28 'סמ "ה נ פ מ"


1999 רבמבונ - ס"שת ולסכ
,הרבח יניינעל תע בתכ
הנשב םימעפ עברא רואל אצוי
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועה

:םיניינעה ןכות
תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת

לארשיב יטילופה דמעמה :לטיו דוד
םעה לש בוטה ומשו

תויתכלממל תויטבשמ :ןוזדיוד ירוא
לארשיב תונויצ טסופו תונויצ - הרזחבו

התוינידמ תועמשמ :ןטק ףסוי
הלשממה לש תיתרבח-תילכלכה

םורדל ןופצ ןיב :ןורמ ילנטס

תוילכלכ תורופטמ :ןמרביל בקעי
תיכוניחה תכרעמב

תרוקיבהו סלור ןו'ג :רועסי םהרבא
תיטסילאיצוסה

תיימדהב יתרבח רקחמ :ריפוא יש
בשחמ

היצזילבולגה רבשמ :טיירבלג סמיי'ג

:יניסה ןויסנה :ןמלה רימא
"תוינמ-ילעב לש ביטרפואוק"ה תטיש

הדובעה ןוירפו תונומוקה :ןאו'ג-ןו יל
ןיסב תואלקחב

םיחוור תקולח :לסאר דנומייר
תוערכהב םידבוע תופתתשהו
היסורב םיטרפומו םייתכלממ םילעפמב

,ןיקנבט די :הצפה
52960 לעפא תמר
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ


תינויווש הנומוק - Twin Oaks :דבוע בקעי

םיבושי ,םישנא ,ןויער תעונת :רוצ יקומ

יקוחה ודמעמו הנתשמה ץוביקה :ןמגילז ירוא
םירפס תרוקיב

היוגש המסיס לש החבשל :ןרוג בקעי

יביטקייבוא ןוידל המורת :ןארבו'ג םלאס
לוקשו

םיבתכמו תובוגת
:ירבח גאטסדנוב יריצ
(ךמסמ) שדח םזילרביל םוקמב יתרבח קדצ
תוהבאה תוררופתה :אדיורב ןועדג

םיפתתשמה תמישר