו םישדחה
בחרמ אלל ,תעוושמ תופיפצו ינוע יאנתב םיסלכואמה םייברע םיבושיי ,תיעצמא יתלב
,הזע תעוצרב םיילארשיה םיבושייה איה תינוציקה המגודה .םיריפחמ םייח יאנתבו תוטשפתה
ה"סמ םיזוחא םירשעכ לע םיטלוש ,םיחרופהו םיקוריה םהיבושייב ,םיבשייתמ 6,000 רשאכ
.םיניתשלפ םיברע ןוילימ 1.2-ב םיפקומ םהשכ ,ךכ לכ םצמוצמה העוצרה חטש

ןיא ,היקוחלו לארשי תסנכל דמעמ ןיא ,תיניתשלפה הייסולכואב הלופיטב ,"שוביכה" יחטשב
הלועשמ ,םיגירח םירקמב ,םעפ ידמ ברעתהל שרדנ ץ"גב קר .ילארשיה טפשמה תיבל דמעמ
עדומ אוה - תולובכ ןוילעה טפשמה תיב ידי ,ללככ .יניתשלפ-יברע בשות לש העיבת וינפב
.עישוהל ודיב ןיא ,היעבל ינידמ ןורתפ אצמנ אל דוע לכו שוביכ רטשמ לש ומויקל

תושרה ידיל הרבע תילהנמה תוירחאהש ינפלו ולסוא ימכסה ינפל םג - הלשממה ידרשמ
"תגוע" תא קלחל ובריסו תיברעה הייסולכואה ייחל םתוירחאב וריכה אל - תיניתשלפה
תא - רתוי דועו ףטושה ביצקתה תא הנייפא וז תוינידמ .םיחטשה ייברע םע תלבגומה ביצקתה
(תיברעמה הדגה יבגל) ןדרי תונוטלש יפלכ רבעב ןועטל לארשי הלכי םא .חותיפה יביצקת
הייסולכואה לש םיאנתה תובילעב םימשאה םה יכ ,(הזע תעוצר יבגל) םירצמ תונוטלשו
.ילארשי ןוטלש תונש 34-מ הלעמל רחאל ךכ ןועטל רשפא יא בוש ,תימוקמה

הפוקתל ךיראהלו שדחל ןתינש ,ילהנמ רצעמ .תויצקנסה םוחתב היוצמ תירקיעה היעבה םלוא
,םיתב תסירה ,"ןותמ יסיפ ץחל" םהילע ליעפהל רתיה םע םידושח תריקח ,תלבגומ יתלב
אלל םייטילופ םיליעפו םילבחמ שוריג ,תילארשי תובשייתהו ןוחטיב יכרוצל םיחטש תעקפה
םליעפהל תעדה לע הלעמ היה אל שיאש ,םיעצמא הלא לכ - תיטפשמ היצנטסניאב ןוידב ךרוצ
םיבשות יפלכ אל וליפאו (תידוהי - דוחייבו) תילארשי הייסולכוא יפלכ "קוריה וק"ה ךותב
.קוריה וקל רבעמש (םילחנתמ) םיידוהי

ןיעידומ תורוקממ ,1994 תישארב הל עדונ ול תגהונ לארשי התייה דציכ - תניינעמ הלאש
היה םולכ .ןורבחבש הלפכמה תרעמב חבט עצבל ןייטשדלוג ךורב לש ותנווכ לע ,םייוסח
תריקחו רצעמ תוריתמה תונקת ןתוא יפ לע ,ילהנמה ורצעמ תא רשאמ והשימו עיצמ והשימ
.תילילשו הרורב וז הלאשל הבושתה יכ ,ינששוח ?שובכה חטשב םיניתשלפ

ךשמתמ םוריח בצמ
םוריח בצמ םייקל - תירשפא יתלב טעמכ המישמ םע דדומתהל םיעבתנ לארשיב הרבחהו םעה
תונש ןמל המחלמ עדי אלש ,"ילבולגה רפכ"ב תאזו הנש םישימחמ הלעמל הזמ תופיצרב המחלמו
היזיבלטה יכסמ לעמ "יתימא ןמז"ב םיפתוש לכה וב םלועב ,הרבעש האמה לש '40-ה
.רוד תונש ינפל דוע תעדה לע םילוע ויה אלש ,תודיינו העונת שפוחבו טנרטניאהו
םייוחדו םיהומת םיארנה "תוריזג"ו םידעצ ץמאל לארשי תשרדנ וז םוריח תעש לומ לא
ןוחטיב לש תוימויק תוגאד תלוטנו תילרביל-תיטרקומד-תינרדומ הרבח לש םיגשומה תכרעמב
.ימואל

םייח חרוא ,עדומב ,לארשי הצמיא םוריחה בצמ לש םיישפנה םיצחלה םע דדומתהל תנמ לע
היפוסוליפה .תינוחטיבה הגאדה תולוטנ תורבח ןתוא לש םייחה חרואל לכב טעמכ המודה
םהייח תא םינכסמהו םתרמשמ לע םידמועה רטושהו לייחה" יכ ,הסרג םינשה ךרואל תחוורה
."עירפמ ןיאב וייח תא תויחל ףרועבש ילארשיל רשפאל תנמ לע ןכ םישוע ,םוי-םוי

םידעצב טוקנל חרכה :ןמע דדומתהל תשרדנ לארשיש ,תויעב יתש דילומ הז ימוטוכיד בצמ
חרואל םידגונמו םיגירח םהש ,םידעצ ,םייוצמ ונא וב ינוחטיבה בצמה ןמ םיבייחתמה םינוש
רובידה שפוח לע תורימחמ תולבגמ ליטהל חרכהו .תילרביל-תיטרקומד הרבח לש םייחה
.הנידמה תודוס לע הרימש ךרוצל ,תואטבתההו

החטבאו העינמ ידעצ
דילש ,ןוגטנפה ןיינבבו קרוי-וינב םימואתה ילדגמב ינטשה עוגיפה תובקעב ,רבכמ אל הז
ץמאמ לש הנש םישולש .לארשי תטקונ םהב הסיטה ןוחטיב ידעצ הכרעהל וכז ,ב"הרא תריב
לע הדבכ הסמעמ הליטה ןוחטיבל הגאדה .2001 רבמטפסב 11-ב םמצע וחיכוה האלנ יתלבו ףוצר
ףסונב) םישנא יפלא תורשע תמתורה הרבח וז ,הדבכ תיביצקת הסמעמ וז - הנידמה יחרזא
הזו הייסולכואה ללכל רידא ישפנ חתמב ךורכ הז ,החטבא ידיקפתל (הרטשמו אבצ תוחוכל
ןתוא תורקי תועשו דושח ץפח הלגתמש תמיא לכ םישיבכב םיקקפ תרוצב ןמז לזוגה דרטמ
.הסיטב ץראה ןמ תאצל שקבמה עסונ לכ זבזבמ

המחלמה לש דחא ןפ איה תונריעו חתמ לע ,תדמתמ תוכירד לש הריווא לע הרימשה םלוא
לש םתסירפ תא םיצלאמ העינמה ידעצ - "תינמלטנ'ג" ךרדב רורטב םחליהל רשפא יא .רורטב
תיב יאצוי םניאש ,םילייחו םירטוש יפלא י"ע םישייואמ הלאו םיברה תרוקיבה ימוסחמ
תודמוע ןניאש ,םיכרדב םידושח רוקחל לארשי לע הפוכ רוריטה .ילבב הנח 'בגה לש הנפלואה
ךרוע תוחכונ תא ,"הקיתשה תוכז" תא רקחנה ריצעל ריתהל רשפא יא :ילילפה קוחה ןחבמב
וליחתיו ורבשיי הלאש דע םירקחנ לש תכשוממ השתה רשפאמש ןמז םג ןיאו הריקחה תעב ןידה
,םיילהנימ םירצעמ - םירומח םיילהנימ םידעצב טוקנל לארשי תא בייחמ רוריטה ."רמזל"
.לובגל רבעמ םיתיסמו םילבחמ שוריג ףאו םיעטמו םיצע תריקע ,םיתב תסירה

