2001 רבמטפס - 35 .סמ "הנפמ"
עברא רואל אצוי ,הרבח יניינעל תע בתכ
ירעי דיו ןיקנבט די י"ע ,הנשב םימעפ

רוצ ילאו ימהרבא ילא :םיכרועה
52960 לעפא תמר ןיקנבט די :הצפה
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ
:טנרטניאה תרודהמ לש םיניינע ןכות

.רקחמבו ירוביצה חישב - תילארשיה הרבחה *

.השדחה הלכלכהו הטרפהה ןדיעב ילארשי קדצ *

.סנייקל הרזחב *

."םירמאמ ריצקת" תירושיקב עיפומ םירמאמה ןכות *
ךרד םהילא עיגהל רשפאו םתומלשב םיעיפומ םירמאמ 4
.ךשמהב תונמוסמה תוירושיקה
תכרעמה ןמ
םירמאמ ריצקת
:תרבוחבש םירמאמה
דעי *
היעבה איה החלצהה :ינרוג ףסוי
ימדקאהו ירוביצה חישה ןיב שגפמה :גוצרה הנח
השדחה הלכלכהו הטרפהה ןדיעב יתרבח קדצ :שידג בקעי
םילטבומה יכרוצו הלטבאה םע תודדומתהב היוצרה תוינידמה :לג ינו'ג
ימואלה תיבב תודמעמ תמחלמ :רונמ דוהא
שידג בקעי לש רמאמל
לג ינו'ג לש רמאמל
רונמ דוהא לש רמאמל
האירק ןמיסב *
"ילודיב םזילרולפ"ל "תיפרגונתא תויתוברת-בר" ןיב לארשי :ץמייח הנינו ןייטשפא 'ד קלא
תידוהי תוהז :ץיטוא באז
תעטוקמ הנומתב תילארשיה הרבחה :בהר ארויג
ישעמ יתלב םזיפוטואו ינידמ םזילאיר :יפכפכ ליא
ףוטשל םימייאמה םילג :ליג יבא
"םימלשומ" תונורתפ רחא הייהנ אלו "םיריבס" תונורתפ תאיצמ :רוצהדפ ימע
תונוש תויווז יתשמ – המואה בצמ :ןרוג בקעי
לארשי תנידמב האושה חקל :למואב ידו'ג
בנשא *
?סנייקל הרזח :תילגרמ הנקלא
תימלוע הביטקפסרפ – תוינוריע תויגוסו הטרפה :באט .ק םאיליוו
םינפבמ *
שפוחו ןויווש ןיב ץוביקה :ןורמ ילנטס
ןורמ ילנטס לש רמאמל
בושמ *
?ךותיה רוככ תויתוברת בר :רונמ דוהא
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא