מפנה מס. 26 - יולי 99

26 'סמ "ה נ פ מ"

1999 ילוי - ט"נשת זומת,הרבח יניינעל תע בתכ
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע הנשב םימעפ עברא רואל אצוי

52960 לעפא תמר ,ןיקנבט די :הצפה
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועהוז תרבוחב


םירמאמה יריצקתל


:תכרעמה ןמ

יוניש לש וחתפב ךפהמ רחאל


:ןויאר תוריחבה רחאל :קסיל השמ

היצרגטניאה תייעבו תילאירוטקסה הרבחב םזילרולפםיניתשלפהו לארשי

הנפמ תודוקנ עבש תומחלמ עבש :תיזג המלש

םידגסמה יפיס תא רובעי אלש םולשל יוכיס ןיא :לסרק ןועדג

תירוטסיה הביטקפסרפב לארשי ץרא תקולח :ץכ יסוי

תושגנתמ תותימא :ןייטשדלוג בקעידעי

יתוברתה םזילרולפה תודוא היעטהה :לזרב סכלא

?ץוחנ דוע ץולחה םאה :ןוזדוד ירוא

לארשי תרוסמב םזילאיצוס :ןורמ ילנטסבנשא

"תיפיה" הנומוק לש התליפנו התיילע :דבוע בקעיתודלות הלא

המולעה הצעומה :ןלוג םייחםירפס תרוקב

הנותנ תושרה :ןרוג בקעי

הדובעו תורוה בוליש לע :אדיורב ןועדג

ךתירבב :ימהרבא ילאםיבתכמו תובוגת


"26 הנפמ" לש םירמאמה יריצקתל


26 ילוי - 26.סמ הנפמל הרזח