27 'סמ "ה נ פ מ"

1999 רבמטפס - ס"שת ירשת


,הרבח יניינעל תע בתכ
הנשב םימעפ עברא רואל אצוי
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע

,ןיקנבט די :הצפה
52960 לעפא תמר
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועה

:םיניינעה ןכות

תכרעמה ןמ

םירמאמה ריצקת

דעי

החוורה תנידמ :רצלוו לקיימ
החוורה תרבחו
- היטרקומדלאיצוסה תויוהממ -
"הנפמ" םע החיש
תיתגלפמה תכרעמה :רהזי ירוא
שוביגל לוציפ ןיב
הנשויל הרטע בישהל :סקז ןד
תודמעמ וספ פאה :תרופ-ןב רימא
?ץראה ןמ
שורגבש רוחה :סילוגרמ היסא
היילע רעשכ
רגהו הנושה ,רזה :רוצהדפ ימע
לארשיל הקוח :ןרוג בקעי


בנשא
:סנדיג ינוטנא
שדח לאמשכ היטרקומדלאיצוסה
ןויאר

םינפבמ
תשרדנ ץוביקל םג :ןמרביל בקעי
תישילש ךרד
רבחה ןיב הקיזה :ןירפלה לאירא
ץוביקהו
רבשמה לע רבגתהל :רוצ ילא
ץוביק ראשיהלו

םירפס תרוקיב
רזחש טסילטיפקה :ןמרופ ארויג
רופכהמ
הרבחה :וילוזור ינד
תילאירוטקסה

םיבתכמו תובוגת

םיפתתשמה תמישר