רבעמ םידבכנ ףוטחל ,אבצ ישנאו םיניצק ףוטחל לארשי תא ץליא רוריטב ילארשיה קבאמה
םיקזחומה - םיחרזאו םילייח - םילארשיב םפילחהל הרטמב הבורע יבכ םקיזחהלו לובגל
אצמיש ,הווקתב םייברע םיעסונ יסוטמ ףוטחל לארשי התסינ ףא וז הרטמב .תויברע םיידיב
.ןיפוליחה תסרובב הובג וריחמ רשא "ןמש גד" םהב

םלבקמ ילארשיה רוביצה לש ובור בורש ,םיבר םיצוליא רצוי תמחול הרבח םייקל ךרוצה
,ליעפ םיאולימ תוריש לש םינש תורשע ;רתויו םינש שולש לש םירבגל הבוח תוריש - הנבהב
תויסולכוא רורחש ;הייסולכואה ללכ לע תנזואמ הרוצב קלחתמ ונניא ,רעצה הברמל ,רשא
.יאבצ תורישמ - דחאכ םיברעו םידוהי - תולודג

.םיינופצמו םייטילופ םימעטמ יאבצ תוריש ינברסב ריכהל הנכומ לארשי ןיא הלא םיאנתבו
תומרונה לע הרימשה תכפוה תינרדומה הרבחה יפלכ ,ילבולגה רפכב "רואנ"ה םלועה יפלכ
.ומייקלו ךישמהל השק רתויו רתויש ,לטנל תוינוחטיבה

היטרקומדו דוס-תרימש
תוכז" לש ךכ לכ השיגרה הייגוסב ,םויהמ אלו ,םישק םיטבל יל שי
- דיימ רמואו .הנידמה תודוס לע רומשל ךרוצה תמועל "תעדל רוביצה
.תכלל רשפאו ךירצ ויפ לע טושפ ןוכתמ ןיא

תכרעמ תא ףושחל ,חווט-תכורא הייארב תוחפל ,ךרוצל עדומו רע ינא
.תונושה תויגוסב ירוביצ ןוידל התוא חותפלו תרוקיב ינפב ןוחטיבה
לש םילוקישמ אקווד תינויחו השורד וז תיסיסב השיג ,ןכ לע רתי
תטיחש ,הבשחמה ןונער חיטבי הזכ ירוביצ ןויד קר .ןוחטיבה תבוט
.הבשחמה תובאתסה תעינמו "תושודק תורפ"

תיתכלממ הדעו םיקהל םא לארשי תלשממ הססיה יברעה רזגמב 2000 רבוטקוא יעוריא רחאל
השק תואיצמ לכ ינפב םיפשוח רוא תדעו לש םיחותפה םינוידה .םישקה םיעוריאה תא רוקחל
תוכרעמ דודיש עצבל ךרוצה ןמ םייניע םוצעלו הל שחכתהל היהי רשפא יא רתוי רשא ,המוגעו
.ללוכו ףיקמ

- רתויב תינוציקה הרוצב ןווכתמבו עדומב וז הדמע גיצמ ינאו הרורב יתדמע ,תאז םע דחי
הרימש ךרוצל "תעדל רוביצה תוכז" לע הרימש ךרוצל םירבד תפישח ןיב רוחבל ילע אהי םא
םויא םויאל םורגל הלולע וז הפישח יכ ,הנכסה ןיבל טרפהו חרזאה תויוכז לע תינקדקד
.גוהנל דציכ קפס יל ןיא - יתימאו ימויק

שי וליפא הנושאר דומעת "תעדל רוביצה תוכז" יכ ,ןעטיש שיא ןיא .חוכיו ןיא ,הרואכל
םא תעדל ןיא םירקמה בורב - רתוי תבכרומ היעבהש אלא .ימואלה םויקל תישממ הנכס ךכב
הנכסה לש םזגומו ןווכמ חופינ ןאכ ןיא םא תעדל ןיא ,"יתימאו ימויק" תמאב אוה םויאה
,יבמופ םוסרפל וכז םהו ,ופלדוה וא םירבדה ופלדשמ ,דבעידב ,ןכאו .רצוויהל הלולעה
.ךיפה יתלב קזנ םרגנ אל יכ ,תחא אל ,ררבתה

:המגודב יתדמע תא שיחמהל הסנא
.לארשי ןוחטיבל יתנשה סרפה תקנעהל םיטפושה תווצ ר"וי דיקפתל יתינומ םינש רפסמ ינפל
תפישחב היעב האור יניא םלוא ,ונינפב וגצוהש ,תועצהה לע רבד יצחו רבד רמולמ עונמ ינא
- םיגוס ינשל וקלחתה הלא .תועצהה לש ןייפוא
ךכב המחלמ תעל יברעה ביריה ינפ לע בושח יאבצ ןורתי לארשיל תונקהל דעונ ןושארה גוסה
רפסמ לש "המדקמ" לארשיל ןתונה ,ילארשי ירוקמ חותיפ ירפ ,ח"למא ל"הצ שומישל סינכהש
רוביצה ינפב הז שדח ח"למא תפישח .וניבירי ידיב המוד ח"למא אצמייש דע תוחפל םינש
ינשה דצה לכוי אל אליממ ירהש ,ילרוג ונניא םרגייש קזנה םלוא ,היוצר הנניאש יאדווב
.םימוד םיעצמאב ותודייטצה תא םידקהל המגמב הברה תושעל
יאבצ ןורתיי ל"הצלו לארשיל תונקהל ודעונ ינשה גוסה ןמ םיחותיפ .ינשה גוסה ןכ אל
תא ונלעפהשמ .דבלב תחא םעפ תשרדנה האצותה תגשהב ןייפואמ הז יאבצ ןורתייש אלא ,עירכמ
הבושת אוצמל ינשה דצה לכוי (יארחא יתלב םוסרפמ האצותכ ףשחנשמ וא) שדחה יעצמאה
.ןורתי ותוא תא ןיטולחלו דיימ טעמכ לטבת רשא ,תמלוה
תא טימשהל םילולע ,הער הנווכ אללו תעדמ אלש ףא ילואו ,םייארחא יתלב םוסרפו הפלדה
םיברועמה םיברל שארמ רמולו עיבצהל רשפא יאש ,ךכמ תעבונ היעבה .ונידימ ןורתייה
,ןאכמו םיחותיפה ןמ דחאו דחא לכ לש תוינויחה תגרד המ רחא וא הז חותיפל םיעדומהו
.חותיפב םיאצמנה םיטקיורפה לכ לע תורימחמ םוסרפ תולבגה ליטהל אלא ,סונמ ןיאש

תוקחלו ךרד התואב תכלל םיסנמ ונא .ברעמב םלועה לש םייחה חרואמ םידמולו םיקנוי ונלוכ
- חוכשלו םלעתהל ,םעפ אל ,םיטונ ונאש ,אלא .םש תולבוקמ תומרונ
הלא תונידמ .הנש םישימחמ הלעמל ינפל םייתסה הלא ברעמ תונידמ לש ילרוגה יאבצה תומיעה
;ןהיבגל ןוכיס ךכב שיש ילבמ םיכרעו תויוריח ,היטרקומד ןמצעל תושרמ
,ןוכיסו הפישח לש "תורתומ" ןמצעל תושרהל תולוכי תוקזחו תוססובמ ,תולודג תונידמ
.המצעל ריתהל הלוכי הנניא השלחהו העוסשה ,הנטקה לארשיש

טרופמהו אלמה ח"ודה תא טנרגא תדעו השיגה הנש 26-כ ינפל .ישיאה ינויסינמ המגוד דועו
לע תיתרוקיבו תטרופמ הידפולקיצנא טעמכ ,ינפשוח ח"וד ,סרכ בע רפס הז היה .היאצממ לש
ידומע יפלאב .םירופיכה םוי תמחלמל המדקש ,הפוקתב םדוקפתו ןיעידומה תליהק לעו ל"הצ
.לכה טעמכ אוצמל היה ןתינ ח"ודה

ולוכ ,ח"ודה תא דומללו אורקל ויהי םיבייח ימ ,קדצבו ,ועבק םג הדעווהו טנרגא טפושה
,דומילל םיחרזאו םיניצק יפלאל קדצומו ןוכנ יאנת הז היה .וכותמ םייטנבלר םיקלח וא
.תומייקה תוכרעמב םיפוחד םייוניש תגהנהלו םיחקל תקפהל

ח"ודה יטרפש ילבמ הדעווה תווצמ תא םייקל היהי רשפא יא יכ ,דיימ ונבה ,תאז םע דחי
שארכ ידיקפתב .תילארשיה הרבחה לש הינייפאמב ןויסינ יריתע ונייה ונלוכ ירהש ,ופלדוי
,ךכו םרגיהל לולעה ארונה קזנה תא דיימ וניארו "הדשה ןוחטיב" לע םג דקפומ יתייה ן"מא
אלא ,תרושקתב קבאיהל אל - יתרגש אל דעצב טוקנל יתטלחה ,ונלצא תימינפ תוטבלתה רחאל
.דוסה תרימש לש המישמב הב עייתסהל

לע ח"ודה חנוהשמ ,התע" :היעבה תא םהינפב יתגצהו םינותיעה יכרוע תדעו תא יתנמיז
תענמנ יתלב תוחתפתה וז .תופלדהה םכילא הנעגת םישנא יפלא וב וארקיש רחאלו ןחלושה
תא תוקנל ושקבי רשא (ןוילעה יאבצהו ינידמה גרדב) םיריכב םישנא תורשע שי רשאכ דחוימב
איבי םהיתופלדה םוסרפ .הדעווה ירבדב (ןבומכ תנזואמ יתלב) תוכמסיה ךות ,המשאמ םמצע
."ח"ודה תודוס לע ןגהל ונתלוכיב הטילש לכ דבאנ ,היבו הינמ ,ךכו דגנ-תופלדהל חרכהב

ךכב ןהלש ךרוצה) ןהלשמ הריקח תודעו ןלצא ומיקה הירוס אלו םירצמ אל - יתרבסהו יתפסוה
תא ושיגה ולו וזכ הריקח ומזי וליא ,םוקמ לכמ .(לארשיב ךרוצה ןמ לפונ וניאש יאדווב
סוסיה אלל ןכומ ,ן"מא שארכ ,ינא יתייה קשמדבו ריהקב תומיאתמה תויושרל םהיתונקסמ
םהל יתרמא - םכידיב" .ח"ודה תא ונל איבמ היהש ימל גנילרטש תוריל ןוילימ השימח םלשל
20-ל הרומתב ,ףסכ לש שגמ לע ל"הצ לע הז ח"וד לבקי יברעה ןיעידומה םא עובקל -
.(תע התואב ימוי ןותיע ריחמ) ”תורוגא

הדעווה ירבחל רשפאלו תאצל ינשקיבו ירבד לע יל הדוה ,םיכרועה תדעו ר"וי ,ןקוש םושרג
תואצות לע םדקהב ינעידוהל ינחיטבה אוה .םהינפב יתילעהש ,הלאשב תוישפוחב םהיניב ןודל
.ולבקיש הטלחהה לעו םהינויד

הרוזנצ םמצע לע ורזג םה .תפומל תוירחא םיכרועה תדעו ירבח וליג ,1974 יהלשב ,זא
יכרוע .הרמ ובזכאתה תרושקתל םיטרפ ףילדהל וסינו וחרט רשא ,ח"ודה יארוק םתוא .תימצע
הלועפ םמע ופתיש אל טושפ םינותיעה

תומחול תודיחיב תולייח
ללכב יאבצה תורישב תולייח לש ןתוציחנו ןתמורת תלאשב ירוביצ חוכיו ררועתמ בושו בוש
ירפסמה רעפה םוצמצל ןתמורתל רקיעב םיסחייתמ דעב םיקומינה .טרפב תומחול תודיחיבו
תיכוניח-תיכרעה ןתמורת - רחא דמימ תולעהל שקבמ ינא .יברעה דצה ןיבל וניניב לודגה
.חכשא אל םלועלש ,תישיא היווח תועצמאב ,תאזו .תמחולה הדיחיל

ברע ,1962 סרמ עצמאב .הביטחה דקפמ ןגס דיקפתב "ינלוג" תביטחב יתריש 1961-1962 םינשב
תלועפ עצבל טלחוה .תרנכב ונלש גיד תוריס לע ,םגהנמכ ,שאב םירוסה וחתפ ,םירופה גח
,תרניכה ףוחלש בייקונ רפכה דילש ,ירוסה בצומה תא סורהלו שובכל ,הליל ותואב לומגת
.םיגיידה לע שאה החתפנ ונממ בצומה

.ונתפקתה תארקל וכרענו ,הפקתהל ונאצי םשמ ,בג ןיע רבעל וניתועונת תא ורתיא םירוסה
םויה דע לפרעב טול ולרוגש ,דחא רדענ ,םיגורה 8 ויה ונל רשאכ דמשוה בצומה ,רבד ףוס
.חטשה ךותב םימ"לחז רפסמ ריאשהל ךרוצ םג היה .םיעוצפ םיעבראכו

ורוקיבל וניכז הנהו הלק העש חונל ונקפסה ישוקב .לאינבי תושרוחב זכרתהו הנפתה חוכה
.םימחולה םע חחושלו שוגפל הצר רשא ,ןוחטיבה רשו הלשממה שאר ,ןוירוג-ןב דוד לש
תודבאה ןמ דרטוה הארנה לככו "תרניכ ילג" ןולמב ,םעפ ידמ גהנש יפכ ,שפנ "ןקז"ה
.ברקב ונל ויהש ,תודבכה

יתש תימדקה הרושב ונבשוהו (רפסמב םייתאמכ) םוקמב ויהש ,םימחולה לכ תא ונזכיר
דרשמב הריכזמה ,היינשהו טחמה תכשל לש הריכזמה ,תחאה :עצבמב ןה ףא ופתתשהש ,תולייח
.יתביטחה םיעצבמה

.עצבמה תא רשאל ותטלחהב הלשממה שאר קדצ םולכ םילייחה ןמ עומשל הצר ןוירוג-ןב
התואב דחא הפ ול ובישה "ןקז"ה לומ לא ובצינשמ ,18-19 ליגב םיריעצ םלוכ ,םימחולה
;ונלש הלוכש המיב גודל קיספהלו םהל רתוול ונל רוסא ,םילודג םילוונמ םירוסה" :חור
םהש הדיחיה הפשה איה חוכה תפש .םיגייד לע וא םיאלקח לע ירוס ירי םע םילשהל רוסא
.ב"ויכו "םיניבמ

ןתאו" :תימדקה הרושבש ,תולייחה יתש לא הנפ אוה .הלודגה ותאיגש תא ןוירוג-ןב השע זאו
,ןהמ תחא "?ירוסה בצומה לע טושפל הטלחהב הלשממה הקדצ םולכ ?ןתא ןכתעד המ ,תולייח
רבדל יתנווכתה אל" :סומינבו טקשב הבישהו שאר המירה ,התייה וז ימ םויכ רכוז יניאו
ונדביא הלילה .יתעד תא ךל רמול אלא ,הרירב יל ןיא ונילא תינפש ןוויכ ךא ,רקובה
דחא לכל ,םיאלפנ םיחרפ ויה םלוכ - ךל רמוא .דחא ,דחא - םלוכ תא יתרכה .םימחול הנומש
יתבושת ,ונמלישש ריחמה תא תעדוי ינא רשאכ .ומוחתב שיא שיא ,לודג דיתע ןיתמה םהמ
"!ריחמה תא הווש היה אל טלחהב הז - ךתלאשל

יכ ,קפס יל ןיא .םוקמה תא בזעו בבותסה אוה ,הלמ רמא אל אוה .הירבד תא עמש ןוירוג-ןב
.םלועל וז הנומת חכשי אל םוקמב חכנש ימ לכ

2002 ראוני ,36 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא