ינפב יטסילאידיאה ביטקלוקה תגיסנ
האוגה םזילאודיווידניאה
2002 ראוני - ימהרבא ילא
לודגה םלועב םגש המודו ,היבושייבו תיצוביקה העונתב םינש רבכ שחרתמה תנבהל חתפמ גשומ
,םזיביטקלוקל היצקאיר וב תוארל רשפא .םזילאודיווידניא אוה ,תילארשיה הרבחל יטנוולרה
תוירדילוסו ףותיש לש תונויער תסיפת ףוליסל םרג תיתייפכ-תיתרבחה ותומלגתהבש
יאקירמאה וחסונב םזילרבילה רבע לא ונפש ,םיבר קיחרה תירטילטוט-תיטילופה ותומלגתהבו
הפיטמה העונת ב"הראב הליעפ רושעמ רתוי הזש ,העפותה תניינעמ .ותוריחבו טרפב דקמתמה
תוירדילוס לש הדימ םג תמייקמה תויתליהק חופיטלו ינוציקה םזילאודיווידניאה ןותימל
תעה בתכ ןכו (Etziony) ינויצע יתימא לש וירפס תא ואר) ללכל תובייוחמו הירבח ןיב
םגו ןכתיי ,לארשיל םג העיגמ ףוסבלש ,תיאקירמא הנפוא לככ .(Responsive Community
חורה ךלה ץראב רוביצב םייתניב ךא .לארשי יפוחב םג והשיתמ תחני הז תיסחי-שדח "דנרט"
.ירטנצוגאה םזילאודיווידניאב קובדל ףיסומ ךילומה

ללכה ויפל גורידה ,וירבח לכ לע טעמכ ,לבוקמ היה הנידמה תמקה רחאל דעו ץוביקה תישארמ
תוימואלה תויוחילשהו ומצע לע לטנ ץוביקהש תומישמה .ויוואמו טרפה לע ןוילע ויכרצו
רימחמ היה תחא אל רשא ,ביטקלוקל טרפה לש ותפפכה תא וקידצה ,ןהילא ארקנש ,תויתרבחהו
היגולואידיאה תא ומינפה ,םבורב ,םירבחה .וירבחל רזכאתמ םג רמול אלש ,ויתועיבתב
ללכה תורמל טרפה לש ותפפכה חרוכב וריכהו תיטסילאיצוס-תינויצה תיטסיביטקלוקה
.ול הצוחמש תויללכ תוכרעמב םאו המינפ ץוביקב םא ויתומישמלו

תופקת לע רערע אל ,ללכ ךרדב ,בזועה םלוא ,ותישארמ ץוביקה תא התוויל הביזעה תעפות
ותוביוחמ השלחנשמ ,ומע םיכסה אלשמ .ץוביקה לש יתרבחהו יגולואידיא-יכרעה הנבמה
.ביטקלוקה תא שטנו םק ,ילאודיווידניא ימצע שומימל ויפחד ורבגשמ וא תיגולואידיאה

דוע לחה ללכה לש ולקשמו ותובישח תנטקה ךות ,זכרמב טרפה לש ותובצייתה/ותבצה ךילהת
.קומעה רבשמה לש ותישאר תא למסמכ בשחנה ךיראתה ,80-ה תונש עצמא ינפל
יפלש ,תויצולחבו תיתובדנתה תוסייגתהב ךרוצה ולטיבש ,הינונגנמ לע הנידמה םוק םע
תועונת ירגוב ידיב ומקוהש ,םיריעצה דוחייב ,םיצוביקה תא דקפ יתכלממ-םורטה "לדומה"
אל םיצוביק לש םמויק םצע ןוכיס ידכ דע) םידממ בחר תוביזע לג ,ח"מלפ יררחושמו רעונה
,ויהיש לככ םייטסילאודיווידניא םהיעינמ ויהיו ,וז הפוקתב םג ,םיבזועה תיברמ .(םיטעמ
ןיאש ,הנקסמל ועיגה רשאכ .ויתוחרואו ץוביקה לש ויתונורקע לע רערעל םתעד לע ולעה אל
םה ,תישיא הנקסמ וקיסה םה וצמיאש םישדחה םילאידיאל וא םהיתופיאשל ,םיפואל םיאתמ אוה
:תונורחאה םינשב בצמה ןכ אל .םירוגמ םוקמכ ןהו האידיאכ ץוביקה תא ובזע ,ובזעו ומק
ףיסוהל הנווכ ךותמ ץוביקה תא תונשל םילעופ יצוביקה ןויערב וסאמש ,הלאמ םיבר
ןיטולחל ושאונש ,הלאכ םה יונישה ימזוי לכ אל .ץוביק תויהל לדחיש ,בושייב ררוגתהלו
יתרבחה הנבמה תוהמ תא םתסיפתב יוניש לח םיבוטו םיבר לצא .ידוחייה םייחה חרואמ
,ויכרצו ויוואמ שומימל בחרמ טרפל הריאשמה תפפור תכרעמ םיפידעמ םה .יוצרה ילכלכהו
ונת" לש םזילרבילה חורב ושפנל שיא לכ ,תופתושהו תידדהה תולתה תא תמצמצמה תרגסמ
םיאתהש המ :הכפהמה לש (היצזיניטור) תורגתשהה ךילהתל יוטיב םג ךכב שיו ןכתיי ."תויחל
יכרוצל שרדנ היהו תינכפהמה-תיתרבחה היינבהו ימואלה קבאמה לש ץרפהו דרמה תפוקתל
;יוניש הרבע תויצולחה תרדגה םצעו ריירפכ ספתנ ץולח הב הפוקתל דוע םיאתמ וניא המשגה
תיללכה םייחה תמר התלע הב הפוקתב לדגש ,רודל םיאתמ וניא םידסיימה רודל םיאתהש המ
רבחה – הלהו "רבחה לא םינפה םע" השיגה הצמוא הב הפוקת ,ץוביקב םגו ץראב
בלתשה אלא ,ןפוד אצוי ץוביקה היה אל ךכב .האלהו ביטקלוקהמ וינפ תא הנפה –
תושיג םיתעל ץמאמה םזילאודיווידניא לש תיברעמה הרבחב תחוורה תיללכה המגמב
.תינוציק תויכונא רמול אלש ,תוירטנצוגא

תועקרק סמוח וא ררונש ןצבק
בצמ .יביטקלוקה םזילאידיאה תגיסנל האוגה יטסיאוגאה םזילאודיווידניאה איבה ץוביקב
הטילא לש (סוטטס) בצימ ץוביקל הקינעהש ,תויתמישמה תושלחיהב ,רתיה ןיב ,שחמומ הז שדח
הרקמב ,ררונש-ןצבק לש אוה שדחה ויומיד םויכ .יצולחה ויומיד תא רבעב הניזהו תתרשמ
תועקרק תריכמו םיקנבה רדסה ללגב םג) ערה הרקמב ,םואלה תועקרק סמוח עשר וא בוטה
ץוביקב :ץוח יפלכ ןהו םינפ יפלכ ןה לעופ הז שדח בצמ .(תובוח םולשת םשל םיצוביקה
ידוחייה וייח חרוא לע הוואג :"הדיחיה תוואג"ו ךרעה ןורתיי תשוחת תא רבחה דבאמ המינפ
;"םעהו הרבחה תורישב" תיטסיאורטלא היישעל ץלחנה יצולחה הנחמל ותוכייתשה לע הוואגו
יוארש ימכ רתוי בשחנ וניא אוהו ויפלכ הדהאב םוסרכ לח ,ץוביקל ץוחמש ,תיללכה הרבחב
.(תחאכ תיתרקויו תירמוח) הפדעהל

םימוחתה לכב השעמל אטבתמ ץוביקב םזילאודיווידניאה
תיברמב לחה וב תושחרתמה תונושה תוטרפהב לכל שארו
יבגל) קשמ יפנעו תורידכ םיסכנל דעו הכירצה ימוחת
ףסונ יוטיב .(םישעמ רשאמ םירוביד רתוי םינורחאה
הקוסעת תחטבהל תוירחאמ ץוביקה תוקלתסה אוה הטרפהל
.ותסנרפל תוירחאה תא דיחיה רבחל הרבעהו וירבח לכל
,דואמ דע ,ליבגמ אוה הז יוניש לש ויתוכלשה רתי ןיב
רכש ןיאש ,תירוביצ תוליעפל בדנתהל טרפה לש ותלוכי תא
רשא ,יטסיאורטלא יפוא תלעב תוליעפל יאדוובו הדצב
לוכי ,וצוביק םעטמ המישמל חלשנש ,ץוביקה רבח רבעב
ךרע .תילכלכ קזנית ותחפשמש ילבמ הב תאשל היה
,םיכרעה ןיב היה ללכה ןעמל תויתמישמהו תובדנתהה
רתי ןיב ,וב העיגפהו יביטקלוקה םזילאידיאה תא ואטיבש
תא שיגדמ ,םייונישה חכונ רערעתמ םדמעמש ,םיכרעה
.םצעתמה םזילאודיווידניאה שבלש ,יטסיאוגאה יפואה

הבושתה יכ ,המוד ?יביטקלוק םזילאידיאו םזילאודיווידניא ןיב בשייל ןתינ אל םנמואה
רקוח .ומצע ינפב טסילאודיווידניא לכ לש ויפואב היולת וז הרואכל תיטננמיא הריתסל
םיטסילאודיווידניא לש םינוש םיסופיט ,םירושע ינשכ ינפל רבכ ,ןחבא יאקירמא הרבח
טסילאודיווידניא" ויפב הנוכמה סופיטב ןיינע שי ןאכ וננוידל .(Waterman, 1984)
ותוגהנתהו ותוימינפמ היחנהה ,ולש ימצעה שומימהש ,תימצע תוהז לעב םדא :"יגולוכיספ
ןיב תוידדהו בוליש תמייקמה הרבח לש היכרצ םע הינומרהב םילעופ ,ימינפ ירסומ וצ יפל
,עמשמ .יטסינודה טסיסיקרנ וניאו יטסיאוגא אל טסילאודיווידניא והז ;היביכרמ
םיתע :אוה ךופהנ .היכרצלו הרבחל תורכנתה בייחמ וניא ,ותרדגה םצעמ ,םזילאודיווידניא
םתמזוי תא םימתורה המזוי ילעב לש "ןזה"מ םיטסילאודיווידניאמ תרכשנ תאצל הלוכי הרבחה
ץוביק ינב לש תוריש תנשל תובדנתהה לעפמ שמשל לוכי ךכל אמגוד .יללכה בוטה םודיקל םג
,רבעב .טרפה לש ויוואמל תונעיה םע תימואל וא תיתרבח המישמל תונעיה ,ללכ ךרדב ,בלשמה
םג ךא ,(וירחאל וא יאבצה םתוריש ינפל) תורגבל םכרדב הז ביתנב ורבע ץוביקה ינב תיברמ
ץוביק ינב לע רקחמ .טולקל תרגסמה הלוכי רשאמ בדנתהל םישקבמה לש םרפסמ בר םויכ
סופיט - "יתמישמ טסילאודיווידניא"כ רקחמב רדגוהש ,סופיט הלעה תוריש תנשל םיאצויה
המודה סופיט ,(1988 ,ימהרבא הזרא) ביטקלוקה תורטמל הקיזו יתמישמ ףחד לעב
ץוביק ינב לש םהיעינמ תא חתינ הז רקחמ .ןמרטוו לש "יגולוכיספה טסילאודיווידניא"ל
.בדנתהל

:תוירוגטק שולשל וצבוק הלא םיעינמ
;(םיימרופנוקכ םג םרידגהל רשפא) םייתמישמ-םייטסיביטקלוק .א
;(תינתנהנ תויכונא) םייביסרפסקא-םייטסילאודיווידניא .ב
.םייתמישמ-םייטסילאודיווידניא .ג
הייסולכוא .םתובדנתהל םימרוגכ וז הירוגטק יביכרמ ונייצ רקחמה יפתתשממ םישילש ינשכ
טלחומ דוגינב בצינ וניא יביטקלוק םזילאידיאש ,ךכל החכוה הווהמ ץוביק ינב לש וז
.אקווד יטסיאוגאה בטוקב םקוממ וניא ןורחאה הזש לככ ,םזילאודיווידניאל

בלשל ןתלוכיב אהי ןהיתונורקעו ןתוהז תא שדחמ תורידגמה תויצוביקה תוליהקה לש ןנחבמ
חרכהה םע ביטקלוקל האלמ תופיפכב אלש ,וייח תא בצעל בחרמו שפוח רתיל טרפה תהימכ תא
ועדיי המכ דע ןכו הירבח ןיב תוירדילוסו הקיז לש הריבס הדימ תמייקמה הרבח לש המויקב
םזילאודיווידניאבש ,םיקרפמה תוחוכה לע רבגתהל םייח םה התרגסמבש ,הרבחהו םיטרפה
לש ויוטיב .יביטקלוק םזילאידיא לש הדימ םג הב שיש ,הליהק םייקל ףיסוהלו ינוציק
לש הרישיה הקיזל יוטיבה וב ךא ,ץוביקה לש תויתמישמה ביכרמב קר וניא הז םזילאידיא
המדנו ךלוה אוה המינפ ותיבב וייח תוחרואב םא םג ,יח אוה הב תיללכה הרבחל ץוביקה
.תיללכה הרבחל רתויו רתוי

:תורוקמ
.1988 ,ןיקנבט די , תויתרבח תומישמל תוריש תנש ,ימהרבא הזרא
.A. Waterman, The Psychology of Individualism, Prager, 1984

2002 ראוני ,36 .סמ "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא