32 'סמ "ה נ פ מ"

2001 ראוני א"סשת תבט


,הרבח יניינעל תע בתכ
הנשב םימעפ עברא רואל אצוי
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועה
,ןיקנבט די :הצפה
52960 לעפא תמר
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

:םיניינעה ןכות
תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת

:ןולייא ימע םע ןויאר
תוילארשיהו לארשי ייברע

םוגע דיתע :ןורמ ילנטס
תיאניתשלפה הלכלכל

םולש ולאש :תרפא עשילא
םילשורי

תויתוברת בר :עשוהי .ב.א
לארשיב

ילב הקיטילופ :ןורדלק םיסינ
ילב תויוברת יוביר - הרבח
תויוברת

הריא תא ןייארמ ץיטוא באז
רוכ תפוקת :ןמבורג לאכימו
המייתסנ אל ךותיהה

ירוביצה רודישה :רענש בד
לארשיב

לע הזונגורפ :פוק בקעי
לארשיב םזילרולפה

היצזילבולג :סנדיג ינותנא
חקופמ טבמב

תא תויחהל ןיא :תלוק לארשי
שדח דלומל תופצל רשפא - תמה


היטרקומד -לאיצוסה :ידעלג ןד
םותס יובמבו ןוטלשב

םיצעהו רעיה :ןרוג בקעי

ךוניחה לע שדח רפס :ןמרביל בקעי
יצוביקה

םינחרזמה ןכיה :אדיורב ןועדג

לע םירוערעו םירוהרה :ענרב ףסוי
דוסי תומכסומ

םיפתתשמה תמישר