2002 לירפא - 37 .סמ "הנפמ"
עברא רואל אצוי ,הרבח יניינעל תע בתכ
ירעי דיו ןיקנבט די י"ע ,הנשב םימעפ

רוצ ילאו ימהרבא ילא :םיכרועה
52960 לעפא תמר ןיקנבט די :הצפה
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת
:טנרטניאה תרודהמ לש םיניינעה ןכות
רוצ ילאו ימהרבא ילא - האצותה ןחבמב היצזילבולגה
ןמיילק םירפא 'פורפ ןלכלכה תא םינייארמ
רוצ ילא - תרניכ תנמא - ולהואב הווחא
ירוא - ץוביק ירבח לצא םיכרע יונישו םיכרעב הנומא
רנזור םחנמו ןתיול
רונמ ידוא - ןויווש יא החיצנמה העונת - ס"ש
:(ריצקתב הבחרה) תרבוחבש םירמאמה
?םויא וא יוכיס - היצזילבולג :בנשא
האצותה ןחבמב היצזילבולגה :ןמיילק םירפא
היצזילבולגה ירגתא :ץיטוא באז
לשמכ סדוו-ןוטרב ימכסה - הקיטילופו היצזילבולג :רונמ ידוא/יבר ריאי
תוזת 8 - היצזילבולגה ןדיעב המצועה תא שדחמ רידגהל :קב ךירלוא

:דעי
תרניכ תנמא - ולהואב הווחא :רוצ ילא
?טרופסה םלוע וא הרבחה - רתוי הלוח ימ :חישמ רשא

:םינפבמ
ץוביק ירבח לצא םיכרע יונישו םיכרעב הנומא - רנזור םחנמ/ןתיול ירוא
:האירק ןמיס
דלפ באוי ךרוע .תוילארשיה רגתא - ס"ש םירמאמה ץבוק לע - ןויווש יא החיצנמה העונת :רונמ ידוא
תילרביל היטרקומד הליחת ססבל :יווא'זיב-לגופ היבליס
היגולואיכראל ארקמ ןיב :ןרוג בקעי
רופיס לש ולוגלגו תודועת רקח :יפכפכ ליא
"םישדח םינוירוטסיה" לש םתמורת :ןורמ ילנטס
רפוע סחנפ לש ורקחמ לע - זאכ םויה - תלוויאה דעצמ :ןומק לאירזע

:בושמ
לט-רה אכלימ ,אדיורב ןועדג ,ןמרביל בקעי
:םימוליצ
ונמור דהוא ,רמרק יש
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל