2002 ראוני - 36 .סמ "הנפמ"
עברא רואל אצוי ,הרבח יניינעל תע בתכ
ירעי דיו ןיקנבט די י"ע ,הנשב םימעפ

רוצ ילאו ימהרבא ילא :םיכרועה
52960 לעפא תמר ןיקנבט די :הצפה
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

ךשמתמ תומיעב לארשי - תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת
:טנרטניאה תרודהמ לש םיניינע ןכות
?תומיע וא םויק-וד - ןוחטיבו הרבח - תיזג המלש
לארשיב ךוניחב םזירטילימ - ילזמ הלרו רוג יגח
הכביו קחצי ,לאעמשי - תשק הלוש
ינפב יטסילאידיאה ביטקלוקה תגיסנ - ימהרבא ילא
האוגה םזילאודיווידניאה
תוינרדומה תונומוקהו בוטנב יכדרמ - דבוע בקעי
:תרבוחבש םירמאמה
:ךשמתמ תומיעב תילארשיה הרבחה - דעי
תשעתהל תע – דוד ןב ןד
היחרזא לכ תלכלכ – רנייר םירפא
םילטבומב ותמחלמו ילארשיה דסממה – ןורוד םהרבא
?תומיע וא םויק-וד – ןוחטיבו הרבח – תיזג המלש
ךשמתמ ינוחטיב חתמ חכונ תימואל תוירדילוסו תויחרזא תויוכז– גנונפוה םחנמ
לארשיב ךוניחב םזירטילימ – ילזמ הלרו רוג יגח
?הכורא המחלמב הרבח קחוש תמאב המ - לג ןבואר
הכביו קחצי ,לאעמשי – תשק הלוש
היצזילבולגה ןדיעב תימצע הדמשה – ןוזדוד ירוא

:בנשא
היטרקומד -לאיצוסה דיתעו תישילשה ךרדה :סנדיג ינותנא – קזיא ירפ'ג
היצזילבולגה חבשבו היטרקומד-לאיצוסה תונגב – ידעלג ןד

:םינפבמ
האוגה םזילאודיווידניאה ינפב יטסילאידיאה ביטקלוקה תגיסנ – ימהרבא ילא
:תודלות הלא
ןהכה דוד לא בתוכ תרש השמ - י"א לש הירוטסיההו לצייפ תבצמ – רפוע סחנפ
הבישה תוכזו םייברעה םיטילפה תייעב – הפי ןרהא
תוינרדומה תונומוקהו בוטנב יכדרמ – דבוע בקעי

:האירק ןמיסב
ןאכ רבכו םש ןיידע :לארשיל היסורמ – ןיומ רוטקיוו רוקוניו ןרהא
לארשיב הרבחה תרוקיבל טרופקנרפ תלוכסא סויג – רועסי םהרבא

[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא