2002 ראוני - 36 הנפמ - תכרעמה ןמ
2002 ראוני - רוצ ילא ,ימהרבא ילא
ךשמתמ תומיעב לארשי
טשפתמה ינועו תבחרתמ הלטבא םע רומח ילכלכ רבשמ חתפב הנותנ 2002 תנש תישאר לש לארשי
םיאניתשלפ לש תשדוחמ תוממוקתה םע תינידמו תיאבצ תודדומתה לש המוציעבו דועו דוע
תעווז עיקוהל ידכ ,םילמ יד ןיא .היכרדבו הירע תובוחרב ינחצר רורטב המחלמו םיחטשב
לארשי תלשממ לש התוינידמ תרטמ ךא ,לארשיל םייח-וצ םה רורט לוכיסו תוננוגתה .רורטה
םלוא ,ןהמ תקדוצ ןיא רורטב המיחלו תוננוגתה .הרורב הניא ללכ ,רורטה תרבדהל רבעמ
םלעתהל ןיא .םינוא ירסחו םוי-ישק םבורש ,םיאניתשלפ םיחרזאב עוגפל אלש ,דיפקהל הבוח
ךרואלו ץראב תידוהיה תובשייתהה תישאר זאמ .םה רחאה םעה ינב םא םג ,אטחמ םיפחה תעמדמ
אלל טעמכו ךשמתמ קבאמב וצראב ידוהיה םעה לש המוקתה לעפמ ןותנ הנידמה לש היתונש לכ
.ול םילכנתמה םע הגופה

םע תודדומתה ידכ ךות תינבנה הרבח לע תוכלשהה ןהמ ןוחבל ונשקיב יחכונה ןויליגה דקומב
תכרעמ יהמ ,יתרבח-יטילופהו ילכלכה בצמה ןחבנ םירמאמ לש הרושב .המויק לע ךשמתמ םויא
תויוריחה תא חיטבהלו םייקל ןתינ דציכ ,יאבצהו יחרזאה-ינוטלשה דסממה ןיבש םיסחיה
בצמ דציכו סייגתהלו ףיסוהל ותונוכנ לעו ריעצה רודה ךוניח לע תוכלשהה ןהמ ,תויחרזאה
.םינבה תדיקע םע תדדומתמה תיתורפסה הריציב אטובמ הז ירשפא יתלב טעמכ

2001 םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה תודוא יתנשה ח"ודה עיפוה הז ןויליג תריגס םע
הנומת םירייצמ וב םייוצמה םינותנה תיברמ .לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה םעטמ
ןותנהמ קיפהל היה רשפא רוא ןרק .לדג ינוע לשו בחרתמ ילכלכ-יתרבח רעפ לש המוגע
האצוהה ךסמ זוחא 40-מ םינורחאה םירושעה ינשב ןוחטיבה תואצוהב הדירי לע עיבצמה
רתוי ,זוחא 57-ל 32-מ התלע םייתרבח םיתוריש לע האצוהה דועב ,זוחא 22-ל תיתלשממה
םיעוריאה בקע תונתשהל הלולע וז המגמ ,ח"ודה ןייצמ – אלא .הנידמה ביצקת תיצחממ
.ךשמתמה תומיעה לש תפסונ האצות ירהו .ןוחטיבה ביצקת תלדגהל ואיבהש ,הדפיתניאה לש

2002 ראוני ,36 "הנפמ" לש רעשה דומעל הרזח
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא