מפנה מס. 34 - יולי 2001

,הרבח יניינעל תע בתכ
הנשב םימעפ עברא רואל אצוי
34 'סמ "הנפמ"
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע
2001 ילוי א"סשת זומת


רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועה
52960 לעפא תמר ןיקנבט די :הצפה
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

:םיניינעה ןכות

תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת

תוחור לומ ךוניח - גנילירפ היבוט
הריפכ

יואר אלו םיאתמ אל - ינורפע הדניל

ןוגראהו הטיקינ - ןוזדוד ירוא
יביטמיטלואה

רוכל ךרדה - תויתוברת בר - רקיפ יבא
שדח ךותיה

תמחלמכ הדפיתניאה - תרפא עשילא
תיניתשלפ תואמצע

רוד ינבו םיריעצ חיש - 2000 ץוביק
תרחא היצפוא ,תיפותיש היווח - םייניבה

עוצקמ יל שיש רקיעה - ימהרבא הזרא

לש הייארב ץוביקה - אנהכ ידרפ
לארשיב ינוריע-ץוחה בחרמה


רבשמ לש הקינורכ - ןמגרא דוד
ץוביקב

הירוטסיה ךירצ ימ - ןרוג בקעי

םולחה ישמממ אל - רהזי ירוא
וימסרכמ אלא ינויצה

תובקעב תורהבהו תורעה גלפ בד
תואירבה קוח ןיינעב םירמאמה

ד"וסי עצמ